Praca starszy referent Gdynia BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Gdańsku ul. Długa 75/76 80-831 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej Prowadzenie obsługi kancelaryjnej urzędu Wydawanie zaświadczeń w celu wspierania podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych Identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym przyjętych dokumentów Potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) Prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa, siedząca-przy komputerze, pod presją czasu i w stresie miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy komputerze, oświetlenie sztuczne i naturalne, budynek urzędu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada windę oraz toaletę dla niepełnosprawnych, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Proponowane wynagrodzenie nie więcej niż 2.810,76 zł brutto. W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór - Wzory oświadczeń. Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej). Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach: I - ocena złożonych dokumentów II- sprawdzian wiedzy III- rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze: Oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-02-300 wew. 348. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej pozostałe wymagania niezbędne: znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego i proceduralnego łatwość komunikacji wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: 2016-09-21 Izba Skarbowa w Gdańsku ul. Długa 75/76 80-831 Gdańsk kancelaria pok. 104 I p.

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-17

Nazwa stanowiska: starszy referent

Państwo: Polska

Województwo: pomorskie

Powiat: m. Gdynia

Miejscowość: Gdynia

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Programista -

Główne zadania: Programowanie aplikacji mobilnych (JAVA / Objective-C / C#) Programowanie aplikacji/usług JAVA Programowanie aplikacji web (JavaScript / HTML 5) Praca nad systemami finansowymi Tworzenie dokumentacji technicznej
Asseco Poland S.A. - 2016-07-21 - Gdynia (pomorskie)

specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie windykacji należności z tytułu kar, kosztów kontroli, grzywien i innych zobowiązań wobec WIOŚ, prowadze
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Słupsk (pomorskie)

specjalista -

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Nadbużański Oddział Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzegania zasad i przepisów dot. bhp Przeprowadzanie szkole
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Chełm (lubelskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Utrata 9A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności z zakresu zadań inspekcji weterynaryjnej określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-18 - Suwałki (podlaskie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor 91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Administrowanie i redagowanie informacji na stronie intranetowej (zakładka WKS) KWP w Łodzi w zakresie komunikacji wewnętrznej. Identyfikowanie nieprawidłowości i występowanie z in
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Łódź (łódzkie)

księgowy -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żaganiu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy ul. Rybacka 38, 68-100 Żagań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa kasowa i płacowa urzędu Planowanie i realizacja budżetu urzędu Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej Warunki pracy Warunki dotyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Żagań (lubuskie)

główny specjalista -

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie zadań związanych z kształtowaniem krajowej i międzynarodowej współpracy naukowo - badawczej instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 6 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych, kontrol
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-14 - Kraków (małopolskie)

inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów rejestracji korespondencji prowadzonych drogą radiową i telefoniczną. W celu zape
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Wrocław (dolnośląskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2b 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wprowadzanie oraz przetwarzanie danych z deklaracji oraz innych informacji podatkowych, w tym przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu zgromadzenia informacji o podatnikach. Weryfikowan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: administrowanie zasobami informatycznymi zgromadzonymi na serwerach z dostępem do sieci i aplikacji zgodnie z kompetencjami pracowników komórek organizacyjnych urzędu, a także z Polityką bezpieczeństwa telei
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Warszawa (mazowieckie)

laborant -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: laborant Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Paprotna 14 51-117 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: pobieranie próbek do badań ze wszystkich komponentów środowiska (woda, ścieki, gleby, odpady itp.), wy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Legnica (dolnośląskie)

HYDRAULIK - od 1 850 PLN

Montaz instalacji wodno kanalizacyjnej oraz gazowej w technologii systemów istniejących w kraju
SERVICE Instalacje Sanitarne C.O. i Gazowe - 2016-08-10 - Gdynia (pomorskie)

młodszy specjalista -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie181C, 02-222 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ocena zgłoszenia o działaniach niepoż
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

Oracle Developer -

Dla naszego Klienta, jednego z największych przedsiębiorstw outsourcingu i konsultingu IT na świecie, do biura firmy w Gdyni, poszukujemy osoby na stanowisko: Oracle DeveloperMiejsce pracy: Gdynia Zadania: Standaryzacja oraz automatyzacja klienckich baz danych przy użyciu najnowszych technologii Oracle (Exadat, ODA, OEM 12c, Oracle RAC) Tworzenie rozwiązań z zakresu automatyzacji i integracji Oracle Enterpr
HRK S.A - 2016-10-15 - Gdynia (pomorskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach ul. Młodych Techników 5a 74- 200 Pyrzyce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Ochrona zdrowia zwierząt i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Nadzór i kontrola przestrzegania: wymo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Pyrzyce (zachodniopomorskie)

specjalista -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W KROŚNIE ul. Grodzka 26 38-400 Krosno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozliczanie finansowe terenowych lekarzy weterynarii z przeprowadzonych czynności, zleconych do realizacji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii rozliczanie fi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Krosno (podkarpackie)

starszy księgowy -

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy księgowy Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen bryg. Stefana Pasławskiego ul. gen. Wł. Sikorskiego 78 11-400 Kętrzyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie pod względem materiałowym, zgodnie z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

specjalista -

Izba Celna w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Izba Celna w Warszawie ul. Erazma Ciołka 14A 01-443 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań w I instancji w sprawach o ochronę praw własności intelektualnej – o wysokim stopniu trudności i złożoności. Prowadzenie postępowań w I instancji w sprawach o ochronę praw włas
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściowością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu, przygotowy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim, ul.Kossaka 5, 46-300 Olesno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współudział w kontroli obiektów budowlanych i robót budowlanych współudział w prowadzeniu postępowań wyjaśniających
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Olesno (warmińsko-mazurskie)

specjalista -

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Wojska Polskiego 251 25-205 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w planowaniu zagospodarowania przestrzennego w ramach opiniowania dokumentów opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opiniowanie wniosków dotyczących przeznacze
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Kielce (świętokrzyskie)

SPAWACZ-BRYGADZISTA - od 2 800 PLN

Spawanie konstrukcji stalowych w warunkach montażu i prefabrykacji. Nadzór nad Pracownikami oraz wykonywanymi zleceniami.
ARMEX Sp. z o.o - 2016-04-21 - Gdynia (pomorskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny 98-300 Wieluń ul. Kolejowa 63 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie i koordynowanie czynności kontrolnych dotyczących sprawowanego nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-24 - Wieluń (łódzkie)

SPRZEDAWCA - od 12 PLN

OBSŁUGA KLIENTÓW, DBANIE O CZYSTOŚĆ
kontakt przez OHP - 2016-11-08 - Gdynia (pomorskie)

główny specjalista -

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ­koordynowanie oraz bezpośredni udział w procesie analizy oświadczeń dotyczących łącznej dopuszczalnej wartości pomocy publicznej ­koordynowanie oraz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Warszawa (mazowieckie)

SPRZEDAWCA - KASJER - od 1 850 PLN

Sprzedaż.
PPH "FARMER" Tadeusz Rzeźnik - 2016-05-05 - Gdynia (pomorskie)

PRACOWNIK BUDOWLANY - od 1 850 PLN

Prace budowlane.
"STANVIL" FIRMA PRYWATNA TADEUSZ STANIEWICZ - 2016-04-29 - Gdynia (pomorskie)

Key Account Manager -

Solemis Group Sp. z o.o. Wiodący dostawca rozwiązań IT dla biznesu z siedzibą w Gdyni poszukuje osoby na stanowisko: Key Account Manager Opis stanowiska: Aktywne pozyskiwanie nowych klientów biznesowych – kontakt z decydentami średnich i dużych firm Rozwijanie nowej oraz umacnianie obecnej bazy klientów Badanie i kreowanie potrzeb klientów w zakresie oferowanych rozwiązań Prowadzenie prezentacji hand
Solemis Group S.A. - 2016-09-23 - Gdynia (pomorskie)

inspektor wojewódzki -

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ul. Piastowska 14 45-082 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, w tym przeprowadzenie kontroli real
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-14 - Opole (opolskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj