Praca radca prawny Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie zastępstwa procesowego, na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi Wykonywanie obsługi prawnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w obsługiwanych działach administracji rządowej, w tym poprzez sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wykonywanie doradztwa prawnego w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa Opiniowanie zagadnień prawnych w celu przygotowania projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych MIB (legislacja wewnętrzna) oraz w celu opracowania stanowiska Ministra Infrastruktury i Budownictwa w odniesieniu do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przygotowanych przez inne resorty (legislacja zewnętrzna) Opracowywanie opinii, wyjaśnień i interpretacji w zakresie obowiązującego prawa Opiniowanie projektów decyzji administracyjnych i projektów innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym lub pozaadministracyjnym pod względem formalnoprawnym Opiniowanie projektów umów i porozumień, których stroną jest Minister Infrastruktury i Budownictwa lub Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pod względem formalnoprawnym Opiniowanie dokumentów w sprawach notyfikacji i wezwań na arbitraż inwestycyjny wnoszonych na podstawie międzynarodowych umów o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji (tzw. umowy BIT), w których stroną pozwaną jest Rzeczypospolita Polska reprezentowana przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Bieżące śledzenie zmian w stanie prawnym, w tym orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych • winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych • brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz • wystąpienia publiczne Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Budownictwa. Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacjamib.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu). Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski. Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej http://mib.bip.gov.pl w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 630-17-19. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego min. 3 lata w zakresie świadczenia pomocy / obsługi prawnej lub tworzeniu aktów normatywnych pozostałe wymagania niezbędne: Wpis na listę radców prawnych Znajomość przepisów prawa cywilnego Znajomość postępowania cywilnego Znajomość prawa administracyjnego materialnego Znajomość postępowania administracyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych Znajomość przepisów dotyczących pomocy publicznej Znajomość przepisów prawa z zakresu działu administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo Znajomość prawa międzynarodowego oraz UE w zakresie procesu decyzyjnego, a także orzecznictwa Znajomość zasad techniki prawodawczej Zdolności negocjacyjne Umiejętności analityczne Umiejętność współpracy Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów Skuteczna komunikacja wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego) Kopie dukmentów potwierdzających wpis na listę radców prawnych Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-26 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Biuro Dyrektora Generalnego ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DP-44”, można przesłać lub złożyć w siedzibie MIB w Kancelarii Głównej w godzinach 8:15 – 16:15.

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-17

Nazwa stanowiska: radca prawny

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

starszy specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Główny Urząd Statystyczny Aleja Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i realizacja badań w zakresie rynków finansowych, podmiotów i instrumentów finansowych, ocena ich jakości w celu przygotowania danych do publikacji
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

Asystent/Asystentka w Zespole Floty i Administarcji -

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za: • Wsparcie w obszarze administrowania biura. • Współpracę z zewnętrznymi dostawcami. • Prowadzenie ewidencji poczty przychodzącej i wychodzącej. • Prowadzenie ewidencji i wysyłka poczty kurierskiej. • Obsługę korespondencji pomiędzy oddziałami. • Dokonywanie zamówień artykułów biurowych i spożywczych. • Organizację podróży służbowych
Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA - 2016-09-17 - Warszawa (mazowieckie)

Inżynier Budowy -

zakres obowiązków: - koordynowanie/sprawdzanie dokumentacji wykonawczej/przetargowej - tworzenie dokumentacji powykonawczej - tworzenie protokołów pomiarowych - kontrolowanie stanów magazynowych - tworzenie ofert
EL Com Polska - 2016-07-11 - Warszawa (mazowieckie)

SZTUKATOR K/M - od 2 200 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-02-09 - Warszawa (mazowieckie)

radca prawny -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Bełchatów ul. Pabianicka 34 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opiniowanie pod względem formalno - prawnym wewnętrznych aktów prawnych PINB opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów umów i porozumień zawieranych przez PINB u
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Bełchatów (łódzkie)

CIEŚLA - od 2 000 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-11-16 - Warszawa (mazowieckie)

statystyk -

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: statystyk Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  przeprowadzanie kontroli formalnej, logicznej i rachunkowej zgromadzonych danych oraz wyjaśnianie potencjalnych błędów,  zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Włocławek (kujawsko-pomorskie)

Web Application Developer (PHP, MySQL) (m/f) -

Podsumowanie / Job summary: Currently we are looking for Web Application Programmer with knowledge of PHP and MySQL to join dynamic and growing company. Kogo szukamy / Profile description: Experience in building web applications, Experience in PHP5, Experience in MySQL, Knowledge of HTML / CSS / JavaScript is a plus, Experience in developing responsive web designs is a plus, English communicative. Opis stanowiska
PageGroup Polska - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

TYNKARZ - od 2 500 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-04-20 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Urząd Statystyczny w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Kazimierza Wyki 3 31-223 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zabezpieczenie prawidłowości działania sprzętu informatycznego, telefonicznego Urzędu. Prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego. Współpraca w ustalaniu zapotrzebowania na zakup sprzętu informatycznego, telefonicznego.
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Kraków (małopolskie)

Senior AR Specialist with French -

Our Client is a one of leading company in music equipment sector. Due to creating new shared service center, we are looking for experienced and energetic candidates who would like to join its SSC start-up. Senior AR Specialist with FrenchMiejsce pracy: Warszawa PURPOSE Drive the collection process. Coordination between business requirements from local organizations and outsourcing providers. Initiate and implemen
HRK S.A - 2016-08-05 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor 31-752 Kraków ul. Ujastek 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności kancelaryjnych i współprowadzenie sekretariatu Delegatury, prowadzenie przewidzianych wykazem akt rejestrów spraw Delegatury i ich archiwizacja, formułowanie i przepisywanie pism, informacji, op
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Wadowice (małopolskie)

MASZYNISTA OFFSETOWY - od 3 600 PLN

druk czasopism, książek, akcydensów.
Oficyna Wydawnicza ADAM - 2016-01-25 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie analiz (m.in. społeczno-gospodarczych i terytorialnych; finansowo-ekonomicznych; zarządczo-organizacyjnych; na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji/ programów/ projektów; na potrzeby przygo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Warszawa (mazowieckie)

Mechanik ds Obsługi Obiektu -

Obowiązki Bieżąca eksploatacja, konserwacja, przeglądy oraz remonty instalacji i urządzeń technicznych; Monitorowanie pracy powierzonych urządzeń, usuwanie awarii; Współpraca z podwykonawcami w zakresie prac konserwatorskich i remontowych; Współpraca z kierownictwem w zakresie prac technicznych. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku minimum 2 lata- WARUNEK KONIECZNY; Wykształcenie minimum śr
LS Airport Services S.A. - 2016-09-24 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie ul. Piłsudskiego 70 97-400 Bełchatów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizacja zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej. Realizacja zwalczania choroby Aujeszky`ego. Współuczestnic
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Bełchatów (łódzkie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie czynności sprawdzających w odniesieniu do składanych w Urzędzie dokumentów podatkowych w celu sprawdzenia ich poprawności, udzielanie pisemnych informacji w celu odpowiedzi na zapyta
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK OCHRONY - od 1 850 PLN

Ochrona małego obiektu handlowego Polo Market w Grudziądzu
SOLID SECURITY - Agencja Ochrony Sp. z o. o. - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

oskarżyciel skarbowy -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: oskarżyciel skarbowy Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie zadań w obszarze - prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w celu kontrolowania spraw pod kątem prawidłowego, efektywnego i terminoweg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-20 - Warszawa (mazowieckie)

Praktyka w Wydziale Ochrony Przychodów i Nadużyć Telekomunikacyjnych -

poznanie specyfiki pracy w obszarze nadużyć i ochrony przychodów wsparcie procesów poprzez bieżącą obsługę zgłoszeń przesyłanych do Wydziału pomoc przy realizacji prowadzonych projektów i analiz przygotowywanie raportów oraz opracowywanie prezentacji status studenta (IV lub V rok), preferowane kierunki z obszaru telekomunikacji, bezpieczeństwa, analizy danych, informatyki i pokrewne wiedza na tema
Orange Polska S.A. - 2016-09-09 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Wapiennikowa 21a 25-112 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie szczegółowej obserwacji i rejestracji pojawiania się i nasilenia organizmów szkodliwych oraz sygnalizowanie terminów i meto
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Sandomierz (świętokrzyskie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Redagowanie pism na polecenie kierownika komórki, sporządzanie tabel, zestawień, wykazów, w celu wsparcia bieżącej pracy kierownictwa komórki Przyjmowanie i rejestrowanie wpływającej do kom
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Lublin (lubelskie)

Główny Specjalista ds Rozwoju Sieci Sprzedaży -

realizowanie celów sprzedażowych, jakościowych i efektywnościowych oraz zarządzanie kampaniami sprzedażowymi wyszukiwanie, kreowanie i zarządzanie akcjami sprzedażowymi skierowanymi do klientów operatorów alternatywnych (bazy zewnętrzne) wypracowywanie innowacyjnych koncepcji sprzedażowych prowadzenie analiz wyników kampanii oraz wdrażanie działań mających na celu poprawę procesów sprzedażowyc
Orange Polska S.A. - 2016-08-22 - Warszawa (mazowieckie)

Asystent projektu targów i szkoleń -

Prace administracyjne i organizacyjne związane z przygotowaniem targów i szkoleń. Do obowiązków Asystenta będzie należeć: - prowadzenie rozmów i korespondencji z uczestnikami targów i szkoleń, - przyjmowanie i kompletowanie zamówień oraz kompleksowa obsługa klientów, - aktywne pozyskiwanie uczestników targów i szkoleń, - współpraca z zespołem organizacyjnym targów oraz inne bieżące prace b
Stowarzyszenie Polska Wentylacja - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

Elektromechanik (m/f) -

Podsumowanie / Job summary: Dla naszego klienta, międzynarodowej organizacji z sektora FMCG, poszukujemy doświadczonego kandydata na stanowisko Elektromechanik. Firma zapewnia specjalistyczne szkolenia, atrakcyjny system bonusowy oraz bezpłatny dojazd do pracy organizowany na koszt firmy. Kogo szukamy / Profile description: Wykształcenie preferowane: technik elektromechanik lub technik elektronik Preferowane
PageGroup Polska - 2016-10-29 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Gdańsku ul. Długa 75/76 80-831 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kontroli podatkowej na podstawie analizy ryzyka wystąpienia naruszenia przepisów prawa lub niezależnie od rezultatów analizy ryzyka, o ile mają one charakter losowy w celu sprawdzenia prawidłowo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Gdańsk (pomorskie)

Tax and Transfer Pricing Expert -

Dla naszego Klienta, międzynarodowego generalnego wykonawcy, poszukujemy aktualnie ambitnych specjalistów w dziedzinie podatków. Autonomiczna pozycja umocowana bezpośrednio pod CFO. Tax and Transfer Pricing ExpertMiejsce pracy: Warszawa Opis zadań: Przygotowywanie rekomendacji oraz opinii – CIT, VAT, PIT oraz podatku odroczonego Odpowiedzialność za ceny transferowe – przygotowywanie dokumentów oraz we
HRK S.A - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

Asystent/ka w Zespole Front Office w Pionie Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej -

DO TWOJEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE: Obsługa klientów zewnętrznych i wewnętrznych Pionu (wsparcie recepcyjno-administracyjne) Organizowanie spotkań biznesowych, warsztatów i prezentacji, podróży służbowych Obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej, zamawianie i dystrybucja poczty kurierskiej Przygotowywanie dokumentacji finansowej dot. delegacji i wydatków administracyjnych pracownik
Bank Zachodni WBK S.A. - 2016-09-14 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj