Praca główny księgowy Suwałki BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy ul. Świerkowa 45 lok. 45 16-400 Suwałki Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rachunkowości jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami; realizacja zadań z zakresu inwentaryzacji mienia inspektoratu; prowadzenie gospodarki finansowej, w tym sporządzanie planów finansowych oraz niezbędnych zmian w tym zakresie; opracowanie projektu budżetu; dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz dla potrzeb GUS i służby cywilnej; sporządzanie rocznego bilansu jednostki oraz rachunku zysków i strat; sporządzanie dokumentacji płacowej i naliczanie płac, przygotowanie przelewó dot. wypłat z list płac; prowadzenie spraw z zakresu ZUS oraz US - rozliczanie podatku dochodowego pracowników; wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez PINB należą do kompetencji głównego księgowego Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Możliwe wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych. Budynek w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty należy składać na adres j.w. w zamkniętych kopertach z dopiskiem "OFERTA NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO " Oferty złożone po tym terminie lub nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane . Kandydaci zakwalifikowani przez komisję rekrutacyjną zostaną zawiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegóły informacji udziela Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki, tel. 87 563 1000. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie - średnie ekonomiczne: ukończenie średniej, policealnej/pomaturalnej szkoły ekonomicznej przy jednoczesnym spełnieniu wymogu posiadania co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości; lub - wyższe ekonomiczne: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych przy jednoczesnym spełnieniu wymogu posiadania co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości; lub - wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów; lub - certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: znajomość przepisów dotyczących rachunkowości i finansów publicznych, służby cywilnej; nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnegp, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe umiejętność obsługi programu Płatnik umiejętność obsługi programu SJO Bestia umiejętność obsługi programu WF-FAKiR Finanse i księgowość Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnegp, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-20 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-08

Nazwa stanowiska: główny księgowy

Państwo: Polska

Województwo: podlaskie

Powiat: m. Suwałki

Miejscowość: Suwałki

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

referendarz -

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw w zakresie przyznawania patronatów honorowych Ministra, w tym przygotowywanie, w porozumieniu z właściwymi departamentami, rekomendacji dla Ministra dotyczących wniosków o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie założeń metodologicznych przeglądów wydatków publicznych (ocen planowania i gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych lub
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Administrowanie i zarządzanie sprzętem serwerowym i sieciowym w Ministerstwie. Monitorowanie stanu komponentów urządzeń serwerowych i sieciowych, napra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-08 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach ul. Mickiewicza 32 99-200 Poddębice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie kontroli urzędowych w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pobieranie prób do badań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Poddębice (łódzkie)

specjalista -

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach ul. Obroki 87 40-833 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących działalności urzędu, w zakresie sprawowanego nadzoru i kontroli nad zakładami górniczymi, analiza otrzymanych informacji oraz obliczanie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Katowice (śląskie)

asystent laboratoryjny -

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: asystent laboratoryjny Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie analiz fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych technikami
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Gdynia (pomorskie)

specjalista -

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie Dyrektor generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: planowanie, koordynowanie i nadzór nad badaniami użytkowników stron internetowych i serwisów NDAP w zakresie m.in. User Experience koordynacja działań zwi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

referent prawno-administracyjny -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Głubczyckim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawno-administracyjny 48-100 Głubczyce ul. Powstańców 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa kancelaryjno - biurowa i organizacja pracy sekretariatu, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, opisywanie faktur oraz ich rejestracj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Głubczyce (opolskie)

inspektor wojewódzki -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej II instancji prowadzenie postępowań nadzwyczajnych w zakresie adm
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, innych umów i zasiłków oraz sporządzanie list pł
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-27 - Warszawa (mazowieckie)

księgowy -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żaganiu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy ul. Rybacka 38, 68-100 Żagań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa kasowa i płacowa urzędu Planowanie i realizacja budżetu urzędu Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej Warunki pracy Warunki dotyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Żagań (lubuskie)

specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warszawa, ul. Czereśniowa 98 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie archiwum zakładowego i składnicy akt, nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych przez pracowników Inspektoratu (wykonywanie funkcji koordynatora
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie ul. Partyzantów 7-9; 75-411 Koszalin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • Nadzór nad zdrowiem roślin • Zapobieganie zagrożeniom związanym z obrotem
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Gryfice (zachodniopomorskie)

inspektor zakładów górniczych -

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku ul. Biała 1 80-435 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analiz stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonywanie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Gdańsk (pomorskie)

starszy metrolog -

Główny Urząd Miar w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy metrolog ul. Elektoralna 2 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i technicznych związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Celna w Białej Podlaskiej Dyrektor Izby Celnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Celna w Białej Podlaskiej ul. Celników Polskich 21 21-500 Biała Podlaska Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kancelarii sekcji dochodzeniowo-śledczej w Chełmie w celu zapewnienia płynności pracy komórki realizacja zadań związanych z obsługą systemów informatycznyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Chełm (lubelskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu. Przy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń, badanie zasadności zwrotu podatku oraz przygotowanie projektów rozstrzygnięć w tym zakresie w celu zapewn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miliczu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miliczu Ul. Wojska Polskiego 40 56-300 Milicz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej, sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych Prowadz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-13 - Milicz (dolnośląskie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień Uczestnictwo w kontrolach Warunki pracy Praca przy komputerze przy świet
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Zgierz (łódzkie)

starszy informatyk -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brodnicy Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy informatyk Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brodnicy ul. Królowej Jadwigi 4 87-300 Brodnica Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie strony internetowej WKU Uczestniczenie w planowaniu potrzeb technicznych w zakresie sprzętu informatycznego Prowadzenie z żołnierzami zawodowymi i pracown
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Brodnica (kujawsko-pomorskie)

nadinspektor zakładów górniczych -

Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: nadinspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy ul. Magnoliowa 2 20-143 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożenia, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonywanie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, kon
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-13 - Lublin (lubelskie)

podreferendarz -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie, ewidencjonowanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów jawnych, obsługa poczty elektronicznej Biura Kryminalnego KGP, faksu, urządzeń kopiujących i prowadzeni
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Al. Niepodległości 188/192 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa kancelaryjna Gabinetu Prezesa organizacja zagranicznych wyjazdów służbowych przygotowywanie okresowych raportów i zestawień finansow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul.Cieplicka 7 85-377 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie lustracji upraw i dokonywanie oceny stanu zagrożenia w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych, przeprowadzanie kontrol
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

inspektor -

Urząd Morski w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4 70-207 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kasy: przyjmowanie wpłat i realizacja płatności sporządzanie raportów kasowych, zestawienia dowodów księgowych oraz ustalanie stanu gotówki w kasie codzienne odprowadzanie do banku prowad
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Szczecin (zachodniopomorskie)

drogomistrz -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25 31-542 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontrole dróg pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontrole pasa drogowego pod
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-25 - Nowy Targ (małopolskie)

starszy specjalista -

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w realizacji zadań mających na celu przygotowanie oraz wdrażanie projektu "Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-11 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami na podstawie wniosku składanego przez komórki organizacyj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Gliwice (śląskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj