Praca powiatowy lekarz weterynarii Lębork BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: powiatowy lekarz weterynarii Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku ul. Weterynaryjna 1 84-300 Lębork Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie pracą Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku, sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt, sprawowanie merytorycznego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczaniem, sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie wytwarzania, obrotu i stosowania pasz, sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pozyskiwaniem, obrotem oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego. Warunki pracy praca biurowa związana głównie z wykonywaniem czynności w pozycji siedzącej przy biurku i komputerze, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją, praca w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, praca wymagająca częstego przemieszczania się po budynku, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek jednopiętrowy z niskim parterem – bez windy i podjazdów, wejście główne do budynku po dwóch stopniach, stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid23 . Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe weterynaryjne doświadczenie zawodowe/staż pracy 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią pozostałe wymagania niezbędne: prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, znajomość prawa krajowego i unijnego z zakresu weterynarii, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, umiejętność prowadzenia negocjacji. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe umiejętność obsługi komputera, umiejętność rozwiązywania problemów. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, kserokopia dyplomu ukończenia specjalizacji, Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-07 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-23

Nazwa stanowiska: powiatowy lekarz weterynarii

Państwo: Polska

Województwo: pomorskie

Powiat: lęborski

Miejscowość: Lębork

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

starszy ekspert ds produktów leczniczych -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy ekspert ds. produktów leczniczych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ocenianie dokum
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-29 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 73 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy należeć będzie działalność inspekcyjno-kontrolna w sprawach
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Piotrków Trybunalski (łódzkie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Korczaka 1, 12-100 Szczytno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych dotyczących dobrostanu zwierząt, Wykonywanie czynności w zakresi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Szczytno (warmińsko-mazurskie)

starszy inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor GDDKiA Oddział w Opolu Ul. Niedziałkowskiego 6 45-085 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z letnim i zimowym utrzymaniem dróg, prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem nawierzchn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Opole (opolskie)

starszy inspektor wojewódzki -

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw w zakresie kompetencji wojewody, w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę; Prowadzenie spraw w zakresie kompe
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-01 - Szczecin (zachodniopomorskie)

główny specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie koncepcji, projektów działań dot. doskonalenia wizerunku Policji oraz standardów komunikacji interpersonalnej w kontakcie ze społeczeństwem, działań k
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Kielce 25-116, ul. Ściegiennego 203 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad podmiotami prowadzącymi targi zwierząt; kontrole dobrostanu zwierząt; nadzór nad podmiotami prowadzącymi działałaność w zakresie obrotu zwierzętami; Warunki pracy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Kielce (świętokrzyskie)

inspektor ochrony środowiska -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Paprotna 14 51-117 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska zgodnie z obowi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Jelenia Góra (dolnośląskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wprowadzanie oraz przetwarzanie danych z deklaracji oraz innych informacji podatkowych; w tym przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu zgromadzenia informacji o podatnikach; wer
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Ostrołęka (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim Powiatowy Inspektorat Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim ul. Fryderyka Chopina 1 66-600 Krosno Odrzańskie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, określonych ustawą z dnia 29 s
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

starszy specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opiniowanie wniosków o rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenie konkursów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

ekspert nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kraśniku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: ekspert nadzoru budowlanego Ul. Lubelska 115 23-200 Kraśnik Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w zakresie zgodności wykonywanych robót budowlanych ze zgłoszeniem, zatwierdzonym projektem budowlanym, sztuką bud
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Kraśnik (lubelskie)

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku ul. Pohulanka 2 80-807 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie i aktualizacja planu ochrony i ewakuacji zabytków na wypadek zagrożenia dla terenu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-14 - Gdańsk (pomorskie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kont i innych urządzeń ewidencji księgowej według zasad określonych w obowiązujących przepisach oraz kontrolowanie i analizowanie nadpłat na kartach kontowych podatników, dokonywanie ro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Łódź (łódzkie)

starszy inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor ul. Tomasza Zana 38C 20-601 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli opracowywanie materiałów pokontrolnych opracowywanie informacji z kontroli prowadzenie mediacji poszerzanie wiedzy , doskonalenie umiejęt
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-06 - Zamość (lubelskie)

starszy inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul, Zwycięstwa 2 15-703 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z letnim i zimowym utrzymaniem dróg, prowadzenie spraw związa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Zambrów (podlaskie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Okopowa 15 80-819 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dekretowanie dokumentów księgowych; wprowadzanie danych księgowych do zbioru informatycznego; uzgadnianie kont księgowych; Warunki pracy - komputer, bariery archite
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Gdańsk (pomorskie)

referent -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. Kopernika 17"A" 70-241 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadawanie i unieważnianie przydziałów mobilizacyjnych. Prowadzenie uzgodnień z jednostkami wojskowymi. Realizacja zadań zwiazanych z powoływaniem na ćwiczenia wojskowe. Obsłu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-11 - Szczecin (zachodniopomorskie)

SPRZEDAWCA - od 3 100 PLN

Sprzedaż pieczywa i wyrobów ciastkarskich
PIEKARNIA CIASTKARNIA HANDEL DETALICZNY EUGENIUSZ GŁODOWSKI - 2016-05-24 - Łeba (pomorskie)

specjalista -

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ­udział w tworzeniu prawa w obszarze działania Prezesa URE, Dyrektora Generalnego i Urzędu poprzez przygotowywanie propozycji brzmienia poszczególnych przepisów w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert; Uczestniczeni
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie wniosków w sprawach o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UW, wpisania zaproszenia do ewidencji zaprosz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Łódź (łódzkie)

referent -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw dotyczących czasu pracy, zwolnień od pracy i innych nieobecności w pracy pracowników IS, prowadzenie ewidencji czasu pracy dla każdego pracownika oraz prowadzenie analizy: wyjść prywatnych i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-17 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

inspektor wojewódzki -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw dotyczących rozpoczęcia specjalizacji oraz monitorowanie przebiegu odbywania specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów przyjmowanie i weryfiko
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ropczycach Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ropczycach ul.Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy prawa budowlanego i z przepisami wykonawczymi Uczestnictwo w przeprowa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Ropczyce (podkarpackie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wp
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

inspektor -

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Okręgowy Urząd Miar Pl. Lotników 4/5 70 – 414 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustaw: Prawo o miarach oraz o systemie tachografów cyfrowych, w tym kontrola podmiotów gospodarczych na terenie działania Okręgow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-29 - Szczecin (zachodniopomorskie)

referendarz -

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ewidencjonowanie pism wpływających i wychodzących z Departamentu, kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu dyrektora i zastępcy dyrektora, przyjmowani
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W OSTROŁĘCE UL. SZPITALNA 2 07-410 OSTROŁĘKA Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO BUDOWLANE WYKONYWANIE CZYNNOŚC
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Ostrołęka (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj