Praca inspektor wojewódzki Wrocław BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: weryfikacja i zatwierdzanie poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatności od Instytucji Zarządzającej RPO do Instytucji Certyfikującej (Poświadczenia od IZ do IC) oraz sporządzanie i przekazywanie Poświadczenia Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji do Instytucji Certyfikującej wraz z zatwierdzonymi Poświadczeniami od IZ do IC; analizowanie informacji o nieprawidłowościach i podjętych środkach naprawczych oraz ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla danej operacji prowadzonej w systemie KSI (SIMIK 07-13); sporządzanie Rocznego Planu Kontroli IPOC, przedkładanego do akceptacji Instytucji Certyfikującej oraz przeprowadzanie kontroli w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej RPO WD w zakresie prawidłowości wydatkowania środków w ramach RPO WD oraz funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WD; analizowanie wyników kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD, Instytucję Audytową, NIK i inne uprawnione podmioty w zakresie wykrytych nieprawidłowości oraz podjętych środków naprawczych; analizowanie informacji dotyczących realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zawartych w informacjach kwartalnych oraz sprawozdaniach okresowych, rocznych i końcowych otrzymywanych od Instytucji Zarządzającej RPO; opiniowanie Instrukcji Wykonawczych oraz zmian do Instrukcji Wykonawczych, zawierających wewnętrzne procedury Instytucji Zarządzającej RPO, w szczególności w zakresie zarządzania finansowego i kontroli Programu; prowadzenie spraw związanych z obsługą dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, przyznanej uczestnikom Programu na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w szczególności w zakresie naboru wniosków w sprawie realizacji zadań, podpisywania/aneksowania umów, weryfikacji/przygotowania rozliczeń i sprawozdawczości oraz kontroli merytorycznej wydatkowania dotacji; obsługa projektowa i finansowa przedsięwzięć dofinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków europejskich oraz środków krajowych, pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw rozwoju. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w siedzibie Urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin; - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzająca nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru Administratorem danych jest Wojewoda Dolnośląski z siedzibą w: Wrocław 50-153, pl. Powstańców Warszawy 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoby składające oferty mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych określonych w treści ogłoszenia wynika z art. 22(1) § 1 oraz art. 22(1) § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, w związku z art. 4 i art. 28 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-67-96. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania projektami i/lub programami dofinansowanymi ze środków funduszy strukturalnych; pozostałe wymagania niezbędne: znajomość ustawy prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, znajomość ustawy o finansach publicznych, znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość ustawy o rachunkowości, znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, znajomość wytycznych w zakresie kontroli i certyfikacji wydatków w ramach programów/projektów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej, znajomość ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o językach regionalnych, znajomość uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, znajomość arkuszy kalkulacyjnych, umiejętność organizacji pracy, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność komunikacji pisemnej, komunikatywność, wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-22 Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Organizacji i Rozwoju pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław lub składać w pok. 0200 z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej OR/KC/01/09/2016”.

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-18

Nazwa stanowiska: inspektor wojewódzki

Państwo: Polska

Województwo: dolnośląskie

Powiat: m. Wrocław

Miejscowość: Wrocław

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Programista języków funkcyjnych (Erlang, Haskell, F#,OCaml) F/MZ -

Jesteśmy informatyczną spółką giełdową specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania oraz rekrutacji i outsourcingu kadr IT. Prowadzimy również platformę księgowości internetowej ifirma.pl. Dla naszych klientów rekrutujemy głównie specjalistów z obszaru informatyki, telekomunikacji i elektroniki. Poszukujemy też programistów do projektów wewnętrznych. Kandydatom doradzamy w zakresie doboru
Power Media S.A. - 2016-10-25 - Wrocław (dolnośląskie)

Specjalista instalacji sanitarnych -

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Zakres obowiązków: nadzór nad zleconymi serwisami urządzeń i instalacji klimatyzacji, wentylacji, kotłowni, węzłów cieplnych, przepompowni, instalacji gazowych, wodnych, kanalizacji, cieplnych, sporządzanie instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w branży san
Politechnika Wrocławska - 2016-09-22 - Wrocław (dolnośląskie)

inspektor zakładów górniczych -

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku ul. Biała 1 80-435 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji technicznych, metod ich zwalczania i stosowan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-24 - Gdańsk (pomorskie)

starszy specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 1) Gospodarowanie nieruchomościami w celu zabezpieczenia bazy lokalowej KWP w Poznaniu i jednostek podległych, w tym realizacja czynności związanych z pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Poznań (wielkopolskie)

PRACOWNIK POMOCNICZY - MALARZ - od 11 PLN

Malowanie pomieszczeń.
kontakt przez OHP - 2016-05-10 - Wrocław (dolnośląskie)

accounts assistant (AP/AR/GL) -

Randstad Finance specializes in conducting recruitment projects for managerial and specialist positions in financial, controlling and accountancy sector. We focus on sourcing best candidates for financial positions in order to support our Clients representing various branches, including financial services and shared service centres. For our client, a global provider of enterprise resource planning and supply chai
Randstad Polska - 2016-10-08 - Wrocław (dolnośląskie)

główny księgowy -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie ul. Opatowska 31, 28-200Staszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie rachunkowości Inspektoratu według obowiązujących zasad i przepisów oraz dysponowanie środkami pienię
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Staszów (świętokrzyskie)

Food & Beverage Manager -

PERSONALITY AND SKILLS You feel someone unique You share our passion of hospitality You make our expertise grow You dare to go further You have a spirit of conquest You are innovative Trust and respect are your basics If you are the person, then we are waiting for YOU WE OFFER Training and development opportunities Individual Private Medical Insurance Independent, creative and responsible work Opportunity to be a
Orbis S.A. - 2016-10-27 - Wrocław (dolnośląskie)

KSIĘGOWA/Y - 2 800 - 4 000 PLN

księgowanie faktur zakupu, sprzedazy, dokumentow bankowych i kasowych.Biżace uzgadnianie sald na kontach i inne
'DOLNOŚLĄSKIE LINIE AUTOBUSOWE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2016-10-25 - Wrocław (dolnośląskie)

GL Team Leader in new SSC -

Podsumowanie / Job summary: The GL Team Leader will be located in Wroclaw and with a focus on delivering substantial parts of the European Record to Report (R2R) processes. This includes elements of monthly Management reporting and Annual Statutory Reporting. The role will have 2 direct reports and work closely with the European Financial Controller to complete the following tasks across Europe: Kogo szukamy / Pr
PageGroup Polska - 2016-11-03 - Wrocław (dolnośląskie)

Specjalista dsbudowlanych -

Na tym stanowisku będziesz mógł/ mogła: • nadzorować i kierować robotami budowlanymi, • rozliczać wykonawców, • weryfikować dokumentację projektową, • ustalać zakres remontów budowlanych na podstawie otrzymanych zgłoszeń. W zamian za zaangażowanie oraz wkład w realizację wyznaczonych celów oferujemy: • stabilność zatrudnienia – brak zmartwień związanych z kończeniem się realiz
PPF Hasco Lek S. A. - 2016-11-26 - Wrocław (dolnośląskie)

WRO Junior Finance Specialist -

Req ID: 129198 - Posted 10/06/2016 Job Function: Finance Full-Time/Part-Time: Full-time Contract Type: Permanent Job Level: Professional Fin Tasks
Panalpina - 2016-10-06 - Wrocław (dolnośląskie)

Sales & Branch Manager Wrocław Direktvertrieb -

 Kierowanie nowo otwartym biurem we Wrocławiu.  Sprzedaż bezpośrednia wysokiej jakości produktu.  Wspieranie i koordynacja nowo zatrudnionych osób Jesteś osobą lubiącą sprzedaż i nie boisz się kontaktu z ludźmi? Chcesz mieć wpływ na rozwój nowej marki na rynku polskim? Lubisz nowe wyzwania? Znasz niemiecki w stopniu komunikatywnym w mowie i w piśmie? Tak Tak Tak Tak Super, więc ta praca
Work Service S.A. - 2016-09-01 - Wrocław (dolnośląskie)

Programista Frontend/Javascript -

Praca z nami - czyli co oferujemy: Udział w ciekawych projektach dla międzynarodowych klientów Pracę w nowocześnie zarządzanym zespole w oparciu o metodykę SCRUM Aktywne wykorzystywania znajomości angielskiego w kontaktach z klientami z całego świata Stosowanie nowoczesnych rozwiązań, między innymi: HTML5, CSS3, SPA, RWD, Frontend Driven Development, Code Review, CI przy tworzeniu aplikacji webowych
PGS Software S.A. - 2016-09-09 - Wrocław (dolnośląskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny 83-300 Kartuzy, ul. Słoneczna 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem zwierząt łownych, składowaniem mięsa, ryb, przetwórstwem mleka,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Kartuzy (pomorskie)

Skanowanie odzieży - praca dorywcza (od 17 lat) -

Obowiązki: pakowanie, sortowanie, skanowanie odzieży znanej marki, praca głównie w trybie nocnym : 22- 6.
Work Service S.A. - 2016-10-18 - Wrocław (dolnośląskie)

referendarz -

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36 00-522 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizowanie i ocenianie dokumentacji składanej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celu sprawdzenia j
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-07 - Warszawa (mazowieckie)

C#/NET Desktop Developer / Programista NET/C# - WPF / XAML /Silverlight (Senior, Regular) -

Projekt dotyczy rozbudowanej aplikacji korporacyjnej. Budujemy zespół doświadczonych, cross-funkcjonalnych programistów ze znacznym doświadczeniem w metodologii Agile oraz TDD. Aplikacja jest rozwijana z wykorzystaniem najnowszych technik lean-agile. Współpraca bezpośrednia (nie outsourcing), klient z branży transportu niecodziennego. Twoje obowiązki jako .NET Developer desktop developer: opracowywanie
Power Media S.A. - 2016-10-24 - Wrocław (dolnośląskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikowanie pod względem formalnym i merytorycznym obsługiwanych dokumentów w celu sprawdzenia poprawności ich wypełnienia. Wprowadzanie oraz przetwarzanie danych z deklaracji oraz innych informacji podatk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Jerzego Gerarda Koppa 1A 87-400 Golub-Dobrzyń Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w inspekcji budów i obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych prowadzenie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-26 - Golub-Dobrzyń (kujawsko-pomorskie)

kierownik rejonu -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik rejonu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Al. Boh. Warszawy 33 70-340 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie pracą Rejonu, zarządzanie podległą siecią dróg, kierowanie realizacją budżetu Rejonu, zarządzanie p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-04 - Szczecinek (zachodniopomorskie)

starszy specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista al. Niepodległości 161/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach dotyczących wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu w celu wsparcia bież
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Poznań (wielkopolskie)

starszy specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2 91 - 857 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie dokumentacji planowania cywilnego, w tym planu Zarządzania Kryzysowego, mapy ryzyka, mapy zagrożeń, raportu c
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Łódź (łódzkie)

inspektor -

Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie i rozliczanie urządzeń ewidencyjnych dokumentów jawnych Zarządu w Warszawie CBŚP. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów jawn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-07 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie wstępnej formalnej i merytorycznej weryfikacji zeznań podatkowych, deklaracji i informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przetwarzanie zeznań, deklaracji, informacji w zak
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-04 - Tuchola (kujawsko-pomorskie)

NET Specialist / Specjalista NET (Azure) -

Dla naszego klienta funkcjonującego w branży transportu "niecodziennego" poszukujemy doświadczonego specjalisty do bezpośredniej współpracy. Projekt dotyczy wielkoskalowego systemu dystrybucji dostępnego na stronach internetowych klienta. Celem jest wprowadzenie zróżnicowanych, zintegrowanych usług na kilku platformach, które będą działać jako całość. Twoje obowiązki jako specjalista
Power Media S.A. - 2016-09-26 - Wrocław (dolnośląskie)

Project Manager -

wspomaganie procesów sprzedażowych systematyczna analiza i maksymalizacja wykorzystania potencjału portfolio Klientów stały kontakt z Klientami firmy i utrzymywanie dobrych relacji przygotowywanie ofert dla Klientów wyjazdy służbowe współpraca z Zarządem Spółki zadania administracyjne inne zadania zlecone przez przełożonego doświadczenie w telefonicznej obsłudze Klienta prawo jazdy kat. B gotowo
Arbiter S.A. - 2016-09-27 - Wrocław (dolnośląskie)

KONSERWATOR OBIEKTU - od 1 850 PLN

Utrzymanie w stanie gotowości eksploatacyjnej systemów i urządzeń , wykonywanie przeglądów i napraw maszyn i urzadzeń, rozwiązywanie problemów technicznych.Miejsce pracy: WrocławKontakt kandydatów z pracodawcą 696-898-397 lub e-mail: mwitacka (at) gegenbauerpolska.plOferta znaduje się w sali: B
GEGENBAUER POLSKA Sp. z o.o. - 2016-05-05 - Wrocław (dolnośląskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie pozostających we właściwości Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) postępowań dotyczących w szczególności nakładania sankcji na biegłych rewidentów oraz podmioty upr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Nadbużański Oddział Straży Granicznej, 22-100 Chełm ul. Trubakowska 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w stosunku do cudzoziemców (przygotowanie i wydawanie postanowień o zabezpieczeniu ma
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Biała Podlaska (lubelskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj