Praca starszy inspektor Żary BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Komenda Powiatowa Policji w Żarach Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor ul. Legionistów 3 68-200 Żary Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów z poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych Policji oraz podmiotów z zewnątrz sporządzanie spisów akt przekazanych do składnicy akt oraz protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej sporządzanie, przepisywanie pism i odpowiedzi na pisma zapoznawanie funkcjonariuszy i pracowników z przepisami, poleceniami i wytycznymi sporządzanie zawiadomień "Minimałolat" do rodziców/prawnych opiekunów na podstawie danych uzyskanych z kart legitymowań nieletnich gromadzenie i sporządzanie danych statystycznych z uzyskanych wyników pracy policjantów pionu prewencji zastępowanie pod nieobecność starszego referenta Wydziału Prewencji Warunki pracy praca biurowa przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy, podstawowy system pracy, wymuszona pozycja ciała, budynek dwupiętrowy, brak wind i podjazdów Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Proponowane wynagrodzenie 2.460,- zł brutto ( z dodatkiem za wysługę lat ). Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy telefonicznie. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złozone po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań pozostałe wymagania niezbędne: czytelny charakter pisma, znajomość systemu operacyjnego Windows oraz programu Word kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą "Poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182 poz. 1228 ) Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy poświadczenie bezpieczeństwa lub oświadczenie Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-04 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-30

Nazwa stanowiska: starszy inspektor

Państwo: Polska

Województwo: lubuskie

Powiat: żarski

Miejscowość: Żary

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie Ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 56-100 Wołów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zadanie 1: prowadzenie spraw z zakresu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie pod wzglę
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Wołów (dolnośląskie)

inspektor -

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad żeglugą oraz bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej. m.in. przeprowadzanie inspekcji statków, kontrole przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w portac
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Wrocław (dolnośląskie)

inspektor -

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego ul. 17 Stycznia 23 02-148 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie i rejestrowanie we właściwych urządzeniach ewidencyjnych dokumentów, rozdzi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Warszawa (mazowieckie)

powiatowy lekarz weterynarii -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: powiatowy lekarz weterynarii Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej ul. Mszczonowska 10 96-200 Rawa Mazowiecka Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kierowanie Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, w tym: dokonywanie czynności z zakres
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Rawa Mazowiecka (łódzkie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny 35-205 Rzeszów ul. Warszawska 12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynnosci zwiazanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierzat kontrolowanie nadzorowanych podmiotów przygotowywanie decyzji administracyjnych prowadzenie obo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Rzeszów (podkarpackie)

SPECJALISTA DS. NOWYCH INWESTYCJI - od 4 000 PLN

przygotowywanie ofert i kosztorysów dla potrzeb realizowanych inwestycji, wykonywanie schematycznych rzutów przyziemia i przekrojów budynków
FERMY TRZODY "POL-FERM" SP. Z O.O. - 2016-11-30 - Lutol (lubuskie)

specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: pobieranie próbek, wykonywanie badań i pomiarów spektrometrycznych i chromatograficznych oraz opracowywanie w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Lublin (lubelskie)

referendarz -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie kontroli merytorycznej dowodów księgowych wytworzonych w wydziale, rozliczanie wydatków i weryfikowanie dokumentów związanych z działalnością szkoleniową KGP, w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-02 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w realizacji zadań mających na celu przygotowanie oraz wdrażanie projektu Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku D
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wystawianie tytułów wykonawczych oraz weryfikowanie, ewidencjonowanie i aktualizowanie w systemie teleinformatycznym zwracanych przez organy egzekucyj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-27 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Główny Urząd Miar w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista ul. Elektoralna 2 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Pozyskiwanie funduszy unijnych w oparciu o bieżącą analizę potrzeb finansowych w ramach realizowanych zadań oraz inicjowanie przedsięwzięć mających na celu otrzymywanie środków unijnych; Rozliczanie fun
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Celna w Białej Podlaskiej Dyrektor Izby Celnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Celna w Białej Podlaskiej ul. Celników Polskich 21 21-500 Biała Podlaska Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kancelarii komórki w celu zapewnienia płynności pracy komórki wykonywanie zadań związanych z obsługą sekretariatu w celu zapewnienia sprawnej obsługii peten
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Lublin (lubelskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. ks. Stefana Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęceg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Strzelce Krajeńskie (lubuskie)

referent -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zaległości podatkowych w celu doprowadzenia do zaspokojenia wierzytelności, prowadzenie spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiąza
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-29 - Wrocław (dolnośląskie)

REFERENT (LUBSKO) - 997,4 PLN

Kompletowanie, układanie i archiwizacja dokumentów.
kontakt przez PUP - 2016-05-05 - Lubsko (lubuskie)

specjalista -

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ­udział w tworzeniu prawa w obszarze działania Prezesa URE, Dyrektora Generalnego i Urzędu poprzez przygotowywanie propozycji brzmienia poszczególnych przepisów w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udzielanie wsparcia technicznego pracownikom Głównego Inspektoratu Sanitarnego Diagnozowanie i rozwiązywanie bieżących problemów użytkownik
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-04 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzesku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny ul. Piastowska 2B 32-800 Brzesko Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego w tym wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniem na rynku oraz działalnością marginalną, l
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-10 - Brzesko (małopolskie)

PIEKARZ - od 3 000 PLN

wg zawodu
Piekarnia Jolanta Kurcewicz - 2016-07-21 - Żary (lubuskie)

referendarz -

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00 - 926 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych na wniosek o przyznanie uprawnień kombatanckich, świadczenia pieniężnego z tytułu depo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw związanych z analizą presji hydromorfologicznych na wody oraz wyznaczaniem sztucznych (SCW) i silnie zmienionych części wód (SZCW); Inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie analiz fizykochemicznych wody i ścieków, powietrza atmosferycznego, gleb i odpadów oraz bie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-04 - Przemyśl (podkarpackie)

starszy referent -

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 85-090 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach broni uczestnictwo w sporządzaniu dokumentacji dotyczącej depozytu broni systematycz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-29 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

specjalista -

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Żeglugi Śródlądowej,70-207 Szczecin, pl. Batorego 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie w porogramie komputerowym ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Kontrola obiegu dokumentów środków trwałych. Zapewnianie bieżącej i sprawne
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-27 - Szczecin (zachodniopomorskie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ul. Seminaryjska 12 25-372 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku służby Sporządzanie oraz weryfikowanie dokumentacji dotyczącej wyróżnie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Kielce (świętokrzyskie)

drogomistrz -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „DROG-OSTRÓW -MAZ”) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontrolowanie dróg pod wzgl
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Garwolin (mazowieckie)

księgowy -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Strzelecka 12 64-400 Międzychód Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej ksiegowosci i rozliczeń zgodnie z obowiązujacymi przepisami wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Międzychód (wielkopolskie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu ul. Nysy Łużyckiej 42 45-035 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez podmioty gospodarcze i organy administracji
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

starszy inspektor -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57 Gdańsk 80-748 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów współfinansowanych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Gdańsk (pomorskie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj