Praca specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli w wojewódzkich i powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności, prowadzenie szkoleń, w tym przygotowywanie materiałów pomocniczych, programów i materiałów szkoleniowych dla członków zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności dotyczących procedur i standardów postępowania w sprawach orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przygotowywanie projektów decyzji i postanowień Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w tym w zakresie dostępu do informacji publicznej, odpowiadanie za zgodne z przepisami prawa prowadzenie postępowań m.in. w zakresie stwierdzania nieważności orzeczeń lub wznawiania postępowań orzeczniczych, udzielanie odpowiedzi na skargi, wnioski i pisma obywateli oraz zapytania podmiotów państwowych i osób prywatnych, interpelacje poselskie, wystąpienia i zapytania senatorów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędów centralnych, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, udzielanie wyjaśnień powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz innym organom administracji rządowej i samorządowej, reprezentowanie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przed Naczelnym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, współuczestniczenie w przygotowaniu i opiniowaniu projektów aktów normatywnych i innych dokumentów dotyczących orzecznictwa i problematyki osób niepełnosprawnych oraz sygnalizowanie potrzeby podjęcia inicjatywy legislacyjnej. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 11 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Etapy, metody oraz techniki naboru: ­- weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych, ­- pisemny sprawdzian wiedzy, ­- rozmowa kwalifikacyjna. Oferujemy: - umowę o pracę (na zastępstwo), ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe. Przewidziany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi: 1,75. Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń: ­- oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-mrpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/, ­- oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie, ­- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni, - w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu, ­- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, ­- z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego. Dokumentami takimi są m.in. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej dokumentem potwierdzającym okres doświadczenia jest wydruk z CEIDG. Uwaga Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15). Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-14, 22 661 13-63 lub 22 661-13-26. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktów wykonawczych do ustawy Znajomość rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego Znajomość ustawy Kodeks postępowania cywilnego Znajomość ustawy Kodeks cywilny Znajomość ustawy Kodeks pracy Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych Znajomość ustawy o służbie cywilnej Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Znajomość ustawy o finansach publicznych Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej Znajomość procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej Wiedza z zakresu polityki społecznej, świadczeń rodzinnych i ubezpieczeń społecznych Umiejętność dokumentowania ustaleń kontroli Komunikatywność Umiejętność analizy i syntezy informacji Umiejętność obsługi komputera MS Office wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-30 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Biuro Dyrektora Generalnego ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: BON-9

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-21

Nazwa stanowiska: specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Specjalista ds wsparcia sprzedaży w obszarze bankowości korporacyjnej -

W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za: Codzienne wsparcie doradców w zakresie sprzedaży produktów CM w szczególności: Przygotowywanie cyklicznych raportów, prezentacji, sprawozdań Analizę wniosków z odstępstwami cenowymi Akcje sprzedażowe Monitoring wyników sprzedaży Od kandydatów oczekujemy: Wyższego wykształcenia Minimum roczne doświadczenia w bankowości Wiedzy z dziedziny ekonomii i
ING Bank Śląski S.A. - 2016-10-03 - Warszawa (mazowieckie)

Procurement Analyst - NEW SSC (m/f) -

Podsumowanie / Job summary: For Our Client - an American, innovative company from Media sector, we're looking for Procurement Analyst to join shared Service Center Start-up. Kogo szukamy / Profile description: Bachelor's degree Strong communications skills Multi-lingual skills preferred Knowledge of the procurement lifecycle Role requires experience with the operation of leading practice procurement technology ap
PageGroup Polska - 2016-10-11 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Rozwoju Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa (Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego, w związku z udziałem przedstawiciela MR w posiedzeniach Komitetu Rad
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Warszawa (mazowieckie)

Młodszy Specjalista ds Wsparcia Użytkowników -

DO TWOJEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE: Wsparcie w pracach i spotkaniach projektów w ramach Transformacji Cyfrowej Identyfikacja zadań wymagających eskalacji Tworzenie prezentacji na spotkania statusowe Potwierdzanie statusu realizacji zadań z liderami zespołów Transformacji Digital Wsparcie logistyczne i administracyjne modułów digital Opracowywanie materiałów podsumowujących ustalenia ze s
Bank Zachodni WBK S.A. - 2016-08-19 - Warszawa (mazowieckie)

podreferendarz -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa kancelaryjno-biurowa Delegatury w celu zapewnienia właściwej organizacji i obiegu korespondencji; Przyjmowanie klientów zewnętrznych, ud
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Łódź (łódzkie)

Service Desk Specialist -

Dla naszego Klienta należącego do jednego z największych na świecie grup ubezpieczeniowo - finansowych poszukujemy Specjalistów Wsparcia Technicznego (I i II linia wsparcia). Nadrzędnym zadaniem na tym stanowisku będzie codzienne wsparcie użytkowników zagranicznych w zakresie aplikacji sapowych. Osoba na tym stanowisku będzie komunikowała / przekazywała techniczne zagadaniania czy procesy użytkowniko
Power Media S.A. - 2016-12-04 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łobzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Niepodległości 35 73-150 Łobez Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych i działalności inspekcyjnej w zakresie przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów b
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Łobez (zachodniopomorskie)

Ekspert ds modernizacji i integracji systemów -

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za określanie generalnych standardów i kierunków dla modernizacji infrastruktury kolejowej w zakresie systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacji kolejowej i detekcji stanów awaryjnych taboru w celu uzyskania wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych oraz ekonomicznych nowo budowanych systemów na modernizowanych lini
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-10-17 - Warszawa (mazowieckie)

Junior Solution Engineer -

Millennium Bank is developing innovative banking by using advanced technologies and modern design patterns. Our IT specialists create solutions used every day by 1.5 million users. In the area of .NET we are developing enterprise-class systems. Junior Solution Engineer Miejsce pracy: Warszawa, mazowieckie Nr ref.: KwF/DRA/JSE We are looking for candidates who: Are driven and passionate about technology and softwa
Bank Millennium S.A. - 2016-11-23 - Warszawa (mazowieckie)

Magazynier -

przyjęcie i wydawanie towaru, pikowanie i kompletacja prace magazynowe roczne doświadczenie w pracy w logistyce magazynowej, w magazynie centralnym, centrum dystrybucji, w firmach handlowych lub centrum dystrybucji operatora logistycznego praktyczna znajomość funkcjonowała magazynu w tym doświadczenie w pracy wspomaganej przez system WMS skanery umowa o pracę tymczasową praca w systemie jednozmianowym od
Work Service S. A. - 2016-10-14 - Warszawa (mazowieckie)

MECHANIK SAMOCHODOWY - od 2 400 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-07-07 - Warszawa (mazowieckie)

analityk wierzytelnośći -

Randstad Finance realizuje projekty rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i kierownicze z obszaru finansów, kontrolingu oraz księgowości. Koncentrujemy się na poszukiwaniu wysokiej klasy specjalistów dla firm z różnych branż w całej Polsce. Dla naszego Klienta (instytucja finansowa), poszukujemy osób na stanowisko: analityk wierzytelnośći Zakres obowiązków: wycena kupowanych portfeli wierzyteln
Randstad Polska - 2016-11-11 - Warszawa (mazowieckie)

młodszy inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy inspektor nadzoru budowlanego 91-202 Łódź, ul. Warecka 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego; przeprowadzanie inspekcji obiektów użytkowanyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-25 - Łódź (łódzkie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny ul. Kaliska 1 62-300 Września Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych i prowadzenie dochodzenia epizootycznego oraz prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej kontrolowanie przestr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-13 - Września (wielkopolskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Warszawa PLac Trzech Krzyży 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udzielanie polskim instytucjom – telefonicznie, mailowo, osobiście podczas konsultacji i seminariów – informacji o możliwości i zasadach udziału w projektach transnarodowych; samodzielne opracowanie i aktua
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Katowice (śląskie)

Junior Affiliate Manager -

Comperia . pl S.A. jest pierwszą i najpopularniejszą w Polsce internetową porównywarką produktów finansowych i telekomunikacyjnych. ComperiaLead to sieć afiliacyjna na rynku produktów finansowych i telekomunikacyjnych. Istniejemy od 2011 roku i współpracujemy z ponad 9.000 wydawców. Przeprowadziliśmy ponad 12.000 kampanii, których celem był wzrost sprzedaży produktów naszych reklamodawców. Każde
Comperia.pl S.A. - 2016-11-25 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista w Zespole Zarządzania Zabezpieczeniami w Departamencie Decyzji Kredytowych Przedsiębiorstw -

W Banku Millennium cenimy różnorodność, bo każdy z nas jest inny i prezentuje swoje, oryginalne spojrzenie na świat. Dzięki temu tworzymy kompletny, zgrany zespół. Dołącz do nas i rozwijaj się w jednej z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce, ceniącej najwyższe standardy i doskonałą jakość. Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy w Warszawie na stanowisku: Sp
Bank Millennium S.A. - 2016-11-09 - Warszawa (mazowieckie)

Konsultant w Dziale Obsługi Klienta -

Premie za wyniki Premie od zysków firmy Prywatna opieka medyczna Karta sportowa Dofinansowanie wypoczynku Dodatkowa kasa przed świętami Biuro w centrum miasta Pyszna kawa i świeże owoce w biurze
Oney Polska S.A. - 2016-12-05 - Warszawa (mazowieckie)

Pracownik Magazynu -

Czas pracy: 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, praca w godzinach: 5:30 – 9:00 lub 17:00 - 21:00 (3-4 h z możliwością wydłużenia). Obowiązki: rozładunek i załadunek przesyłek z samolotów, rozdzielanie towaru na dalsze kierunki wysyłki. niekaralność, dobry stan zdrowia, dyspozycyjność do pracy w godzinach wczesno porannych lub popołudniowych. zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie ze
Agencja Pracy Czasowej TEMPUS A - 2016-09-06 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa ul. A. Felińskiego 2b 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizowanie informacji o wydatkach i wartości zgromadzonego mienia w celu ich weryfikacji pod kątem pokrycia poniesionych wydatków w ujawnionych dochodach; analizowanie oświadczeń majątkowych w celu weryfikacji dany
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Wołomin (mazowieckie)

Specjalista ds Monitorowania Jakości Usług -

Utrzymanie i rozwój bazy danych Analiza danych Przygotowywanie prezentacji wraz z rekomendacjami i komentarzami Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (preferowane kierunki: matematyka, informatyka, telekomunikacja) Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie Wysokie umiejętności analityczne Bardzo dobra znajomość programów Access, MS Excel (mile widziana znajomość VBA SQL) , Po
Work Service S. A. - 2016-11-27 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Warszawa (mazowieckie)

zastępca powiatowego lekarza weterynarii -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie pracą Powiatowego Inspektoratu Weterynarii podczas nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Sławno (zachodniopomorskie)

Koordynator ds Optymalizacji Procesów Dystrybucyjnych (m/f) -

Podsumowanie / Job summary: Zadaniem osoby na tym stanowisku będzie redukcja kosztów operacyjnych i usprawnianie przebiegu oraz poprawa jakości procesów operacyjnych w obszarze dystrybucji. Kogo szukamy / Profile description: Kierunkowe wykształcenie wyższe. Udokumentowane osiągnięcia w zarządzaniu procesami. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Dobra znajomość narzędzi informatycznych ogól
PageGroup Polska - 2016-10-08 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonywanie wstępnej, formalnej i merytorycznej weryfikacji deklaracji i zeznań celem realizacji zadań w zakresie poboru podatków, Dokonywanie czynności sprawdzających dot. de
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Góra (dolnośląskie)

Programista C++ -

OFERUJEMY: ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się Spółce Grupy Kapitałowej pracę przy innowacyjnych projektach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii bezpośredni wpływ na kształtowanie wizerunku Spółek Grupy Kapitałowej na rynku możliwość rozwoju kompetencji w szerokim zakresie stabilność zatrudnienia i przyjazną atmosferę pracy spotkania integracyjne, konkursy wewn
Transition Technologies S.A. - 2016-09-07 - Warszawa (mazowieckie)

Pracownik Punktu Obsługi Klienta -

Jeśli jesteś: komunikatywny oraz lubisz kontakt z ludźmi, systematyczny i dokładny w wykonywaniu swojej pracy, potrafisz być zaangażowany w powierzone zadania, posiadasz wykształcenie minimum średnie posiadasz umiejętność prowadzenia rozmowy sprzedażowej lub chciałbyś tę wiedzę zdobyć w naszej firmie, ważny dla Ciebie jest elastyczny czas pracy, potrafisz sprawnie obsługiwać komputer. - czekam
BNP Paribas Group Service Center S.A. - 2016-09-27 - Warszawa (mazowieckie)

Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego z językiem angielskim -

Grupa 2-latków Wymagania: wykształcenie wyższe pedagogiczne mile widziane wychowanie przedszkolne z językiem angielskim doświadczenie w pracy z małymi dziećmi bardzo dobra znajomość języka angielskiego wysoka kultura osobista komunikatywność umiejętność pracy w grupie Oferujemy: umowę o pracę na pełny etat pełne wyżywienie (kuchnia domowa) opiekę medyczną miłą atmosferę w miejscu pracy pr
Przedszkole Żyrafa - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj