Praca starszy specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dysponowanie mieniem MRiRW, w tym udział w odbiorze towaru od dostawcy oraz wskazanie miejsca przeznaczenia, prowadzenie ewidencji ilościowej, ilościowo-wartościowej majątku Ministerstwa oraz weryfikacja i aktualizacja danych ewidencyjnych dotyczących składników majątku w tym ich lokalizacji, w celu prawidłowego i rzetelnego gospodarowania majątkiem urzędu przy wykorzystaniu programu komputerowego OPTIest, w tym w ramach zadań związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wykonywanie zadań związanych w administrowaniem systemu komputerowego OPTIest oraz wspieranie pozostałych użytkowników aplikacji od strony technicznej, w celu prawidłowego funkcjonowania systemu obsługującego ewidencję majątkową Ministerstwa, dokonywanie bieżącej analizy zapisów w kartotekach ewidencyjnych systemu komputerowego OPTIest w celu rzetelnego i prawidłowego ewidencjonowania składnikami majątku Ministerstwa, prowadzenie imiennych kart wyposażenia pracowników Ministerstwa oraz kart sprzętowych mienia znajdującego się w posiadaniu Ministerstwa w systemie komputerowym OPTIest w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu, znakowanie wprowadzonych do systemu ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych i wyposażenia w celu określenia przynależności i zakwalifikowania składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie danych z systemu komputerowego OPTIest, w tym na rzecz obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, prowadzenie uzgodnień z Wydziałem Księgowości i Sprawozdawczości w zakresie stanu ewidencyjnego majątku Urzędu, przy wykorzystaniu programu komputerowego OPTIest w celu realizacji wymogów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym na rzecz obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, weryfikowanie i uzupełnianie wykazu składników majątku zbędnego lub zużytego o dane dotyczące wartości ewidencyjnej i umorzeniowej oraz opiniowanie przydatności składników majątku w związku ze współpracą z Komisją do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania oraz likwidacji zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego, w celu zapewnienia właściwego gospodarowania majątkiem Ministerstwa, w tym na rzecz obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, monitorowanie zapotrzebowania urzędu na określone asortymenty w celu przygotowania informacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne, przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia, monitorowanie stopnia realizacji umów, zapewniając terminowość i odpowiednią jakość realizowanych zadań oraz realizacja zamówień w zakresie umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w celu zapewnienia właściwego poziomu i ciągłości funkcjonowania Urzędu w ścisłej współpracy z Wydziałem Budżetowo-Rachunkowym w zakresie źródeł finansowania i dostępności środków na sfinansowanie realizowanych zamówień, w tym na potrzeby obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - zagrożenie korupcją, - stres związany z kontaktowaniem się z firmami zewnętrznymi (dostawcy). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - użytkowanie sprzętu biurowego, - praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym, - budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru, - budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności i rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje data wpływu do MRiRW. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: 22/623-20-41. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: 2-letni staż pracy, znajomość przepisów Zamówień Publicznych, znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego, znajomość zagadnień związanych z gospodarką magazynową oraz ewidencją mienia, Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe wykształcenie wyższe z obszaru nauk technicznych lub z dziedziny nauk ekonomicznych lub o kierunku administracja, 6-miesięczny staż pracy w administracji publicznej, znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym, znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 2-letni staż pracy, Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 6-miesięczny staż pracy w administracji publicznej. Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-18 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-05

Nazwa stanowiska: starszy specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

inspektor wojewódzki -

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu ustawy o pomocy pa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Gdańsku ul. Długa 75/76 80-831 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Inicjowanie i udział w postępowaniach: - wieczystoksięgowym, w tym występowanie o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Gdynia (pomorskie)

inspektor wojewódzki -

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Organizowanie i prowadzenie procesu naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Organizowanie staży osób bezrobotnych, praktyk zawodowych, studenckich, absolwenckich
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-24 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie; prowadzenie postępowań w ce
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK FIZYCZNY K/M I - od 2 000 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-11-30 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań podatkowych wszczętych z urzędu lub na wniosek strony. Opracowywanie projektów rozstrzygnięć określających wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość nadpłaty, wysokość odsetek za z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-31 - Sosnowiec (śląskie)

Tax and Transfer Pricing Expert -

Dla naszego Klienta, międzynarodowego generalnego wykonawcy, poszukujemy aktualnie ambitnych specjalistów w dziedzinie podatków. Autonomiczna pozycja umocowana bezpośrednio pod CFO. Tax and Transfer Pricing ExpertMiejsce pracy: Warszawa Opis zadań: Przygotowywanie rekomendacji oraz opinii – CIT, VAT, PIT oraz podatku odroczonego Odpowiedzialność za ceny transferowe – przygotowywanie dokumentów oraz we
HRK S.A - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

Ekspert ds linii, węzłów i stacji kolejowych -

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizowanie przydzielonych zadań w celu przygotowania inwestycji zgodnie z wymogami Spółki, w ramach zespołu technicznego, złożonego z przedstawicieli poszczególnych branż, mających wpływ na realizację kolejowego procesu inwestycyjnego. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: przygotowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowe
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 70-515 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • opracowywanie zakresu planowanych robót budowlanych • nadzorowanie powierzonych do realizacji robót budowlanych, • przygotowywanie do
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Szczecin (zachodniopomorskie)

Wealth Management Manager -

Podsumowanie / Job summary: Idealny kandydat posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z zamożnymi klientami w zakresie zarządzania majątkiem, posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu rynku finansowego oraz ceni sobie pracę z ludźmi Kogo szukamy / Profile description: Wykształcenie wyższe. Minimum 4-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu i obsłudze klienta zamożnego poparte sukcesami sprzedażowymi. Doświ
PageGroup Polska - 2016-11-08 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57 Gdańsk 80-748 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analizowanie i opracowywanie uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB, w tym przygotowanie projektów rozstrzygnięć; Współuczestniczenie w kontrolach i oględzinac
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Ostróda (warmińsko-mazurskie)

Front-end Developer -

You will be a good match if you: Have experience with creating web application within JavaScript Have web technologies experience (HTML5, CSS, AngularJS) Know jQuery and web services Are a team player Have an excellent command of English
SMT Software Services S.A. - 2016-09-21 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli planowych i w trybie uproszczonym, ­sporządzanie dokumentów pokontrolnych, udział w sporządzaniu programów kontroli w poszczególnych zagadnieniach
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-11 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds HR -

Opis firmy Dla naszego Klienta, dynamicznie rozwijającej się firmy z branży consultingowej, poszukujemy Kandydatów na stanowisko: , Obowiązki Zadania: Administracja kadrowo-płacowa; Wsparcie i doradztwo dla kadry menedżerskiej w zakresie spraw pracowniczych i prawa pracy; Analiza bieżących potrzeb rozwojowych, koordynacja i realizacja szkoleń oraz procesów rekrutacyjnych; Przegląd i aktualizacja proce
HRK S.A. - 2016-09-06 - Warszawa (mazowieckie)

SPRZEDAWCA M/K - od 1 850 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

Kierownik Produktu B2B -

GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Zarządzanie portfelem 10 produktów (mature) oraz 5 produktami w fazie rozwoju Monitorowanie rynku pod kątem dynamiki, cen, konkurencji, kluczowych klientów Monitorowanie procesu rozwoju nowych produktów Wdrażanie nowych produktów Opracowywanie i przedstawianie prezentacji produktowych Planowanie i śledzenie realizacji budżetu produktu Uczestnictwo w spotkaniach cyklicznych S&M, p
POLPHARMA S.A. - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny 83-300 Kartuzy, ul. Słoneczna 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem zwierząt łownych, składowaniem mięsa, ryb, przetwórstwem mleka,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Kartuzy (pomorskie)

starszy specjalista -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000, w tym przyg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-18 - Wrocław (dolnośląskie)

inspektor wojewódzki -

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych dot.: pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-20 - Gdańsk (pomorskie)

Młodszy Analityk w Biurze Kontrolingu Komercyjnego -

Opis stanowiska: Przygotowywanie informacji zarządczej w obszarze Pionu Sprzedaży Opracowywanie planów sprzedaży Przygotowywanie raportów w zakresie realizacji obowiązujących planów sprzedaży Analiza rentowności poszczególnych kanałów sprzedaży Wypracowanie oraz monitorowanie mierników efektywności dla poszczególnych obszarów Ocena efektywności akcji promocyjnych i innych działań specjalnych
RUCH S.A. - 2016-08-24 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie zag
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-29 - Szczecin (zachodniopomorskie)

Analityk systemu Oracle BRM 75 -

Asseco Poland to największa spółka informatyczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i szósta firma IT w Europie. Specjalizujemy się w produkcji i rozwoju oprogramowania dla wszystkich sektorów gospodarki. Jesteśmy zaangażowani w największe w Polsce projekty IT. Jako Grupa Kapitałowa Asseco działamy w ponad 54 krajach na całym świecie (m.in. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, B
Asseco Poland S.A. - 2016-09-12 - Warszawa (mazowieckie)

MALARZ-SZPACHLARZ - od 4 000 PLN

jw.
SASKERS Sp. z o.o. - 2016-08-25 - Warszawa (mazowieckie)

AGENT NIERUCHOMOŚCI - POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI -

Obowiązki: Nasi agenci prowadzą swój własny biznes oparty na działalności gospodarczej w ramach sprawdzonego systemu oraz wysoce motywacyjnego prowizyjnego systemu wynagrodzenia, który jest uzależniony od własnego zaangażowania i liczby przeprowadzonych transakcji. Wymagania: Pozytywne nastawienie do życia, entuzjazm i pasja Profesjonalizm w działaniu i wysoka kultura osobista Wysoki poziom etyki zawo
RE/MAX Polska - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - od 1 250 PLN

obsługa zgrzewarek do folii, pakowanie w kartony układanie na palecie, odmierzanie ryz papieru
HAS - 2016-07-19 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie Ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 56-100 Wołów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zadanie 1: prowadzenie spraw z zakresu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie pod wzglę
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Wołów (dolnośląskie)

inspektor -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach ul. Wesoła 29 25-353 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizacja zadań w zakresie naboru do zawodowej służby wojskowej Realizacja procedur naboru do okresowej służby wojskowej Realizacja zadań w zakresie działalno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Kielce (świętokrzyskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa ul. A. Felińskiego 2b 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu; prowadze
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Legionowo (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj