Praca starszy informatyk Lublin BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy informatyk Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie bieżącej obsługi kart mikroprocesorowych i administrowanie PR tj. wojewódzkim punktem rejestracji, autoryzacji i certyfikacji kart mikroprocesorowych, w celu umożliwienia użytkownikom pracy w systemach informatycznych i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stanowiska PR Administrowanie aplikacjami i serwerami wchodzącymi w skład SWOP (System Wspomagania Obsługi Policji) w celu zapewnienia poprawności ich działania Zarządzanie systemem BTUU (Bezpieczny Tryb Uwierzytelniania Użytkowników) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji Centaur PR i właściwego generowania certyfikatów Wykonywanie obowiązków Dyżurnego Administratora Systemu Informatycznego w celu bieżącej obsługi interesantów, systemów informatycznych i zdarzeń zgłaszanych przez użytkowników Prowadzenie ewidencji użytkowników kart mikroprocesorowych (KM i KSIM) oraz aktualizowanie zapisów w Systemie Elektronicznej Obsługi Wniosków i Kart Mikroprocesorowych w celu sprawowania nadzoru nad kartami mikroprocesorowymi użytkowanymi w garnizonie lubelskim Policji Administrowaniu stanowiskami komputerowymi wyposażonymi w systemy operacyjne Linux i Windows w celu zapewnienia poprawności ich działania Rozbudowywanie aplikacji służących zarządzaniu uprawnieniami użytkowników sieci PSTD np. LDAP Browser w celu umożliwienia szybkiej i prostej kontroli prawidłowości nadawanych uprawnień Przeprowadzaniu czynności związanych z reklamacją i wymianą uszkodzonych kart mikroprocesorowych Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca w budynku KWP w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Lublinie usytuowanym na drugim piętrze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów). Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze oraz sporadycznie praca w terenie związana z usuwaniem awarii systemów teleinformatycznych. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym; przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała – z możliwością robienia przerw. Zadania realizowane są zarówno na zewnątrz budynku jak i w pomieszczeniach. Występują wyjazdy w teren - środkami komunikacji miejskiej lub służbowym sprzętem transportowym. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 44 44, 81 535 46 93. Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane w październiku 2016 r. Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,3376 (2 506,45 zł. brutto) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%). Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie (pok. 127) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KWP w Lublinie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”). W BIP KWP w Lublinie dostępny jest wzór oświadczenia kandydata ubiegającego się o stanowisko. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: https://nabory.kprm.gov.pl/, http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/ Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z administrowaniem systemami Linux/Windows pozostałe wymagania niezbędne: świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI znajomość obsługi komputera w zakresie administracji systemami Windows i Linux, aplikacji biurowych i sieciowych umiejętność pracy w zespole odpowiedzialność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów technicznych wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania szczególnych uprawnień Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: 2016-09-27 Komenda Wojewódzka Policji ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-18

Nazwa stanowiska: starszy informatyk

Państwo: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: m. Lublin

Miejscowość: Lublin

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

inspektor ochrony zabytków -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie systematycznych terenowych lustracji dla pełnego rozpoznania i zewidencjonowania obiektów zabytkowych w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Nowy Targ (małopolskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie ul. Koszalińska 46, 76-100 Sławno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - wykonywanie kontroli urzędowych w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego - pobieran
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Sławno (zachodniopomorskie)

starszy specjalista -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, rejestracją pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-31 - Poznań (wielkopolskie)

drogomistrz -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „DROG-OSTRÓW -MAZ”) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontrolowanie dróg pod wzgl
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Płońsk (mazowieckie)

specjalista -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku 57-300 Kłodzko ul. Bohaterów Getta 7 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rekrutacja i prowadzenie postępowań rekrutacyjnych ochotników do służby przygotowawczej opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie powołania/odmowy powo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Kłodzko (dolnośląskie)

kontroler rozliczeń -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kontroler rozliczeń Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Księgowanie na kartach kontowych podatników przypisów, odpisów i wpłat w celu ewidencjonowania zobowiązań podatkowych. Wprowadzanie przelewów bankowych do systemu informatycznego w celu ich r
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Lipsko (mazowieckie)

starszy referent -

Komenda Powiatowa Policji w Braniewie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Powiatowa Policji ul. Moniuszki 11 a 14-500 Braniewo Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie doraźnych zapotrzebowań na materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania wszelkich napraw oraz prac remontowych koordynowanie pracy konserwatora i mechanika sa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-31 - Braniewo (warmińsko-mazurskie)

inspektor weterynaryjny -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu ul. Wrocławska 170 45-836 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrolowanie Powiatowych Lekarzy Weterynarii z zakresu sprawowanego nadzoru nad podmiotami produkującymi środki spożywcze pochodzeni
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Opole (opolskie)

drogomistrz -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Ul. Myśliwska 5 40-017 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontrola drogi pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontrola pasa drogowego
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Zabrze (śląskie)

wizytator -

Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Aleje Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w tym zakresie. Warunki pracy Urząd częściowo przystosowa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-08 - Warszawa (mazowieckie)

referent prawny -

Ministerstwo Energii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny Ministerstwo Energii Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie aktów normatywnych Ministra Energii i jednostek nadzorowanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministra Energii udzielanie wsparcia w pracach legislacyjnych realizowanych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów promocyjnych; Przygotowywanie spotkań i konferencji (krajowych i zagranicznych); Przygotowywanie wizyt gości zagranicznych; Przygotowywanie del
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-24 - Warszawa (mazowieckie)

drogomistrz -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „DROG-OSTRÓW -MAZ”) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontrolowanie dróg pod wzgl
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Ostrów Mazowiecka (mazowieckie)

główny specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Główny Urząd Statystyczny Aleja Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalanie uprawnienia wynikającego ze stosunku pracy w celu przekazania tyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu Szef poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Solna 21, poczta 61-736 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: planowanie zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych realizacja wyciągów z zapotrzebowań na uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych prowadzenie analiz stanu ilościowego i jakościowego szeregowych rezerwy opraco
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Poznań (wielkopolskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem przez Ministra Zdrowia decyzji w zakresie uznawania lekarzom i lekarzom dentystom staży i kursów szkoleniowych oraz dorobku naukowego i zawodoweg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Warszawa (mazowieckie)

starszy informatyk -

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy informatyk Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu ul. Obornicka 130 50-984 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania i utrzymania w sprawności niejawnych sieci, systemów i usług teleinformatycznych; Pełnienie funkcji adm
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Wrocław (dolnośląskie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewózka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie stałego monitoringu sieci internetowej; koordynacja i nadzór nad hasłami dostępu, kartami mikroprocesorowymi do policyjnych i poza policyjnych system
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Gdańsk (pomorskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonywanie wstępnej formalnej i merytorycznej weryfikacji deklaracji i zeznań celem realizacji zadań w zakresie poboru podatków Dokonywanie czynności sprawdzających dot. deklaracji i zezn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-21 - Wrocław (dolnośląskie)

kierownik oddziału -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik oddziału Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizowanie zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, nadzorowanie oraz organizowanie pracy podległych praciwników Planowanie środków na zadania z zakres
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-11 - Warszawa (mazowieckie)

komisarz skarbowy -

Izba Skarbowa w Rzeszowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: komisarz skarbowy Izba Skarbowa w Rzeszowie ul. Geodetów 1 35-959 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań w sprawach należących do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie jako organu I i II instancji w zakresie podatku od towarów i usług – stosownie do właściwości Referatu, celem prz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Rzeszów (podkarpackie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa bieżąca podatników i innych podmiotów polegająca w szczególności na wspieraniu w prawidłowym wypełnieniu przez nich obowiązków podatkowych, przyjmowaniu weryfikacji i dystrybucji dokume
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Piastowska 14 45-082 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych ( projekty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekty umów) . Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej . Prowadzenie badania rynku. Prowadze
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Opole (opolskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących zmierzających do dobrowolnego wykonania przez podatnika zobowiąza
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Współpraca z kancelarią ogólną w zakresie wysyłki/odbioru korespondencji, prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej i wychodzącej z Wydziału, przedkładanie dokume
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Gdańsk (pomorskie)

starszy specjalista -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań dotyczących nieruchomości ziemskich przejętych przez Państwo na cele reformy rolnej, aktów własności ziemi oraz nieruchomości Skarbu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-13 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - działalność inspekcyjno - kontrolna w sprawach określonych w art. 81,83 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Międzychód (wielkopolskie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 78-600 Wałcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizacja i prowadzenie sekretariatu PIW obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej w tym dziennika korespo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-24 - Wałcz (zachodniopomorskie)

inspektor wojewódzki -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej II instancji prowadzenie postępowań nadzwyczajnych w zakresie adm
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Warszawa (mazowieckie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa w Lublinie ul. T. Szeligowskiego 24 20-883 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: księgowanie przypisów, odpisów podatków i opłat na kontach podatników i płatników, dokonywanie należnych zwrotów podatków, sporządzanie raportów kontrolnych, zakładanie kont szczegółowych podatnik
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Zamość (lubelskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj