Praca specjalista Poznań BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie szczegółowej ewidencji wydatków finansowych w paragrafach i pozycjach budżetowych. Sprawdzanie i opracowywanie dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym. Bieżące sprawdzanie wykonania planu finansowego, opracowywanie planów, analiz i sprawozdań finansowych. Bieżące przekazywanie danych w zakresie programu TREZOR. Systematyczne opracowywanie i rozliczanie posiłków profilaktycznych, napojów chłodzących, równoważników za wyżywienie oraz innych równoważników pieniężnych. Przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych, bieżące nadzorowanie i prowadzenie rejestru zamówień publicznych, kontrola realizacji umów. 7. Wystawianie faktur VAT, ich kontrolowanie i rozliczanie. Warunki pracy Praca w środowisku biurowym: komputer i inne urządzenia biurowe; naturalne i sztuczne oświetlenie; wymuszona pozycja ciała; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin/dobę; brak podjazdu umożliwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa - dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61-84-126-50 - zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, - listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KWP w Poznaniu pod numerem ogłoszenia. - metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, (w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy) - wynagrodzenie według mnożnika 1.0 kwoty bazowej (tj. 1.873,84 zł. brutto wysługa lat), - dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego), - dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi, - Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie ekonomiczne doświadczenie zawodowe/staż pracy 9 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórce finansowej/księgowej pozostałe wymagania niezbędne: umiejętność prognozowania, przewidywania, analizy i syntezy, umiejętności stosowanie przepisów prawa w praktyce, umiejętność współpracy w zespole, znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, umiejętność obsługi komputera. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe kwalifikacje zawodowe: ekonomiczno-finansowe, dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” przeszkolenie z zakresu finansów publicznych, Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.), Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-03 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-24

Nazwa stanowiska: specjalista

Państwo: Polska

Województwo: wielkopolskie

Powiat: m. Poznań

Miejscowość: Poznań

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

inspektor -

Izba Skarbowa w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Poznaniu Biuro Wymiany Informacji Podatkowych ul. Poznańska 46 62-510 Konin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wymiana informacji podatkowych i finansowych (tłumaczenie spraw) realizowana w celu monitorowania i weryfikowania obowiązków podatkowych podatników, gromadzenia informacji i mater
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Konin (wielkopolskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja zadań związanych z programowaniem wykorzystania środków z EFRR, w odniesieniu do ochrony zdrowia w ramach POIiŚ 2014 - 2020, w tym przygotowanie i aktualizowanie dokumentów progra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

ASYSTENT KSIĘGOWEGO - od 2 150 PLN

segregowanie pod względem rodzaju, weryfikacja i wprowadzanie do ksiąg (pełnych i uproszczonych) dowodów księgowych: wyciągi bankowe, raporty kasowe, faktury - koszty, faktyry - przychody, pozostałe dowody; bieżące uzgadnianie kont, uzgadnianie sald z dostawcami/odbiorcami, przygotowywanie raprtów analitycznych na podstawie zapisów księgowych, archiwizowanie dowodów księgowych
Kancelaria Audytorska Małgorzata Jurga - 2016-10-19 - Poznań (wielkopolskie)

główny księgowy -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie ul. Opatowska 31, 28-200Staszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie rachunkowości Inspektoratu według obowiązujących zasad i przepisów oraz dysponowanie środkami pienię
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Staszów (świętokrzyskie)

Konfekcjoner/ka Odzieży -

weryfikowanie, pakowanie odzieży, prace porządkowe na magazynie, kompletowanie zamówień, realizacja wyznaczonych celów. gotowość do pracy fizycznej na 3 zmianach, wysoka motywacja do pracy, dobra kondycja fizyczna, gotowość do pracy pod presją czasu, zorientowanie na wysoki poziom realizacji zadań, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji lub m
Work Service S.A. - 2016-11-09 - Poznań (wielkopolskie)

starszy specjalista -

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrolowanie i nadzorowanie zakładanej i prowadzonej opisowej i graficznej bazy EGIB , dotyczącej ewidencji gruntów i budynków, będącej w gestii starosty w celu spra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-13 - Łódź (łódzkie)

inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Lutomierska 108/112 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wprowadzanie do ewidencji komputerowej danych osób zatrzymanych na podstawie wystawionych wezwań do zapłaty, sporządzanie tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej, Prowadzenie korespondencji z d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Łódź (łódzkie)

starszy specjalista -

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ocena potrzeb zdrowotnych oraz monitorowanie sytuacji w ochronie zdrowia na terenie województwa łódzkiego; prowadzenie spraw związanych z kontrolą i nadzorem nad wykon
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Łódź (łódzkie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorlicach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorlicach , ul. Kościuszki 41 a , 38-300 Gorlice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dobrostanu zwierząt w gospodarstwach prowadzenie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Gorlice (małopolskie)

PRACOWNIK GASTRONOMII PRZYGOTOWUJĄCY DANIA TYPU FAST FOOD - od 1 500 PLN

pracownik gastronomii przygotowujący dania typu fast food
DDD Sp. z o.o. - 2016-06-17 - Poznań (wielkopolskie)

Technik Katalizatorów- praca w przestrzeniach zamkniętych -

Firma wykonująca specjalistyczne usługi dla przemysłu poszukuje pracownika na stanowisko: Technik Katalizatorów- praca w przestrzeniach zamkniętych Zakres obowiązków przewiduje specjalistyczne czyszczenie i inne prace (m.in. wymiana katalizatorów) wykonywane w przestrzeniach zamkniętych takich jak zbiorniki i kolumny w zakładach przemysłowych na terenie Polski i UE. Charakter delegacji: Średnia długo
Ajaks S.A - 2016-09-01 - Poznań (wielkopolskie)

inspektor -

Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Aleje Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa sekretariatu Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego, obsługa urządzeń biurowych, realizacja czynności w systemie EZD, monitorowanie terminowości załatwiania s
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Warszawa (mazowieckie)

główny księgowy -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie ul. Skarbowa 1 73-110 Stargard Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Stargard Szczeciński (zachodniopomorskie)

ASYSTENT SPRZEDAŻY - 2 700 - 3 300 PLN

sprzedaż usług, pozyskiwanie klientów (branża IT), tworzenie zamówień i wystawianie faktur, utrzymywanie długotrwałych relacji, współtworzenie strategii sprzedażowych
ALDEA IT CONSULTING - 2016-06-14 - Poznań (wielkopolskie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu ul. Nysy Łużyckiej 42 45-035 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez podmioty gospodarcze i organy administracji
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

starszy inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie i prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i zakończeniem stosunku służby i pracy. Koordynowanie prowadzonych postępowań sk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Wysokie Mazowieckie (podlaskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie do realizacji tytułów wykonawczych, badanie prawidłowości ich wypełnienia i dopuszczalności egzekucji administracyjnej oraz prowadzenie całokształtu prac związanych z ich ewidencją w celu ws
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)

MAGAZYN - KOMORNIKI (ZAO) - 13 - 14 PLN

zdejmowanie zabezpieczeń z odzieży,skanowanie kodów,kompletowanie zamówień,składanie kartonów. BEZPŁATNY TRANSPORT z pętli Górczyn.
kontakt przez OHP - 2016-05-11 - Poznań (wielkopolskie)

starszy specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją zadań inwestycyjno – remontowych oraz weryfikowanie rozliczeń i rachunkó
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Radom (mazowieckie)

Mechanik/Elektromechanik -

Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, stabilne zatrudnienie i otwartą ścieżkę awansu zawodowego umowę o pracę, warunki pracy zgodne z przepisami Kodeksu Pracy , Trans-Poz S.A. jest jedną z wiodących firm zajmujących się sprzedażą, serwisem oraz wynajmem długoterminowym samochodów. Mamy wieloletnie tradycje i działamy na terenie całego kraju. W związku z rozwojem działalności poszukujemy pracowni
TRANS POZ S.A. - 2016-09-22 - Poznań (wielkopolskie)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY-DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY - od 1 850 PLN

aktywna sprzedaż produktów firmy, poszukiwanie klientów, prezentacje produktów, doradztwo w zakresie chemii profesjonalnej
kontakt przez PUP - 2016-02-24 - Poznań (wielkopolskie)

sekretarz kierownika jednostki -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszcznie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: sekretarz kierownika jednostki 73-200 Choszczno , UL. 23 lutego 7a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie, segregowanie, przekazywanie korespondencji w celu zapewnienia sprawnego funcjonowania urzędu komputerowa ewidencja pism wpływajacych i wychodzących przyjmowanie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-24 - Choszczno (zachodniopomorskie)

specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „SPEC-MAT_WIĄŻ”) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie badań laboratoryjnych betonów, materiał
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

Koordynator Sprzedaży SOHO (Small Office/Home Office) -

Miejsce pracy: Poznań (okolice) Czym będziesz się zajmować? koordynowaniem pracy podległych Przedstawicieli Handlowych, rozwijaniem podległych pracowników - coachingi, wyznaczanie zadań rozwojowych, pracą w terenie z przedstawicielami handlowymi, wsparciem w negocjacjach z Klientem, wdrażaniem nowych pracowników, codzienną analizą wyników pracy, reagowaniem na ewentualne zagrożenia, realizowaniem c
INEA S.A. - 2016-11-15 - Poznań (wielkopolskie)

zastępca kapitana portu -

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca kapitana portu Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie zespołem inspekcji okrętowych w zakresie związanym ze sprawami bezpieczeństwa żeglugi, hydrotechnicznymi, hydrograficznymi, ochrony środowiska, stenem technicznym nabrzeży, pomostów, przy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor zakładów górniczych -

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku ul. Biała 1 80-435 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki w zakresie ochrony środowiska oraz związanych z poszuki
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-13 - Gdańsk (pomorskie)

starszy informatyk -

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy informatyk Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wdrażanie programów komputerowych wspierających funkcjonowanie Urzędu; uzgadnianie z użytkownikami wymagań funkcjonalnych systemów komputerowych, analizowanie produktów oferowanych p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Wrocław (dolnośląskie)

specjalista -

Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Kuratorium Oświaty w Warszawie Aleje Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Urząd Statystyczny Aleja Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie badań dotyczących spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz przedsiębiorstw leasingowych, w tym współpraca z departamentami GUS, urzędami statys
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Warszawa (mazowieckie)

Młodszy Konsultant Obsługi Klienta -

Oferta: Zakres obowiązków: Obsługa telefoniczna nowych i obecnych klientów firmy; Aktywna telesprzedaż usług; Nawiązywanie pozytywnych relacji z klientami; Udzielanie telefonicznej informacji technicznej; Rozwiązywanie technicznych zgłoszeń klienta lub przekazywanie ich do właściwych działów technicznych; Badanie opinii klientów na temat jakości usług. Wymagania: Wykształcenie minimum średnie;
INEA S.A. - 2016-11-17 - Poznań (wielkopolskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj