Praca główny specjalista do spraw legislacji Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw legislacji Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz prowadzenie prac legislacyjnych, prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów, Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, komisji sejmowych i senackich oraz innych organów, w celu zapewnienia Ministrowi Sprawiedliwości informacji niezbędnych do przedstawienia stanowiska; reprezentowanie Ministerstwa Sprawiedliwości na konferencjach i seminariach poświęconych problematyce prawa spółdzielczego oraz prawa o fundacjach; reprezentowanie Ministerstwa Sprawiedliwości na posiedzeniach podkomisji sejmowych oraz zespołów roboczych; przygotowywanie projektów opinii prawnych dla wydziałów, departamentów (biur), organów administracji publicznej, sądów, prokuratur i innych podmiotów, a także projektów odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz na interpelacje, zapytania i dezyderaty w celu przedstawienia stanowiska odpowiednio Ministra Sprawiedliwości lub Departamentu; przygotowywanie projektów aktów prawnych na polecenie członków Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości; opracowywanie pod względem redakcyjnym i legislacyjnym, w tym w zakresie spójności z innymi normami prawnymi i zgodności z normami wyższego rzędu, przedstawionych przez inne departamenty (biura), zespoły resortowe a także Komisję Kodyfikacyjną, projektów aktów prawnych w zakresie właściwości Wydziału w celu zapewnienia poprawności projektów z punktu widzenia zasad tworzenia prawa; opracowywanie projektów stanowisk Rządu dotyczących projektów kierowanych do Sejmu przez podmioty inne niż Rada Ministrów, prowadzenie uzgodnień międzyresortowych dotyczących tych projektów, a także współdziałanie w opracowywaniu projektów stanowisk Rządu przygotowywanych przez inne organy w celu zapewnienia realizacji obowiązku nałożonego w tym zakresie na członków Rady Ministrów. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, kontakt z klientem zewnętrznym, stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, częste wykonywanie pracy poza zakładem pracy, nietypowe godziny pracy dostosowane do terminów i godzin posiedzeń Sejmu i Senatu oraz komisji sejmowych i senackich (nie mające charakteru stałego), budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 5059,37 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,7). Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne. Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 743. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 3 lata doświadczenia zawodowego zatrudnienia w urzędach organów administracji publicznej na stanowisku związanym z opracowywaniem i uzgadnianiem projektów aktów prawnych, pozostałe wymagania niezbędne: ukończona aplikacja legislacyjna, wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego materialnego i procesowego, w tym bardzo dobra znajomość prawa spółdzielczego i prawa o fundacjach, znajomość technik legislacyjnych, umiejętność formułowania pism urzędowych i opinii prawnych, zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, komunikacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, myślenie analityczne, wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Kopia dokumentu potwierdzająca ukończenie aplikacji legislacyjnej Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-10-03 Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-21

Nazwa stanowiska: główny specjalista do spraw legislacji

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Doradca Firmy -

Doradca Firmy Miejsce pracy: Radom, Warszawa Zakres obowiązków: realizacja wyznaczonych celów poprzez bezpośrednią sprzedaż profesjonalnych usług dla biznesu, budowanie portfela klientów w oparciu o istniejącą bazę kontaktów i utrzymywanie z nimi długofalowych relacji, umiejętne diagnozowanie potrzeb klientów oraz przygotowywanie indywidualnie dopasowanych rozwiązań, profesjonalna obsługa w zakr
Tax Care S.A. - 2016-10-04 - Warszawa (mazowieckie)

Senior Java Developer -

Oferta Oferujemy: Atrakcyjne wynagrodzenie Pracę w młodym zespole Możliwość rozwoju , Opis firmy Dla naszego Klienta poszukujemy osoby na stanowisko: , Obowiązki Zadania: analiza potrzeb biznesowych, przygotowywanie projektów funkcjonalnych oraz technicznych, implementacja oprogramowania na podstawie wykonanej specyfikacji, wsparcie dla procesu testów oprogramowania, wsparcie dla procesu Quality Assurance
HRK S.A. - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wspieranie podatników i innych podmiotów w celu prawidłowego wypełniania przez nich zobowiązań, prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń, udziela
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Warszawa (mazowieckie)

Magazynier -

Konfekcjonowanie towaru Konfekcjonowanie pakietów w folie bądź blistry i zgrzewanie ich Przepakowywanie drobnych produktów w inne opakowania Prace na magazynie Wykształcenie minimum zawodowe Zdolności manualne Mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie Dyspozycyjność min. 2-3 dni w tygodniu Umowę o pracę tymczasową Pracę dorywczą – ilość dni pracy w tygodniu uzależniona od zamówień Atra
Work Service S. A. - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie prac studialnych lub koncepcyjnych obejmujących analizę, tworzenie lub opiniowanie nowych rozwiązań dotyczących: uposażenia, należności i świadczeń, w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

główny metrolog -

Główny Urząd Miar w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny metrolog ul. Elektoralna 2 00-139 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynowanie lub samodzielne wykonywanie badań w ramach oceny zgodności taksometrów, zatwierdzania typu przyrządów do pomiarów prędkości w ruchu drogowym, homologacji analogowych i cyfrowych tachografów, wy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-07-19 - Warszawa (mazowieckie)

Web Publisher -

Oferta Oferujemy pachnące nowością biurko zgrany, kreatywny zespół umowa o pracę lub B2B i rozbudowany pakiet pracowniczych benefitów , Obowiązki Zadania: wdrażanie i lokalizowanie stron internetowych (w tym karty produktowe i strony kampanijne) modyfikowanie i implementowanie kodu HTML optymalizowanie grafiki w podstawowym zakresie , Kwalifikacje Wymagania: wiedza na temat kodowania HTML podstawowa znaj
HRK S.A. - 2016-11-03 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań w celu odmowy nadania NIP, unieważnienia oraz uchylenia numeru NIP; weryfikowanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz wprowadzanie do systemów informatycznych d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Warszawa (mazowieckie)

SPAWACZ GAZOWY - od 2 500 PLN

jw
kontakt przez PUP - 2016-10-21 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Gdańsku ul.Długa 75/76 80-831 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowania podatkowego w celu ustalenia bądź określenia zobowiązania podatkowego, prowadzenie postępowania w sprawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty w celu realizacji zadań w zakresie poboru podatk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-14 - Kwidzyn (pomorskie)

CIEŚLA - od 2 000 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-11-16 - Warszawa (mazowieckie)

Kelner/Kelnerka -

UMIEJĘTNOŚCI I OSOBOWOŚĆ Czujesz się kimś wyjątkowym Dzielisz naszą pasję gościnności Nie ustajesz w swoim rozwoju Masz odwagę pójść dalej Czujesz w sobie ducha zdobywcy Jesteś innowacyjny Szacunek i zaufanie są dla Ciebie ważne Jeżeli tak, to TY jesteś osobą, której szukamy OFERUJEMY Umowę o pracę Interesującą, dynamiczną pracę, pełną wyzwań Możliwości rozwoju w ramach funkcjonuj
Orbis S.A. - 2016-08-29 - Warszawa (mazowieckie)

kontroler weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sanoku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kontroler weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Młynarska 45 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych w zakresie spełnienia wymagań weterynaryjnych Prowadzenie monitoringu zgodnie z planem Wykonywanie dz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-14 - Sanok (podkarpackie)

starszy specjalista -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z udzielaniem cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy przygotowywanie projektów decyzji w sprawach związanych z udzieleniem cudz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-31 - Poznań (wielkopolskie)

Trainee/Researcher w zespole rekrutacji -

Podsumowanie / Job summary: W związku z dynamicznym rozwojem dywizji zajmującej się rekrutacją w obszarze IT, szukamy osoby na stanowisko Stażysty. Kogo szukamy / Profile description: Status studenta, Zainteresowanie pracą polegającą na częstym kontakcie z ludźmi w bardzo dynamicznym środowisku, Chęć rozwoju w obszarze rekrutacji, Motywacja i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, Dociekli
PageGroup Polska - 2016-10-14 - Warszawa (mazowieckie)

Radca prawny ds zgodności i standaryzacji obsługi prawnej inwestycji -

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za świadczenie pomocy prawnej na rzecz komórek i jednostek organizacyjnych PKP PLK S.A. w zakresie zagadnień inwestycyjnych oraz koordynację i nadzór nad zewnętrznymi kancelariami prawnymi świadczącymi pomoc prawną w zakresie inwestycji. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: pomoc prawna i konsultacje prawne w zakresie zagadnień inwestycyjny
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-09-29 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ul. Głogowska 24 45-315 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Utrzymanie w pełnej gotowości technicznej pojazdów, sprzętu silnikowego i pożarniczego. Prowadzenie spraw zwi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Opole (opolskie)

ETL Developer -

Co będziesz robił w naszym zespole? Obejmując to stanowisko będziesz odpowiadał za budowę i wdrażanie nowoczesnych systemów klasy Business Intelligence oraz wsparcie merytoryczne działu handlowego. W JCommerce będziesz mógł rozwijać kompetencje własne, a dzięki temu kompetencje firmy. Czego potrzebujesz, by stać się ETL Developer? mustknow ETL – b. dobrze Informatica Power Center/IBM Data Stage
JCommerce S.A. - 2016-11-03 - Warszawa (mazowieckie)

Senior Auditor -

Bank Citi Handlowy powstał w 2001 r. z połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. – najstarszego komercyjnego banku w Polsce oraz Citibank (Poland) S.A. Citi Handlowy łączy doświadczenie i najlepsze tradycje polskiej bankowości z nowoczesnym modelem prowadzenia finansów. Citi Handlowy stanowi integralną część grupy Citi – wiodącej globalnej instytucji finansowej, prowadzącej około 200 milion
Bank Handlowy S.A. - 2016-12-01 - Warszawa (mazowieckie)

Senior Tax Consultant - CIT & VAT -

Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy consultingowej, specjalizującej się w zagadnieniach optymalizacji podatkowej, poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko: Senior Tax Consultant - CIT & VATMiejsce pracy: Warszawa Zadania: Bieżące doradztwo podatkowe (głównie w zakresie podatków VAT i CIT) dla klientów Zarządzanie projektami w obszarze VAT i CIT Pozyskiwanie nowych klientów W przyszło
HRK S.A - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

POMOC KUCHARZA - od 1 850 PLN

przygotowywanie potraw, obsluga maszyn i urządzeń kuchennych
kontakt przez PUP - 2016-06-29 - Warszawa (mazowieckie)

BI Senior Specialist - Business Objects -

Responsibilities: Working closely with the business to gather and analyze BI requirements and assisting in preparing business cases for proposed solutions. Driving, participating in requirements and analysis for SAP Business Intelligence implementations Preparing technical designs for the BO/BI solutions Being a contact for departments with questions and problems in reporting environment Design new solutions usin
T Mobile Polska S.A. - 2016-11-30 - Warszawa (mazowieckie)

ŚLUSARZ, SPAWACZ - od 2 000 PLN

jw
Enco Sp. z o.o. - 2016-08-10 - Warszawa (mazowieckie)

Dyrektor Budownictwa -

Nadzór nad realizacją kontraktów. Planowanie projektu: tworzenie budżetu projektu i harmonogramu jego realizacji. Koordynacja prac wykonywanych zasobami Spółki oraz firmami zewnętrznymi. Znajomość rynku podwykonawców usług i dostawców materiałów i instalacji. Planowanie doboru podwykonawców i dostawców materiałów i usług mające na celu osiągnięcie najlepszego wyniku finansowego i jakości ko
Budner S.A. - 2016-09-19 - Warszawa (mazowieckie)

Starszy Specjalista w Wydziale Eksploatacji -

Zakres czynności: nadzór nad realizacją zadań i wytycznych w zakresie eksploatacji obiektów, wydanych przez służby i inne instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne sprawowanie nadzoru nad pracownikami ochrony dedykowanymi do świadczenia usługi ochrony osób i mienia na dworcach kolejowych oraz prowadzenie doraźnych kontroli realizacji zadań przez agencje ochrony prowadzenie szkoleń dla pr
PKP SA - 2016-10-29 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sporządzanie projektów pism w ramach procesu legislacyjnego projektów aktów normatywnych. Współudział przy opiniowaniu pod względem formalno-prawnym pro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-13 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku ul. I. Skorupki nr 46 42-100 Kłobuck Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie zadań wynikajacych z ustawy Prawao budowlane. Prowadzenie działalności inspekcyjnej w zak
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Kłobuck (śląskie)

referent -

Izba Skarbowa w Opolu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Opolu ul. Ozimska 19 45-057 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, w celu dobrowolnego wykonania przez podatników,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Opole (opolskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj