Praca starszy specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi i przepisami wewnętrznymi, w tym przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowań (m.in. SIWZ, ogłoszeń), publikacja ogłoszeń, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych (jako sekretarz lub członek), sporządzanie pism i prowadzenie korespondencji z wykonawcami, badanie i ocena wniosków oraz ofert składanych w postępowaniach, przeprowadzanie procedury zawierania umów z wykonawcami, prowadzenie działań w zakresie procedur odwoławczych, dokumentowanie przebiegu postępowania, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji, w celu zapewnienia terminowej i prawidłowej realizacji zadań. Analiza i opiniowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod względem zgodności z ustawą Pzp i wewnętrznymi przepisami regulującymi udzielanie zamówień w GDOŚ, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Prowadzenie procedur rozeznania rynku dla zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wewnętrznymi przepisami regulującymi udzielanie zamówień w GDOŚ, w celu zapewnienia terminowej i prawidłowej realizacji zadań. Współudział w przygotowywaniu rocznego planu zamówień publicznych oraz sprawozdania z jego realizacji oraz innych informacji w zakresie realizacji zamówień publicznych w GDOŚ, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań . Udzielanie porad i przygotowywanie opinii z zakresu regulacji prawnych udzielania zamówień publicznych na potrzeby komórek organizacyjnych GDOŚ, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Opiniowanie wniosków o zmianę w planie zamówień publicznych, w celu zapewnienia zgodności proponowanych zmian z ustawą Pzp i wewnętrznymi przepisami regulującymi udzielanie zamówień publicznych w GDOŚ, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Opiniowanie projektów aneksów do umów w sprawie zamówienia publicznego pod kątem zgodności z ustawą PZP, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Współudział w prowadzeniu rejestru zamówień publicznych GDOŚ w celu zapewnienia bieżącego monitorowania realizacji zamówień publicznych w GDOŚ. Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Przewidywany okres zastępstwa: powyżej 6 miesięcy. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472). Planowane techniki i metody naboru: Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert, Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu), Etap III - rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku przeprowadzenia Etapu II minimum kwalifikującym do udziału w III etapie naboru jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60% możliwych do zdobycia w sprawdzianie pisemnym punktów (lub z poszczególnych jego części tematycznych) oraz jednocześnie uzyskanie jednego z sześciu najlepszych wyników. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w naborze osoby niepełnosprawne. Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 36 92 162. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przeprowadzania procedury zamówień publicznych pozostałe wymagania niezbędne: dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych znajomość ustawy o finansach publicznych w zakresie zasad ponoszenia wydatków publicznych znajomość kodeksu cywilnego w zakresie zobowiązań umiejętność interpretacji i stosowania przepisów PZP oraz orzecznictwa w praktyce umiejętność pracy w zespole umiejętność analitycznego myślenia dobra organizacja pracy umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i w piśmie umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna) i urządzeń biurowych (drukowanie, skanowanie, faksowanie). Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe przeszkolenie z zakresu przepisów Prawa zamówień publicznych Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (świadectwa pracy, zaśw. o zatrudnieniu/ odbyciu stażu lub praktyk, referencje, w przypadku umów cywilnoprawnych zaśw. o wykonywaniu/wykonaniu umowy) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia z zakresu przepisów Prawa zamówień publicznych (certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń etc.) Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-07 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-27

Nazwa stanowiska: starszy specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

referent -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Maz. Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Orzeszkowej 15/19 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw pracowniczych; prowadzenie gospodarki kasowej; prowadzenie spraw w zakresie zakładowego funduszu socjalnego; prowadzenie gospodarki magazynowej; Warunki pracy W
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Łódź (łódzkie)

Hotel Sales Manager (Pharma) -

Hotel Sales Manager (Pharma) Warszawa NR REF.: 1077990 Twoja następna firma Nasz Klient to 4-gwiazdkowy hotel należący do prestiżowej, międzynarodowej sieci, oferujący najwyższy standard usług gościom indywidualnym i korporacyjnym, posiadający bogate zaplecze gastronomiczne i konferencyjne. Twoje następne stanowisko Szukamy Kandydatów na stanowisko Sales/Project Manager w obszarze Pharma. Osoba na tym
HAYS Pharma - 2016-08-05 - Warszawa (mazowieckie)

JUNIOR WRANGLER/ZNAWCA LINUXA -

Platige Image S.A. jest wielokrotnie nagradzanym, studiem produkcyjnym i postprodukcyjnym w Polsce. Specjalizuje się w tworzeniu cinematików do gier komputerowych, reklam, animacji 3D, realizacjach cyfrowych efektów specjalnych na potrzeby spektakli teatralnych oraz filmów fabularnych. Studio zajmuje się również produkcją filmów animowanych i fabularnych. Obecnie do naszego zespołu w Warszawie poszukuje
Platige Image S.A. - 2016-08-31 - Warszawa (mazowieckie)

Administrator sklepu internetowego -

Drogerie natura to dynamicznie rozwijająca się sieć sklepów drogeryjno-kosmetycznych. Pierwszy sklep otworzyliśmy w 1997 roku, dziś mamy ponad 270 sklepów. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:
Drogerie Natura - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

Regionalny przedstawiciel handlowy -

aktywna sprzedaż usług i pozyskiwanie nowych klientów na terenie centralnej i wschodniej Polski przygotowywanie ofert handlowych dla nowych i stałych klientów przygotowywanie i negocjowanie warunków umów z klientami współudział przy opracowywaniu strategii rozwoju sprzedaży utrzymanie i rozwój relacji z klientami utrzymywanie bazy klientów w CRM dbanie o pozytywny wizerunek firmy oraz o jakość świ
IPF Group S.A. - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

SPRZEDAWCA - od 1 200 PLN

obsługa klientów, współpraca z kontrahentami wietnamskimi
kontakt przez PUP - 2016-05-18 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Piłsudskiego 15-17 50-044 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola przedsiębiorców wytwarzających materiał siewny oraz dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym, Przyjmowanie i s
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Złotoryja (dolnośląskie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku ul. I. Skorupki nr 46 42-100 Kłobuck Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie zadań wynikajacych z ustawy Prawao budowlane. Prowadzenie działalności inspekcyjnej w zak
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Kłobuck (śląskie)

Płatny Staż w Dziale Marketingu -

Forma współpracy: Umowa zlecenie na okres 3 miesięcy. Jesteś osobą kreatywną? Czujesz potrzebę tworzenia i interakcji z klientem? Swobodnie posługujesz się językiem angielskim? Jesteś Absolwentką / Absolwentem lub Studentem IV /V roku na kierunku marketingu? Ten staż jest dla Ciebie Z nami poznasz tajniki marketingu sprzedażowego oraz jego wpływ na zachowania klientów, Nauczysz się współpracowa
MAKRO Cash and Carry Polska S.A. - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

Menedżer Sprzedaży Telefonicznej -

realizowanie procesów sprzedaży i utrzymania w telecentrach, w ruchu przychodzącym do klientów segmentów B2C i SOHO monitorowanie efektywności kampanii i podejmowanie działań zwiększających skuteczność sprzedaży wdrażanie, nadzorowanie i egzekwowanie rutyn sprzedażowych (m. in. standardów rozmów) i standardów sprzedaży podejmowanie działań związanych z tworzeniem i realizacją polityki szkol
Orange Polska S.A. - 2016-10-26 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista 31-752 Kraków ul. Ujastek 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, a w szczególności powadzenie postępowania kwalifikacyjnego nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz udzi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Kraków (małopolskie)

Telefoniczny Doradca Klienta -

Tax Care S.A. poszukuje kandydatów / kandydatek do pracy na stanowisku: Telefoniczny Doradca Klienta Miejsce pracy: Warszawa Poszukujemy pozytywnych, nastawionych na realizację celów ludzi, którzy dołączą do nowopowstałego zespołu, dającego dużą szansę na rozwój i awans wewnętrzny Do Twoich zadań należeć będzie: Telefoniczna sprzedaż produktów i usług dla klientów firmowych, Dobór oferty a
TAX CARE S.A. - 2016-11-28 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: typowanie podmiotów do kontroli i czynności sprawdzających w celu sprawdzenia prawidłowości wywiązywania się podatników z obowiązków podatkowych, analizowanie ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego w celu jego zminima
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach ul. Młodych Techników 5a 74- 200 Pyrzyce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Ochrona zdrowia zwierząt i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Nadzór i kontrola przestrzegania: wymo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Pyrzyce (zachodniopomorskie)

Praktykant w Centrum Bankowości Korporacyjnej -

Do twojego zakresu obowiązków należeć będzie Wspieranie procesu pozyskiwanie nowych klientów - inicjowanie kontaktów/ organizowanie spotkań z potencjalnymi klientami Aktywny udział w rozwijaniu współpracy z istniejącymi klientami Dbanie o regularny kontakt i prawidłową komunikację z klientami Stałe poszerzanie wiedzy o produktach i usługach dla klientów korporacyjnych Ścisła współpraca z inn
Bank Zachodni WBK S.A. - 2016-09-29 - Warszawa (mazowieckie)

Online Expert -

Podsumowanie / Job summary: Page Personnel is seeking Online Performance on behalf of fast growing and dynamic financial institution which want to be placed as large - scale business on both global and Polish market. The perfect candidate knows very well online sales process, has experience in internet analitics and is open for challenges. Kogo szukamy / Profile description: Master Degree (Management, Marketing a
PageGroup Polska - 2016-10-27 - Warszawa (mazowieckie)

Manager ds Sprzedaży - Usługi fit-out -

Obecnie dla naszego klienta, jednego z największych polskich deweloperów mieszkaniowych, poszukujemy aktualnie kandydatów na stanowisko: Manager ds. Sprzedaży - Usługi fit-outMiejsce pracy: Warszawa Zadania: Aktywna sprzedaż pakietów wykończeniowych na inwestycjach mieszkaniowych Spółki Budowanie dobrego wizerunku Spółki Elastyczność i umiejętność dostosowania się do różnych typów klientów B
HRK S.A - 2016-09-07 - Warszawa (mazowieckie)

NET / ASPNET / C# Developer - Programista NET (web) -

Dla naszego klienta z lokalizacją Warszawa - Powązki, poszukujemy doświadczonych specjalistów z zakresu technologii .NET do bezpośredniej współpracy (nie outsourcing) Zadania na stanowisku: rozwój wysokiej jakości oprogramowania webowego; współpraca z zespołem oraz odbiorcami (klientami wewnętrznymi); rozwiązywanie pojawiających się problemów. Oczekiwania: dobra znajomość j. angielskiego; minim
Power Media S.A. - 2016-10-16 - Warszawa (mazowieckie)

MONTER SYSTEMÓW CAR AUDIO - od 4 500 PLN

jw.
GROTEL SP. Z O.O. - 2016-10-21 - Warszawa (mazowieckie)

SAP FI/CO consultant for international ERP program -

Responsibilities: As Solution Designer you would mostly interact with local country teams and Business Designers to come up to a relevant system solution (ideally based on SAP standard) for new requirements, to close the gaps for local specific expectations and further enhance the existing Template. You would take active part in the Assessment phase of the roll out, participate in workshops, identify gaps and pro
T Mobile Polska S.A. - 2016-10-13 - Warszawa (mazowieckie)

Kierownik Kontraktu w zespole kontraktu unijnego pn „Prace na linii kolejowej (Linia nr 447)” -

Miejsce pracy: Warszawa z zastrzeżeniem, że osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem unijnym pn. „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki (Linia nr 447)” Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: kierowanie kontraktem na etapie przygotowania, realizacji i rozliczenia, udział w pozyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizac
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-11-16 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowywanie projektów aktów normatywnych – rozporządzeń ministra właściwego do spraw transportu w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds Rozwoju Modeli Ryzyka -

W Banku Millennium cenimy różnorodność, bo każdy z nas jest inny i prezentuje swoje, oryginalne spojrzenie na świat. Dzięki temu tworzymy kompletny, zgrany zespół. Dołącz do nas i rozwijaj się w jednej z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce, ceniącej najwyższe standardy i doskonałą jakość. Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy w Warszawie w Departamencie R
Bank Millennium S.A. - 2016-10-25 - Warszawa (mazowieckie)

archiwista -

Archiwum Państwowe w Siedlcach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: archiwista Archiwum Państwowe w Siedlcach ul. Kościuszki 7 08-110 Siedlce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Samodzielnie prowadzi poszukiwania w materiałach archiwalnych na zlecenie osób fizycznych oraz podmiotów działających w kraju i za granicą. Przygotowuje projekty odpowiedzi w związku z realizacją
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Siedlce (mazowieckie)

Młodsza Księgowa/ Młodszy Księgowy -

ul. Postępu 18a (umowa na zastępstwo) Do obowiązków osoby na wymienionym stanowisku będzie należało: księgowanie faktur kosztowych księgowanie faktur magazynowych rozliczanie delegacji i zaliczek uzgodnienia sald z odbiorcami i dostawcami analiza i weryfikacja kont rozrachunkowych wsparcie działu księgowości w innych zadaniach Wymagania: wykształcenie wyższe (kierunek: ekonomia, rachunkowość) mini
ENEL MED S.A. - 2016-09-24 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikacja formalna dokumentów Wprowadzanie danych do systemów komputerowych Warunki pracy Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia bi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Szczecin (zachodniopomorskie)

Specjalista ds doradztwa technicznego -

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: rozpatrywanie sporów pod kątem technicznym oraz wsparcie dla komórek organizacyjnych realizujących zadania inwestycyjne w Regionie w zakresie spraw mogących skutkować roszczeniami, opiniowanie zakresów technicznych planowanych do udzielenia zamówień podstawowych / uzupełniających / dodatkowych, robót zamiennych w Regionie, identyfikowanie przypadków umożliwi
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-09-22 - Warszawa (mazowieckie)

Asystent ds Sklepu Internetowego -

Zakres obowiązków: Wprowadzenie opisów produktów na stronę internetową, Współtworzenie, wdrażanie i aktualizacja bazy produktów sklepu internetowego, Współpraca z działem zakupów i Biurem Obsługi Klienta, Praca w systemie CMS. Oczekiwania: Zdolność analitycznego myślenia, Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, Roczne doświadczenie w pracy w sklepie internetowym, Bardzo dob
LeasingTeam Group praca tymczasowa - 2016-10-26 - Warszawa (mazowieckie)

główny księgowy -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Maz. 97-200 Tomaszów Maz., ul. Św. Antoniego 41 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: samodzielne, kompleksowe prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji śr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-29 - Łódź (łódzkie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj