Praca inspektor Ruda Śląska BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej ul. Jadwigi Markowej 22 41-709 Ruda Śląska Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawdzanie kompletności zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych, zawiadomień o zakończeniu budowy oraz przygotowanie projektów zaświadczeń w związku z zakończeniem budów, wykonywanie czynności inspekcyjno – kontrolnych, służących jako dowód w postępowaniu administracyjnym, przygotowywanie sprawozdań wynikających z ustawy Prawo budowlane celem przedstawienia ich II instancji, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach samowoli budowlanej oraz samowolnego wykonywania robot budowlanych, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień, wykonywanie czynności inspekcyjno kontrolnych w ramach kontroli zleconych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, prowadzenie ewidencji zawiadomień o przeprowadzonych kontrolach okresowych obiektów wielkopowierzchniowych. Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dobowego wymiaru czasu pracy,  system pracy jednozmianowej,  praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne,  korzystanie z samochodu służbowego,  stres związany z obsługą klienta,  zagrożenie korupcją,  stanowisko samodzielne pod względem: - przesłuchiwania stron i świadków postępowania administracyjnego - dokonywanie oceny zgodności kompletności dokumentacji dotyczącej zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budów, - ustalenie stanu faktycznego w terenie podczas czynności inspekcyjno - kontrolnych Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku wielokondygnacyjnego. Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej nie spełnia wymogów dotyczących wind oraz toalet dla niepełnosprawnych, wejście główne do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd dla niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Oświetlenie stanowiska pracy: naturalne i sztuczne. Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu, przy uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy. Metody, techniki, które będą stosowane podczas naboru, weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu. Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do PINB). Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach naboru. Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia o pracy można uzyskać pod numerem telefonu 32 771 66 61 w godzinach od 8.00 do 16.00 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie budowlane doświadczenie zawodowe/staż pracy 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: znajomość przepisów prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz Kodeksu postępowania administracyjnego prawo jazdy kat. B umiejętności obsługi komputera ( pakiet Office) Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe doświadczenie zawodowe w administracji publicznej ( nadzór budowlany, administracja architektoniczno – budowlana), odporność na stres, kompetencje w zakresie samodzielności i inicjatywy, skutecznej komunikacji, umiejętność współpracy w grupie, rzetelność terminowość Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B, Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, kopie świadectw pracy, Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-14 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-27

Nazwa stanowiska: inspektor

Państwo: Polska

Województwo: śląskie

Powiat: m. Ruda Śląska

Miejscowość: Ruda Śląska

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

inspektor zakładów górniczych -

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku ul. Biała 1 80-435 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji technicznych, metod ich zwalczania i stosowan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Gdańsk (pomorskie)

specjalista -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Inspektorat Transportu Drogowego Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zbieranie, przyjmowanie i analizowanie potrzeb materiałowych składanych przez poszczególne komórki organizacyjne; Realizowanie planu wydatków mająt
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-27 - Warszawa (mazowieckie)

podreferendarz -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowanie projektów odpowiedzi na pisma, w tym pisma zagranicznych petentów i instytucji, kierowane do Ministerstwa Zdrowia, dotyczące zdrowia prokreacyjnego; obsługa postępowań konkursowych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie dokumentacji przedkontrolnej obejmującej: program kontroli, analizę przedkontrolną, upoważnienia, oświadczenia, prowadzenie lub uczestniczenie w kontrolach w zakresie funkcjonowania i praw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowania w zakresie: orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz zarządzeń zabezpieczenia, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa sk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej) w celu ostatecznego załatwienia wniosku strony, wystawianie upomnień i tytułów w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-11 - Wieluń (łódzkie)

referent prawny -

Ministerstwo Energii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny Ministerstwo Energii Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie aktów normatywnych Ministra Energii i jednostek nadzorowanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministra Energii udzielanie wsparcia w pracach legislacyjnych realizowanych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie dokumentów od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, sprawdzanie ich kompletności oraz potwierdzanie ich zgodności z oryginałem, zamieszczanie ogłoszeń o naborz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

radca prawny -

Kuratorium Oświaty w Lublinie Lubelski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny 20-950 Lublin u. 3 Maja 6 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opiniowanie pod względem prawnym projektów zarządzeń wydawanych przez Kuratora, udzielanie porad prawnych i wyjaśnień oraz sporządzanie pisemnych opinii prawnych na wniosek kierownictwa Kuratorium, występowanie w cha
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Lublin (lubelskie)

referent -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent IZBA SKARBOWA UL. DAMROTA 25 40-022 KATOWICE Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: orzecznictwo podatkowe w I instancji oraz załatwianie środków odwoławczych; wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności; prowadzenie czynności sprawdzają
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Zawiercie (śląskie)

specjalista -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla policjantów i pracowników, w tym uzgadnianie terminów szkoleń, zapewnianie materiałów dyda
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Piaseczno (mazowieckie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J.Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowuje projekty rozwiązań organizacyjnych i prawnych w celu podnoszenia jakości kształcenia uczniów zdolnych, w tym efektywności przeprowadzania konkursów i o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analiza pod względem formalnym i merytorycznym odmowy przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, Prowadzenie postępowań administracyjnych d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Poznań (wielkopolskie)

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu ul. Wrocławska 170 45-836 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu. Opracowywanie do
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Opole (opolskie)

referendarz statystyk -

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz statystyk Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: merytoryczne opracowywanie analitycznych wydawnictw statystycznych i opracowań sygnalnych, współpraca przy opracowywaniu analitycznych wydawnictw statystycznych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-20 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

specjalista -

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego ul. gen. Władysława Sikorskiego 78 11-400 Kętrzyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań o udziele
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oznakowywanie numerami inwentarzowymi, naliczanie umorzenia, uzgadnianie wartości rzeczowych skład
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  współpraca z przedstawicielami Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Gabinetu KGP, Biura Finansów KGP i innymi komórkami merytorycznymi KGP w zakresie roszczeń związany
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

podreferendarz -

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz ul. Koszykowa 16 00-564 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Ścisła współpraca z: - wykonawcami zewnętrznymi w zakresie opieki medycznej, w szczególności w zakresie sprawowanej opieki nad cudzoziemcom; - pracownikami ośrodków dla cudzoziemców w zakresie udzielan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Warszawa (mazowieckie)

młodszy informatyk -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy informatyk Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni, 81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 7 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: utrzymanie w sprawności i gotowości sprzętu informatycznego i biurowego, administrowanie systemami teleinformatycznymi WKU, redagowanie strony internetowej, umiejętność obsł
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Gdynia (pomorskie)

nadinspektor zakładów górniczych -

Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: nadinspektor zakładów górniczych Specjalistyczny Urząd Górniczy ul. Obroki 87 40-833 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Katowice (śląskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wspieranie podatników i innych podmiotów w celu prawidłowego wypełniania przez nich zobowiązań, prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń, udziel
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-04 - Warszawa (mazowieckie)

PAKOWACZ - od 2 000 PLN

praca przy pakowaniu produktów, praca w temperaturze ok. 5 stopni C
kontakt przez PUP - 2016-09-12 - Ruda Śląska (śląskie)

ekspert nadzoru budowlanego -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: ekspert nadzoru budowlanego Warszawa 00-926, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja zadań związanych z zarządem budynku, w tym bieżąca współpraca z użytkownikami budynku i innymi instytucjami w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością, prowadz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-24 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współudział w realizacji zadań w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru nad jednostkami podległymi lub nadzorowanymi, w tym nadzoru nad procesami tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek podległ
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Kraków 31-156 ul. Basztowa 22 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kształtowanie wizerunku medialnego i prowadzenie polityki informacyjnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie we współpracy z Wojewodą Małopolskim, Wicewojewodami i Dyrektorem Biura Wojewody
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Kraków (małopolskie)

starszy inspektor wojewódzki -

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki ul. Basztowa 22 31-156 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców w celu udzielenia, cofnięcia albo zmiany zezwoleń na pobyt czasowy, na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podst
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Kraków (małopolskie)

starszy specjalista -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli wykonywania przez organy rządowej administracji zespolonej w województwie zadań wynikających w szczególności z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie u
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-14 - Poznań (wielkopolskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych w celu sprawdzenia ich poprawności. Udzielanie pisemnych informacji w celu odpowiedzi na zapyt
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Pruszków (mazowieckie)

referendarz -

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku Ul. Chłopska 3 80 – 362 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współuczestniczenie w postępowaniach kontrolnych i kontrolach podatkowych z upoważnienia organu kontroli skarbowej. sporządzanie i przygotowywanie dokumentacji z czynności kontrolnych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-22 - Słupsk (pomorskie)

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj