Praca starszy specjalista Rzeszów BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie ul. Mochnackiego 4; 35-016 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rejestru wpływających faktur, rachunków, not obciążeniowych, obsługiwanie elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie realizacji faktur, rachunków, not obciążeniowych, dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych dotyczących działalności socjalnej, prowadzenie ewidencji czeków, weksli, wykonywanie funkcji kasjera, współuczestniczenie w sporządzaniu przelewów, współuczestniczenie w sporządzaniu zestawień i analiz z wykonania wydatków. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia, • umiejętności współdziałania w grupie, • współpraca z instytucjami zewnętrznymi i komendami PSP. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, • narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax, • praca na 3 piętrze, • praca w pomieszczeniach ogrzewanych z dostępem do światła dziennego, • brak wind i podjazdów oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Umowa o pracę na czas określony- zastępstwo. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie przy ul. Mochnackiego 4 lub za pośrednictwem poczty- liczy się data stempla pocztowego, z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko starszy specjalista w KW PSP w Rzeszowie”. Oferty kandydatek/kandydatów z niekompletną dokumentacją lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie dwóch tygodni od zakończenia rekrutacji. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu wiedzy, a pięć osób, które uzyskają najlepszy wynik z testu wiedzy zostanie poinformowanych o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku zgłoszenia się mniej niż trzech kandydatek/kandydatów, którzy będą spełniali wymogi formalne, dopuszcza się odstąpienie od testu wiedzy i przeprowadzenie tylko rozmowy kwalifikacyjnej. Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca kolejnego etapu naboru dostępne będą również na stronie www.podkarpacie.straz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. „Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę inną prawnie chronioną”. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 17 74 70 236 lub 17 74 70 221. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach księgowych. pozostałe wymagania niezbędne: spełnianie wymagań zawartych w art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1345), znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, wymagania dodatkowe: znajomość klasyfikacji budżetowej dla operacji finansowych obowiązującej w jednostkach MSWiA, znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej, umiejętność technicznej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, znajomość problematyki ochrony przeciwpożarowej, dyspozycyjność, rzetelność, dokładność i odpowiedzialność, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielne decydowanie o organizacji swojej pracy nad konkretną sprawą, samodzielność w realizacji zadań. Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-26 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, przy ul. Mochnackiego 4.

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-21

Nazwa stanowiska: starszy specjalista

Państwo: Polska

Województwo: podkarpackie

Powiat: m. Rzeszów

Miejscowość: Rzeszów

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej), prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie zabezpieczeń, nadania
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Łódź (łódzkie)

starszy inspektor wojewódzki -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Planowanie, opracowywanie dokumentacji i prowadzenie kontroli w jednostkach wykonujących zadania w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamod
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

archiwista -

Archiwum Państwowe w Suwałkach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: archiwista Archiwum Państwowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 69 16-400 Suwałki Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: porządkowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych sporządzanie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych i wyższego rzędu udział w procesie przejmowania materiałów archiwalnych u
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-13 - Ełk (warmińsko-mazurskie)

specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań w zakresie sprowadzenia z zagranicy produktów leczniczych bez konieczności uzyskania pozwolenia jeśli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania zdrowia lub życia pacjenta
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych odwoławczych od decyzji organów pierwszej instancji w przedmiocie: pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, zmiany decyzji o pozwolen
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Wrocław (dolnośląskie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Olsztynie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa w Olsztynie Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji przypisów i odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat za pomocą programu komputerowego w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego pobo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Olecko (warmińsko-mazurskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonywanie obsługi bieżącej podatników i innych podmiotów Dokonywanie czynności sprawdzających Dokonywanie identyfikacji i rejestracji podatkowej Wprowadzanie danych do systemów komputerowych Waru
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-18 - Szczecinek (zachodniopomorskie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor 91-202 Łódź, ul. Warecka 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego; przeprowadzanie inspekcji obiektów użytkowanych; prowadzenie postępowań d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Łódź (łódzkie)

kierownik działu -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik działu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie ul. Diamentowa 6 20-447 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie pracą Działu Nadzoru Nasiennego i nadzór nad realizacją jego z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Lublin (lubelskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2b 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wprowadzanie oraz przetwarzanie danych z deklaracji oraz innych informacji podatkowych, w tym przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu zgromadzenia informacji o podatnikach. Weryfikowan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie korespondencji przychodzącej do Urzędu – w celu dostarczenia do odpowiednich komórek organizacyjnych, przyjmowanie i weryfikowanie złożonych wniosków i deklaracji podatkowych – w celu posiada
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-19 - Sieradz (łódzkie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wspieranie podatników i innych podmiotów w celu prawidłowego wypełniania przez nich zobowiązań, prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń, udziela
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Warszawa (mazowieckie)

księgowy -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24, 26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • Weryfikacja i księgowanie dokumentów źródłowych na kartach kontowych w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji uprawnionym podmiotom • Analiza danych wynikaj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-13 - Wrocław (dolnośląskie)

starszy specjalista -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie wniosków oraz wydawanie dokumentów w sprawach legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców przygotowywanie pism związanych z opiniowaniem wniosków przez Straż Graniczną, Poli
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Poznań (wielkopolskie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyninie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 09-500 Gostynin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie oględzin i kontroli budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Gostynin (mazowieckie)

radca prawny -

Komenda Miejska Policji w Krakowie Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Komenda Miejska Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 31-137 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie pomocy prawnej dla Kierownictwa KMP w Krakowie, a w szczególności opinii prawnych i doradztwo prawne Zastępstwo prawne Komendanta Miejskiego Policji w postępo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-06 - Kraków (małopolskie)

DORADCA TELEFONICZNY -

współpracowanie ze stałymi i nowymi Klientami naszych Kontrahentów informowanie o ich aktualnych produktach i usługach budowanie relacji z Klientami naszych Partnerów
Call Center Inter Galactica - 2016-10-04 - Rzeszów (podkarpackie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu ul. Kasprowicza 9, 42-400 Zawiercie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie i przesyłanie do PFRON w imieniu pracodawcy comiesięcznych informacji dot. osób niepełnosprawnych, w celu dostarczenia aktualnej informacji Przygotowy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Zawiercie (śląskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie ul. Gordziałkowskiego 5 05-804 Pruszków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Pruszków (mazowieckie)

KIEROWCA KAT. C - od 2 200 PLN

- załadunek i rozładunek towarów,- transport towarów (gł. gazy techniczne)- właściwe przechowywanie towarów,- dbałość o prządek w magazynie i terenie przyległym,- sumienność, obowiązkowość, terminowość w realizacji powierzonych zadań,- wykonywanie zadań zleconych przez przełożonego.
TOMSYSTEM SP Z O.O. - 2016-01-18 - Rzeszów (podkarpackie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach ul. Zawadzkiego 19 16-500 Sejny Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych prowadzenie monitorowania chorób zakaźnych zwierząt i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Sejny (podlaskie)

laborant -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: laborant Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Paprotna 14 51-117 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: pobieranie próbek do badań ze wszystkich komponentów środowiska (woda, ścieki, gleby, odpady itp.), wy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Legnica (dolnośląskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku ul. Rzeczycka 10 23-200 Kraśnik Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, przechowywaniu, um
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Kraśnik (lubelskie)

SPAWACZ - od 11 000 PLN

Praca w Niemczech.CV prosimy przesyłać na adres e-mail; aleksander.nowak (at) elbudprzemysl.pllub składać osobiście w siedzibie firmy (I piętro) w godz. 7.00-15.00
ELBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2016-07-27 - Rzeszów (podkarpackie)

dyrektor delegatury -

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24 80-853 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie, planowanie i organizowanie pracy Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie; wykonywanie zadań związanych z realizacją lokalnej polityki oświatowej, zgodne
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-02 - Tczew (pomorskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa ul. A. Felińskiego 2b 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizowanie informacji o wydatkach i wartości zgromadzonego mienia w celu ich weryfikacji pod kątem pokrycia poniesionych wydatków w ujawnionych dochodach; analizowanie oświadczeń majątkowych w celu weryfikacji dany
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Wołomin (mazowieckie)

starszy specjalista -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sporządzanie, przy współpracy z pracownikami innych oddziałów, planu kontroli zewnętrznych oraz sprawozdań kwartalnych i rocznych z kontroli zewnętrznych Pro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-01 - Warszawa (mazowieckie)

zastępca głównego księgowego -

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca głównego księgowego 45-082 Opole ul. Piastowska 14 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Współpraca z Głównym Księgowym w zakresie nadzorowania podczas prowadzenie rachunkowości OUW oraz pozostałych dysponentów budżetu Wojewody działających w strukturze Urzędu. Dokonywanie wstę
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Opole (opolskie)

wizytator -

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24 80-853 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, będącymi w zasięgu działania Wydziału poprzez: Ewaluację zewnętrzn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-27 - Gdynia (pomorskie)

główny specjalista -

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizacja kontaktów z podmiotami zewnętrznymi (w tym przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, ministerstwami i innymi urzędami centralnymi, samorządami oraz uczelniami wyższymi i organizacjami
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj