Praca kontroler rozliczeń Łańcut BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Izba Skarbowa w Rzeszowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kontroler rozliczeń Izba Skarbowa w Rzeszowie ul. Geodetów 1 35-959 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości, zwrotów podatku oraz wydawanie postanowień w tym zakresie, prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu dostarczenia aktualnej informacji na temat stanu wzajemnych rozliczeń pomiędzy urzędem a podatnikiem, udzielanie odpowiedzi na zajęcia wierzytelności dokonywane przez sądowe organy egzekucyjne w celu dokonywania potrąceń w tym zakresie. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt z podatnikami. Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w dwóch niezależnych budynkach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Wejścia do budynków nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak dźwigu osobowego, w budynkach występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Za datę wpływu dokumentu przyjmuje się datę złożenia dokumentów w Izbie Skarbowej w Rzeszowie lub datę stempla pocztowego. Oferty złożone lub nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia. Oświadczenia (wzór do pobrania ze strony www. rzeszow.apodatkowa.gov.pl), list motywacyjny - powinny zawierać datę i własnoręczny podpis kandydata – w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub drogą e-mailową na wskazany adres poczty elektronicznej o terminie kolejnego etapu naboru. Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej w Rzeszowie, która jest dostępna na stronie internetowej www. rzeszow.apodatkowa.gov.pl. Metody i techniki naboru: I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów, pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych, II etap: Pisemny test wiedzy, III etap: Rozmowa kwalifikacyjna. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.300 zł. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani, za wyjątkiem kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, podlegają zniszczeniu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Oferty pozostałych kandydatów, wymienionych w tym protokole, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (17) 85 03 631. Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego powyżej 3 miesięcy doświadczenia zawodowego w rachunkowości podatkowej pozostałe wymagania niezbędne: Dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustawy Ordynacja podatkowa, Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych, Wymagane umiejętności interpersonalne: łatwość komunikacji, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny precyzyjny i zwięzły, umiejętność pracy w zespole. wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: 2016-09-19 Izba Skarbowa w Rzeszowie ul. Geodetów 1 35-959 Rzeszów

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-14

Nazwa stanowiska: kontroler rozliczeń

Państwo: Polska

Województwo: podkarpackie

Powiat: łańcucki

Miejscowość: Łańcut

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

specjalista -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postepowań administracyjnych w zakresie umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłat należności z tytułu grzywien nałożonych w d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie analizy wpływających do Centrum Operacyjnego MON dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia przez adresatów. Kompletowanie opinii i analiz do materia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie prowadzenia całego procesu legislacyjnego nieskomplikowanych projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw, projektów rozporządzeń i projektów zarządzeń pozostają
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-04 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rejestrowanie dokumentów papierowych w elektronicznym systemie zarządzania dokumentacją (EZD) w celu zapewnienia prawidłowego obieg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

specjalista -

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. M. Kasprzaka 18/20, 04-118 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących zatwierdzenia, zmiany i zatwierdzenia lub ustalenia oferty ramowej w zakresie dostępu telekomunikacyjnego oraz z zakresu zatwierdzania o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. Kopernika 17"A" 70-241 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadawanie i unieważnianie przydziałów mobilizacyjnych. Prowadzenie uzgodnień z jednostkami wojskowymi. Realizacja zadań zwiazanych z powoływaniem na ćwiczenia wojskowe. Obsłu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-11 - Szczecin (zachodniopomorskie)

wizytator -

Kuratorium Oświaty w Lublinie Lubelski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator 20-950 Lublin ul. 3 Maja 6 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego, reprezentowanie Lubelskiego Kuratora Oświaty wobec podmiotów zewnętrznych w zakresie problematyki dotyczącej wychowania, rodziny, promocji zdrowia, niedostosowania społ
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Lublin (lubelskie)

starszy inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor 63-800 Gostyń ul. Wrocławska 44 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych, Rejestru Druków Przekazywanych do Zespołu Finansów,Zaop. Łączności i Informatyki przekazywanie druków statystycznych oraz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-11 - Gostyń (wielkopolskie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Okopowa 15 80-819 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie list uposażeń dla funkcjonariuszy i wynagrodzeń dla pracowników cywilnych oraz wykazów dodatkowych z tytułu innych świadczeń; prowadzenie ewidencji upos
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Gdańsk (pomorskie)

informatyk -

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie ul. Diamentowa 2 20-447 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: administrowanie siecią komputerową w celu zapewnienia sprawnego działania sieci, wszystkich urządzeń i baz danych admi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Lublin (lubelskie)

młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej ul. Brodowicza 13 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie próbek, odczynników i materiałów pomocniczych do badań współuczestnictwo w wykonywaniu badań monitorowanie warunków środowis
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Kraków (małopolskie)

inspektor wojewódzki -

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych w I i II instancji oraz trybie nadzwyczajnym w celu przygotowania projektów decyzji i postanowień w oparciu o prz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Katowice (śląskie)

referent -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie wstępnej formalnej i merytorycznej weryfikacji deklaracji i zeznań celem realizacji zadań w zakresie poboru podatków, dokonywanie czynności sprawdzających dot. deklaracji i zezna
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Wrocław (dolnośląskie)

starszy specjalista -

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Podlaski Urząd Wojewódzki ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć organów I instancji w sprawach dotyczących pozwoleń budowlanych, analizowanie zebranych w sprawie materiałów dowodowych w tym
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Łomża (podlaskie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 6 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych, kontrol
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-01 - Kraków (małopolskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wąbrzeźnie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul.Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie zadań Inspekcji Weterynaryjnej okreslonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej praca w terenie praca w siedzibi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-12 - Wąbrzeźno (kujawsko-pomorskie)

inspektor wojewódzki -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej II instancji prowadzenie postępowań nadzwyczajnych w zakresie adm
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Warszawa (mazowieckie)

kierownik projektu (koordynator realizacji kontraktów) -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik projektu (koordynator realizacji kontraktów) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Al. Warszawska 89 10-083 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie i monitorowanie prac związanych z budową dróg i obiektów inżyniers
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Krucza 6 22-600 Tomaszów Lubelski Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt w tym pobieranie próbek oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zleconych u
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-08 - Tomaszów Lubelski (lubelskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Obrony Narodowej Al.Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kontroli kompletności i rzetelności dokumentacji dotyczacej wydatków żołnierzy zawodowych pełniacych służbę poza granicami kraju, zrealizowanych za
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Plac Trzech Krzyży 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitorowanie wdrażania POIiŚ 2014-2020 w sektorze środowiska, sprawozdawczość z realizacji POIiŚ 2014-2020 w sektorze środowiska, wdrażanie programu operacyjnego POIiŚ 2014-2020 w sektorze środowiska, udział w aktualizow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie ul. Połczyńska 68 75-816 Koszalin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola nad zakładami i miejscami produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, kontrola środków
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Koszalin (zachodniopomorskie)

archiwista -

Archiwum Państwowe w Zamościu Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: archiwista Archiwum Państwowe w Zamościu ul. Hrubieszowska 69A 22-400 Zamość Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie materiałów archiwalnych do digitalizacji (w ramach potrzeb) Digitalizacja materiałów archiwalnych – jednostek książkowych, akt luźnych, materiałów płaskich o ró
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Zamość (lubelskie)

drogomistrz -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „DROG-OSTRÓW -MAZ”) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontrolowanie dróg pod wzgl
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Płock (mazowieckie)

specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warszawa, ul. Czereśniowa 98 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie archiwum zakładowego i składnicy akt, nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych przez pracowników Inspektoratu (wykonywanie funkcji koordynatora
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Lublinie ul. T. Szeligowskiego 24 20-883 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie całości spraw związanych z obsługą kadrową pracowników zatrudnionych w izbie skarbowej, prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowywaniem z ubez
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-21 - Lublin (lubelskie)

specjalista -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Inspektorat Transportu Drogowego Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zbieranie, przyjmowanie i analizowanie potrzeb materiałowych składanych przez poszczególne komórki organizacyjne; Realizowanie planu wydatków mająt
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-27 - Warszawa (mazowieckie)

księgowy -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24, 26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • Weryfikacja i księgowanie dokumentów źródłowych na kartach kontowych w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji uprawnionym podmiotom • Analiza danych wynikaj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-13 - Wrocław (dolnośląskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie ul. Świerczewskiego 27 , 42-500 Będzin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem ubocznyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-25 - Będzin (śląskie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Powiatowy Inspektorat Weterynarii 87-300 Brodnica , ul. Wesoła 22 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kasy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, sporządzanie raportów kasowych, raportów finansowo- rzeczowych dochodów budżetowychza czynności urzędowe. ko
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-01 - Brodnica (kujawsko-pomorskie)

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj