Praca referendarz statystyk Toruń BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz statystyk Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych przekazywanych na sprawozdaniach i innych materiałach statystycznych wpływających do Oddziału, przeprowadzanie kontroli formalnej, logicznej i rachunkowej zgromadzonych danych oraz wyjaśnianie potencjalnych błędów, realizowanie prac związanych z realizacją i rozwojem statystycznych badań rynku pracy na rzecz statystyki ogólnokrajowej, udzielanie sprawozdawcom wsparcia i wyjaśnień organizacyjnych, technicznych i merytorycznych, prowadzenie obsługi technologiczno – informatycznej przetwarzania danych pozyskanych w statystycznych badaniach rynku pracy realizowanych na rzecz statystyki ogólnokrajowej, kontrolowanie i akceptowanie wojewódzkich i ogólnopolskich zbiorów danych i tablic kontrolnych oraz wynikowych, wspieranie koordynatorów badań rynku pracy realizowanych na rzecz statystyki ogólnokrajowej w zakresie opracowywania operatów i kartotek oraz założeń do systemów informatycznych, zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych pozyskiwanych poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - sporadyczne występowanie delegacji służbowych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, - pomieszczenia biurowe znajdują się na II i III piętrze, w budynku brak wind przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak odpowiedniej szerokości drzwi prowadzących do pomieszczeń biurowych, - w budynku brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa - stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej - PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU, - list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia, - nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna, - dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 52 3669365, - oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego), - powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, - oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru, - ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy 11 miesięcy doświadczenia zawodowego w organizacji i realizacji badań statystycznych oraz opracowywania ich wyników, pozostałe wymagania niezbędne: znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej, znajomość podstawowych przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych, bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel, komunikatywność, umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia, wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej województwa, znajomość podstawowych pojęć, definicji i mierników statystycznych dotyczących społecznych ankietowych badań statystycznych. Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku, przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych ankietowych badań statystycznych oraz badań statystycznych rynku pracy prowadzonych przez statystykę publiczną, przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami, znajomość języka angielskiego na poziomie B2, dobra znajomość MS Power Point, znajomość zagadnień dotyczących statystyki w obszarach: Rynek pracy, znajomość podstaw wnioskowania statystycznego i statystyki opisowej, znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie statystycznych analiz danych SPSS, ArcGIS. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-17 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-07

Nazwa stanowiska: referendarz statystyk

Państwo: Polska

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: m. Toruń

Miejscowość: Toruń

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

specjalista -

Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowanie anglojęzycznych wersji zbiorczych informacji statystycznych dla odbiorców zagranicznych Tłumaczenia ustne i pisemne na potrzeby urzędu Koordynacja współpracy z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-22 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. Wały gen. Sikorskiego 21 87-100 Toruń Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie naboru i rekrutacji do okresowej służby wojskowej; realizacja czynności związanych z przyjmowaniem ewidencji wojskowej (indywidualnych zbiorów ewidencyjnych) osób, któr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

Kierownik ds Bezpieczeństwa Informacji -

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w eksploatowanych oraz budowanych i wdrażanych systemach IT, utrzymanie aktualności oraz adekwatności polityki bezpieczeństwa informacji, reagowanie na incydenty bezpieczeństwa informacji, współpracę z Biurem Eksploatacji oraz Biurem Rozwoju i Wdrożeń w zakresie opiniowania i rekomendowania ro
Grupa NEUCA - 2016-09-02 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

główny metrolog -

Główny Urząd Miar w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny metrolog ul. Elektoralna 2 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i technicznych związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowis
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-05 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Sielska 1 07-300 Ostrów Mazowiecka Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz sprawowanie nadzoru nad zbieraniem, transportowaniem, przechowywaniem,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Ostrów Mazowiecka (mazowieckie)

Fakturzysta-Kasjer-Magazynier -

Kluczowe zadania: Obsługa kasowa klienta, Obsługa gospodarki magazynowej hurtowni, Dbałość o ekspozycję towaru na półkach. Idealny Kandydat powinien: Być komunikatywny i zmotywowany do pracy, Charakteryzować się sumiennością i zaangażowaniem w wykonywane zadania, Posiadać książeczkę sanepid, Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe. Na tym stanowisku zapewniamy: Zatrudnienie w oparciu o umow
Eurocash S.A. - 2016-10-27 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

radca prawny -

Izba Celna w Opolu Dyrektor Izby Celnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Izba Celna w Opolu, ul. Szpitalna 3B-5-7, 45-010 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie wytycznych i opinii dla potrzeb urzędu celnego udzielanie porad prawnych i wyjaśnień z zakresu stosowania prawa reperezentowanie naczelnika urzędu celnego przed sądami powszechnymi oraz sądami
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Opole (opolskie)

referent -

Izba Skarbowa w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym przyjętych dokumentów wydawanie druków, formularzy i materiałów informacyjnych z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Nowy Sącz (małopolskie)

technik -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: technik Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - administrowanie systemami informatycznymi Urzędu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-18 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności podatkowej osób trzecich w celu skutecznej realizacji należności podatkowy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-13 - Warszawa (mazowieckie)

starszy księgowy -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy księgowy Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Księgowanie przypisów, odpisów, wpłat gotówkowych i bezgotówkowych, zwrotów oraz aktualzowanie tytułów wykonawczych w celu dostarczenia aktualnej informacji o sytuacji finansowej podatnika. Bieżąca analiza zapi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Sosnowiec (śląskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Zielonej Górze Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Czynności sprawdzające zeznań CIT-8, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 weryfikacja rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych obsługa dokumentów w syst
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Słubice (lubuskie)

księgowy -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Parczewie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Piwonia 50 21-200 Parczew Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola i zatwierdzanie dowodów księgowych pod względem rachunkowym sporządzanie list wynagrodzeń prowadzenie kasy i sporządzanie raportów księgowanie dowodów ks
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Parczew (lubelskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń, badanie zasadności zwrotu podatku oraz przygotowanie projektów rozstrzygnięć w tym zakresie w celu zapewn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

drogomistrz -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5 80-354 Gdańsk Oliwa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontrola drogi pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontrola pasa drogowe
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-18 - Kościerzyna (pomorskie)

specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Ul. Czarna Rola 4 61-625 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Piła (wielkopolskie)

referent -

Izba Skarbowa w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1, 2 70-525 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji Prowadzenie spraw w szczególności w zakresie: ulg w spłacie zobowiązań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Koszalin (zachodniopomorskie)

Sprzedawca -

Główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku to: realizowanie planów sprzedażowych obsługa klienta zgodnie ze standardami firmy kreowanie wizerunku marki zgodnie z filozofią spółki Od Kandydatów oczekujemy: minimum średniego wykształcenia doświadczenia w pracy w sprzedaży i obsłudze klienta chęci do nauki i poznawania nowych zagadnień umiejętności współpracy z innym Oferujemy: zatrudnie
SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SA - 2016-10-03 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

starszy archiwista -

Archiwum Państwowe w Elblągu z/s w Malborku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy archiwista Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku, ul. Starościńska 82-200 Malbork Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli, lustracji i ekspertyz archiwów zakładowych oraz przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych; - kontrola
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-31 - Malbork (pomorskie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współudział w działaniach inspekcyjno-kontrolnych w zakresie zgodności wykonywanych robót budowlanyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Płońsk (mazowieckie)

OPERATOR MASZYN SKRAWAJĄCYCH - od 1 750 PLN

obsługa maszyn skrawajacych, czytanie rysunku technicznego
T.Z.U.O. "TOWIMOR" S.A. - 2015-12-02 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw i przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach właściwości merytorycznej wydziału, przygotowywanie projektów stanowisk w sprawach dotyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Warszawa (mazowieckie)

drogomistrz -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „DROG-OSTRÓW -MAZ”) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontrolowanie dróg pod wzgl
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Ostrów Mazowiecka (mazowieckie)

specjalista -

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Koszykowa 16; 00-564 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie konsultacji wizowych o których mowa w art. 67-70 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; wymiana informacji z centralnymi organami wizowymi innych państw obszaru Schengen oraz instytucjami
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Warszawa (mazowieckie)

SPRZEDAWCA BILETÓW - od 925 PLN

sprzedaż biletów i gadżetów w kasie Ogrodu
Ogród Zoobotaniczny - 2016-02-23 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie ul. Diamentowa 6 20-447 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie obserwacji i kontroli związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Zamość (lubelskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2b 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: identyfikowanie, wprowadzanie oraz przetwarzanie danych z deklaracji oraz innych informacji podatkowych, w tym przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu zgromadzenia informacji o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z wydawaniem interpretacji i rozstrzygnięć w indywidualnych przypadkach dotyczących prawidłowości realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach programów operacyjnych Innowacyjna Go
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-27 - Warszawa (mazowieckie)

referent prawny -

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie projektów pisemnych odpowiedzi na interpelacje, zapytania oraz wnioski o opinie odnoszące się do zagadnień związanych z interpretacją przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, aktó
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Warszawa (mazowieckie)

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przet
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Poznań (wielkopolskie)

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj