Praca kontroler rozliczeń Łomża BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Izba Skarbowa w Białymstoku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kontroler rozliczeń Izba Skarbowa w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-026 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat podatków w celu umożliwienia terminowej windykacji zaległości podatkowych, zwrotów nadpłat, dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zwrotów i zaległości w celu wydania w tym zakresie stosownych postanowień i zawiadomień, dokonywanie analizy konta "wpływy do wyjaśnienia" w celu wyjaśniania wpłat zaksięgowanych na koncie i wystawienia dokumentów związanych z obsługą konta, dokonywanie zwrotów w formie przekazów pocztowych i poleceń przelewu z kont szczegółowych w celu rozliczenia podatników z budżetem, sporządzanie zestawień i raportów kontrolnych w celu uzgodnienia dziennych i miesięcznych przypisów/odpisów z rejestrami wymiarowymi oraz uzgodnienia zaksięgowanych wpłat i zwrotów z wyciągami bankowymi, przygotowywanie odpowiedzi na pisma w celu załatwienia korespondencji z zakresu rachunkowości podatkowej, ustalanie na podstawie ewidencji księgowej danych niezbędnych do przygotowywania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, - użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka), - większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk, - zadania wykonywane w siedzibie Urzędu, - kontakt z klientem zewnętrznym. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - stanowisko pracy znajduje się na 1 piętrze budynku, - stanowisko wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera, - oświetlenie sztuczne i naturalne, - stanowisko nie jest dostosowane do potrzeb niewidomych, niedowidzących oraz niesłyszących i głuchoniemych, - ciągi komunikacyjne w budynku są szerokie, umożliwiające poruszanie się np. wózkiem inwalidzkim, - budynek urzędu posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, nie posiada windy. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Etapy, metody oraz techniki naboru: - weryfikacja ofert pracy pod względem spełniania wymagań formalnych, - pisemny test wiedzy, - rozmowa kwalifikacyjna. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2810,76 zł miesięcznie. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu razem z ofertami odrzuconymi w trakcie postępowania selekcyjnego zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymagań formalnych. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydata. Z dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci, których oferty zostały odrzucone zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Kandydaci, których oferty spełniły wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie, miejscu, metodach i technikach, jakie będą stosowane w postępowaniu selekcyjnym oraz progach punktowych, których uzyskanie gwarantuje udział w kolejnym etapie postępowania selekcyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 869 6021 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca w administracji publicznej pozostałe wymagania niezbędne: znajomość przepisów: ustawa Ordynacja podatkowa, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości i planów kont w zakresie poboru i rozliczania podatków, umiejętność pracy w zespole oraz łatwość komunikacji Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe znajomość aplikacji POLTAX 2B Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-07 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-27

Nazwa stanowiska: kontroler rozliczeń

Państwo: Polska

Województwo: podlaskie

Powiat: m. Łomża

Miejscowość: Łomża

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

konsultant -

Urząd Statystyczny w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: konsultant ul. Kazimierza Wyki 3 31-223 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie prac metodologicznych z zakresu statystyki kultury. Koordynacja i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem kompleksowych opracowań analitycznych z zakresu statystyki kultury. Prowadzenie i inicjowanie prac badawczo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-30 - Kraków (małopolskie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu ul. Nysy Łużyckiej 42 45-035 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pod ką
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-13 - Opole (opolskie)

starszy specjalista -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Kołobrzeska 43 78-300 Świdwin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie właściwości Powiat
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Świdwin (zachodniopomorskie)

referent prawno-administracyjny -

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawno-administracyjny Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu 50-984 Wrocław, ul. Gajowicka 118 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw kadrowych pracowników WKU i dokumentacji pracowniczej ustalanie i realizacja planu badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy oraz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Wrocław (dolnośląskie)

starszy inspektor -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Firlika 20; 71 - 637 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udział w ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w celu uzgodnień przedsięwzięć mogących zawsze oddz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Koszalin (zachodniopomorskie)

główny księgowy -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie ul. Opatowska 31, 28-200Staszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie rachunkowości Inspektoratu według obowiązujących zasad i przepisów oraz dysponowanie środkami pienię
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Staszów (świętokrzyskie)

starszy referent -

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencji (E-Komenda) Wydziału Wspomagającego Prowadzenie ewidencji przepisów i aktów prawnych oraz pieczęci będących
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-18 - Wrocław (dolnośląskie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Olsztynie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa w Olsztynie Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie w urządzeniach księgowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów, udzielanie informacji podatnikom odnośnie zapisów na ich kartach kontowych, przygotowywanie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Ostróda (warmińsko-mazurskie)

starszy konserwator archiwalny -

Archiwum Państwowe w Kielcach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy konserwator archiwalny Archiwum Państwowe w Kielcach ul. Kusocińskiego 57 25-045 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie prac konserwatorskich i zabezpieczających zasób archiwalny, współpraca z oddziałami archiwalnymi w zakresie zabezpieczania konserwatorskiego, prowadzenie szkoleń or
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-02 - Kielce (świętokrzyskie)

starszy inspektor -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej w systemach informatycznych oraz rozdzielanie jej na poszczególne komórki merytoryczne, przygotowywanie wys
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

radca prawny -

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa w sprawach prowadzonych przez Departament, sprawdzanie pod względem for
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Morski Oddział Straży Granicznej ul. Oliwska 35; 80-563 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Programowanie i strojenie radiotelefonów będących w użytkowaniu Morskiego Oddziału Straży Granicznej w celu zapewnienia prawidłowej łącznoś
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Gdańsk (pomorskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonywanie obsługi bieżącej podatników i innych podmiotów Dokonywanie czynności sprawdzających Dokonywanie identyfikacji i rejestracji podatkowej Wprowadzanie danych do systemów komputerowych Waru
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-18 - Szczecinek (zachodniopomorskie)

referendarz -

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ewidencjonowanie pism wpływających i wychodzących z Departamentu, kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu dyrektora i zastępcy dyrektora, przyjmowani
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Obrony Narodowej Al.Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kontroli kompletności i rzetelności dokumentacji dotyczacej wydatków żołnierzy zawodowych pełniacych służbę poza granicami kraju, zrealizowanych za
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

księgowy -

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-874 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami wykony
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Gdańsk (pomorskie)

starszy referent -

Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie ul. Wojska Polskiego 18a 78-300 Świdwin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu łączności radiowej; Zapewnienie prawidłowej pracy oraz sprawności technicznej urządzeń łączności oraz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-19 - Świdwin (zachodniopomorskie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji głównej sprzętu i materiałów; analiza, planowanie i organizacja zakupu sprzętu, materiałów i usług na rzecz KWP w Gdańsku oraz jedno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Gdańsk (pomorskie)

zastępca powiatowego lekarza weterynarii -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie pracą Powiatowego Inspektoratu Weterynarii podczas nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Sławno (zachodniopomorskie)

inspektor wojewódzki -

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Adres urzędu: Podlaski Urząd Wojewódzki ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie okresowych analiz rynkowych na poszczególnych rynkach rolnych, realizowanie zadań związanych z występowaniem chorób zakaźnych zwierząt,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Białystok (podlaskie)

zastępca powiatowego lekarza weterynarii -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie działalnością Inspektoratu w czasie nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii , nadzór nad pracą
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Szczecinek (zachodniopomorskie)

inspektor wojewódzki -

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40-032 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy celem przy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Częstochowa (śląskie)

ELEKTROMONTER ( 12ZŁ BRUTTO/GODZ.) - od 12 PLN

Montaż linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych średniego i niskiego napięcia./Praca: województwa: podlaskie, mazowieckie, warmińsko- mazurskie/
ELEKTRO-BUD Maciej Nikodem - 2016-08-18 - Łomża (podlaskie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów zgodnie z procedurą (prowadzenie sp
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności podatkowej osób trzecich w celu skutecznej realizacji należności podatkowych. Prowa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Sienkiewicza 65 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach osobowych funkcjonariuszy Policji od momentu wszczęcia postępowania poprzez postępowanie wyjaśniające. Przygotowywanie dokumentacji związanej
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Białystok (podlaskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach ul. Zawadzkiego 19 16-500 Sejny Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie przeglądów gospodarstw wraz z kontrolą stanu zdrowotnego zwierząt oraz kontrola bioasekuracji w tych gospodarstwach pobieranie, opi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Sejny (podlaskie)

starszy referent -

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 4F 85-171 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie korespondencji dotyczącej poszukiwań osób z organami zarządzającymi poszukiwania lub wzywającymi do wszczęcia poszukiwań w celu przekazywania
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

specjalista -

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: pomaganie w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego wyjaśnianie lub pomaganie w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjent
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Pabianice (łódzkie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj