Praca referendarz Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizowanie zadań związanych z tworzeniem i opiniowaniem projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, w tym m.in.: przekazywanie propozycji do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Ministra; opracowywanie projektów dokumentów rządowych i dokumentów należących do właściwości ministra właściwego do spraw transportu w zakresie lotnictwa cywilnego, w tym projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów normatywnych i ocen skutków regulacji oraz prowadzenie uzgodnień wewnętrznych, uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania tych projektów; udział w posiedzeniach komisji prawniczych, komisjach sejmowych i senackich Prowadzenie postępowań administracyjnych i pozaadministracyjnych, w tym: opracowywanie/opiniowanie projektów decyzji, postanowień, zażaleń i odwołań w postępowaniu administracyjnym; prowadzenie innych czynności w postępowaniu administracyjnym; prowadzenie procedury odwoławczej; prowadzenie postępowań związanych z udzieleniem informacji publicznej Rozpatrywanie skarg/ zażaleń/ wniosków/ odwołań/ innych sygnałów obywatelskich oraz wydawanie opinii Realizowanie zadań związanych z prawem europejskim, w tym: analizowanie i opiniowanie prawa europejskiego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego pozostającego w obszarze działania Departamentu – we współdziałaniu z Wydziałem Spraw Międzynarodowych; dokonywanie prawidłowej i terminowej transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego prawa oraz współpracy w tym zakresie z właściwymi podmiotami; przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości UE Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/rekomendacji/wytycznych/opinii etc. Dokonywanie analiz prawnych, w tym przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/oceny Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich, w tym gromadzenie materiałów, przygotowywanie odpowiedzi i prowadzenie konsultacji Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych • winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych • brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Budownictwa. Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacjamib.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu). Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski. Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej http://mib.bip.gov.pl w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 630-17-19 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe na kierunku prawo doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Znajomość ustawy – Prawo lotnicze Znajomość zasad techniki prawodawczej i procesu legislacyjnego w RP Znajomość zagadnień prawa Unii Europejskiej z zakresu lotnictwa cywilnego Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów Skuteczna komunikacja Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-06 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-27

Nazwa stanowiska: referendarz

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Legal Recruitment Assistant -

Oferta We offer: opportunity to work in a recruitment company with an established position on the market opportunity to work for the most prestigious law firms full-time / part-time contract benefit package (MultiSport card, medical care) , Opis firmy HRK is still growing. For our Legal team we are looking for: , Obowiązki Responsibilities: supporting consultants in legal recruitment projects building internal d
HRK S.A. - 2016-08-17 - Warszawa (mazowieckie)

Sales Manager -

Naszym Klientem jest firma działająca na polskim rynku od 2008 r. w sektorze wyposażenia i aranżacji wnętrz, oferując wysokiej jakości produkty producentów włoskich, łączące estetykę z funkcjonalnością oraz nowoczesną formą. Aktualnie poszukujemy dynamicznej osoby do objęcia stanowiska: Sales ManagerMiejsce pracy: Warszawa Zadania: Analiza projektów dwg i przygotowywanie kosztorysów, Kontrola
HRK S.A - 2016-11-09 - Warszawa (mazowieckie)

Praktykanta/ki do Działu Mediów -

HRK jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych polskich organizacji doradczych z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Dostarczamy naszym klientom rozwiązania potrzebne na każdym etapie cyklu życia pracownika w organizacji – od rekrutacji i employer brandingu, poprzez ocenę i rozwój pracowników, obsługę kadr i płac, aż po outplacement. Istniejemy od 2000 roku i działamy w oparciu o
HRK S.A - 2016-09-13 - Warszawa (mazowieckie)

asystent/ka w kancelarii prawnej -

Randstad Polska jest wiodącą agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Już od ponad 20 lat kształtujemy rynek pracy w Polsce, wspierając firmy w zatrudnianiu najlepszych pracowników, a kandydatów w znalezieniu satysfakcjonującej pracy. Dla naszego Klienta z branży prawniczej poszukujemy odpowiednich Kandydatów na stanowisko: asystent/ka w kancelarii prawnej Zakres obowiązków: formatowanie i
Randstad Polska - 2016-10-15 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Gdańsku poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Gdańsku ul. Długa 75/76 80-831 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kontroli podatkowej na podstawie analizy ryzyka wystąpienia naruszenia przepisów prawa lub niezależnie od rezultatów analizy ryzyka, o ile mają one charakter losowy. Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-18 - Gdańsk (pomorskie)

Główny Inżynier ds automatyki i telekomunikacji -

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: organizowanie i nadzorowanie badań diagnostycznych, kontrola międzyoperacyjna oraz udział w odbiorach robót remontowych i inwestycyjnych, analiza i ocena stanu technicznego elementów infrastruktury, formułowanie wniosków i zaleceń w zakresie zmian parametrów techniczno-eksploatacyjnych, nadzorowanie merytoryczne oraz opiniowanie prowadzonej dokumentacji techniczn
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul.Szczecińska 40 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola gospodarstw , punktów wytwarzania i obrotu pasz oraz sektora utylizacji. Pobieranie prób do badań la
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Szczecinek (zachodniopomorskie)

Specjalista ds windykacji -

Realizacja telefonicznych oraz pisemnych negocjacji z Dłużnikami, Monitoring spłat należności, Ustalanie terminów i harmonogramu spłat należności, Przygotowanie raportów i zestawień dotyczących windykacji należności. Wykształcenie ekonomiczne - mile widziane, Doświadczenie na podobnym stanowisku - minimum 2 lata, Komunikatywność i dobra dykcja. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, Dobra
PANEK S.A. - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

sekretarz kierownika jednostki -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: sekretarz kierownika jednostki Powiatowy Inspektorat Weterynarii 87-300 Brodnica ul. Wesoła 22 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie sekretariatu Inspekcji Weterynaryjnej, ewidencja pism wpływających i wychodzących. Obsługa poczty elektronicznej i centrali telefonicz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-01 - Brodnica (kujawsko-pomorskie)

starszy informatyk -

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy informatyk Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: usuwanie usterek, zabezpieczanie ciągłości działania powierzonych systemów informatycznych. Realizacja zadań związanych z pracą wszystkich systemów info
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Rzeszów (podkarpackie)

Facility Manager - Kompleks Biurowy -

Obecnie dla naszego klienta, międzynarodowego dewelopera, właściciela i zarządcy nieruchomości biurowych, poszukujemy do dużego komleksu biurowego klasy A zlokalizowanego w Warszawie kandydatów na stanowisko: Facility Manager - Kompleks BiurowyMiejsce pracy: Warszawa Zadania: Dbanie o utrzymanie należytego stanu technicznego obieków, Zlecanie i nadzór nad usuwaniem usterek, Wybór dostawców usług, Zar
HRK S.A - 2016-10-25 - Warszawa (mazowieckie)

podreferendarz -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa kancelaryjno-biurowa Delegatury w celu zapewnienia właściwej organizacji i obiegu korespondencji; Przyjmowanie klientów zewnętrznych, ud
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Łódź (łódzkie)

Programista/Projektant - architekt (sektor bankowy) -

Do najważniejszych zadań będzie należało: Wykonywanie prac architektonicznych, projektowych i implementacyjnych w zakresie budowy i utrzymania rozwiązań SOA/BPMS na platformie AG i WebLogic Konsultowanie wykonalności koncepcji architektonicznych i analitycznych Wsparcie kierownika projektu w wycenie prac i ocenie postępu prac
Asseco Poland S.A. - 2016-09-28 - Warszawa (mazowieckie)

Asystent kierownika kontraktu -

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wspieranie i wspomaganie działań kierownika kontraktu w trakcie realizacji kontraktu w ramach projektu inwestycyjnego celem wykonania kontraktu zgodnie z przyjętymi założeniami. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: współudział w opracowaniu kompleksowej dokumentacji przetargowej niezbędnej dla wdrożenia procedur przetargowych oraz współudział w p
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-09-09 - Warszawa (mazowieckie)

Lakiernik / Blacharz / Mechanik samochodowy z doświadczeniem -

AQS Sp. z o.o Sp. K owocnie współpracuje z różnymi producentami branży motoryzacyjnej i ich dostawcami na całym świecie. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: OPIS STANOWISKA: ręczne poprawy lakiernicze (na bazie wody oraz materiałów konwencjonalnych) naprawa samochodów powypadkowych usuwanie uszkodzeń z elementów i zespołów elementów nadwozi samochodowych punktowe naprawy lakiernicze / S
AQS Polska - 2016-11-15 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Głubczyckim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor 48-100 Głubczyce ul. Powstańców 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa kancelaryjno-biurowa prowadzenie ewidencji i rejestrów stosowanych w Inspektoracie, sporządzanie sprawozdań uczestniczenie w kontroli budów, robót budowl
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-27 - Głubczyce (opolskie)

Senior Mobile Developer (m/f) -

Podsumowanie / Job summary: The candidate will join a fast growing team in the company that is developing the IoT technologies for its products. Kogo szukamy / Profile description: Bachelor or master degree in Computer Science or similar disciplines, 5 years of experience in professional software development, At least 2 years of applications development for Android and/or iOS, Solid knowledge of web technologies
PageGroup Polska - 2016-11-16 - Warszawa (mazowieckie)

Online Account Consultant -

Context: Client Implementation & Integration Services Team is responsible for regional administration and support of Online solutions for corporate travel. We are currently looking for a Online Account Consultant . Skills & Competencies: Good command of English language including writing and verbal communication skills Ability to work independently but with a team-focused and out-of-the-box approach Quick
Carlson Wagonlit eCenter Polska - 2016-10-03 - Warszawa (mazowieckie)

KUCHARZ M/K - od 2 500 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-07-27 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Opolu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Opolu ul. Ozimska 19 45-057 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wprowadzanie do systemów informatycznych danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych oraz dostarczania pozostałym komórkom urzędu informacji pod
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Opole (opolskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie ul. Głowackiego 16 28-300 Jędrzejów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizowanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych w tym odzwierzęcych Nadzór oraz kontrola w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-19 - Jędrzejów (świętokrzyskie)

OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI - od 3 300 PLN

Wykonywanie robót związanych z remontami i budową dróg
BIT BRUK Zakład Infrastruktury Drogowej - 2016-06-04 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK REMONTOWO - BUDOWLANY - do 12 PLN

Gipsowanie, malowanie, układanie glazury
PERBUD Adam Peryt - 2016-02-04 - Warszawa (mazowieckie)

kierownik działu technicznego (inwestor) -

Naszym Klientem jest międzynarodowa spółka specjalizująca się w budowie i zarządzaniu nieruchomościami w branży retail. Do zadań nowej osoby w dziale będzie nadzór techniczny nad protfolio obiektów zlokalizowanych na terenie całego kraju, ocena stanu technicznego obiektów, przygotowywanie opinii i zaleceń, kontraktowanie robót, nadzór nad nimi z ramienia inwestora. Od Kandydatów oczekujemy mobil
Randstad Polska - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

Przedstawiciel Handlowy - branża stolarska -

Grupa Doradcza Profesja jest Agencją Doradztwa Personalnego, z siedzibą w Krakowie, działającą na rynku od 2006 roku. Świadczymy profesjonalne usługi rekrutacyjne dla wielu Firm z różnych branż, zlokalizowanych w Krakowie, w Polsce i Niemczech. Naszym Klientem jest firma zajmująca się importem i sprzedażą narzędzi skrawających do mechanicznej obróbki drewna. Zakres Obowiązków utrzymanie kontakt
Grupa Doradcza PROFESJA - 2016-10-27 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w zakresie podatków pośrednich/ bezpośre
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-31 - Warszawa (mazowieckie)

Główny specjalista ds przepisów celnych -

Warszawa Zakres obowiązków: Dokonywanie na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC aktualizacji danych Spółki oraz wglądu w listę osób upoważnionych, Współudział w opracowywaniu postanowień dotyczących postępowania z przesyłkami będącymi pod dozorem celnym oraz stała aktualizacja tych przepisów, Przygotowywanie materiałów dla potrzeb monitorowania przez Izbę Celną w Warszawi
PKP CARGO S.A. - 2016-11-09 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj