Praca naczelnik Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie pracą wydziału oraz nadzór merytoryczny nad podległymi pracownikami, w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań, nadzór nad funkcjonowaniem ośrodków przetwarzania danych w celu zapewnienia ciągłości działania infrastruktury techniczno-systemowej systemów informatycznych będących w gestii Departamentu, opracowywanie koncepcji i propozycji działań w celu zapewnienia właściwych kierunków rozwoju oraz rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie ITS, niezbędnych do realizacji zadań Departamentu, wnioskowanie i uzgadnianie z Kierownictwem Departamentu wysokości środków finansowych w celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury techniczno-systemowej na potrzeby realizacji zadań Departamentu, współpraca z innymi komórkami Ministerstwa i resortu sprawiedliwości w celu zapewnienia realizacji potrzeb tych i innych podmiotów, wymagających zastosowania rozwiązań teleinformatycznych, wynikających w szczególności ze Strategii Informatyzacji i planów w zakresie IT, wiodący udział w opracowywaniu technicznej części dokumentacji przetargowej oraz udział w postępowaniach na dostawy i usługi w zakresie utrzymania, modyfikacji i rozwoju infrastruktury techniczno-systemowej, współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi informatyczne oraz nadzór nad prawidłowością realizacji i rozliczanie tych usług. Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - nietypowe godziny pracy, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - stres związany z koniecznością podejmowania decyzji pod presją czasu w sytuacjach kryzysowych (np. awarie infrastruktury powodujące przerwanie ciągłości działania systemów informatycznych), - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 7495,36 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 4,0). Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne. Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 743. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub pokrewne, doświadczenie zawodowe/staż pracy 5 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu i administrowaniu systemami informatycznymi, pozostałe wymagania niezbędne: znajomość języka angielskiego na poziomie A2, zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie z presją czasu, planowanie i myślenie strategiczne, zarządzanie personelem, przeszkolenie w zakresie metodyk zarządzania świadczeniem usług informatycznych (np. ITIL lub podobne), przeszkolenie w zakresie metodyk zarządzania projektami informatycznymi (np. PRINCE 2 lub podobne), wiedza w zakresie informatyki i zarządzania (przynajmniej cztery obszary z wymienionych): środowiska zwirtualizowane VMWare, systemy monitorowania usług (MS SCOM), bazy danych (IBM DB2 lub , MS SQL Serwer), systemy bezpieczeństwa (FW, IPS), rozwiązania sieciowe LAN/WAN, systemy z /OS na komputerach IBM Mainframe lub systemem Windows Server 2008 lub wyższa wersja, system oparty na Active Directory firmy Microsoft, Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe znajomość języka angielskiego na poziomie B2, przeszkolenie w zakresie zarządzania świadczeniem usług informatycznych, potwierdzone certyfikatem ITIL (v. 3), przeszkolenie w zakresie zarzadzania projektami potwierdzone certyfikatem PRINCE2 co najmniej na poziomie Practitioner lub innym równoważnym, przeszkolenie w zakresie Prawa zamówień publicznych. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie A2. W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka. Kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie zostaną poddani procedurze sprawdzającej, Kopie dokumentów potwierdzających wymagane przeszkolenie. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B2. W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka. Kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie zostaną poddani procedurze sprawdzającej (fakultatywnie), Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie). Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-15 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-06

Nazwa stanowiska: naczelnik

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Specjalista ds Księgowości -

Prowadzenie pełnej rachunkowości osoby prawnej, działalności gospodarczej Bieżące księgowanie dokumentów: faktur zakupu, sprzedaży, list płac, wyciągów bankowych, raportów kasowych, dokumentów prostych Weryfikacja zapisów na kontach księgowych oraz uzgadnianie sald kont księgowych Prowadzenie ewidencji środków trwałych, nadzór nad gospodarką magazynową Udział w zamknięciach miesięcznych,
CORTEN MEDIC TOMASZ SIKORA - 2016-09-15 - Warszawa (mazowieckie)

KONSULTANT DS SPRZEDAŻY -

Oferta przede wszystkim dobrze płatną pracę (stała podstawa oraz motywacyjny system prowizyjny) możliwość realizacji zawodowej w firmie cenionej na rynku cykl profesjonalnych szkoleń, które rozszerzą Twoje umiejętności i kompetencje pozycję w dynamicznym, młodym zespole , Jesteśmy liderem na polskim rynku wielkoformatowej reklamy zewnętrznej Na rynku działamy od 20 lat W biznesie jesteśmy uznany
Cityboard Media - 2016-09-12 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analizowanie ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego w celu jego zminimalizowania. Pozyskiwanie i gromadzenie informacji o podatnikach oraz prowadzenie analizy tych informacji w celu odpowiedniego wytypowani
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

Przedstawiciel Handlowy (spedycja drogowa) -

Aktywne pozyskiwanie klientów Przygotowywanie ofert handlowych i spotkania z klientami Budowanie i utrzymywanie stałych relacji Działania na rzecz podniesienia wyników sprzedaży Regularne monitorowanie rynku w celu pełnego wykorzystania potencjału biznesowego Dbanie o dobry wizerunek firmy Współpraca z kadrą kierowniczą, działem administracyjnym i spedytorami Minimum 2-3-letnie doświadczenie w pracy
Adore Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - 2016-08-10 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie ul. Sienkiewicza 13 14-100 Ostróda Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności z zakres zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjne
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Ostróda (warmińsko-mazurskie)

inspektor -

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie i księgowanie dowodów zewnętrznych własnych (rachunków, not obciążeniowych uznaniowych i korygujących) na podstawie dyspozycji komórek merytorycznych, prowadze
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-15 - Łódź (łódzkie)

referendarz -

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów w Departamencie, prowadzenie komputerowej ewidencji pism wpływających i wychodzących z DOM, kompletowanie i przedkładanie d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. 9-go Maja 33 98-100 Łask Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Działalność inspekcyjno-kontrolna w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane Opracowanie protokołów z przeprowadzonych kontroli Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikaj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Łask (łódzkie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analizowanie ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego w celu jego zminimalizowania. Pozyskiwanie i gromadzenie informacji o podatnikach oraz prowadzenie analizy tych informacji w celu odpowiedniego wytypowania podmio
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Warszawa (mazowieckie)

PRAKTYKANT W WYDZIALE POLITYCZNYM AMBASADY RP W BERLINIE - nieodpłatny

1) relacje prasowe z udziału w imprezach,2) omówienie oryginalnych tekstów z zakresu różnych dziedzin,3) uczestnictwo w imprezach z zakresu polityki międzynarodowej i wewnętrznej.
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH - 2015-10-30 - Warszawa (mazowieckie)

Płatny Staż w Dziale Handlowym (Dry Food) -

Do Twoich głównych zadań na tym stanowisku będzie należało: wsparcie Menedżera Kategorii Produktów w pracach administracyjnych w Dziale Paczek kontakt z dostawcami paczek współpraca z Menedżerem, halami oraz dostawcami MAKRO w związku ze sprzedażą paczek wprowadzanie danych, aktualizowanie oraz monitorowanie poprawności danych asortymentowych w systemie komercyjnym wsparcie Menedżera Kategorii Pro
MAKRO Cash and Carry Polska S.A. - 2016-10-27 - Warszawa (mazowieckie)

Programista Java -

programowanie w języku Java pracę w zespole w metodyce SCRUM nadzorowanie jakości kodu tworzonego przez innych programistów projektowanie testów budowanego rozwiązania dbanie o wysoką jakość rozwiązania doświadczenie w zakresie tworzenia aplikacji i rozwiązań systemowych (aplikacji webowych) dobra znajomość języka programowania Java (min. JDK 1.6) znajomość bazy danych Oracle znajomość Hiberna
Orange Polska S.A. - 2016-09-19 - Warszawa (mazowieckie)

informatyk -

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku ul. Chłopska 3 80-362 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: instalowanie, konfigurowanie, modernizacja i aktualizacja sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu utrzymania stałej gotowości i sprawności sprzętu, oprogramowania i systemów komputero
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Słupsk (pomorskie)

Regionalny Przedstawiciel Handlowy -

>Obszar pracy na terenie: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Małopolskie, Podkarpackie. Opis stanowiska: Pozyskiwanie nowych klientów Utrzymywanie relacji z obecnymi klientami Prezentowanie oferty firmy i koordynacja działań handlowych Sporządzanie ofert handlowych i kalkulacji oraz prowadzenie negocjacji handlowych Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy Bieżące raportowanie
AXL Poland Maxispa - 2016-07-13 - Warszawa (mazowieckie)

informatyk -

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk ul. Jagiellońska 10 85-020 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: administrowanie siecią komputerową LAN/WAN, zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną jednostki w celu zapewnienia użytkownikom właściwego dost
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

Banquet Head Chef -

Warsaw Marriott Hotel poszukuje kandydatów na stanowisko: Banquet Head Chef Osoba zatrudniona na stanowisku Banquet Head Chef odpowiedzialna będzie za kompleksowe zarządzanie zespołem kuchni bankietowej, nadzorowanie i egzekwowanie pracy podległych pracowników, całkowity udział w przygotowaniu i realizacji procesu kulinarnego zgodnego ze standardami i procedurami firmy Marriott, począwszy od sporządzani
Marriott Hotel Warszawa - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

Senior Rekruter -

Chcesz mieć realny wpływ na kształt firmy? Dołącz do naszego zespołu Masz głowę pełną pomysłów? Zrealizuj je z nami. Lubisz szybkie tempo pracy? Z nami nie będziesz się nudzić. Przed Tobą wiele wyzwań: Samodzielne przeprowadzanie procesów selekcji i rekrutacji na stanowiska do różnych obszarów T-Mobile; Współpraca z managerami w zakresie realizacji ich potrzeb rekrutacyjnych; Poszukiwanie n
T Mobile Polska S.A. - 2016-10-18 - Warszawa (mazowieckie)

KRAWCOWA/KRAWIEC - od 925 PLN

j.w
kontakt przez PUP - 2016-01-19 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Sączu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Sączu ul. Głowackiego 34 33-300 Nowy Sącz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie kontroli urzędowych w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pobieranie prób do badań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-29 - Nowy Sącz (małopolskie)

Konsultant ds Telefonicznej Obsługi Klienta -

W Banku Millennium cenimy różnorodność, bo każdy z nas jest inny i prezentuje swoje, oryginalne spojrzenie na świat. Dzięki temu tworzymy kompletny, zgrany zespół. Dołącz do nas i rozwijaj się w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, ceniącej najwyższe standardy i doskonałą jakość. Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy w Warszawie na stanowisku: Konsultant ds. Telefonicznej O
Bank Millennium S.A. - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

Doradca Klienta Firmowego -

Doradca Klienta Firmowego Miejsce pracy: Warszawa Opis stanowiska: aktywna sprzedaż produktów finansowych dla Klientów Firmowych, inicjowanie kontaktów z Klientami i utrzymywanie z nimi długotrwałych relacji biznesowych, identyfikacja potrzeb oraz profesjonalne doradztwo finansowe, kompleksowa obsługa klienta oparta o najwyższe standardy jakości, Wymagania: doświadczenie w sprzedaży produktów finansow
Tax Care S.A. - 2016-07-15 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Opolu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Opolu ul. Ozimska 19 45-057 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wprowadzanie do systemów informatycznych danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych oraz dostarczania pozostałym komórkom urzędu informacji pod
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Opole (opolskie)

SPRZĄTACZ/KA/PRACOWNIK GOSPODARCZY K/M - od 2 016 PLN

wykonywanie usług czystościowo-porządkowych na terenie marketu spożywczego (praca w systemie 2 zmianowym), uzupełnianie środków higienicznych w łazienkach i toaletach, okurzanie, zmiatanie i mycie, praca ręczna i przy użyciu maszyn czyszczących (automatów myjących), obsługa maszyn czyszczących, przepychanie wózków sklepowych, dbanie o tereny zewnętrzne, np. zamiatanie i mycie, zbieranie papierków oraz wykonywanie innych zadań porządkowych zleconych przez przełożonego. Dbanie o powierzony sprzęt.
kontakt przez PUP - 2015-12-02 - Warszawa (mazowieckie)

Junior Associate Real Estate -

Oferta Oferujemy: Wykształcenie wyższe prawnicze Minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze prawa nieruchomości Rozwinięte umiejętności komunikacyjne Zaangażowanie Dyspozycyjność Energia i entuzjazm Bardzo dobra organizacja pracy Bardzo dobra znajomość języka angielskiego , Opis firmy Dla naszego Klienta, polskiej, renomowanej kancelarii prawnej, poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko: , Obowi
HRK S.A. - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

księgowy/-a w dziale AP z językiem francuskim -

Randstad Finance realizuje projekty rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i kierownicze z obszaru finansów, kontrolingu oraz księgowości. Koncentrujemy się na poszukiwaniu wysokiej klasy specjalistów dla firm z różnych branż w całej Polsce. Dla naszego Klienta, międzynarodowej organizacji z branży produkcyjnej, poszukujemy odpowiedniej osoby na stanowisko: księgowy/-a w dziale AP z językiem fran
Randstad Polska - 2016-11-15 - Warszawa (mazowieckie)

AR / Contract & Billing Manager - new SSC (m/f) -

Podsumowanie / Job summary: For our Client - an American, innovative company from Media sector, we're looking for AR / Contract&Billing Manager to join Shared Service Center start-up. Kogo szukamy / Profile description: University degree required; preferably in accounting, or finance Language Skills - fluent English essential Previous people management experience (preferably of AR / O2C / Contract&Billing
PageGroup Polska - 2016-10-08 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj