Praca inspektor wojewódzki Kielce BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrolowanie jakości usług świadczonych przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego celem oceny realizacji przez nie zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i wykonywanych adopcji, prowadzenie postępowania administracyjnego w celu przygotowania projektów decyzji o wydaniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie lub wyrażaniu zgody na likwidację placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego i przekazywanie ich właściwemu ministrowi, współdziałanie z Departamentem Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy opracowywaniu, realizacji i finansowaniu programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, prowadzenie rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rejestru wolnych miejsc, dokonywanie analizy uchwał pod kątem zgodności z przepisami prawa, prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg i wniosków związanych z działalnością jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu, budynek A, piętro VI, stanowisko pracy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, częste wyjazdy służbowe, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; kontakty zewnętrzne z pracownikami jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: • w ofercie należy podać Nr ogłoszenia oraz swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e–mail, numer telefonu, • proponowane wynagrodzenie: zasadnicze 2 425,12 zł brutto dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi zasadami, • oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucane przez Komisję Rekrutacyjną, • kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną lub telefonicznie, • lista osób zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz informacja o terminie postępowania rekrutacyjnego zostanie umieszczona na stronie BIP ŚUW, • dokumenty kandydatek/ kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatek/ kandydatów przez okres 14 dni. Po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone, • nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną, • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pozostałe wymagania niezbędne: znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, znajomość rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, znajomość ustaw: o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, komunikatywność wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: 2016-09-26 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-16

Nazwa stanowiska: inspektor wojewódzki

Państwo: Polska

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: m. Kielce

Miejscowość: Kielce

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściowością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, prowadzenie postępowań podatkowych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rejestrowanie korespondencji wpływającej do wydziału, dokonywanie adnotacji o biegu spraw i sposobie ich załatwienia przedstawianie spraw, dokumentacji nie tworzącej akt sprawy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej,  sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikaniu oraz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Opolski Urząd Wojewódzki ul.Piastowska 14 45-082 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie ewidencji materiałowej sprzętu ochrony ludności i obronnego, Wykonywanie miesięcznego zestawienia stanów środków trwałych i pozostałych środków trwałych sprzętu znajd
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-31 - Opole (opolskie)

specjalista -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku ul. Pohulanka 2 80-807 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji i postanowień w zakresie pozwoleń na realizacje prac, poprzez szc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-14 - Gdańsk (pomorskie)

specjalista -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie dokumentacji przedkontrolnej obejmującej: program kontroli, analizę przedkontrolną, upoważnienia, oświadczenia, prowadzenie lub uczestniczenie w kontrolach, prowadzenie postępowań wyjaś
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-29 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: weryfikacja wniosków o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego i przygotowanie projektów decyzji Ministra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu Ul. Młodych Techników 61/63 53-647 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności związanych z postanowieniami przepisów ustawy - Prawo o miarach, ustawy o systemie tachografów cyfrowych, ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Wrocław (dolnośląskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2b 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa dokumentów i prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz wymiana informacji z państwami Unii Europejskiej w tym zakresie w celu zapobiegania powstawania nadu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Komenda Miejska Policji w Łodzi Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 90-114 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa systemów elektronicznej sprawozdawczości poprzez wprowadzanie, weryfikowanie i zatwierdzanie informacji w bazach danych w celu sprawnego wyszukiwania wybranych zagadnie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-25 - Łódź (łódzkie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul.Szczecińska 40 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola gospodarstw , punktów wytwarzania i obrotu pasz oraz sektora utylizacji. Pobieranie prób do badań la
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Szczecinek (zachodniopomorskie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W OSTROŁĘCE UL. SZPITALNA 2 07-410 OSTROŁĘKA Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO BUDOWLANE WYKONYWANIE CZYNNOŚC
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Ostrołęka (mazowieckie)

laborant -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: laborant 94-250 Łódź, ul. Siewna 13a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Oznaczanie czystości materiału siewnego nasion gatunków : rolniczych, warzywnych, ozdobnych oraz ziół, zgodnie z zasadami określonymi w metodyce IST
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Łódź (łódzkie)

informatyk -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk Izba Skarbowa ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Administrowanie systemem informatycznym jednostki w celu zapewnienia prawidłowej pracy systemów informatycznych. Zarządzanie infrastrukturą sieci LAN urzędu skarbowego w celu zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-27 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku Podlaski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku ul. Antoniukowska 11, 15-740 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa i p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Białystok (podlaskie)

referent -

Izba Skarbowa w Zielonej Górze Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności egzekucyjnych z wyłączeniem egzekucji pieniądza, rozliczanie wpływów z konta depozytowego, przygotowywanie poleceń przelewu i przekazanie do komórki
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Żagań (lubuskie)

drogomistrz -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „DROG-OSTRÓW -MAZ”) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontrolowanie dróg pod wzgl
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Płock (mazowieckie)

specjalista -

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja procedury właściwego obiegu korespondencji i dokumentów w sekretariacie, przygotowanie i przekazywanie akt spraw jawnych sekretariatu do archiwum prowadzenie terminarza spotkań i narad Dyrektora Urzędu; prowadzenie terminarz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Gdynia (pomorskie)

starszy legalizator -

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy legalizator Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu ul. Młodych Techników 61/63 53-647 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności związanych z kontrolą metrologiczną przyrządów do pomiaru masy i parametrów ruchu, objętości i przepływu cieczy opracowywanie dokumentacji te
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-02 - Świdnica (dolnośląskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa ul. A. Felińskiego 2b 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie źródłowych kontroli podatkowych w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych; sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych w celu udokumentowania przebiegu i wyników kon
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Wołomin (mazowieckie)

analityk -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: analityk Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu ul. Nysy Łużyckiej 42 45-035 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie badań fizykochemicznych w celu ilościowego określenia zawartości substancji wprowadzanych do środowiska
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-27 - Opole (opolskie)

inspektor wojewódzki -

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych II-instancyjnych w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych w sprawa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Wrocław (dolnośląskie)

naczelnik wydziału -

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie pracą wydziału, w tym rozdzielanie zadań pomiędzy pracowników zarządzanie pracami z zakresu przygotowania i opiniowania projektów regulacji prawnych oraz innych dokum
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-22 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii Wałbrzyska 2c Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, sprzeda
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Kamienna Góra (dolnośląskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: tworzenie i opiniowanie krajowych aktów prawnych (ustawa o bezpieczeństwie morskim i właściwe rozporządzenia, ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, u
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-04 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J.CH. Szucha 25 00-918 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowywanie propozycji regulacji prawnych z zakresu organizowania kształcenia i szkolenia zawodowego oraz funkcjonowania publicznych i niepublicznych placówek oświ
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-31 - Warszawa (mazowieckie)

KIEROWCA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO - od 1 850 PLN

Kierowanie samochodem.
kontakt przez PUP - 2016-11-30 - Kielce (świętokrzyskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściowością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu, prowadzeni
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikowanie wniosków o płatność okresową oraz końcową, w szczególności weryfikowanie danych uczestników projektu oraz prowadzenie pogłębionej analizy dokumentów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj