Praca specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynacja prac związanych z tworzeniem i realizacją planów finansowych zespołu Z-POPT, sporządzanie wniosków o dofinansowanie, współpraca z księgowością w zakresie planowania budżetowego projektów realizowanych przez Z-POPT, tj. projektu dotyczącego funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi odpowiadanie za przygotowanie wniosków o zapewnienie finansowania, stosownych wniosków o uruchomienie środków z rezerw celowych oraz korekt decyzji finansowych, jak również współpraca z księgowością w tym zakresie odpowiadanie za sprawozdawczość związaną z realizacją projektów w tym przygotowywanie wniosków o płatność wraz z niezbędną dokumentacją w ramach projektów finansowanych z środków POPT wsparcie w realizacji zadań związanych z wdrażaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT), mających na celu wzmocnienie instytucjonalne GDOŚ i 16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska (RDOŚ) w zakresie zatrudnienia, w szczególności poprzez współudział przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność oraz sprawozdawczości budżetowej i projektowej weryfikacja wydatków ponoszonych w ramach projektów realizowanych przez Z-POPT, pod kątem zgodności z odpowiednimi wytycznymi, prowadzenie dokumentacji finansowej projektów, opisywanie dokumentacji wydatków zgodnie z wytycznymi wsparcie zespołu Z-POPT w prowadzeniu dokumentacji projektowej, wszelkich działaniach administracyjnych i organizacyjnych oraz monitorowanie terminów realizacji zadań Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, narażenie na korupcję. Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek. W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Oferujemy zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy o pracę na czas określony na czas realizacji projektu, którego planowany termin zakończenia przypada na dzień 31 grudnia 2020 roku. W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada o służbie cywilnej zawarcie umowy na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 r. Aplikacje osób uprawnionych do nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej nadesłanych ofert. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472). Planowane techniki i metody naboru: Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert, Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu), Etap III - rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku przeprowadzenia Etapu II minimum kwalifikującym do udziału w III etapie naboru jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60% możliwych do zdobycia w sprawdzianie pisemnym punktów (lub z poszczególnych jego części tematycznych) oraz jednocześnie uzyskanie jednego z sześciu najlepszych wyników. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w naborze osoby niepełnosprawne. Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 36 92 162. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego w rozliczaniu przez Beneficjenta projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych w administracji publicznej pozostałe wymagania niezbędne: dobra znajomość ustawy o finansach publicznych wiedza i umiejętności z zakresu prowadzenia sprawozdawczości finansowej projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizacji projektów zgodnie z założonym budżetem dobra znajomość przepisów dotyczących funduszy europejskich (w szczególności POPT), praktyczna znajomość szerokiego zakresu regulacji w zakresie kwalifikowania wydatków, raportowania, prowadzenia dokumentacji finansowej oraz znajomość wytycznych ze szczególnym uwzględnieniem POPT dobra znajomość zasad finansowego rozliczania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych umiejętność analitycznego myślenia umiejętność: pracy w zespole, skutecznego komunikowania się, dobrej organizacji pracy umiejętność sprawnej obsługi komputera (pakiet MS Office). Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe znajomość zasad zarządzania projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych UE znajomość z zakresu funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi znajomość języka angielskiego na poziomie B2 przeszkolenie z zarządzania projektami Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (świadectwa pracy, zaśw. o zatrudnieniu/ odbyciu stażu lub praktyk, referencje, w przypadku umów cywilnoprawnych zaświadczenia o wykonywaniu/wykonaniu umowy) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (świadectwa pracy, zaśw. o zatrudnieniu/ odbyciu stażu lub praktyk, referencje, w przypadku umów cywilnoprawnych zaświadczenia o wykonywaniu/wykonaniu umowy) kopie dokumentów potwierdzających ukończone studia podyplomowe z zarządzania projektami lub rozliczania projektów finansowanych ze środków unijnych kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia z zarządzania projektami (certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń etc.). Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-10 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-01

Nazwa stanowiska: specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Analityk Finansowy (m/f) -

Podsumowanie / Job summary: W związku z rozwojem struktur firmy poszukujemy doświadczonego kandydata na stanowisko Analityka Finansowego. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za analityczne wsparcie jednostek biznesowych, kontrolę budżetu oraz raportowanie. Jest to idealne stanowisko dla dynamicznej osoby chcącej połączyć swoją wiedzę finansową z możliwością pracy z ludźmi. Kogo szukamy / Profi
PageGroup Polska - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Główny Urząd Statystyczny Al. Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie algorytmów i przygotowywanie danych z zakresu demografii przedsiębiorstw zgodnie z wymogami Eurostatu z uwzględnieniem zmian zachodzących w polskim i e
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-06 - Warszawa (mazowieckie)

Programista SQL -

Obowiązki: Rozwój i utrzymanie baz danych w języku T-SQL i/lub PL/SQL Projektowanie, modelowanie i programowanie systemów bazodanowych Optymalizacja zapytań SQL Współpraca z zespołem projektowym Współpraca z działami analiz Tworzenie dokumentacji technicznej
SMT Software Services S.A. - 2016-07-11 - Warszawa (mazowieckie)

Konsultant IT -

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy konsultanta do naszej dywizji IT. Jeśli chciałbyś rozwijać swoją karierę w firmie o wysokich standardach pracy, wyślij do nas swoją aplikację Konsultant ITMiejsce pracy: Warszawa Zadania: Samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla w branży IT Nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z Kli
HRK S.A - 2016-09-13 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Olsztynie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Urząd Skarbowy w Iławie ul. Wojska Polskiego 26 14-200 Iława Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zajmowanie wierzytelności i praw majątkowych, a także rozliczanie kwot wyegzekwowanych w drodze egzekucji. Przydzielanie i odbieranie służby, dokonywanie merytorycznej i formalnej kontroli realizacji
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-27 - Iława (warmińsko-mazurskie)

starszy specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i prowadzenie wybranych postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego poprzez pełnienie funkcji sekreta
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Wrocław (dolnośląskie)

Junior Solution Engineer -

Millennium Bank is developing innovative banking by using advanced technologies and modern design patterns. Our IT specialists create solutions used every day by 1.5 million users. In the area of .NET we are developing enterprise-class systems. Junior Solution Engineer Miejsce pracy: Warszawa, mazowieckie Nr ref.: KwF/DRA/JSE We are looking for candidates who: Are driven and passionate about technology and softwa
Bank Millennium S.A. - 2016-10-25 - Warszawa (mazowieckie)

Solution Designer SAP SRM-SUS -

Job Description: Responsible for translation of business requirements into system and process solution through definition of the global concepts, technical design, customizing, interfaces and development specifications around SAP SRM-SUS Serves as an interface between business and IT department or internal/external service providers Provides support in the evaluation of planning and costs of the requirements Resp
T Mobile Polska S.A. - 2016-10-13 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Okręgowy Urząd Miar ul. Krakowska 19 61-893 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem i udokumentowaniem prawnej kontroli Przeprowadzanie wzorcowania przyrządów pomiarowych Przeprowadzanie ekspertyzy metrologicznej przyrządów pomiarowych Udzi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Poznań (wielkopolskie)

specjalista -

Izba Celna w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Izba Celna w Warszawie ul. Erazma Ciołka 14A 01-443 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, celem zapobiegania zagrożeniom pożarowym określone przepisami oraz wytycznymi jednostki nadrzędnej. Nadzorowanie nad ochroną elektroniczną obiektów izby
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Warszawa (mazowieckie)

Młodszy specjalista ds jakości -

Kontrola jakości na wejściu i wyjściu z zakładu (surowce, słodycze) Uczestnictwo w rozwijaniu i utrzymywaniu systemów jakości (ISO 22000) Audyty jakościowe wewnętrzne i zewnętrzne Nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego ŚŁedzenie zmina w przepisach prawa żywnościowego Współpraca przy tworzeniu nowych produktów Obsługa reklamacji jakościowych u dostawców i klientów Wykształcenie wyższe,
Work Service S. A. - 2016-09-16 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników Ministerstwa (studia, szkolenia, itp.) prowadzenie obsługi biblioteki oraz czytelników w zakresie gromadzen
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Warszawa (mazowieckie)

Pracownik dsObsługi Klienta - rejestracja kart -

Zadania: -Udzielanie informacji klientom dot. rejestracji kart Operatora oraz podstawowej wiedzy o ofercie Salonu, -Rejestracja kart Operatora, -Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych i ich przetwarzania, -Dokonywanie prostych konfiguracji smartfonów, np. wyciąganie karty sim i sczytywanie numerów. Wymagania: -Energia i dynamizm w działaniu, -Wysoka kultura osobista, -Otwartość na klienta i empatia,
LeasingTeam Group wewnętrzna - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Główny Urząd Statystyczny Aleja Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i realizacja badań w zakresie rynków finansowych, podmiotów i instrumentów finansowych, ocena ich jakości w celu przygotowania danych do publikacji
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opiniowanie projektów krajowych i międzynarodowych strategii, programów, komunikatów oraz wytycznych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, w tym w szczególności form ochrony przyrody w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds Kontroli i Visual Merchandisingu -

Preferowane miejsce zamieszkania: Kraków, Katowice, Wrocław, Warszawa Zakres obowiązków tworzenie instrukcji VM utrzymanie zgodnego z założeniami wizerunku VM w podległych Salonach wizytowanie i kontrolowanie Salonów pod kątem VM ocena ekspozycji i witryn sklepowych przeprowadzanie otwarć nowych Salonów szkolenie pracowników w zakresie VM uczestniczenie we wdrożeniach nowych asortymentów aktywne pos
OCHNIK S.A. - 2016-10-17 - Warszawa (mazowieckie)

Konsultant w Departamencie Faktoringu i Finansowania Handlu -

W Banku Millennium cenimy różnorodność, bo każdy z nas jest inny i prezentuje swoje, oryginalne spojrzenie na świat. Dzięki temu tworzymy kompletny, zgrany zespół. Dołącz do nas i rozwijaj się w jednej z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce, ceniącej najwyższe standardy i doskonałą jakość. Konsultant w Departamencie Faktoringu i Finansowania Handlu Miejsce pr
Bank Millennium S.A. - 2016-11-23 - Warszawa (mazowieckie)

Programista Java(bankowość) -

Główne zadania: Tworzenie, rozwój i utrzymanie aplikacji opartych o technologie Java Dbanie o jakość kodu w tworzonych rozwiązaniach Testowanie rozwiązań informatycznych Opracowywanie specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej
Asseco Poland S.A. - 2016-10-27 - Warszawa (mazowieckie)

TYNKARZ - od 2 500 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-04-07 - Warszawa (mazowieckie)

Key Account and Development Manager -

Nawiązywanie długofalowych relacji i utrzymywanie kontaktów z sieciami (markety, hipermarkety), wprowadzanie produktu (butli gazowych) do sieci Projektowanie, omawianie ze współpracownikami, opracowywanie wspólnej wizji dotyczącej wprowadzania produktów na rynek oraz prezentacji handlowej, następnie realizacja przyjętej strategii Osiąganie zakładanych celów sprzedażowych Pozyskiwanie klientów sieci
Adore Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - 2016-11-30 - Warszawa (mazowieckie)

PRAKTYKANT W AMBASADZIE RP W BERLINIE - nieodpłatny

1) tłumaczenia,2) przygotowywanie tekstów promocyjnych,3) pomoc w działaniach Public Relations (PR) placówki,4) wsparcie prac Referatu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej.
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH - 2015-10-30 - Warszawa (mazowieckie)

Fund Accountant -

For our Client - well-established international financial institution we are looking for specialists who will hold a position of: Fund AccountantMiejsce pracy: Warszawa Responsibilities: Calculation of the Net Asset Value Booking and checking of all fund-related transactions Daily NAV and fund books reconciliation Tight cooperation with other teams and business partners Preparing periodic reports to the client or
HRK S.A - 2016-10-14 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds księgowych -

JobMe to firma powstała z pasji do branży HR oraz z chęci wniesienia na polski rynek rekrutacyjny nowych wartości i innowacji. Skutecznie dbamy o potrzeby naszych Kandydatów i Klientów kreując nowoczesne rozwiązania w obszarze HR, podnoszące efektywność prowadzonych projektów rekrutacyjnych. Z powodzeniem realizujemy ogólnopolskie projekty rekrutacji stałych oraz projekty doradcze i konsultingowe. P
JOBME S.A. - 2016-09-10 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grójcu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grójcu ul.Mogielnicka 67 05-600 Grójec Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sporządzanie dokumentacji personalnych: prowadzenie akt osobowych, ewidencja czasu pracy; Obsługa sekretariatu Urzędu; Prowadzenie spraw związanych z obsług
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-27 - Grójec (małopolskie)

SOFTWARE DEVELOPER K/M - od 50 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-02-22 - Warszawa (mazowieckie)

Młodszy Specjalista ds kontroli jakości sprzedaży telefonicznej -

Młodszy Specjalista ds. Kontroli Jakości Sprzedaży Telefonicznej Miejsce pracy: Warszawa TC/MSKJ/WAW Zakres obowiązków: Udzielanie odpowiedzi na zapytania Pracowników w formie e-mail, Odsłuch rozmów, Prowadzenie raportów, Przeprowadzanie krótkiej ankiety telefoniczne wśród Klientów, Ścisła współpraca z zespołem oraz przełożonymi, Działania mające na celu wzrost efektywności Pracowników. Oc
Tax Care S.A. - 2016-11-08 - Warszawa (mazowieckie)

Zastępca Kierownika Działu -

Adres: CH Ferio Wawer, ul. Szpotańskiego Oczekujemy: doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, umiejętności zarządzania i organizacji pracy zespołu pracowników, znajomości branży artykułów spożywczych, aktualnej książeczki SANEPID, odpowiedzialności, rzetelności i staranności. Oferujemy: atrakcyjną pracę w młodym, dynamicznym zespole, system szkoleń, motywacyjny system wynagrodzeń. Gwara
Alma Market S.A. - 2016-08-19 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Podlaski Urząd Wojewódzki ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawowanie nadzoru i kontroli działalności organów administracji geodezyjno-kartograficznej, kontrola jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego, kontrola pra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-18 - Białystok (podlaskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udział w procesie negocjacji projektów umów międzynarodowych z przedstawicielami dowództw, jednostek oraz instytucji NATO w celu uregulowania statusu prawnego mię
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj