Praca księgowy Wodzisław Śląski BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wprowadzanie dokumentów do właściwych wyciągów bankowych, księgowanie dokumentów przypisów/odpisów oraz wpłat i zwrotów na kontach szczegółowych, korygowanie błędnych zapisów księgowych, zarachowywanie wpłat na należność główną i odsetki celem odzwierciedlenia prawidłowego stanu zobowiązań podatkowych podatników, analiza kart kontowych pod względem występowania nadpłat celem przerachowania ich na inne zobowiązania podatkowe, dokonywanie zwrotu nadpłat lub przekazywanie nadpłat na zajęcia wierzytelności dokonywane w ramach egzekucji administracyjnej lub sądowej, udzielanie właściwej odpowiedzi dla organów egzekucyjnych w ramach czynności obejmujących dokonywanie zwrotów, realizacja zadań wynikających ze zmiany właściwości miejscowej podatników – tj. wysyłka kart kontowych do innych urzędów skarbowych. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca administracyjno- biurowa w siedzibie urzędu skarbowego; - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; - stres związany z obsługą klientów; - trudne warunki ze względu na monotonię pracy, konieczność utrzymywania stałej pozycji na stanowisku pracy, wysokie tempo pracy i częste okresy spiętrzania prac. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku urzędu, z tym, że praca związana jest z koniecznością poruszania się po budynku (4 kondygnacje), - występują bariery architektoniczne – brak wind, podjazdów, tylko toaleta na parterze budynku jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, - narzędzia i materiały pracy – komputer i urządzenia biurowe, - budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w Wodzisławiu Śląskim i składać się będzie z dwóch części: pisemnej (test sprawdzający wiedzę) oraz ustnej (rozmowa kwalifikacyjna). Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie. Oferty kandydatów bez kompletu dokumentów lub niespełniające wymagań formalnych bądź przesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.623,38 zł Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/4553153 w.123. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: znajomość Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy pod presją czasu wymagania dodatkowe: umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, terminowość Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-20 Urząd Skarbowy ul. Głowackiego 4 44-300 Wodzisław Śląski z dopiskiem "Oferta pracy RP"

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-16

Nazwa stanowiska: księgowy

Państwo: Polska

Województwo: śląskie

Powiat: wodzisławski

Miejscowość: Wodzisław Śląski

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

inspektor wojewódzki -

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Kraków 31-156 ul. Basztowa 22 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w zakresie wywłaszczeń, odszkodowań i zwrotów nieruchomości wywłaszczonych, zezwoleń na czasowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Kraków (małopolskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Krakowie, ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: typowanie podatników do kontroli na podstawie analizy informacji potwierdzającej nierzetelne deklarowanie przez nich przychodów, analiza oświadczeń majątkowych podatników pod względem ich rzetelności, identyfiko
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Oświęcim (małopolskie)

inspektor -

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ul. Piastowska 14 45-082 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie dyspozycji o uruchomieniu środków finansowych dla dysponentów budżetu Wojewody, dotacji dla samorządów na zadania wykonywane przez gminy, powiaty i województwo, pozost
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Opole (opolskie)

specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg, prowadzenie spraw związanych z eksplo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Garwolin (mazowieckie)

starszy komisarz skarbowy -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy komisarz skarbowy Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: weryfikowanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz wprowadzanie do systemów informatycznych danych ze zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych, zgłoszeń rejestracyjnyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-24 - Żyrardów (mazowieckie)

specjalista -

Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista 31-752 Kraków ul. Ujastek 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach związanych z awansem zawodowym nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz udział w postępowaniach na stopień naucz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-18 - Kraków (małopolskie)

starszy inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Powiatowa Policji w Augustowie ul. Brzostowskiego 6 16-300 Augustów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie gospodarki mandatowej. Wprowadzanie do systemu informatycznego kart informacyjnych wyroków sądów. Wprowadzanie do systemu informatycznego SESPO
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Augustów (podlaskie)

inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Ul. Myśliwska 5 40-017 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań mostowych, w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Zabrze (śląskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących zmierzających do dobrowolnego wykonania przez podatnika zobowiazania podatkowego
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Białobrzegi (mazowieckie)

główny specjalista -

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 26-800 Białobrzegi ul. Kopernika 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego PSP w Białobrzegach oraz koor
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Białobrzegi (mazowieckie)

starszy inspektor -

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Wyższy Urząd Górniczy ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizowanie i weryfikowanie planów komórek WUG oraz urzędów górniczych oraz uczestniczenie w opracowywaniu projektu zbiorczego planu i harmonogramu udzielania zamówień publi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Katowice (śląskie)

powiatowy lekarz weterynarii -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: powiatowy lekarz weterynarii Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250 60-166 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zarządzanie i administrowanie majątkiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarocinie, racjonalne gospodarowanie środkami f
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Jarocin (wielkopolskie)

komisarz skarbowy -

Izba Skarbowa w Rzeszowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: komisarz skarbowy Izba Skarbowa w Rzeszowie ul. Geodetów 1 35-959 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach należących do właściwości Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie jako organu I i II instancji w zakresie podatku od towarów i usług – stosownie do właśc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Rzeszów (podkarpackie)

starszy inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego 75-626 Koszalin ul. Andersa 34 pok. 057 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rozpatrywanie spraw zakończenia budów i pozwoleń na użytkowanie; Prowadzenie postępowań naprawczych; Prowadzenie kontroli budów w celu spraw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Koszalin (zachodniopomorskie)

statystyk -

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: statystyk Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  przeprowadzanie kontroli formalnej, logicznej i rachunkowej zgromadzonych danych oraz wyjaśnianie potencjalnych błędów,  zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Włocławek (kujawsko-pomorskie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie ul. Opatowska 31 28-200 Staszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie całości spraw związanych z prowadzeniem sekretariatu zgodnie z przepisami regulującymi pracę kancelaryjno- biuro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Staszów (świętokrzyskie)

specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku ul. Na Stoku 48 80-874 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-25 - Kwidzyn (pomorskie)

PRACOWNIK BUDOWLANY - od 1 850 PLN

wykonywanie prac budowlanych przy dociepleniach
kontakt przez PUP - 2016-10-27 - Syrynia (śląskie)

księgowy -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikacja i księgowanie dokumentów źródłowych na kartach kontowych Analiza danych wynikających z kart kontowych, weryfikacja prawidłowości dokonanych księgowań Dokonywa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Jelenia Góra (dolnośląskie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie i nadzór merytoryczny informatycznych systemów kadrowych we wszystkich jednostkach Policji województwa pomorskiego; opracowywanie dokumentacji Komendanta
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu ul. Nysy Łużyckiej 42 45-035 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pod ką
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-13 - Opole (opolskie)

referent -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: weryfikowanie deklaracji podatkowych pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym w celu ustalenia rzetelności dokonanych rozliczeń wzywanie podatników do złożenia wyjaśnień bądź do usunięcia niepr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

starszy specjalista -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57 Gdańsk 80-748 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie dokumentów przetargowych, przeprowadzanie oraz uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówień publi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor wojewódzki -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej (marszałka województwa, starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu) i jednostkach organizacyjnych przeprowadz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-17 - Poznań (wielkopolskie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki 30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-19 - Kraków (małopolskie)

referent -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent 90-113 Łódź ul Traugutta 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowanie decyzji i postanowień administracyjnych gromadzenie akt niezbędnych w toku postępowania analiza dokumentacji przygotowanie odpowiedzi na skargi udział w oględzinach W
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Łódź (łódzkie)

specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Urząd Statystyczny Al. Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie metodologii i organizacji badania, w części dotyczącej paliw ropopochodnych w celu uzyskania wysokiej jakości wyników w badanym obszarze, a także inicjowanie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-30 - Warszawa (mazowieckie)

komisarz skarbowy -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: komisarz skarbowy Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2b 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wprowadzanie oraz przetwarzanie danych z deklaracji oraz innych informacji podatkowych, w tym przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu zgromadzenia informacji o podatnikach. Tw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-24 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach 39-100 Ropczyce Ul. Piłsudskiego 22 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wprowadzanie, usuwanie i aktualizacja baz danych systemów informatycznych Policji. Wykonywanie instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych i aplikacji biurowych.
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Ropczyce (podkarpackie)

starszy inspektor -

Ministerstwo Środowiska w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zbieranie i przetwarzanie danych oraz opracowywanie projektów dokumentów w procesie tworzenia polityki surowcowej, opracowywanie projektów założeń do tej polityki, analizowanie jej priorytetów i kie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj