Praca laborant Legnica BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: laborant Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Paprotna 14 51-117 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: pobieranie próbek do badań ze wszystkich komponentów środowiska (woda, ścieki, gleby, odpady itp.), wykonywanie w próbkach pobranych do badań wymaganych pomiarów oraz obliczeń i stosownych zapisów w celu podania wyniku końcowego, sprawowanie opieki nad powierzonymi obiektami wyposażenia pomiarowo-badawczego poprzez wykonywanie codziennej obsługi, wymaganych sprawdzeń i wzorcowań wewnętrznych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń, zapewnienie transportu pobranych próbek, sprawowanie opieki nad pojazdami przeznaczonymi do transportu pobranych próbek. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w siedzibie Pracowni oraz w terenie, również w zmiennych warunkach pogodowych, - prowadzenie pojazdów służbowych o masie do 3,5 t, - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, w tym kontakt z materiałem niebezpiecznym (np. ścieki, odpady, gazy odlotowe itp.) oraz z niebezpiecznymi odczynnikami chemicznymi (mutagenne, toksyczne, żrące), - wysiłek fizyczny (przenoszenie sprzętu pomiarowego o masie do ok. 20 kg) oraz praca na wysokości, - nietypowe godziny pracy, w szczególności częste wyjazdy służbowe, w sporadycznych przypadkach konieczność pracy w godzinach nadliczbowych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - narzędzia pracy: specjalistyczny sprzęt oraz urządzenia pomiarowe, zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe, - oświetlenie sztuczne i naturalne, - bariery architektoniczne w budynku: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniach o charakterze laboratoryjno-biurowym na II piętrze w budynku II-piętrowym (3 kondygnacje), brak wind, podjazdów i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej o miejscu i terminie przeprowadzenia tego etapu oraz o technikach (metodach) selekcji stosowanych na tym etapie. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone (decyduje data stempla pocztowego). Wszystkie oferty złożone w toku naboru, za wyjątkiem oferty wybranego i zatrudnionego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty składane drogą pocztową należy przesyłać w kopertach opatrzonych dopiskiem: „Nabór na stanowisko laboranta”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-71) 327-30-08 lub (0-76) 854-14-00. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: prawo jazdy kat. B. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe przeszkolenie z zakresu odpowiednich technik pomiarowych, przeszkolenie z zakresu normy PN-EN ISO/IEC 17025. ogólna (podstawowa) znajomość norm i metodyk związanych z realizowanymi zadaniami, Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-18 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-05

Nazwa stanowiska: laborant

Państwo: Polska

Województwo: dolnośląskie

Powiat: m. Legnica

Miejscowość: Legnica

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności egzekucyjnych i stosowanie środków przewidzianych w ustawie na podstawie przydzielonych spraw egzekucyjnych, w tym dokonywanie czynności w terenie, rozliczanie wpłat dokonywanych na rachunek sum
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Bełchatów (łódzkie)

LABORANT -

• Wykonywanie badań zgodnie z wymaganiami klientów oraz norm międzynarodowych • Przygotowywanie oraz opracowywanie protokołów z badań • Dbałość o odpowiednie przechowywanie i właściwe oznaczanie próbek do badań • Nadzór nad dokumentacją techniczną oraz sprzętem kontrolno-pomiarowym • Wykonywanie nietypowych/jednostkowych zadań/badań
NOVITA S.A. - 2016-10-07 - Zielona Góra (lubuskie)

STRAŻNIK - od 1 000 PLN

Ochrona obiektów na terenie Legnicy i okolic - Kunice, Dobrzejów, Duninów, Szymanowice.
Zakład Usługowo- Budowlany "WIW-BUD" Andrzej Waszak - 2016-07-21 - Legnica (dolnośląskie)

główny specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  projektowanie, budowanie i wdrażanie systemów IT, spójne z przyjętą w Policji strategią rozwoju IT,  projektowanie zmian i uczestniczenie w wyznaczaniu kierunk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-02 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analizowanie informacji i danych zawartych w pismach do ministra o nieprawidłowościach w działalności spółdzielni mieszkaniowych w celu dokonania merytorycznej oceny przedstawionych zdarz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Urząd Statystyczny w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Kazimierza Wyki 3 31-223 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie badań, opracowań i analiz statystycznych w układach regionalnych. Opracowanie zbiorczych analiz średnio- i długookresowych o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. Przygotowanie i opracowanie analiz sytuacy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-27 - Kraków (małopolskie)

specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110 A 00-716 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: księgowanie dowodów w informatycznym systemie FK w zakresie dochodów budżetowych w celu tworzenia ksiąg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opiniowanie projektów krajowych i międzynarodowych strategii, programów, komunikatów oraz wytycznych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, w tym w szczególności form ochrony przyrody w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie ul. M. Konopnickiej 6 32-200 Miechów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzym
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Miechów (małopolskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Rozwoju ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitorowanie sporządzania ocen pracowników, w tym: monitorowanie terminowości sporządzania ocen okresowych, weryfikacja poprawności sporządzenia ocen z aktami wewnętrznymi i zewnętrznymi, dorad
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Gen. Józefa Bema 100 15-370 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie zestawień kosztów utrzymania obiektów służbowych i mieszkalnych oraz przeprowadzanie analiz w rozbiciu na poszczególne media; monitorowanie zawar
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Białystok (podlaskie)

specjalista -

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom we wszczynaniu postępowania o uzyskanie lub egzekucję zasądzonych alimentów z elementem transgranicznym, podejmowanie czynności związa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Warszawa (mazowieckie)

PAKOWACZ - od 1 900 PLN

pakowanie ręczne i mechaniczne pieczywa przy pomocy maszyny pakującej ,transport ręczny i mechaniczny towaru na stanowisko pracy,obsługa maszyn piekarniczych,układanie wyrobów gotowych na półkach
"AUCHAN POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2016-01-12 - Legnica (dolnośląskie)

podreferendarz -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz Główny Inspektorat Transportu Drogowego ul. Aleje Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikacja i analiza materiałów będących podstawą prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o naruszenia ujawnione za pomocą urząd
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-11 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Powiatowa Policji w Augustowie ul. Brzostowskiego 6 16-300 Augustów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie gospodarki mandatowej. Wprowadzanie do systemu informatycznego kart informacyjnych wyroków sądów. Wprowadzanie do systemu informatycznego SESPO
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Augustów (podlaskie)

referent -

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem ul. Jagiellońska 32 34-500 Zakopane Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie obowiązkowych rejestrów, dzienników (w tym w formie elektronicznej) w celu udokumentowania wpływających do Wydziału Sztab Policji dokumentów, ewidencjo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Zakopane (małopolskie)

starszy inspektor -

Komenda Miejska Policji w Koszalinie Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor 75-009 Koszalin ul. Słowackiego 11 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rejestrowanie w Krajowym Systemie Informacji Policyjnej informacji o osobach, zdarzeniach i rzeczach, Wprowadzanie informacji zawartych na drukach rejestracyjnych do bazy KSIP, Załatwianie zgłoszeń i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Koszalin (zachodniopomorskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie ul. Mazury 3 37-600 Lubaczów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad wytwarzaniem, obrotem, składowaniem i stosowaniem pasz w podległych podmiotach, realizacja zadań związanych z Krajowym Planem K
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Lubaczów (podkarpackie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach ul. Zawadzkiego 19 16-500 Sejny Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych prowadzenie monitorowania chorób zakaźnych zwierząt i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-21 - Sejny (podlaskie)

ekspert nadzoru budowlanego -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: ekspert nadzoru budowlanego Warszawa 00-926, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja zadań związanych z zarządem budynku, w tym bieżąca współpraca z użytkownikami budynku i innymi instytucjami w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością, prowadz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-22 - Warszawa (mazowieckie)

sekretarz -

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: sekretarz Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie sekretariatu Departamentu obsługa punktu konsultacyjnego info.funduszemos.gov.pl, w tym przekazywanie zapytań do właściwych komórek organizacyjnych Departamentu prowadzenie, akt
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie obsługi kancelarii urzędu zgodnie z instrukcją prac kancelaryjnych, w tym przyjmowanie, segregowanie, wprowadzenie do programu informatycznego, bieżące przekazywanie do sekretariatu Urzędu i odpowiednic
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)

specjalista -

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Inspektorat Farmaceutyczny ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analizowanie procesów i procedur przyjętych w Urzędzie, proponowanie usprawnień oraz wdrażanie mechanizmów i instrumentów pozwalających na optymalizację procesów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-29 - Warszawa (mazowieckie)

OPERATOR PRODUKCJI - do 2 000 PLN

Obsługa maszyn produkcyjnych, montaż podzespołów wg instrukcji pracy, wykonywanie norm produkcyjnych, kontrola jakości.
Trenkwalder & Partner Sp. z o.o. - 2016-09-09 - Legnica (dolnośląskie)

kierownik oddziału -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik oddziału ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzorowanie i wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem zdrowotności roślin, nadzorowanie i wykonywanie zadań związany
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-11 - Wąbrzeźno (kujawsko-pomorskie)

starszy inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul, Zwycięstwa 2 15-703 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z letnim i zimowym utrzymaniem dróg, prowadzenie spraw związa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Bielsk Podlaski (podlaskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw z zakresu identyfikacji i rejestracji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie. Prowadzenie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Węgrów (mazowieckie)

główny specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Główny Urząd Statystyczny Al. Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalanie uprawnienia wynikajęcego ze stosunku pracy w celu przekazania tych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Warszawa (mazowieckie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie rozliczeń podatników i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom, prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowej, obsługa zajęć wierzytelności dokonywanych przez organy egzekucyjne, prowadzenie k
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Wodzisław Śląski (śląskie)

starszy specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Główny Urząd Statystyczny Aleja Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współpraca z jednostkami GUS i spoza GUS w celu opracowania projektu rocznego programu badań statystycznych statystyki publicznej. Udział w pracach służących opr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj