Praca specjalista Bielsk Podlaski BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. Dubiażyńska 2 17-100 Bielsk Podlaski Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: planowanie i uzupełnianie potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych w zakresie pracowników planowanie i uzupełnianie potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych w zakresie oficerów, podoficerów i szeregowych rezerwy opracowywanie, prowadzenie oraz aktualizacja dokumentacji i ewidencji osób z nadanymi pracowniczymi przydziałami mobilizacyjnymi oraz żołnierzy rezerwy wydzielonych na planowane uzupełnienie wojsk w czasie wojny zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozkazami, wytycznymi oraz poleceniami przełożonych prowadzenie, aktualizacja dokumentacji i ewidencji dotyczącej strat bezpowrotnych oraz spraw związanych z ewidencją znaków tożsamości umiejętność wykorzystania systemu informatycznego SPIRALA-ZINT stosownie do zakresu obowiązków Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca w siedzibie urzędu, z możliwością wyjazdów służbowych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Budynek jednopiętrowy nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Występuję ograniczenia dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich - brak podjazdu. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi ok. 2500,00 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu postępowania związanego z naborem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 261-398-066. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub na stanowisku biurowym pozostałe wymagania niezbędne: znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych znajomość pakietu MS Office Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” wydane przez ABW lub SKW lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” znajomość eksploatacji systemu SPIRALA-ZINT umiejętności organizacji pracy własnej, współpracy z innymi Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego Dokumenty należy złożyć do: 2016-09-26 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-22

Nazwa stanowiska: specjalista

Państwo: Polska

Województwo: podlaskie

Powiat: bielski

Miejscowość: Bielsk Podlaski

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

drogomistrz -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontrolowanie dróg pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontrolowanie pasa dro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Przasnysz (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wsparcie prac merytorycznych prowadzonych w ramach Zadania 1 – „Ocena planów inwestycyjnych w zakresie onkologii i kardiologii’ projektu Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych realizowa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa administracyjna Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych prowadzenie oraz monitorowanie spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Warszawa (mazowieckie)

kierownik kancelarii tajnej -

Komenda Powiatowa Policji w Pile Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik kancelarii tajnej KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PILE ul. Bydgoska 113 64-920 Piła Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad obiegiem dokumentów niejawnych w KPP w Pile; Prowadzenie ewidencji rejestrów teczek dokumentówniejawnych, dzienników i ksią
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Piła (wielkopolskie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych, badanie zasadności zwrotu podatku, obsługa systemów wymiany informacji o podatkach (VIES, WIP
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Kraków (małopolskie)

referendarz -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: weryfikacja formalno-rachunkowa dowodów księgowych będących podstawą powstania zobowiązań i ich ewidencja, kontrola dostępności środków, w ramach planu finansowego oraz w ramach budżetu programów i pro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ul. Grodzka 1/5 70-560 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kancelarii Komendy, w tym: przyjmowanie poczty, rejestracja w dzienniku korespondencyjnym, rozdział
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Szczecin (zachodniopomorskie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Urząd Skarbowy w Wejherowie ul. Sobieskiego 346 84-200 Wejherowo Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dochodów budżetowych. Dokonywanie rozliczeń podatnik
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Wejherowo (pomorskie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie wniosków, zapytań i odpowiedzi (pisemnie i ustnie) do właściwych miejscowo jednostek Policji na terenie RP, RFN, Republiki Czeskiej
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Wrocław (dolnośląskie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista 90-521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kancelarii tajnej w zakresie przyjmowania, ewidencji i wysyłania dokumentów niejawnych Planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Łódź (łódzkie)

specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186 53-139 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, stałe tymczasowe),
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-21 - Lubań (dolnośląskie)

Specjalista -

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację zadań naukowo-badawczych w projekcie – przeprowadzanie analiz na chromatografie cieczowym i gazowym. Zakres obowiązków: przeprowadzanie analiz na chromatografie cieczowym i gazowym, obsługa aparatury laboratoryjnej, prowadzenie prac laboratoryjnych. wykształcenie wyższe o chemiczne, doświadczenie w prowadzeniu analiz chemicznych, m
Politechnika Wrocławska - 2016-10-20 - Wrocław (dolnośląskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie Ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 56-100 Wołów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zadanie 1:kierowanie zespołem ds. bezpieczeństwa żywności, w tym : 1.realizacja postanowień wynikającyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Wołów (dolnośląskie)

specjalista -

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. M. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych z wniosku jednostek samorządu terytorialnego o uzyskanie zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analiza potrzeb szkoleniowych inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego na podstawie danych zgromadzonych z GITD i WITD oraz ustalanie kierunków dosk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udział w realizacji projektu "Wsparcie funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi"Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" Udział w orga
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor wojewódzki -

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw w zakresie kompetencji wojewody, w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę; Prowadzenie spraw w zakresie kompe
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-01 - Szczecin (zachodniopomorskie)

podreferendarz -

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: naliczanie wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy dokonywanie rozliczeń i sporządzanie deklaracji (m.in. w programie Płatnik) na
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-29 - Warszawa (mazowieckie)

podreferendarz -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz Główny Inspektorat Transportu Drogowego ul. Aleje Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikacja i analiza materiałów będących podstawą prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o naruszenia ujawnione za pomocą urząd
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-11 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań w zakresie sprowadzenia z zagranicy produktów leczniczych bez konieczności uzyskania pozwolenia jeśli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania zdrowia lub życia pacjenta
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rozpatrywanie w II instancji środków zaskarżenia od rozstrzygnięć organów I instancji wydawanych w zakresie geodezji i kartografii oraz opracowywanie projektów d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor zakładów górniczych -

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku ul. Biała 1 80-435 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki w zakresie ochrony środowiska oraz związanych z poszuki
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu ul. Mickiewicza 30 27-600 Sandomierzu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnienie ciągłej sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, urządzeń zasilających w celu prawidłowego funkcj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-02 - Sandomierz (świętokrzyskie)

inspektor ochrony zabytków -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowanie decyzji administracyjnych i postanowień dot. wykonywania prac konserwatorskich, budowlanych, restauratorskich i archeologicznyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-25 - Wrocław (dolnośląskie)

specjalista -

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: pomaganie w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego wyjaśnianie lub pomaganie w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjent
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Sosnowiec (śląskie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Piłsudskiego 15-17 50-044 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola podmiotów wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin w celu sprawdzenia w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Środa Śląska (dolnośląskie)

SPRZEDAWCA 1/2 ETATU - od 925 PLN

Sprzedaż produktów w tradycyjnym sklepie ogólnospożywczym, obsługa kasy fiskalnej. Praca od poniedziałku do soboty w godzinach 14:00-20:00, 16:00-20:00.
SPÓŁKA CYWILNA "MAGIS" GIBAS STANISŁAW, GIBAS MARZANNA - 2016-09-26 - Kobiernice (śląskie)

specjalista -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Organizowanie szkoleń oraz prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniami dla członków powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności Sporządzanie proje
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul.Gostyńska 52 64-000 Kościan Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: egzekwowanie wymagań weterynaryjnych związanych z przywozem i wywozem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego kontrola przestrzegania wymagań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-01 - Kościan (wielkopolskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj