Praca referent Opole BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Izba Skarbowa w Opolu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Opolu ul. Ozimska 19 45-057 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej oraz ich wstępne weryfikowanie pod względem formalnym w celu zapewnienia poprawności i kompletności składanych dokumentów. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej urzędu w celu ewidencjonowania korespondencji oraz zapewnienia właściwego obiegu dokumentów. Wydawanie zaświadczeń w celu realizacji wniosków podatników. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca o charakterze biurowym, wykonywana pod nadzorem przełożonego, • ciągła obsługa klientów zewnętrznych, • zagrożenie korupcją, • praca pod presją czasu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca przy komputerze powyżej 4 godzin, • stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze; • budynek dwukondygnacyjny wyposażony w windę; • oświetlenie sztuczne i naturalne; • brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy; • brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym; Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa • Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy: 2 529,68 zł. • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu; • Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej w Opolu); • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń na V piętrze w Izbie Skarbowej w Opolu oraz na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wyniki naborów; • W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać za pomocą platformy ePUAP; • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu; • Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej wprowadzonej zarządzeniem nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 29 września 2015 r., dostępnej na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru; • W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone. • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 4423631 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), 77 4540067 wew. 227 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: isop.mofnet.gov.pl Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: podstawowa znajomość przepisów podatkowych, szczególnie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług, podstawowa znajomość Ordynacji podatkowej, szczególnie w zakresie ogólnym, grzeczność i uprzejmość, umiejętność obsługi komputera. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe umiejetność obsługi aplikacji specjalistycznych POLTAX, BIBLIOTEKA AKT Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-05 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-30

Nazwa stanowiska: referent

Państwo: Polska

Województwo: opolskie

Powiat: m. Opole

Miejscowość: Opole

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

starszy inspektor -

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Komendant Główny PSP poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ul. Podchorążych 38 00-463 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie, rejestrowanie i kierowanie obiegiem pism adresowanych do Biura Szkolenia w celu właściwego załatwiania spraw, wnioskó
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Warszawa (mazowieckie)

Pracownik Restauracji -

Masz bzika na punkcie burgerów? Wiedz, że własnoręcznie i po swojemu przyrządzony burger jeszcze lepiej smakuje Ale dopiero ten zjedzony w towarzystwie prawdziwie zakręconych kolegów –zaspokoi głód…nowych wrażeń. Zajadaj swoje burgery pracując z nami. Zostań Królem albo…Królową, albo po prostu - pozostań sobą. Praca z Tobą, to będzie dla nas frajda PRACA W BURGER KING TO: Fajni ludzie
Burger King Opole Karolinka - 2016-09-04 - Opole (opolskie)

referent prawny -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim 48-300 Nysa ul. Parkowa 2-4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w przygotowywaniu aktów prawnych z zakresu działania organu nadzoru budowlanego szczebla powiatowego obsł
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Nysa (opolskie)

młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej ul. Brodowicza 13 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie próbek, odczynników i materiałów pomocniczych do badań współuczestnictwo w wykonywaniu badań monitorowanie warunków środowis
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Kraków (małopolskie)

naczelnik wydziału -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizacja i nadzorowanie pracy podle
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola przestrzegania przepisów prawnych i decyzji administracyjnych ustalających warunki ko
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Koszalin (zachodniopomorskie)

inspektor wojewódzki -

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach należących do właściwości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie gleboznawczej klasyfikacj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Wrocław (dolnośląskie)

naczelnik -

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynowanie i kontrola prac Wydziału w celu zapewnienia terminowości, prawidłowości i odpowiedniej jakości realizowanych w Wydzi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie niezbędnej dokumentacji oraz nadzorowanie procesu zakupów sprzętu i wyposażenia uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Wrocław (dolnośląskie)

specjalista -

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udzielanie informacji prawnej, informacji o stanie sprawy, przesłuchiwa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Warszawa (mazowieckie)

Kasjer-sprzedawca Dino Polska -

ZADANIA, KTÓRE NA CIEBIE CZEKAJĄ: Dbanie o ekspozycje towarów Obsługa klienta Wsparcie oraz nawiązywanie pozytywnej relacji z klientami Dbanie o porządek na sali sprzedaży , DINO POLSKA S.A. Dino to polska dynamicznie rozwijająca się sieć marketów spożywczych. NIE MASZ DOŚWIADCZENIA W HANDLU? Z NAMI JE ZDOBĘDZIESZ Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: , NASZYM PRACOWNIKOM OFERUJEMY: Atrakcyjne wy
Dino Polska S.A. - 2016-11-24 - Opole (opolskie)

podreferendarz -

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w procesie tworzenia oraz modyfikacji oprogramowania implementującego modele ekonomiczne, statystyczne i matematyczne ze szczególnym uwzględnieniem pracy na
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mogilnie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mogilnie ul. Obrońców Mogilna 1 88-300 Mogilno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad dobrostanem zwierząt nadzór nad systemem identyfikacji i rejestracji zwierząt kontrole w zakresie wymogów wzajemnej zgodn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Mogilno (kujawsko-pomorskie)

specjalista -

Ministerstwo Środowiska w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie corocznej informacji o stanie lasów w Polsce oraz o realizacji Krajowego programu zwiększania lesistości przygotowywanie propozycji odpowiedzi na kierowane do Ministra Środowiska wnioski i skar
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-31 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Izba Celna w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Izba Celna w Warszawie ul. Erazma Ciołka 14A 01-443 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie badań i ekspertyz próbek wybranych grup towarowych zgodnie z posiadanym zakresem badawczym, stanem wyposażenia i kwalifikacjami specjalistów. Wykonywanie oznaczeń, badań stosowanych rutynowo. Inte
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Otwock (mazowieckie)

kierownik działu -

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik działu 85-039 Bydgoszcz, ul. Hetmańska 28 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie projektów planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu - rocznych, kwartaln
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

dyrektor delegatury -

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24 80-853 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie, planowanie i organizowanie pracy Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie; wykonywanie zadań związanych z realizacją lokalnej polityki oświatowej, zgodne
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-02 - Tczew (pomorskie)

TOKARZ - 1 850 - 5 500 PLN

praca jako operator tokarek manualnych i sterowanych numerycznie, praca w godz. 6-14/14-22/22-6
ENERGOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2016-08-23 - Opole (opolskie)

STOLARZ BUDOWLANY - od 1 850 PLN

wykonywnaie szalunków tradycyjnych oraz ich demontaż; betonowanie; budowanie formy na stanowisku produkcji; wykonywanie innych zleconych prac ogólnobudowlanych;
Dreman Job sp. z o.o. sp.k. - 2016-06-20 - Opole (opolskie)

starszy inspektor -

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 - 914 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie oraz udostępnianie informacji oraz dokumentów na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej LUW w Lublinie oraz na stronie internetowej Urzędu,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Lublin (lubelskie)

referent -

Izba Skarbowa w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Poznaniu Pl. Cyryla Ratajskiego 5 61-726 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  prowadzenie postępowań podatkowych  sporządzanie w toku załatwianych spraw projektów decyzji, postanowień, informacji i innych pism,  obsługa deklaracji podatkowych, decyzji i innych dokumentów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Poznań (wielkopolskie)

starszy inspektor -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie archiwum zakładowego, w tym: przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz sprawdzanie ich
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-24 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizowanie i sprawdzanie sprawozdań z realizacji zadań dofinansowanych w ramach P FIO i monitorowanie stanu realizacji przez beneficjentów projektów dofinansowanych w ramach tych pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Warszawa (mazowieckie)

powiatowy lekarz weterynarii -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: powiatowy lekarz weterynarii Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku ul. Weterynaryjna 1 84-300 Lębork Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie pracą Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku, sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie zdrowia i o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Lębork (pomorskie)

kierownik projektu (koordynator realizacji kontraktów) -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik projektu (koordynator realizacji kontraktów) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Al. Warszawska 89 10-083 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie i monitorowanie prac związanych z budową dróg i obiektów inżyniers
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

referent -

Izba Skarbowa w Opolu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Opolu ul. Ozimska 19 45-057 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzanie czynności pomocniczych w postępowaniach podatkowych np. przygotowywanie pism, wezwań, zapytań w sprawach podatkowych, nie wymagających rozpatrzenia skomplikowanego stanu faktycznego. Prowadzenie prostego postępow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Nysa (opolskie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa administracyjna Inspektoratu w zakresie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia ro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Ciechanów (mazowieckie)

referent prawny -

Ministerstwo Energii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny Ministerstwo Energii Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie aktów normatywnych Ministra Energii i jednostek nadzorowanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministra Energii udzielanie wsparcia w pracach legislacyjnych realizowanych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie analiz kart kontowych podatników, monitorowanie terminów płatności zobowiązań podatkowych w celu przeciwdziałania zjawisku ich przedawnienia; monitorowanie sald w celu podejmowan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie ul. J. Dekana 6 64-100 Leszno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, w zakresie podatku od towarów i usług, opracowywanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia praw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Leszno (wielkopolskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj