Praca specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Rozwoju w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa IZ PO IiŚ w zakresie przygotowywania i koordynacji realizacji umów cywilnoprawnych w ramach środków pozostających w dyspozycji IZ PO IiŚ 2014-2020 obejmujących zamówienia publiczne poniżej i powyżej progu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp). poprzez: • przeprowadzanie rozeznania rynku • szacowanie wartości zamówienia • sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia • opracowywanie projektu umowy • uczestniczenie w postępowaniach jako zastępca przewodniczącego lub członek komisji przetargowych • opracowywanie i opiniowanie dokumentacji • nadzorowanie wykonania umowy • przeprowadzanie odbioru przedmiotu umowy poprzez przygotowanie protokołu odbioru oraz rozliczenie finansowe wydatku (opis faktury) dokonywanie analiz prawnych w odniesieniu do zapisów umów cywilnoprawnych zawartych przez Departament w ramach środków pozostających w dyspozycji IZ PO IiŚ obejmujących zamówienia publiczne powyżej i poniżej progu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp), w tym: • opracowywanie i współpraca z pracownikami innych komórek w DPI w zakresie opiniowanie projektów umów i innych dokumentów niosących skutki finansowe • udzielanie wsparcia i porad prawnych dotyczących zapisów umów zawieranych przez DPI ze szczególnym uwzględnieniem nakładania na Wykonawców kar umownych oraz rozliczeń finansowych zarządzanie dokumentacją z postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zamówień realizowanych w ramach środków pozostających w dyspozycji IZ PO IiŚ obejmujących zamówienia publiczne powyżej i poniżej progu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp). Udział w przygotowywaniu procedur dot. udzielania zamówień publicznych w Departamencie. • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówień publicznych udział w przygotowywaniu materiałów do projektu ustawy budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) w zakresie środków niezbędnych do realizacji zadań IZ PO IiŚ, udział w: • opracowywaniu podziału limitów wydatków • zgłaszaniu propozycji/ prognoz wydatków i dochodów na kolejne lata budżetowe • przygotowywaniu formularzy i przekazywaniu ich do właściwej komórki organizacyjnej/ ministra właściwego ds. finansów publicznych i/ lub innych organów, w tym w zakresie programów • opracowywaniu/ przekazywaniu informacji w zakresie projektu budżetu • przygotowywaniu wieloletniej prognozy wydatków • opracowywaniu celów i mierników wraz z metodologią ich wyznaczania - interpretowanie, opiniowanie i opracowanie propozycji zapisów do projektów zarządzeń/decyzji MR związanych z wykorzystywaniem środków budżetowych w zakresie właściwości Wydziału w tym analiza rozporządzeń i zarządzeń opracowanie okresowych informacji o na temat finansowego postępu realizacji zadań Departamentu na potrzeby kierownictwa Departamentu, Departamentu Budżetu Rozwoju i Budżetu Gospodarki, właściwego Podsekretarza Stanu a także udzielanie wyjaśnień w ww. zakresie w tym podczas corocznych kontroli prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań – zagrożenie korupcją (kontakty z wykonawcami) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner – praca w pokoju wieloosobowym – węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze, – winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, – wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, – wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej, – sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu, – ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Umowa o pracę na czas zastępstwa. Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy. Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie można znaleźć na stronie: http: //www.mr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(22) 273 77 40 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych lub w obszarze realizacji projektów finansowanych w ramach środków UE pozostałe wymagania niezbędne: znajomość ustawy o finansach publicznych znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE w szczególności POIŚ oraz zasad rozliczania projektów finansowanych z POPT umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel znajomość języka angielskiego, poziom B1 organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów współpraca komunikacja podejmowanie decyzji i odpowiedzialność rzetelność myślenie analityczne Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy – kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-17 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-06

Nazwa stanowiska: specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Specjalista ds Wina -

Do Twoich głównych zadań będzie należało: profesjonalna obsługa klienta budowanie dobrych relacji z klientami doradztwo w zakresie asortymentu win zachowanie ciągłości sprzedaży i właściwej ekspozycji Nasze oczekiwania: minimum średnie wykształcenie doświadczenie w pracy związanej z bezpośrednim kontaktem z klientami znajomość branży winiarskiej umiejętność stosowania technik sprzedaży, n
MAKRO Cash and Carry Polska S.A. - 2016-11-25 - Warszawa (mazowieckie)

księgowy -

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-874 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dekretowanie dokumentów księgowych i wprowadzanie ich do programu finansowo-księgowego uzgadnianie należności i zobowiązań spo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Gdańsk (pomorskie)

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych -

Komenda Powiatowa Policji w Obornikach Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych ul. Piłsudskiego 54 64-600 Oborniki Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, szacowa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Oborniki (wielkopolskie)

KONSULTANT DS UMAWIANIA SPOTKAŃ -

Opis stanowiska: Telefoniczny kontakt z Klientem Indywidualnym, w celu umówienia spotkania z przedstawicielem renomowanej firmy ubezpieczeniowej. Wymagania: Swoboda wypowiedzi Umiejętność dostosowania się do potrzeb Klienta Nastawienie na realizację celów Znajomość obsługi komputera Zainteresowanie branżą bankową Doświadczenie w bankowości mile widziane W zamian oferujemy: Pracę od poniedziałku d
Arteria S.A. - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds weryfikacji wniosków i ofert pod względem technicznym -

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: weryfikacja dokumentów przetargowych dla postępowań na zamówienia inwestycyjne w tym Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pod kątem wymagań technicznych, współudział w opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie technicznym, udział w przygotowaniu warunków udziału w postępowaniu oraz weryfikac
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

Konsultant ds Sprzedaży i Utrzymania Produktów Bankowych -

W Banku Millennium cenimy różnorodność, bo każdy z nas jest inny i prezentuje swoje, oryginalne spojrzenie na świat. Dzięki temu tworzymy kompletny, zgrany zespół. Dołącz do nas i rozwijaj się w jednej z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce, ceniącej najwyższe standardy i doskonałą jakość. Konsultant ds. Sprzedaży i Utrzymania Produktów Bankowych Miejsce pr
Bank Millennium S.A. - 2016-11-25 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds Rekrutacji -

Opis stanowiska prowadzenie samodzielnie bieżących procesów rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi standardami na stanowiska inżynierskie jak i wspierające w całej Polsce, kompleksowa realizacja procesu rekrutacji: analiza potrzeb, tworzenie profilu stanowiska, publikacja ogłoszeń, selekcja aplikacji, prowadzenie rozmów rekrutacyjnych, przekazywanie informacji zwrotnych kandydatom oraz osobom zlecają
Mostostal Warszawa S.A. - 2016-11-08 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa pracowników urzędu wynikająca z nawiązania i przebiegu stosunku pracy w celu m.in. ustalenia uprawnień do dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych, urlopów, sporządz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Szczecin (zachodniopomorskie)

Specjalista ds Rozliczeń Transakcji Dokumentowych -

DO TWOJEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE: 1. Procesowanie akredytyw w obrocie krajowym i zagranicznym kontrola formalno-merytoryczna otrzymanych zleceń otwarcia akredytyw naliczanie prowizji z tytułu wykonywanych czynności wprowadzanie treści akredytyw do systemu badanie dokumentów akredytywy i podejmowanie decyzji, dotyczącej zgodności dokumentów akredytywy z jej warunkami przygotowanie i wysła
Bank Zachodni WBK S.A. - 2016-08-24 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent 80-831 Gdańsk ul. Długa 75?76 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizowanie akt sprawy, przepisów prawnych, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji Ministra Finansów, a także prowadzenie postępowania podatkowego w sprawach objętych działaniem komórki organizacyjnej; przygoto
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Gdańsk (pomorskie)

Konsultant ds rekrutacji -

MEDIPE Polska Sp. z o. o. to działająca prężnie od 2011 roku firma świadcząca usługi opiekuńcze. Do pracy w charakterze Opiekunki/Opiekuna osób starszych w Niemczech, dzięki naszemu wsparciu, wyjechało już ponad 3 tysiące osób. W związku z dynamicznym rozwojem firmy aktualnie poszukujemy osób na stanowisko: Konsultant ds. rekrutacji Miejsce pracy: Warszawa Obowiązki: - aktywne pozyskiwanie Kandyd
Klient serwisu infoPraca - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

Chief Accountant -

Opis firmy For our Client, a pioneer FMCG company, we are seeking to recruit a high-potential candidate for the position of a Chief Accountant. , Obowiązki Tasks: Responsible for leading and managing full accounting operations including the supervision of an accounting team Prepare financial statements according to Polish Accounting Standards and IFRS Supervise and monitor the entire accounting process including
HRK S.A. - 2016-10-19 - Warszawa (mazowieckie)

Sprzedawca -

C.H. King Cross Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za: profesjonalną obsługę klienta opartą na doradztwie przygotowanie towaru do sprzedaży ekspozycję towaru w oparciu o standardy marki utrzymanie porządku w sklepie Od kandydatów oczekujemy: otwartości na kontakt z klientem uprzejmości i pogody ducha rzetelności i uczciwości łatwości nawiązywania kontaktów, umiejętności pracy w zespole got
PBH S.A. - 2016-09-05 - Warszawa (mazowieckie)

Asystent projektanta robót elektroenergetycznych -

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Wspieranie projektantów i kierownika biura projektowego sporządzanie zestawień materiałowych oraz bilansów energetycznych obiektów wykonywanie projektów w CAD 2D przeprowadzanie analiz w DIALux i RELUX przygotowywanie dokumentacji powykonawczych zapewnienie zgodności projektów z normami, specyfikacjami i wymaganiami kontraktowymi uzyskanie wy
BIGRAM S.A. - 2016-11-04 - Warszawa (mazowieckie)

MŁODSZY KUCHARZ. - od 1 850 PLN

Przyrządzanie posiłków.
kontakt przez OHP - 2016-07-22 - Warszawa (mazowieckie)

GLAZURNIK - od 2 500 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-04-28 - Warszawa (mazowieckie)

KELNER (J. GRUZIŃSKI) - od 1 850 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-04-27 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji zgłoszeń w zakresie eksploatacji systemów informatycznych Ministerstwa i nadzorowanie ich realizacji, wspieranie prowadzenie serwisu internetowego Ministerstwa, zarządzanie uprawni
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Warszawa (mazowieckie)

Młodszy Doradca Bankowości Detalicznej (Stażysta) w Oddziale SMART -

Bank Handlowy w Warszawie SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje 7,4 tys. klientów korporacyjnych i 770 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć 60 oddziałów. W skład grupy kapitałow
Bank Handlowy S.A. - 2016-10-21 - Warszawa (mazowieckie)

Dekarz - Blacharz -

INTERIMAX jest nowoczesną agencją rekrutacyjną, realizującą projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jeżeli poszukujesz nowych wyzwań i możliwości pracy w kraju lub za granicą - nasza oferta jest dla Ciebie Dla naszego Klienta, zagranicznej firmy, pilnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Obowiązki: odbudowa całkowita lub częściowa pokryć dachowych tradycyjnych (renowacje starych
INTERIMAX International Sp. z o.o. S.K.A. - 2016-10-10 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewózka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania, odmowy wydania, zawieszenia praw i cofania licencji pracownika ochrony; bieżąca weryfikacja akt posiadac
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Gdańsk (pomorskie)

zastępca powiatowego lekarza weterynarii -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie działalnością Inspektoratu w czasie nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii , nadzór nad pracą
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Szczecinek (zachodniopomorskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI W ZAKŁADZIE ENERGETYCZNYM (MASZYNISTA URZĄDZEŃ POM) - od 2 900 PLN

- Kontrolowanie bieżącej pracy podległych urządzeń, definiowanie usterek, wykonywanie drobnych konserwacji i napraw,- Przygotowywanie urządzenia do remontu i uruchomienia po remoncie,- Podejmowanie działań związanych z utrzymaniem sprawności podległych urządzeń odpopielających, - Obsługiwanie urządzenia do rozładunku i transportu paliw i substancji chemicznych,- Prowadzenie niezbędnej dokumentacji ruchowej,- Samodzielne przygotowywanie próbki do analiz, zgodnie z wymaganiami procedur,- ciągłe poszerzanie swojej wiedzy na temat urządzeń i zdobywanie kolejnych uprawnień wewnętrznych do ich obsługi.
WORK SERVICE SA - 2016-01-26 - Warszawa (mazowieckie)

Koordynator Stoiska -

Do Twoich głównych zadań będzie należało: zapewnienie funkcjonowania stoiska zgodnie z obowiązującymi standardami firmowymi (m.in. dbałość o właściwą ekspozycję towarów) organizowanie i nadzorowanie pracy zespołu reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i dostawcami poprzez codzienną, profesjonalną obsługę współdziałanie w tworzeniu wizerunku MAKRO jako firmy przyjaznej klientowi sto
MAKRO Cash and Carry Polska S.A. - 2016-09-22 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Techniczna i wartościowa ocena przyjętych w dokumentacji technicznej rozwiązań projektowych; Udział w odbiorze dokumentacji p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Wrocław (dolnośląskie)

Opiekunka osoby starszej FRIGGA: Opiekunka do Niemiec; do Fürth -

FRIGGA to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu rekrutacji wykwalifikowanego personelu opiekuńczego oraz personelu medycznego. Firma istnieje na rynku europejskim od 2009 roku obsługując klientów z Niemiec i Luksemburga. Naszym pracownikom zapewniamy indywidualne podejście oraz stałą opiekę koordynatorów. Z pasją i zaangażowaniem poszukujemy n
FRIGGA - 2016-11-01 - Warszawa (mazowieckie)

Developer java (JSE) -

Randstad Technologies specjalizuje się w rekrutacjach z obszaru informatyki oraz z pogranicza informatyki i biznesu. Koncentrujemy się na poszukiwaniu wysokiej klasy specjalistów na poziomie wszystkich szczebli organizacyjnych. Dla naszego klienta, międzynarodowego banku, poszukujemy osób na stanowisko Java Developer Developer java (JSE) Zakres obowiązków: - tworzenie aplikacji (głównie desktopowych) na
Randstad Polska - 2016-12-02 - Warszawa (mazowieckie)

PRAKTYKANT W DEPRTAMENCIE AZJI I PACYFIKU - nieodpłatny

1) Zapoznanie się ze strukturą i działalnością Departamentu Azji i Pacyfiku2) Pomoc w bieżącej pracy, w tym opracowywanie projektów materiałów informacyjnych3) Przygotowywanie projektów pism urzędowych i not dyplomatycznych w języku polskim i angielskim
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH - 2015-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj