Praca główny specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Główny Inspektorat Transportu Drogowego ul. Aleje Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zarządza oraz utrzymuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w zakresie rozwoju oraz uaktualniania polityk i procedur opartych o Normę ISO 27001 oraz Krajowych Ram Interoperacyjności; Dokonuje analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji; Współtworzy, analizuje oraz aktualizuje procedury informatyczne w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego; Analizuje poziomy zabezpieczeń systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz wykonuje analizy incydentów naruszenia bezpieczeństwa usług i procesów biznesowych w GITD; Przeprowadza szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji w GITD w celu zapewnienia prawidłowości działania SZBI oraz współpracuje z innymi komórkami GITD przy tworzeniu zmian mających wpływ na bezpieczeństwo informacji; Współpracuje z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie współtworzenia oraz aktualizacji procedur dotyczących ochrony danych osobowych; Określa zapotrzebowania finansowe na prawidłowe utrzymanie SZBI; Uczestniczy w pracach komisji przetargowych. Warunki pracy praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała: praca wykonywana przez 8 godzin dziennie, jednozmianowo; w budynku przy ulicy Aleje Jerozolimskie 94 znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający dostanie się na parter budynku, budynek wyposażony w windy oraz przystosowane toalety; narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacjagitd.gov.pl. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego pracy na podobnym stanowisku pozostałe wymagania niezbędne: Ustawa Prawo zamówień Publicznych; Ustawa o służbie cywilnej; Ustawa o transporcie drogowym; Ustawa o ochronie danych osobowych; Ustawa o Informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; Ustawa o finansach publicznych; Znajomość Krajowych Ram Interoperacyjności; Znajomość Norm ISO z serii 27001; Myślenie analityczne, samodzielność, komunikatywność, organizacja pracy własnej, orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Ustawa o ochronie informacji niejawnych, ustawa o podpisie elektronicznym, ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa Kodeks cywilny, ustawa Kodeks pracy, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców; Ustawa Prawo o ruchu drogowym , ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawa o drogach publicznych. Przeszkolenie z zakresu Zarządzania projektami według metodyki Prince2 Foundation; Certyfikat Audytora Wewnętrznego lub Wiodącego normy ISO 27001. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-04 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-24

Nazwa stanowiska: główny specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

specjalista -

Główny Urząd Miar w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Urząd Miar ul. Elektoralna 2 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zarządza dokumentacją Prezesa/Wiceprezesa zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjno-archiwalnej, ewidencjonuje i kompletuje pisma przychodzące i wychodzące a także archiwizuje i przekazuje dokume
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

radca prawny -

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa w sprawach prowadzonych przez Departament, sprawdzanie pod względem for
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach ul. Mickiewicza 32 99-200 Poddębice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie kontroli urzędowych w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pobieranie prób do badań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Poddębice (łódzkie)

Pracownik serwisu / Lider serwisu w ramach usług serwisowych -

serwisowanie pojazdów szynowych, wykonywanie napraw gwarancyjnych i modernizacji, wykonywanie przeglądów pojazdów / urządzeń zgodnie z dokumentacją DSU i DTR, analiza zgłaszanych usterek / problemów oraz ich rozwiązywanie bieżący kontakt z Klientami. wykształcenie techniczne min. zawodowe – elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, informatyczne, mile widziane wykształcenie wyższe, doświadczenie
PESA Bydgoszcz SA - 2016-08-26 - Warszawa (mazowieckie)

Compensation and Benefits Intern -

Oferta Oferujemy: konkurencyjne wynagrodzenie, możliwość uczenia się i pracy w doświadczonym Zespole Comp&Ben szybki rozwój pod okiem doświadczonego opiekuna codzienną naukę w atmosferze dzielenia się wiedzą oraz otwartego feedbacku, pracę w dynamicznym biznesie FMCG. , Opis firmy Dla naszego Klienta, innowacyjnej spółki i lidera w swojej branzy, szukamy Kandydata / kandydatki na stanowisko , Ob
HRK S.A. - 2016-09-05 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozpatrywanie odwołań, zażaleń, wniosków składanych w pierwszej instancji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, dotyczących rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-14 - Warszawa (mazowieckie)

Radca prawny ds zgodności i standaryzacji obsługi prawnej inwestycji -

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za świadczenie pomocy prawnej na rzecz komórek i jednostek organizacyjnych PKP PLK S.A. w zakresie zagadnień inwestycyjnych oraz koordynację i nadzór nad zewnętrznymi kancelariami prawnymi świadczącymi pomoc prawną w zakresie inwestycji. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: pomoc prawna i konsultacje prawne w zakresie zagadnień inwestycyjny
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-09-29 - Warszawa (mazowieckie)

starszy kontroler weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy kontroler weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku ul. Suwalska 46 19-300 Ełk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności w celu zapewnienia ochrony z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Ełk (warmińsko-mazurskie)

Sprzedawca -

C.H. Reduta Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za: profesjonalną obsługę klienta opartą na doradztwie przygotowanie towaru do sprzedaży ekspozycję towaru w oparciu o standardy marki utrzymanie porządku w sklepie Od kandydatów oczekujemy: otwartości na kontakt z klientem uprzejmości i pogody ducha rzetelności i uczciwości łatwości nawiązywania kontaktów, umiejętności pracy w zespole gotowo
PBH S.A. - 2016-11-02 - Warszawa (mazowieckie)

HOSTESSA/HOST - 10 - 12 PLN

promocja produktów
kontakt przez OHP - 2016-04-01 - Warszawa (mazowieckie)

Samodzielna Księgowa -

Opis firmy Dla naszego Klienta, międzynarodowej grupy działającej na rynku budowlanym, poszukujemy eksperta w dziedzinie księgowości, gotowego na nowe wyzwania, chcącego uczynić kolejny krok w karierze. Osoba na tym stanowisku zastąpi osobę po wewnętrznym awansie i będzie odpowiedzialna za pełną księgowość prowadzonych spółek. Idealny kandydat to osoba z min. 2-letnim doświadczeniem w księgowo
HRK S.A. - 2016-10-28 - Warszawa (mazowieckie)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA SALONU -

OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: współpracę z kierownikiem w zakresie koordynowania i organizowania pracy, nadzorowanie działań związanych z funkcjonowaniem sklepu pod nieobecność kierownika, nadzorowanie realizacji planów sprzedaży oraz standardów ekspozycji towarów, aktywny udział w procesie sprzedaży oraz dbałość o profesjonalną obsługę klienta, szkolenie perso
CCC S.A. - 2016-08-12 - Warszawa (mazowieckie)

Regionalny Koordynator ds Inwestycji -

JAK O CIEBIE ZADBAMY Zapewnimy Ci umowę o pracę i bogaty pakiet socjalny Pomożemy rozwijać się poprzez udział w szkoleniach i toczących się projektach Damy możliwość rozwoju w światowej sieci AccorHotels NASZE OCZEKIWANIA wykształcenie wyższe budowlane lub architektoniczne umiejętność kierowania zespołem oraz skutecznego egzekwowania od uczestników procesu inwestycyjnego realizacji zleconych w
Orbis S.A. - 2016-09-09 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności podatkowej osób trzecich w celu skutecznej realizacji należności podatkowych. Prowadzenie spraw z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w realizowaniu prawa i obowiązku reprezentowania Skarbu Państwa przez Ministra Zdrowia w zakresie wyposażania jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w nieruchomości, z wyłączeniem Narod
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-15 - Warszawa (mazowieckie)

Programista iOS -

Obszar IT Banku Millennium w Polsce pełni rolę centrum kompetencyjnego dla portugalskiej Grupy Millennium BCP. Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę k
Bank Millennium S.A. - 2016-09-27 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU ul. 11 – go Listopada 37/59 , 26-600 Radom Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją zadań inwestycyjno – remontowych oraz weryfikowanie rozliczeń i rachu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Radom (mazowieckie)

Field Service Supervisor CEE -

Field Service Supervisor CEE Warszawa NR REF.: 1077115 Dla naszego Klienta , międzynarodowego producenta sprzętu medycznego poszukujemy osoby na stanowisko Field Service Supervisor CEE. Od Kandydatów oczekujemy technicznego wykształcenia wyższego, doświadczenia w zdalnym zarządzaniu zespołem, serwisowaniu sprzętu medycznego oraz obsłudze posprzedażowej . Wymagane są bardzo silne umiejętności anality
HAYS Pharma - 2016-07-27 - Warszawa (mazowieckie)

Pracownik Działu Księgowości -

Aktywne wsparcie Działu Księgowości w zakresie księgowania dokumentów Księgowanie faktur kosztowych Rozliczanie delegacji Bieżące wsparcie administracyjne działu - w tym archiwizacja i segregacja dokumentacji. Ukończona nauka w szkołach o profilach ekonomicznych, Podstawowa wiedza z rachunkowości Dobra znajomość programu MS Excel, Skrupulatność, dokładność, terminowość, bardzo dobre zdolnośc
JUAN J.Szałański Spółka Jawna - 2016-11-07 - Warszawa (mazowieckie)

SPRZEDAWCA W SALONIE CROPP -

Jesteśmy firmą o międzynarodowym zasięgu, która od ponad 20 lat z sukcesem działa w branży odzieżowej. Zarządzamy pięcioma rozpoznawalnymi markami: RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY. W 2016 wprowadziliśmy na rynek nowy brand w kategorii premium - Tallinder . Dzięki sieci ponad 1600 salonów docieramy do milionów klientów w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. W naszych biurach i strukturach s
LPP S.A. - 2016-11-03 - Warszawa (mazowieckie)

Konsultant Telefoniczny -

Opis stanowiska: Telefoniczny kontakt z Klientami Biznesowymi Wymagania: Umiejętności nawiązywania kontaktów przez telefon Swoboda wypowiedzi Zaangażowanie i chęć rozwoju Podstawowa obsługa komputera W zamian oferujemy: Pracę od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:30 (możliwość pracy do godziny 16:00) Stawkę gwarantowaną za każdą godzinę pracy oraz atrakcyjny system premiowy Cykl szkoleniow
Arteria S.A. - 2016-09-13 - Warszawa (mazowieckie)

Kierownik Robót – branża elektryczna -

Nasze oczekiwania: wykształcenie wyższe techniczne, min. 5 letnie doświadczenie w branży budowlanej, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, doświadczenie we współpracy z podwykonawcami, dobra znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Excel, mile widziana znajomości MS Project, prawo jazdy kat B. umiejętności komunikacyjne, bardzo
Mostostal Warszawa S.A. - 2016-08-18 - Warszawa (mazowieckie)

Sprzedawca -

Zadania: bezpośrednia sprzedaż w oparciu o firmowe standardy obsługi klienta; przygotowanie towaru do sprzedaży dbanie o ekspozycję towaru kontrola stanu magazynowego; składanie raportów z osiąganych wyników. Wymagania: wykształcenie minimum średnie; doświadczenie na podobnym stanowisku znajomość języka angielskiego bardzo dobre umiejętności organizacyjne komunikatywność, otwartość na potrzeb
Draszba S.A - 2016-09-22 - Warszawa (mazowieckie)

kapitan portu -

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kapitan portu Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzorowanie bezpieczeństwa żeglugi i porządku portowo-żeglugowego portu w Gdańsku nadzorowanie bezpieczeństwa statków, załóg i pasażerów oraz ładunków podczas ruchu statków w porcie i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Gdańsk (pomorskie)

Doradca Klienta -

do salonu w Sadybie Best Mall – Galerii Mokotów w Warszawie umowa zlecenie Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za aktywną sprzedaż, fachowe doradztwo w zakresie produktów oferowanych przez firmę OCHNIK, przygotowanie dokumentów sprzedażowych oraz dbanie o wygląd i wystrój salonu. Wymagania wysoka motywacja i zaangażowanie w pracę otwartość na szybkie zdobywanie wiedzy życzli
OCHNIK S.A. - 2016-11-07 - Warszawa (mazowieckie)

Doradca ds Produktów Bankowych -

Tax Care S.A. poszukuje kandydatów / kandydatek do pracy na stanowisku: Doradca ds. Produktów Bankowych Miejsce pracy: Warszawa Jeśli: Jesteś człowiekiem czynu, nie boisz się wyzwań i chcesz sprawdzić się w dynamicznym środowisku sprzyjającym realizacji ambitnych celów? Szukasz możliwości zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych? Zależy Ci na pozytywnej atmosferze pracy i wsparciu zespołu chę
Tax Care S.A. - 2016-12-01 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj