Praca główny specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Organizacja, przeprowadzanie i koordynacja czynności kontrolnych. Samodzielne lub we współpracy z zespołem kontrolnym opracowywanie projektów szczegółowych założeń metodologicznych i metodycznych do prowadzenia kontroli, programów kontroli (w tym przeprowadzanie analiz aktów prawnych dotyczących przedmiotu kontroli) oraz wykazów dokumentów niezbędnych do przygotowania przez jednostkę kontrolowaną, w oparciu o obowiązujące przepisy, standardy i wytyczne oraz gromadzenie dokumentacji przedkontrolnej. Weryfikacja treści opinii ekspertów w zakresie identyfikacji faktów stwierdzonych w toku czynności kontrolnych w powiązaniu z programem kontroli oraz stanem prawnym, opracowanie na ich podstawie projektów wystąpień pokontrolnych lub sprawozdań z kontroli. Przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w szczególności: imiennych upoważnień, pism zawiadamiających, wykazów dokumentów niezbędnych do przygotowania przez jednostki kontrolowane, deklaracji bezstronności, umów dla ekspertów oraz ustalanie osób uczestniczących ze strony jednostki kontrolowanej, terminów spotkań, pozyskiwanie ekspertów z dziedzin objętych zakresem kontroli. Kompletowanie - w toku czynności kontrolnych - dokumentów źródłowych w jednostkach kontrolowanych. Opracowanie projektów odpowiedzi na wystąpienia organów i instytucji, ministerstw i urzędów centralnych z zakresu przeprowadzonych kontroli. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, permanentny kontakt z pracownikami zatrudnionymi w jednostkach kontrolowanych i studentami studiującymi w jednostkach kontrolowanych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”), zostaną odrzucone. Kopie dokumentów dot. stażu pracy/doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać zamknięty okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w plikach do pobrania w zakładce „wymagane dokumenty i oświadczenia” na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html. Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Ofertę można złożyć również za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wniosek-aplikacyjny-o-zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-mnisw.html. Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 52 92 737. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 3 lata doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku pracy w zakresie prowadzenia księgowości jednostki sektora finansów publicznych pozostałe wymagania niezbędne: poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania. znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych, prawo o szkolnictwie wyższym, o zasadach finansowania nauki, o kontroli w administracji rządowej, znajomość zasad prowadzenia kontroli, standardów kontroli, znajomość metodologii oraz metod kontroli, umiejętności analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, skuteczna komunikacja w tym umiejętność argumentowania, samodzielność i inicjatywa, umiejętność współpracy, umiejętność obsługi komputerowego pakietu biurowego ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku pracy (samodzielne wykonywanie czynności kontrolnych) w komórkach kontrolnych w administracji skarbowej lub innych organach kontroli państwowej przeszkolenie w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli lub rachunkowości lub finansów publicznych, uprawnienia biegłego rewidenta lub do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub innych zaświadczeń potwierdzających w pełni wymagany niezbędny okres oraz obszar doświadczenia zawodowego kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk, dyplomów, certyfikatów lub innych zaświadczeń - potwierdzających w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego, wykształcenie, przeszkolenie i uprawnienia) Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-20 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-08

Nazwa stanowiska: główny specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Sprzedawca - Kasjer -

Zapewnienie profesjonalnej obsługi klienta Dbanie o estetyczny wygląd i właściwą ekspozycję towarów Utrzymywanie porządku i czystości Obsługa kasy fiskalnej i wspomaganie pracy innych działów w sklepie w razie potrzeby Zaangażowanie Umiejętność pracy w zespole Mile widziane doświadczenie w pracy w handlu w branży spożywczej Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności Pracę w dynamicznie ro
SPS HANDEL S.A. - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

Samodzielny Księgowy -

Dla naszego Klienta, międzynarodowej kancelarii prawnej, poszukujemy osoby na stanowisko Samodzielnego Księgowego. Osoba na tym stanowisku będzie bezpośrednio współpracowała z CFO oraz Głównym Księgowym. Samodzielny KsięgowyMiejsce pracy: Warszawa Zadania: Udział w procesie zamknięcia miesiąca Udział w procesie budżetowania Przygotowanie i nadzór rozliczeń podatkowych spółki (PIT, VAT) Przygot
HRK S.A - 2016-09-24 - Warszawa (mazowieckie)

Ekspert ds ruchowo - eksploatacyjnych -

Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizowanie przydzielonych zadań w celu przygotowania inwestycji zgodnie z wymogami Spółki. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: opracowywanie merytoryczne zagadnień z zakresu techniki i technologii prowadzenia ruchu kolejowego, przepustowości sieci kolejowej, opiniowanie dokumentów przygotowawczych inwestycji w zakr
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

AP Team Manager -

For our Client – an international, world-known firm, we are looking for experienced managers for a position AP Team Manager. AP Team ManagerMiejsce pracy: Warszawa Responsibilities: Managing, reviewing and coordinating projects. Leading and motivating customer-focused several-dozen teams including remotely located associates, Providing active support for AP teams and clients, Day-to day complex control of relev
HRK S.A - 2016-08-26 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrolowanie i nadzorowanie zakładanej i prowadzonej opisowej i graficznej bazy EGIB , dotyczącej ewidencji gruntów i budynków, będącej w gestii starosty w celu spra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-13 - Łódź (łódzkie)

KIEROWCA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO - od 1 860 PLN

zgodnie ze stanowiskiem pracy; miejsce wykonywania pracy: woj. dolnośląskie
kontakt przez PUP - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

Junior Solution Engineer -

Millennium Bank is developing innovative banking by using advanced technologies and modern design patterns. Our IT specialists create solutions used every day by 1.5 million users. In the area of .NET we are developing enterprise-class systems. Junior Solution Engineer Miejsce pracy: Warszawa, mazowieckie Nr ref.: KwF/DRA/JSE We are looking for candidates who: Are driven and passionate about technology and softwa
Bank Millennium S.A. - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu ul. Zygmunta Augusta 20 59-700 Bolesławiec Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rejestrów postępowań toczących się w Wydziale Dochodzeniowo - Śledczym, prowadzenie skłądnicy dowodów rzeczowych oraz dokumentacji z nią związanej, przek
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Bolesławiec (dolnośląskie)

młodszy informatyk -

Izba Celna w Opolu Dyrektor Izby Celnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy informatyk Izba Celna w Opolu, ul. Szpitalna 3B-5-7, 45-010 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - modernizacja bazy sprzętowej w izbie celnej i podległych urzędach celnych oraz konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, - rozwiązywanie problemów użytkowników dotyczących działania sprzętu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Opole (opolskie)

Pracownik Front Desk -

Zadania: - Prowadzenie biura, korespondencji przychodzącej oraz wchodzącej, selekcja i archiwizacja dokumentów, - Wykonywanie samodzielnych zadań przydzielonych przez przełożonego, - Realizacja podstawowych operacji księgowych, tj.: opisywanie faktur, rozliczanie zaliczek, delegacji), - Prowadzenie kalendarzy spotkań, - Samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących powierzonych obowiązków, - Bieżące u
LeasingTeam Group rekrutacja stała - 2016-10-19 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Komenda Miejska Policji w Legnicy Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Miejska Policji w Legnicy ul. Asnyka 3-5 59-220 Legnica Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań skargowych dotyczących skarg wniesionych na czynności podejmowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i podległych jednostek o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Legnica (dolnośląskie)

Opiekunka osób starszych Opieka do Niemiec/ Hohenstadt -

FRIGGA to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu rekrutacji wykwalifikowanego personelu opiekuńczego oraz personelu medycznego. Firma istnieje na rynku europejskim od 2009 roku obsługując klientów z Niemiec i Luksemburga. Naszym pracownikom zapewniamy indywidualne podejście oraz stałą opiekę koordynatorów. Z pasją i zaangażowaniem poszukujemy n
FRIGGA - 2016-10-24 - Warszawa (mazowieckie)

SPRZEDAWCA - od 2 500 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-02-23 - Warszawa (mazowieckie)

POMOC KUCHENNA - SP NR 94 WARSZAWA WŁOCHY - od 1 900 PLN

przygotowywanie posiłków, wydawanie posiłków, prace porządkowe, zmywanie naczyń, praca od poniedziałku do piatku w godz. 7.15 - 15.15
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 94 IM. I MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO - 2016-01-27 - Warszawa (mazowieckie)

SPRZEDAWCA - 2 000 - 2 100 PLN

Zapewnienie profesjonalnej obsługi klienta. Dbanie o estetyczny wygląd i właściwą ekspozycję towarów. Utrzymywanie porządku i czystości na stoisku. Obsługa kasy fiskalnej i wspomaganie pracy innych działów w sklepie w razie potrzeby.
Elea Polska Sp. z o.o. - 2016-02-24 - Warszawa (mazowieckie)

archiwista -

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: archiwista Archiwum Państwowe we Wrocławiu ul. Pomorska 2 50-215 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie zasobu archiwalnego, sporządzanie inwentarzy, wykonywanie kwerend zasobu archiwalnego, wykonywanie kontroli i ekspertyz archiwalnych, rozmieszczanie zasobu w magazynach, odkurzanie akt,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-13 - Bolesławiec (dolnośląskie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa administracyjna Inspektoratu w zakresie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia ro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Ciechanów (mazowieckie)

księgowy -

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-874 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami wykony
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Gdańsk (pomorskie)

Ajent / Business Partner -

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Zarządzanie pracą na sali i na kuchni ok. 40-osobowym zespołem pracowników Przestrzeganie zasad umowy związanych z funkcjonowaniem lokalu Efektywne zarządzanie punktem pod względem administracyjnym , handlowym i finansowym Dbałość o jakość obsługi Klienta Doświadczenie w gastronomii min. 2 lata na stanowisku kierowniczym (menadżer zarządzający rest
DPKL KATARZYNA ŁASIEWICKA - 2016-09-24 - Warszawa (mazowieckie)

sekretarz -

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: sekretarz ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie i rejestrowanie w dzienniku korespondencyjnym oraz przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją Zastępców Dyrektora Zakładu przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznch oraz obsługiwanie urzą
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-02 - Warszawa (mazowieckie)

Analityk systemu Oracle BRM 75 -

Asseco Poland to największa spółka informatyczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i szósta firma IT w Europie. Specjalizujemy się w produkcji i rozwoju oprogramowania dla wszystkich sektorów gospodarki. Jesteśmy zaangażowani w największe w Polsce projekty IT. Jako Grupa Kapitałowa Asseco działamy w ponad 54 krajach na całym świecie (m.in. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, B
Asseco Poland S.A. - 2016-09-12 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 30 35-036 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie robót elektrycznych oraz weryfikowanie rozlic
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-13 - Rzeszów (podkarpackie)

specjalista -

Izba Celna w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Izba Celna w Warszawie ul. Erazma Ciołka 14A 01-443 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, celem zapobiegania zagrożeniom pożarowym określone przepisami oraz wytycznymi jednostki nadrzędnej. Nadzorowanie nad ochroną elektroniczną obiektów izby
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3, Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: pobieranie próbek i pomiary terenowe z ustalonym zakresem upoważnienia, prowadzenie i dokumentowanie wewnętrznej kontroli jakości badań, pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Suwałki (podlaskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj