Praca specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Koszykowa 16; 00-564 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy w celu przekazania tych dokumentów pracownikom Urzędu oraz odpowiedniej komórce wypłacającej świadczenia finansowe; Zgłaszanie, wyrejestrowywanie, aktualizowanie danych pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (program płatnik-ZUS) w celu objęcia zatrudnionych ww. ubezpieczeniem oraz poświadczanie uprawnień pracowniczych; Przygotowywanie decyzji płacowych w związku z regulacjami i podwyżkami płac oraz ustalanie uprawnień do dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych w celu przekazania komórce finansowej Urzędu; Ustalanie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu oraz sporządzanie wykazu osób uprawnionych do ww. wynagrodzenia; Kontrolowanie na bieżąco ważności zaświadczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do pracy na danym stanowisku oraz wystawianie skierowań na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie; Zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych w celu przechowywania dokumentacji pracowniczej; Wprowadzanie i aktualizowanie danych pracowników do systemu kadrowego, ewidencjonowanie czasu pracy i absencji pracowników Urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych; Zbieranie, analizowanie i sporządzanie informacji sporządzanie zestawień oraz sprawozdań z zakresu spraw osobowych i fluktuacji zatrudnionych na potrzeby komórki finansowej Urzędu, GUS, MSWiA i KPRM. Warunki pracy - biurowa praca jednozmianowa od godz. 8:15 do godz. 16:15; - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Powyższe stanowisko pracy zlokalizowane są w budynku w centrum miasta, w kamienicy o starym typie zabudowy. Do dwóch wejść zewnętrznych do budynku prowadzą schody – brak jest podjazdów. Wewnętrzne korytarze są dostatecznie szerokie. Na każde piętro można dostać się klatką schodową lub windą. Toalety dostępne są na każdym piętrze, osobne dla kobiet oraz mężczyzn. Nie są przystosowane do osób poruszających się na wózkach. Na wszystkich piętrach w budynku podłoga jest równa, nie śliska, zachowana na jednym poziomie, z pewnymi wyjątkami gdzie przy wejściach do pokoju znajduje się próg. Pomieszczenie biurowe przewidziane na miejsce pracy dla wyżej wymienionego stanowiska, jest przestrzenne, zgodnie z przepisami bhp, do dyspozycji zatrudnionego jest ponad 2m2 powierzchni podłogi oraz 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia. Drzwi prowadzące do każdego z pokoi są szerokie, otwierane standardową klamką. Praca na stanowisku administracyjno – biurowych - to praca umysłowa, biurowa, skierowana głównie na używanie komputera, co wymaga intensywnego i długotrwałego wysiłku wzrokowego, oraz długotrwałego skupienia uwagi. Z ergonomicznego punktu widzenia jest to praca wykonywana głównie w pozycji siedzącej, co skutkuje dużym obciążeniem statycznym mięśni tułowia i pleców. Wymaga ona niewielkiego wydatkowania energii, gdyż nie angażuje wielu grup mięśniowych. Niezbędna jest dobra sprawność i koordynacja dłoni. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Postępowanie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. - wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane, - oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego), Termin zamknięcia listy osób spełniających warunki formalne upływa po 10 dniach kalendarzowych od wskazanego w ogłoszeniu terminu składania oferty pracy, - po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert, kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru e-mailem, - do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu, - w ofercie pracy należy się powołać na numer ogłoszenia i rodzaj stanowiska, - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, - proponowany mnożnik wynagrodzenia: 1,60; - orientacyjny czas zastępstwa: do maja 2018 r. - dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (0-22) 60-150-76. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w komórce kadrowej pozostałe wymagania niezbędne: znajomość ustawy o służbie cywilnej, znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, znajomość przepisów prawa pracy, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność obsługi komputera, w tym obsługi Ms office (Word; Excel), poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzurze co najmniej „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu; Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe przeszkolenie z zakresu obsługi systemu informatycznego „Płatnik”, przeszkolenie z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przeszkolenie z MS Excel, umiejętność obsługi systemu informatycznego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu obsługi systemu informatycznego „Płatnik” (fakultatywnie), kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (fakultatywnie), kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z MS Excel (fakultatywnie). Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-04 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-30

Nazwa stanowiska: specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Płatny staż w Dziale E- commerce -

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Wsparcie zdalne klientów w integracji systemu informatycznego „Paczki w Ruchu” Koordynacje obiegu dokumentacji technicznej Wykonywanie innych zadań z zakresu E-commerce zleconych przez przełożonego Nasze wymagania: Student ostatnich lat /absolwent, mile widziane, studiów informatycznych i pokrewne Komunikatywność , łatwość nawiązywanie
RUCH S.A. - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Badanie zasadności zwrotu podatku oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w tym zakresie w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia obowiązków podatkowych. Przygotowywanie i wydawanie postanowień w celu z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie monitoringu o stanie przejezdności i stanie technicznym dróg oraz przyjmowanie i przekazywanie informacji zgodnie z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Opole (opolskie)

rejestratorka medyczna, obsługa salonu optycznego -

www.zozszeliga.pl Prowadzimy sieć poradni okulistycznych i salonów optycznych , rejestracja pacjentów do lekarza okulisty w ramach NFZ i prywatnie, obsługa klienta w salonie optycznym
ZOZ Centrum Optyczno Okulistyczne SZELIGA - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Ul. Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - prowadzenie działalności inspekcyjno - kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-25 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

inspektor -

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu ul. A. Grottgera 50 33-300 Nowy Sącz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: w części zleconej przez przełożonego systematyczna aktualizacja, opracowywanie i edytowanie materiałów graficznych i informacyjnych na stronę internetową sądec
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Nowy Sącz (małopolskie)

Regionalny Koordynator ds Inwestycji -

UMIEJĘTNOŚCI I OSOBOWOŚĆ Czujesz się kimś wyjątkowym Dzielisz naszą pasję gościnności Nie ustajesz w swoim rozwoju Masz odwagę pójść dalej Czujesz w sobie ducha zdobywcy Jesteś innowacyjny Szacunek i zaufanie są dla Ciebie ważne Dołącz do nas, otwierają się przed Tobą LEPSZE PERSPEKTYWY. JAK O CIEBIE ZADBAMY Zapewnimy Ci umowę o pracę i bogaty pakiet socjalny Pomożemy rozwijać się popr
Orbis S.A. - 2016-10-05 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK FIZYCZNY K/M I - od 2 000 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-11-30 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds Marketingu Internetowego -

Główne obowiązki: udział w tworzeniu i wdrażaniu strategii komunikacji internetowej Banku. nadzór nad stronami internetowymi banku, w tym m.in.: Inicjowanie i wprowadzanie zmian, Zarządzanie treścią stron www, Współpraca z zewnętrznymi dostawcami rozwiązań technologicznych oraz firmami dostarczającymi kontent na strony www. budowanie pozycji serwisu w Internecie - SEO/SEM aktywne pozyskiwanie lead
FM Bank PBP S.A. - 2016-08-09 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Gdańsku ul. Długa 75/76 80-831 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w celu wydania decyzji, orzekanie w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe w celu w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Słupsk (pomorskie)

Konserwator Obiektu -

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało: Wykonywanie drobnych prac remontowo – naprawczych, np. malowanie ścian, tapetowanie; Układanie paneli, płytek; Drobne bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia obiektu; Współpraca z firmami specjalistycznymi konserwującymi urządzenia i instalacje obiektu; Nadzór nad firmami wykonującymi prace zlecone na obiekcie. Od kandydatów oczekujemy
Agata S.A. - 2016-09-27 - Warszawa (mazowieckie)

Key Account Manager -

Oferta Oferujemy: Współpraca w oparciu o umowę o pracę; Atrakcyjny system premiowy; Narzędzia pracy (samochód, laptop, telefon) Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej organizacji; Benefity pozapłacowe. , Opis firmy Dla naszego Klienta będącego instytucją finansową o międzynarodowym zasięgu, w ramach rozwoju struktur poszukujemy kandydatów na stanowisko Key Account Managera. Wybrany
HRK S.A. - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim, ul.Kossaka 5, 46-300 Olesno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współudział w kontroli obiektów budowlanych i robót budowlanych współudział w prowadzeniu postępowań wyjaśniających
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Olesno (warmińsko-mazurskie)

Specjalista ds personalnych -

Międzynarodowa, znana firma produkcyjna, z siedzibą ok. 20 km na zachód od centrum Warszawy, poszukuje osoby z juniorskim doświadczeniem na stanowisko: Specjalista ds. personalnychMiejsce pracy: Warszawa Zakres obowiązków: obsługa kadrowa (bez płac) pracowników produkcyjnych (zakładanie teczek osobowych, administrowanie wszelką dokumentacją związaną z nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy
HRK S.A - 2016-08-27 - Warszawa (mazowieckie)

Frigga: Opiekunka do Ansbach od zaraz bez świąt BN -

FRIGGA to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu rekrutacji wykwalifikowanego personelu opiekuńczego oraz personelu medycznego Firma istnieje na rynku europejskim od 2009 roku obsługując klientów z Niemiec i Luksemburga . Naszym pracownikom zapewniamy indywidualne podejście oraz stałą opiekę koordynatorów. Z pasją i zaangażowaniem poszukujemy n
FRIGGA - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych, aplikacji biurowych, bazodanowych i innych na komputerach i stacjach dostępowych użytkowanych przez pracowników KPP w Przeworsku wyk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Przeworsk (podkarpackie)

Opiekunka osób starszych do Niemiec od 01122016 z możliwością powrotu na święta Frigga -

FRIGGA to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu rekrutacji wykwalifikowanego personelu opiekuńczego oraz personelu medycznego. Firma istnieje na rynku europejskim od 2009 roku obsługując klientów z Niemiec i Luksemburga. Naszym pracownikom zapewniamy indywidualne podejście oraz stałą opiekę koordynatorów. Z pasją i zaangażowaniem poszukujemy n
FRIGGA - 2016-12-01 - Warszawa (mazowieckie)

Ekspert ds Strategii Klienta i Analiz -

Wyzwania, które na Ciebie czekają: analiza i raportowanie w zakresie informacji zarządczej i marketingowej w obszarze sprzedawanych produktów (klienci, produkty, kanały sprzedaży, portfel, akwizycja, kampanie marketingowe), zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu raportowania cyklicznego, w szczególności stałych raportów okresowych, wysokiej jakości, spójności, wiarygodności i adekwatności
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. - 2016-07-18 - Warszawa (mazowieckie)

Stażysta w Wydziale PR i Komunikacji Wewnętrznej -

W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za: Wsparcie w organizacji udziału pracowników banku w „Biegnij Warszawo" (od komunikacji, poprzez logistykę, po podsumowanie wydarzenia) Wsparcie w bieżących zadaniach – w szczególności Innovation Bootcamp, Kudos Pisanie artykułów do magazynu wew. Baśka Od kandydatów oczekujemy: Statusu studenta Umiejętności redagowania tekstów, lekkiego pióra W
ING Bank Śląski S.A. - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

główny księgowy -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Maz. 97-200 Tomaszów Maz., ul. Św. Antoniego 41 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: samodzielne, kompleksowe prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji śr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Łódź (łódzkie)

Główny specjalista ds przepisów celnych -

Warszawa Zakres obowiązków: Dokonywanie na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC aktualizacji danych Spółki oraz wglądu w listę osób upoważnionych, Współudział w opracowywaniu postanowień dotyczących postępowania z przesyłkami będącymi pod dozorem celnym oraz stała aktualizacja tych przepisów, Przygotowywanie materiałów dla potrzeb monitorowania przez Izbę Celną w Warszawi
PKP CARGO S.A. - 2016-11-09 - Warszawa (mazowieckie)

Programista SOA -

Główne zadania: Implementacja usług w architekturze SOA Testowanie rozwiązań informatycznych Dokumentowanie zrealizowanego oprogramowania
Asseco Poland S.A. - 2016-09-10 - Warszawa (mazowieckie)

starszy księgowy -

Izba Skarbowa w Krakowie Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy księgowy Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Zakopane (małopolskie)

Analityk -

przygotowywanie zestawień i analiz ilościowych, jakościowych, kosztowych, badanie efektywności realizacji zadań przez jednostki operacyjne, opracowywanie wniosków, tworzenie prezentacji wraz z komentarzami i rekomendacjami. preferowane wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów zaocznych), obsługa komputera, w tym bardzo dobra znajomość środowiska Microsoft Office (Excel, Power Point), znajomość j
Work Service S. A. - 2016-11-27 - Warszawa (mazowieckie)

recepcjonista/-ka -

Randstad Polska jest wiodącą na polskim rynku agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Dla naszego Klienta, lidera w dziedzinie zarządzania energią poszukujemy: recepcjonista/-ka Zakres obowiązków: zapewnienie sprawnego funkcjonowania recepcji dbałość o obieg dokumentów w firmie przyjmowanie i nadawanie korespondencji oraz przesyłek obsługa połączeń telefonicznych obsługa recepcyjna go
Randstad Polska - 2016-10-29 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Urząd Lotnictwa Cywilnego ul. Marcina Flisa 2 02-247, Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnianie obsługi organizacyjnej i administracyjnej sesji egzaminacyjnych dla kandydatów ubiegających się o licencje, świadectwa kwalifikacji lub uprawnienia lotnicze Udział w an
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-31 - Warszawa (mazowieckie)

Pracownik do obsługi Klienta w kawiarnio-piekarni -

profesjonalna, życzliwa i rzetelna obsługa klientów sprzedaż wyrobów piekarniczo – cukierniczych, napojów, kanapek, kawy i innych produktów, będących w aktualnej ofercie sklepu. obsługa urządzeń i sprzętu znajdujących się na wyposażeniu sklepu – w tym pieca, ekspresu do kawy, krajalnicy do pieczywa itp. obsługa systemu magazynowo sprzedażowego. Miejsce pracy: lokale na Śródmieściu, Żolib
DPKL KATARZYNA ŁASIEWICKA - 2016-09-19 - Warszawa (mazowieckie)

Konsultant ds Testów Sprzedaży Telefonicznej -

Oferujemy: realną możliwość rozwoju i awansu w ramach struktur firmy wynagrodzenie składające się z części stałej i prowizji stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie elastyczne godziny pracy i wymiar czasu pracy pakiet szkoleń i świadczeń socjalnych CV proszę kierować na adres: rekrutacja.netiagmail.com Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. , Netia jeden z najwi
Netia SA - 2016-08-31 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku ul. Na Stoku 48 80-874 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie analiz laboratoryjnych próbek roślin i produktów roślinnych w celu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-30 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj