Praca starszy referent Ełk BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Izba Skarbowa w Olsztynie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Olsztynie Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikacja dokumentów złożonych w sposób elektroniczny (e-dokumenty); Przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; Wprowadzanie danych podstawowych i szczegółowych z deklaracji i dołączonych załączników do systemu komputerowego z uwzględnieniem kontroli na wykluczenie istnienia innej deklaracji w systemie za ten sam okres; Wprowadzanie informacji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn do programu komputerowego CZYNNOŚCI MAJĄTKOWE (CZM); Wprowadzanie do programu komputerowego CZYNNOŚCI MAJĄTKOWE (CZM) postanowień sądowych; Sporządzanie raportów i analiza wprowadzonych danych do systemu; Prowadzenie i organizacja pracy w podręcznym archiwum akt wprowadzonych do systemów informatycznych. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca biurowa w siedzibie Urzędu, - narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - przed budynkiem znajduje się podjazd umożliwiający dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym, - brak windy, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby). Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/pl/izba-skarbowa-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 525 42 46 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej pozostałe wymagania niezbędne: ogólna umiejętność obsługi komputera; umiejętność pracy w zespole; wnikliwość i rzetelność; dobra znajomość przepisów podatkowych; umiejętność pracy pod presją czasu. wymagania dodatkowe: przeszkolenie z programu komputerowego CZYNNOŚCI MAJĄTKOWE przeszkolenie z obsługi programu komputerowego POLTAX przeszkolenie z obsługi aplikacji SPED umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku dokładność i systematyczność Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie obsługi programów komputerowych CZYNNOŚCI MAJĄTKOWE, POLTAX, SPED 2016-09-26 Oferty pracy należy przesyłać na adres: Izba Skarbowa w Olsztynie Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn lub składać do kancelarii Izby Skarbowej w Olsztynie - z dopiskiem „Oferta pracy US Ełk, OB. 1”

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-17

Nazwa stanowiska: starszy referent

Państwo: Polska

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: ełcki

Miejscowość: Ełk

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

referendarz -

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie prac legislacyjnych w zakresie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz aktów wykonawczych do niej, w obszarze: formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie czynności sprawdzających w odniesieniu do składanych w Urzędzie dokumentów podatkowych w celu sprawdzenia ich poprawności. Badanie zasadności zwrotu podatku oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnię
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Lotnictwa Cywilnego ul. Marcina Flisa 2 02-247 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udział w procesach certyfikacyjnych oraz audytach podmiotów ubiegających się o wydanie lub przedłużenie certyfikatów agenta obsługi naziemnej AHAC w zakresie obsługi materiałów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-13 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rozpatrywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skar
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyninie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 09-500 Gostynin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie oględzin i kontroli budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Gostynin (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Opolu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Opolu ul. Ozimska 19 45-057 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej oraz ich wstępne weryfikowanie pod względem formalnym w celu zapewnienia poprawności i kompletności składanych dok
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Opole (opolskie)

młodszy specjalista -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowania o dopuszczen
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności podatkowej osób trzecich w celu skutecznej realizacji należności podatkowych;
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Krakowie, ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: typowanie podatników do kontroli na podstawie analizy informacji potwierdzającej nierzetelne deklarowanie przez nich przychodów, analiza oświadczeń majątkowych podatników pod względem ich rzetelności, identyfiko
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Oświęcim (małopolskie)

referendarz -

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36 00-522 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizowanie i ocenianie dokumentacji składanej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celu sprawdzenia j
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-07 - Warszawa (mazowieckie)

podreferendarz -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie obsługi biurowej wydziału, w tym m.in. prowadzenie: elektronicznego dziennika korespondencyjnego, dokumentacji związanej z czasem pracy oraz sporządzanie grafik
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-17 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 73 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy należeć będzie działalność inspekcyjno-kontrolna w sprawach
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Piotrków Trybunalski (łódzkie)

radca prawny -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie obsługi prawnej, udzielanie porad, opinii oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-29 - Opole (opolskie)

specjalista -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie dokumentacji przedkontrolnej obejmującej: program kontroli, analizę przedkontrolną, upoważnienia, oświadczenia, prowadzenie lub uczestniczenie w kontrolach, prowadzenie postępowań wyjaś
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-29 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej,  sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikaniu oraz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-02 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Urząd Skarbowy w Wejherowie ul. Sobieskiego 346 84-200 Wejherowo Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów w tym w formie elektronicznej w celu zapewnienia obsługi bieżącej. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej urzędu w celu wspierania
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Wejherowo (pomorskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Pozyskiwanie i analizowanie informacji, mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, informacji o wydatkach i wartościach mienia zgromadzonego przez podatnika oraz analizowanie ryzyka wewnęt
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

główny specjalista -

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzorowanie bieżącej eksploatacji wdrożonego systemu. Przeprowadzanie analizy błędów i niezgodności w działaniu aplikacji oraz proponowanie rozwiązań na zaistnia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-11 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Lotnictwa Cywilnego ul. Marcina Flisa 2 02-247 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udział w procesach certyfikacyjnych podmiotów gospodarczych, ubiegających się o wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC); Przewodniczenie zespołom audytowym w ramach ciągł
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Środowiska w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizowanie, opiniowanie, przygotowywanie oraz koordynacja przygotowywania stanowisk do zewnętrznych projektów aktów prawnych, projektów dokumentów rządowych, w tym dokumentów o charakterze strategicznym
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udzielanie informacji telefonicznych oraz e-mailowych w zakresie obowiązującego systemu podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podat
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Będzin (śląskie)

starszy inspektor -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: naliczanie wysokości oraz prowadzenie ewidencji należności z tytułu krajowych podróży służbowych policjantów i pracowników, rozliczanie należności z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do słu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Franklina Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonywanie obsługi bieżącej podatników i innych podmiotów Dokonywanie czynności sprawdzających Dokonywanie identyfikacji i rejestracji podatkowej Wprowadzanie danych do systemów komputerowych Wa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Gryfice (zachodniopomorskie)

specjalista -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. 3 Stycznia 3 64-300 Nowy Tomyśl Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Praca administracyjno - biurowa Prowadzenie korespondencji służbowej Opracowywanie decyzji i postanowień Wydawanie zaświadczeń i wystawianie duplikatów książeczek wojskowych Wy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Nowy Tomyśl (wielkopolskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie ul.Święciechowska 150 64-100 Leszno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie ich występowania, wykrywanie i likwidacja oraz prowadzenie sprawozdaw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Leszno (wielkopolskie)

starszy specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  dokonywanie próbkowania, sporządzanie zestawień danych oraz przeprowadzanie testów i wieloaspektowych analiz na potrzeby realizowanych zadań audytowych,  pozyski
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37 - 700 Przemyśl Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonuje ciągły monitoring systemów i sieci telekomunikacyjn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Przemyśl (podkarpackie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu ul.Poluszyńskiego 1 59-900 Zgorzelec Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie dokumentacji zwiazanej z monitorowaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-21 - Zgorzelec (dolnośląskie)

specjalista -

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji i listów (w tym w języku obcym); Przyjmowanie w siedzibie Departamentu interesantów w sprawach skarg, wniosków, petycji i list
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-19 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj