Praca referent Bydgoszcz BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: weryfikowanie deklaracji podatkowych pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym w celu ustalenia rzetelności dokonanych rozliczeń wzywanie podatników do złożenia wyjaśnień bądź do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas weryfikacji deklaracji i zeznań podatkowych w celu zapewnienia rzetelności rozliczeń wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów oraz przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu zapewnienia kompletności i aktualności baz danych Warunki pracy praca przy monitorze ekranowym (obsługa komputera) powyżej 4 godzin na dobę/budynek z windą, częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych/ częsty kontakt z klientem zewnętrznym Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór). Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 435,99 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,300. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 58 56 181 lub pisząc na adres e-mail: naborykp.mofnet.gov.pl Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: Dobra znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego oraz zasad rachunkowości Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce Umiejętność analitycznego myślenia Komunikatywność Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku Odporność na stres Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-13 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-07

Nazwa stanowiska: referent

Państwo: Polska

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: m. Bydgoszcz

Miejscowość: Bydgoszcz

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

starszy inspektor -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Warszawa, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozpatrywanie odwołań, zażaleń oraz wniosków składanych w pierwszej instancji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

sekretarz kierownika jednostki -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: sekretarz kierownika jednostki Powiatowy Inspektorat Weterynarii 87-300 Brodnica ul. Wesoła 22 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie sekretariatu Inspekcji Weterynaryjnej, ewidencja pism wpływających i wychodzących. Obsługa poczty elektronicznej i centrali telefonicz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-01 - Brodnica (kujawsko-pomorskie)

PRACOWNIK OCHRONY(NR 7804) - od 1 850 PLN

- praca jako pracownik ochrony na obiekty przemysłowe i handlowe- obiekty dostosowane do miejsca zamieszkania- zapewniamy przeszkolenie i umundurowanie- pracodawca chętnie zatrudni również kobiety
Solid Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2016-11-02 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie obsługi kancelarii urzędu zgodnie z instrukcją prac kancelaryjnych, w tym przyjmowanie, segregowanie, wprowadzenie do programu informatycznego, bieżące przekazywanie do sekretariatu Urzędu i odpowiednich
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Sochaczew (mazowieckie)

inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15 80 - 819 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zapewnienie funkcjonowania sekretariatu Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku; prowadzenie elektronicznego rejestru korespondencji ogólnej wpływającej i wycho
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-22 - Gdańsk (pomorskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: weryfikowanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz wprowadzanie do systemów informatycznych danych ze zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych, zgłoszeń rejestracyjnych podatników podatku od towarów i u
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor realizujący funkcje publicznoprawne -

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor realizujący funkcje publicznoprawne ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie inspekcji statków Państwa Bandery, wnioskowanie do Głównego Inspektora Inspektoratu Bezpieczeństwa Żeglugi celem wydania lub potwierdzania dokumentów bezpieczeństwa uprawniających d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Gdynia (pomorskie)

inspektor wojewódzki -

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach należących do właściwości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie gleboznawczej klasyfikacj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Wrocław (dolnośląskie)

Sprzedawca w sklepie zoologicznym ALIGATOR -

Kompleksowa obsługa klienta sklepu zoologicznego. Przyjmowanie towaru Udzielanie porad związanych z opieką i żywieniem zwierząt
F.H.U. Alaska - 2016-11-15 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

specjalista -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie dokumentacji przedkontrolnej obejmującej: program kontroli, analizę przedkontrolną, upoważnienia, oświadczenia, prowadzenie lub uczestniczenie w kontrolach w zakresie funkcjonowania i praw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-22 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uczestniczenie w zakresie zleconym przez inspektora kontroli skarbowej w czynnościach kontrolnych, gromadzenie niezbędnych informacji w celu wszczęcia i pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Myszyniec (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie ul. Brzeska 53, 88-200 Radziejów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Radziejów (kujawsko-pomorskie)

główny specjalista do spraw legislacji -

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw legislacji Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa publicznego, w tym projektów dotyczących implementacji prawa UE, prowadzenie pra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Warszawa (mazowieckie)

starszy metrolog -

Główny Urząd Miar w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy metrolog ul. Elektoralna 2 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i technicznych związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ul. Seminaryjska 12 25-372 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku służby Sporządzanie oraz weryfikowanie dokumentacji dotyczącej wyróżnie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Kielce (świętokrzyskie)

księgowy -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Strzelecka 12 64-400 Międzychód Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej ksiegowosci i rozliczeń zgodnie z obowiązujacymi przepisami wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Międzychód (wielkopolskie)

specjalista -

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie Komendant Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100 02-514 WARSZAWA Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, w celu przekazania tych dokumentów pracownikom oraz kom
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-27 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego ul. 17 Stycznia 23 02-148 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ewidencjonowanie korespondencji wchodzącej i wychodzącej, przyjmowanie oraz wysył
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Opolu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Opolu ul. Ozimska 19 45-057 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wprowadzanie do systemów informatycznych danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych oraz dostarczania pozostałym komórkom urzędu informacji pod
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Brzeg (opolskie)

specjalista -

Ministerstwo Środowiska w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, w tym między innymi w zakresie rozpatrywania skarg, monitorowania realizacji zadań, sporządzania ocen okresowych i realiza
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Warszawa (mazowieckie)

SPRZEDAWCA W BRANŻY INSTALACYJNEJ (NR 7005) - od 2 000 PLN

- przygotowywanie ofert- obsługa sprzedaży oraz klienta
FHU "BEZET"s.j. B.Bartoszewicz,T.Ziółkowski - 2016-09-27 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

KONSTRUKTOR-PROGRAMISTA(NR 8938) - od 1 750 PLN

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna m. in. za:- Tworzenie oprogramowania pod produkty,- Uruchamianie systemów u klienta,- Nadzorowanie poprawności działania wdrażanych systemów i produktów.
Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. - 2015-11-24 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

DYREKTOR GENERALNY (NR 7471) - od 2 700 PLN

planowanie i opracowanie strategii rozwoju firmy, zarządzanie i koordynowanie pracy firmy, realizowanie celów finansowych
LIFEWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2016-10-13 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

referendarz -

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie badań i analiz rynków oraz dokonywanie oceny zachowań rynkowych przedsiębiorców na nich działających pod względem przestrzegania
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

specjalista -

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego ul. gen. Władysława Sikorskiego 78 11-400 Kętrzyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań o udziele
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

RECEPCJONISTA/KA(NR 6772) - od 2 000 PLN

praca w hotelu przy obsłudze gości
"RENEX" REGINA JĘDRYCH, TOMASZ JĘDRYCH - SPÓŁKA JAWNA - 2016-09-19 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

starszy inspektor nadzoru budowlanego -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-874 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB, w tym przygotowanie projektów rozstrzygnięć; Współuczestniczenie w kontrolach i oględzinac
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Ostróda (warmińsko-mazurskie)

Samodzielny kucharz -

Informacja o możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy Na podstawie art. 942 Kodeksu pracy informujemy o możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. - Restauracja Hotelu IKAR, na stanowisko samodzielnego pracownika - kucharza Wymagane: wykształcenie: zawodowe, średnie, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność do pracy w systemie zm
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. - 2016-10-21 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie ul. Sienkiewicza 13 14-100 Ostróda Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności z zakres zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjne
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Ostróda (warmińsko-mazurskie)

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj