Praca starszy inspektor Opole BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ul. Głogowska 24 45-315 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Likwidacja dokumentów bezgotówkowych pod względem formalno-rachunkowym. Wprowadzanie do ksiąg rachunkowych w programie finansowo-księgowym danych z dowodów księgowych w porządku chronologicznym systematycznie zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Dekretowanie i księgowanie dokumentów w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej oraz prowadzenie kart indywidualnych. Prowadzenie kasy Komendy polegajace na przyjmowaniu wpłat od osob fizycznych i jednostek zewnętrznych, wypłacanie zatwierdzonych dokumentów gotówkowych, sporządzanie raportów kasowych. Sporządzanie przelewów bankowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miesięczne uzganianie wydatków, kosztów i kont rozrachunkowych. Współpraca z wydziałem kwatermistrzowsko-technicznym w zakresie uzgadniania ewidencji analitycznej i syntetycznej w zakresie gospodarki magazynowej Komendy Miejskiej PSP w Opolu. Sporzadzanie comiesięcznych wydruków z ksiąg rachunkowych . Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Praca biurowa przy komputerze. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Siedziba Komendy znajduje się w Opolu, przy ul. Głogowskiej 24 i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek komendy nie dostosowany do pracy osób niepełnosprawnych ruchowo ( brak wind i podjazdów) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Postępowanie rekrutacyjne będzie składało się z następujących etapów: 1) analiza dokumentów, 2) testy merytoryczne- jednokrotnego wyboru, lub testy otwarte – przeprowadzane w przypadku gdy wpłynie więcej niż 10 ofert, 3) testy umiejętności praktycznych - przeprowadzane dla nie więcej niż 5 najlepszych osób wyłonionych na podstawie testu merytorycznego. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy kilku kandydatów uzyska taką sama ilość punktów co kandydaci na miejscach od pierwszego do piątego, osoby te zostaną również zakwalifikowane do kolejnego etapu, w przypadku gdy Komisja podejmie decyzję o zastosowaniu tej metody rekrutacji, 4) rozmowa kwalifikacyjna - przeprowadzana w przypadku wpływu do 10 ofert lub dla nie więcej niż 5 najlepszych osób wyłonionych na podstawie testu. Wyjątek stanowi sytuacje kiedy kilku kandydatów uzyska taką sama ilość punktów co kandydaci na miejscach od pierwszego do piątego, osoby te zostaną również zakwalifikowane do kolejnego etapu. 5). Ustala się sposób dokonywania ocen kolejnych etapów naboru: - testy merytoryczne: a) jednokrotnego wyboru - odpowiedź prawidłowa 1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi 0 punktów, b) otwarte - odpowiedź prawidłowa 1 punkt, odpowiedź niepełna 0,5 punktu, odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi 0 punktów. - testy umiejętności praktycznych: odpowiedź prawidłowa 1 punkt, odpowiedź niepełna 0,5 punktu, odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi 0 punktów. - rozmowa kwalifikacyjna: odpowiedź prawidłowa 1 punkt, odpowiedź niepełna 0,5 punktu, odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi 0 punktów. Informacja o kandydatach, którzy spełniają wymagania niezbędne wraz z terminem i formą przeprowadzenia kolejnego etapu zostanie opublikowana w BIP-ie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej PSP w Opolu. 11. Inne Informacje: Oświadczenia o których mowa w ogłoszeniu o naborze należy wypełnić wg wzoru określonego w zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy w Korpusie Służby Cywilnej zamieszczonego w BIP KM PSP Opole - http://kmpsp-opole.bip-e.pl Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do urzędu ) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto: 2090,00 zł miesięcznie. Dodatkowe informacje: pod nr telefonu 77 400 20 15 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok i 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia spraw finansowych pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość programów Word, Exel, obsługa urządzeń biurowych. Obsługa programów finansowo-ksiegowych. Umiejetność komunikowania się wymagania dodatkowe: Znajomość ustwy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-26 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ul. Głogowska 24 45-315 Opole w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej I piętro p.101 lub przesłać pod wskazany adres

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-16

Nazwa stanowiska: starszy inspektor

Państwo: Polska

Województwo: opolskie

Powiat: m. Opole

Miejscowość: Opole

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

specjalista -

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udzielanie informacji prawnej, informacji o stanie sprawy, przesłuchiwa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: bieżąca analiza stanu prawnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pozostałych zadań Oddzia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-02 - Poznań (wielkopolskie)

KONSERWATOR TERENÓW ZIELONYCH - od 12,5 PLN

Koszenie trawników,przycinanie gałęzi itp.
ABC Service Sp. zo.o. - 2016-06-28 - Opole (opolskie)

naczelnik -

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynowanie i kontrola prac Wydziału w celu zapewnienia terminowości, prawidłowości i odpowiedniej jakości realizowanych w Wydzi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

naczelnik -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik Oddział GDDKiA w Gdańsku 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie, nadzór i koordynacja prac Wydziału i Zespołów Kierowników Projektów inwestycji prowadzonych przez Oddział, ustalania zakresu badań, ekspertyz i technolo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Gdańsk (pomorskie)

starszy inspektor -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Pozyskiwanie i przetwarzanie danych GIS (wektoryzacja, konwersja, kalibracja, zasilanie, uaktualnianie, migr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Wrocław (dolnośląskie)

inspektor ochrony środowiska -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110A 00-716 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w celu sprawdzenia przestrze
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Radom (mazowieckie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie ul. J. Dekana 6 64-100 Leszno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, w zakresie podatku od towarów i usług, opracowywanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia praw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Leszno (wielkopolskie)

specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w realizowaniu prawa i obowiązku reprezentowania Skarbu Państwa przez Ministra Zdrowia w zakresie wyposażania jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w nieruchomości, z wyłączeniem Narod
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-15 - Warszawa (mazowieckie)

konsultant -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: konsultant Główny Urząd Statystyczny Al. Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowywaniem kompleksowych opracowań analitycznych w obszarze charakterystyki społeczno – ekonomicznej oraz rynku pracy w ce
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-30 - Warszawa (mazowieckie)

Sprzedawca -

(pół etatu) C.H. Solaris Center Sprzedawca Sklepu Sola r, to osoba aktywnie uczestnicząca w obsłudze klienta (będąca zarówno sprzedawcą jak i doradcą klienta), współpracująca z całym zespołem sklepu, dbająca o wygląd i wystrój sklepu. Jeśli jesteś osobą entuzjastycznie nastawioną do życia, lubisz kontakt z ludźmi i pasjonuje Cię moda, wówczas możemy zaoferować: Ciekawą pracę w perspek
Solar Company S.A. - 2016-09-05 - Opole (opolskie)

główny specjalista -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Główny Inspektorat Transportu Drogowego ul. Aleje Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zarządza oraz utrzymuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w zakresie rozwoju or
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny INSPEKCJA WETERYNARYJNA Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrole podmiotów nadzorowanych przez inspekcję weterynaryjną. Prowadzenie dokumentacji i wymaga
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Białobrzegi (mazowieckie)

młodszy specjalista -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, z dopiskiem w liście motywacyjnym Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie i nadzór merytoryczny informatycznych systemów kadrowych we wszystkich jednostkach Policji województwa pomorskiego; opracowywanie dokumentacji Komendanta
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Gdańsk (pomorskie)

starszy specjalista -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie wniosków o wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemca, prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania zezwoleń na pracę dla cudzozi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-19 - Warszawa (mazowieckie)

starszy laborant -

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy laborant Komenda Wojewódzka Policji, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie próbek do badań metodami instrumentalnymi. Wykonywanie wstępnych badań pod nadzorem biegłego przy użyciu optycznych urządzeń powiększających, me
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Kielce (świętokrzyskie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent 91-202 Łódź, ul. Warecka 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie i ewidencjonowanie materiałów przeznaczonych do archiwizowania porządkowanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobów gromadzonych w archiwum wprowadzanie danych do informat
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Łódź (łódzkie)

specjalista -

Biuro do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi Inspektor do spraw Substancji Chemicznych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Biuro do spraw Substancji Chemicznych ul. Dowborczyków 30/34 90-019 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Współpraca przy wykonywaniu ocen substancji chemicznych przypisanych Polsce w ramach kroczącego planu Komisji Europejskiej (CORAP), ze szcz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Łódź (łódzkie)

MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH - 2 200 - 2 900 PLN

Budowa napowietrznych sieci światłowodowych, obsługa serwisowa infrastruktury sieciowej i abonentów sieci, wykonywanie przyłączy do sieci internet, konfiguracja sprzętu informatycznego, praca w godz. 08:00-16:00
CityMedia Sp. z o.o - 2016-10-04 - Opole (opolskie)

POMOCNIK W PRACOWNI REKLAMY - od 1 850 PLN

Pomoc przy produkcji elementów reklamy zewnetrznej polegającej głównie na skłądaniu, skręcaniu, klejeniu, wyklejaniu, malowaniu, termoformatowaniu i innych drobnych pracach manualnych; montaż elementów reklam świetlnych, w tym instalacji elektrycznej wewnątrz reklam świetlnych na bazie technologii LED; testowanie i weryfikacja poprawnosci wykonania reklam świetlnych; obsługa prostych programów komputerowych do zarządzania praca maszyn tnących; obsługa urządzen frezujących CNC oraz urządzeń do cięcia laserowego tworzyw sztucznych dla potrzeb produkcji reklam swietlnych; przygotowanie paczek do wysyłki zgodnie z obowiązującymi standardami
Brandekor Pracownia Reklamy i Dekoracji Monika Andrzejewska - 2016-11-22 - Opole (opolskie)

starszy specjalista -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwoleń na budowę, w zakresie dróg publicznych kra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-06 - Poznań (wielkopolskie)

specjalista -

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: badanie wiarygodności finansowej przedsiębiorców w celu oceny spełnienia wymagań dotyczących przyznania licencji na wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-04 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. ks. Stefana Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęceg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-08 - Strzelce Krajeńskie (lubuskie)

starszy specjalista -

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie i aktualizowanie komputerowej ewidencji finansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji wy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Rzeszów (podkarpackie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Badanie zasadności zwrotu podatku oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w tym zakresie w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia obowiązków podatkowych. Przygotowywanie i wydawanie postan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Warszawa (mazowieckie)

radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów -

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie rozwiązań systemowych, organizacyjnych i interpretacyjnych dotyczących wsparcia społeczeństwa obywatelskiego analizow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-18 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻ - RECEPCJONISTKA (SEKRETARKA) - 997,4 PLN

Praca w godzinach 08:00-16:00 od poniedziałku do piątku
kontakt przez PUP - 2016-03-09 - Opole (opolskie)

referent -

Izba Celna w Białej Podlaskiej Dyrektor Izby Celnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Celna w Białej Podlaskiej ul. Celników Polskich 21 21-500 Biała Podlaska Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kancelarii sekcji dochodzeniowo-śledczej w Chełmie w celu zapewnienia płynności pracy komórki realizacja zadań związanych z obsługą systemów informatycznyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Chełm (lubelskie)

metrolog -

Główny Urząd Miar w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: metrolog ul. Elektoralna 2 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Uczestniczy w prowadzeniu badań w ramach oceny zgodności taksometrów, zatwierdzania typu przyrządów do pomiarów prędkości w ruchu drogowym, homologacji analogowych i cyfrowych tachografów, wykresówek i kart do tacho
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-28 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj