Praca starszy inspektor Lublin BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Redagowanie pism na polecenie kierownika komórki, sporządzanie tabel, zestawień, wykazów, w celu wsparcia bieżącej pracy kierownictwa komórki Przyjmowanie i rejestrowanie wpływającej do komórki i wysyłanej korespondencji jawnej, prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów przeznaczonych do ewidencjonowania dokumentów jawnych, w tym rejestru przepisów służbowych, w celu prawidłowego funkcjonowania komórki Przygotowywanie, nadawanie i odbieranie korespondencji z Poczty Specjalnej, kancelarii jawnej i z innych komórek organizacyjnych KWP w Lublinie oraz przekazywanie pracownikom korespondencji zgodnie z dekretacją przełożonego, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów Prowadzenie obsługi organizacyjno – recepcyjnej interesantów zewnętrznych i wewnętrznych (w tym obsługa urządzeń biurowych), w celu właściwej i skutecznej obsługi klientów komórki Prowadzenie rejestrów: listy obecności, książki wyjść, ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich pracowników, w celu prawidłowego ewidencjonowania czasu pracy Kompletowanie i prowadzenie zbiorów przepisów służbowych oraz bieżące zapoznawanie z nimi pracowników komórki, w celu zapewnienia zapoznania się z przepisami Składanie do Wydziału Zaopatrzenia zapotrzebowania na materiały biurowe i rozliczanie przekazanych materiałów, w celu zapewnienia komórce właściwego zaplecza materiałowo – biurowego Kompletowanie dokumentów ostatecznie załatwionych w celu przekazania ich do archiwum Warunki pracy Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, polegających głównie na pracy przy komputerze. Czynności wykonywane są w głównej mierze w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą urządzeń biurowych (telefon, drukarka, niszczarka papierów), prowadzeniem rozmów telefonicznych z interesantami. Realizacja zadań wiąże się głównie z przyjmowaniem, rejestrowaniem i rozdzielaniem dokumentacji. Występują częste kontakty z interesantami wewnętrznymi urzędu i zewnętrznymi. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku KWP w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Miejsce pracy nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, występują bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, wąskie ciągi komunikacyjne). Zadania realizowane są w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym; przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała – z możliwością robienia przerw. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 43 30, 81 535 46 93. Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane w grudniu 2016 r. Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,3218 (2 476,84zł. brutto) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%). Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie (pok. 127) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KWP w Lublinie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”). W BIP KWP w Lublinie dostępny jest wzór oświadczenia kandydata ubiegającego się o stanowisko. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: https://nabory.kprm.gov.pl/, http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość przepisów regulujących zagadnienia wynikające ze stosunku pracy i służby Umiejętność komunikowania się, argumentowania oraz asertywność Umiejętność analitycznego myślenia Umiejętność działania pod presją czasu Umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy, Internet) Wysoka kultura osobista Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Przeszkolenie z zakresu pracy biurowej i obsługi komputera (pakiet biurowy) Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” Znajomość przepisów dotyczących pracy kancelaryjnej w Policji Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu pracy biurowej i obsługi komputera (pakiet biurowy) Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-08 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-29

Nazwa stanowiska: starszy inspektor

Państwo: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: m. Lublin

Miejscowość: Lublin

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wałbrzycha edytor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo Budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przygotowanie projektów de
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Wałbrzych (dolnośląskie)

Przedstawiciel Handlowy ds Dostaw (obsługa rynku detalicznego) -

Do Twoich głównych zadań będzie należało: pozyskiwanie nowych klientów korzystających z kanału dostaw bezpośrednich realizacja celów sprzedaży identyfikacja potrzeb klientów oraz reagowanie na ich indywidualne potrzeby budowanie długotrwałych relacji z klientami pozyskiwanie i przekazywanie wiedzy dotyczącej trendów rynkowych Nasze oczekiwania: entuzjazm i zaangażowanie podczas codziennej pracy
MAKRO Cash and Carry Polska S.A. - 2016-10-20 - Lublin (lubelskie)

referent prawny -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny ul. Purkyniego 1 50-155 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: załatwianie skarg na organy I instancji; rozpoznawanie wniosków wpływających do Inspektoratu; współpraca z innymi organami administracji publicznej; pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Wrocław (dolnośląskie)

inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2 91 - 857 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg wraz z gospodarką materiałową w tym zakre
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-24 - Łowicz (łódzkie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Rzeszowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa w Rzeszowie ul. Geodetów 1 35-959 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami w celu zabezpieczenia potrzeb jednostki oraz realizowanie obowiązków wynikających z obowiązujących norm prawnych prowadzenie spraw eksploata
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Rzeszów (podkarpackie)

starszy specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Główny Urząd Statystyczny Aleja Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współpraca z jednostkami GUS i spoza GUS w celu opracowania projektu rocznego programu badań statystycznych statystyki publicznej. Udział w pracach służących opr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja wniosków w sprawie wymiany informacji podatkowych oraz analiza informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagającyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-15 - Wałbrzych (dolnośląskie)

sekretarz -

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: sekretarz 00-828 Warszawa Aleja Jana Pawła II 11 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kompletowanie i przedkładanie dokumentacji oraz korespondencji do podpisu Głównego Inspektora, Zastępcy Głównego Inspektora, Dyrektora Generalnego oraz dystrybuowanie pism według d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-08 - Warszawa (mazowieckie)

informatyk -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zarządzanie systemem informatycznym jednostki w ramach pełnienia obowiązków Administratora Systemu Informatycznego, Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną jednostki, Administrowanie serwerami, Realizo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Będzin (śląskie)

specjalista -

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Komendant Główny PSP poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ul. Podchorążych 38 00-463 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie i monitorowanie współpracy Komendanta Głównego PSP z partnerami zagranicznymi, a w szczególności z organami i jednostkami
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Brzeska 53 88-200 Radziejów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzór nad wytwarzaniem, obrotem, przechowywaniem i stosowaniem pasz. Pobieranie prób laboratoryjnych do badań. Prowadzenie r
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Radziejów (kujawsko-pomorskie)

referent -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowania w zakresie: orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz zarządzeń zabezpieczenia, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa sk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

główny specjalista -

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J.CH. Szucha 25, 00-918 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Inicjonowanie, projektowanie i przygotowywanie propozycji regulacji prawnych oraz prowadzenie sprawy dotyczących zawodów, w których kształci szkoła oraz wyodrębn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: administrowanie systemami informatycznymi słu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Warszawa (mazowieckie)

kierownik oddziału -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik oddziału Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizowanie zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, nadzorowanie oraz organizowanie pracy podległych praciwników Planowanie środków na zadania z zakres
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-11 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista/Starszy Specjalista ds rozwoju narzędzi biznesowych -

• Konfiguracja systemów operacyjnych na potrzeby projektowanych systemów informatycznych; • Administracja i zarządzanie aplikacjami i systemami informatycznymi; • Wsparcie programistyczne przy budowie nowych systemów i aplikacji informatycznych. • Znajomość systemów operacyjnych i Windows ( konfiguracja i utrzymanie); • Podstawowa znajomość języka programowania (np. Visual Basic); • Dobra zn
LeasingTeam Group praca tymczasowa - 2016-11-17 - Lublin (lubelskie)

inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a 60-763 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie przetargów na zakup energii eklektycznej, usług telefonii stacjonarnej i mobiln
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Poznań (wielkopolskie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa w Poznaniu Plac Cyryla Ratajskiego 5 61-726 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków rozlicza
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Poznań (wielkopolskie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych oraz przygotowanie propozycji i projektów planów insp
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Turek (wielkopolskie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Wydział Finansów ul. Lompy 19 40-038 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli formalno-rachunkowej operacji gospodarczych i finansowych, w celu sprawdzenia prawidłowości dokumentu księgowego z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-07 - Katowice (śląskie)

Doradca ds Obsługi Klienta -

Jakie będą Twoje zadania? Telefoniczna obsługa Klientów infolinii WARTY (ruch przychodzący) Udzielanie informacji nt. zawartych polis oraz dostępnej oferty ubezpieczeniowej firmy Przyjmowanie zgłoszeń szkód oraz informowanie o statusie realizacji Co oferujemy? Płatne, kompleksowe szkolenia przygotowujące oraz szkolenia rozwojowe Elastyczne godziny pracy – to Ty ustalisz swój grafik Możliwość udzi
TUiR/TUnŻ Warta S.A. - 2016-10-06 - Lublin (lubelskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa bieżąca podatników i innych podmiotów polegająca w szczególności na wspieraniu w prawidłowym wypełnieniu przez nich obowiązków podatkowych, przyjmowaniu weryfikacji i dystrybucji dokume
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Warszawa (mazowieckie)

Programista C++ -

OFERUJEMY: ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się Spółce Grupy Kapitałowej pracę przy innowacyjnych projektach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii bezpośredni wpływ na kształtowanie wizerunku Spółek Grupy Kapitałowej na rynku możliwość rozwoju kompetencji w szerokim zakresie stabilność zatrudnienia i przyjazną atmosferę pracy spotkania integracyjne, konkursy wewn
Transition Technologies S.A. - 2016-09-07 - Lublin (lubelskie)

Pracownik Windykacji Terenowej -

Opis stanowiska: windykacja terenowa i osobiste kontakty z dłużnikami negocjowanie warunków i działania upominawcze mające na celu spłatę zadłużenia wyjaśnienie przyczyn opóźnień w zakresie płatności motywowanie klientów do zapłaty, weryfikacja adresów terminowe realizowanie planów kontaktu z klientami sporządzanie notatek z miejsca interwencji planowanie pracy własnej w terenie, Oferujemy: a
Eurocent S.A. - 2016-08-25 - Lublin (lubelskie)

referent -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji podatników i płatników w celu odzwierciedlenia stanu faktycznego w systemach informatycznych, obsługa zgłoszeń identyfikacyjnych w celu nadania numeru NIP oraz zgłoszenia re
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Kłodzko (dolnośląskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw osobowych pracowników Ministerstwa związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy  prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami  zgłaszanie pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-31 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Rozwoju Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego w szczególności w celu stworzenia ram prawnych umożliwiających sprawne wdrażanie programów UE (opiniowanie p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-31 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących obiektów hydrotechnicznych zarządzanych przez RZGW Wrocław w zakresie danych geotec
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Wrocław (dolnośląskie)

inspektor wojewódzki -

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych, prowadzenie postępowań w sprawach wydawania zaproszeń, obsługa systemu komputerowego ,,POBYT’’, ,,SIS’’ i ,,SYRIUSZ
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-15 - Zamość (lubelskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie czynności sprawdzających w odniesieniu do składanych w Urzedzie dokumentów podatkowych w celu sprawdzenia ich poprawności. Badanie zasadności zwrotu podatku oraz przygotowywanie projektów roz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj