Praca archiwista Ełk BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Archiwum Państwowe w Suwałkach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: archiwista Archiwum Państwowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 69 16-400 Suwałki Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: porządkowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych sporządzanie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych i wyższego rzędu udział w procesie przejmowania materiałów archiwalnych udział w sporządzaniu ekspertyz i opinii z zakresu archiwistyki i nauk pokrewnych udział w realizacji projektów naukowych, popularyzacyjnych i edukacyjnych przygotowywanie materiałów archiwalnych do digitalizacji wspomaganie działań z zakresu profilaktyki materiałów archiwalnych Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu, - praca na wysokości do 3 metrów w magazynach archiwalnych, - możliwy kontakt z kurzem archiwalnym i zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt, - praca przy sztucznym oświetleniu, - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, skaner), - stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze urzędu (budynek 2 piętrowy), - magazyny archiwalne na różnych kondygnacjach (parter - II piętro), - konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami, brak dźwigu osobowego, - brak specjalistycznych urządzeń, umożliwiających pracę osobom niewidomym, głuchoniemym oraz niedosłyszącym. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Proponowane wynagrodzenie brutto: 2200,00 zł. Przewidywany termin zatrudnienia: 10.2016 r. Proces naboru składa się z III etapów: etap I - analiza złożonych dokumentów etap II - test pisemny (gdy liczba kandydatów spełniających wymogi formalne będzie większa niż 5) etap III - rozmowa kwalifikacyjna Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni/ do naboru zostaną powiadomione/ni/ o terminie dalszego postępowania związanego z naborem. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Złożonych dokumentów nie odsyłamy Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 87 5662167 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy 3 miesiące doświadczenia zawodowego 1) w administracji publicznej (państwowej lub samorządowej) lub w obszarze zarządzania dokumentacją (obiegu dokumentacji) lub 2) w archiwum lub w archiwum zakładowym, lub w składnicy akt pozostałe wymagania niezbędne: znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach znajomość podstawowych zasad i pojęć stosowanych w archiwistyce znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym zainteresowania historią umiejętność pracy w zespole wymagania dodatkowe: znajomość języka rosyjskiego w zakresie umożliwiającym czytanie i rozumienie tekstów znajomość języka niemieckiego w zakresie umożliwiającym czytanie rękopisów i druków sprzed 1945 roku wiedza z zakresu ustroju administracji publicznej w Polsce w okresie od 1945 r. do czasów współczesnych wiedza z zakresu historii regionu Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym, potwierdzona odpowiednim dokumentem (np. kopią świadectw, certyfikatu, zaświadczenia) Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-23 Archiwum Państwowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 69 16-400 Suwałki

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-13

Nazwa stanowiska: archiwista

Państwo: Polska

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: ełcki

Miejscowość: Ełk

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z ewidencją dróg - obsługa programu Bank Danych Drogowych w zakresie ewidencji oraz administrowani
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Płock (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Czysta 3, 96-300 Żyrardów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Kontrola nad zakładami i miejscami produkcji środków spożywczych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Żyrardów (mazowieckie)

starszy specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista ul. Zygmunta Augusta 16 85-082 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego , prowadzenie postępowa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

główny specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw dotyczących zdrowia osób starszych wynikających z Narodowego Programu Zdrowia, uczestniczenie w przygotowywaniu i realizacji rozwiązań dotyczących zdrowotnej polityki seni
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, wyjazdów zagranicznych oraz spotkań kierownictwa Ministerstwa w kraju i zagranicą z przedstawicielami inny
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Wojskowa Komenda Uzupełnień, ul. Cyganerii 51 43-100 Tychy Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z administrowaniem zasobami rezerw osobowych w wyznaczonym zakresie prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej z wykorzystaniem sy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Tychy (śląskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie ul. Olszewska 7 09-300 Żuromin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt kontrola wymagan weterynaryjnych dla handlu i obrotu zwierzetami pobieranie prób do badań kontrola
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Żuromin (mazowieckie)

asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie analiz chemicznych zgodnie z zasadami obowiązującymi laboratorium akre
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola obiektów budowlanych w celu sprawdzenia właściwego ich utrzymania przez właścicieli i zarządców tych obiektów, kontrola wykonywania
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-17 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

starszy inspektor -

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie i koordynacja prac dotyczących zgłoszeń i naprawy pojazdów transportowych i sprzętu silnikowego
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Łódź (łódzkie)

wizytator -

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewaluacji zewnętrznej problemowej i całościowej w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznej problemowej lub ca
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Białystok (podlaskie)

specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa IZ PO IiŚ w zakresie przygotowywania i koordynacji realizacji umów cywilnoprawnych w ramach środków pozostających w dyspozycji IZ PO IiŚ 2014-2020 obejmujących zamówienia publiczne poniżej i powy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Warszawa (mazowieckie)

ekspert nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kraśniku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: ekspert nadzoru budowlanego Ul. Lubelska 115 23-200 Kraśnik Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w zakresie zgodności wykonywanych robót budowlanych ze zgłoszeniem, zatwierdzonym projektem budowlanym, sztuką bud
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Kraśnik (lubelskie)

archiwista -

Archiwum Państwowe w Siedlcach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: archiwista Archiwum Państwowe w Siedlcach ul. Kościuszki 7 08-110 Siedlce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Samodzielnie prowadzi poszukiwania w materiałach archiwalnych na zlecenie osób fizycznych oraz podmiotów działających w kraju i za granicą. Przygotowuje projekty odpowiedzi w związku z realizacją
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Siedlce (mazowieckie)

główny specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizowanie zadań Ministra Zdrowia wynikających z przepisów o działalności leczniczej w odniesieniu do spraw pracowniczych dotyczących pielęgniarek i położnych Prowadzenie spraw dotyczących ponadzakłado
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Celna w Białej Podlaskiej Dyrektor Izby Celnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Celna w Białej Podlaskiej ul. Celników Polskich 21 21-500 Biała Podlaska Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kancelarii komórki w celu zapewnienia płynności pracy komórki wykonywanie zadań związanych z obsługą sekretariatu w celu zapewnienia sprawnej obsługii peten
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Lublin (lubelskie)

inspektor wojewódzki -

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie kontroli zewnętrznych (planowych i doraźnych) w podmiotach nadzorowanych lub podległych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu. P
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Szczecin (zachodniopomorskie)

główny specjalista -

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J.Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Określanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w zakresie kształcenia zawodowego oraz monitorowanie ich stosowania w praktyce szkolnej
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

radca prawny -

Kuratorium Oświaty w Katowicach Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Kuratorium Oświaty ul.Powstańców 41a 40-024 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sporządzanie opinii prawnych w celu rozwiązywania przedstawionych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, Wicekuratorów Oświaty oraz komórki organizacyjne zagadnień prawnych budzących wąt
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-01 - Katowice (śląskie)

inspektor wojewódzki -

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: weryfikacja rocznych informacji o zrealizowanych lub podjętych przez jednostki samorządu terytorialnego w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia pu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Wrocław (dolnośląskie)

starszy specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  współpraca z przedstawicielami Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Gabinetu KGP, Biura Finansów KGP i innymi komórkami merytorycznymi KGP w tematach dot. roszcz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe prowadzenie postępowań administracy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny PIWet w Łodzi ul. Wapienna 15 91-087 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad prawidłową realizacją programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, nadzór nad przyjmowaniem i wysyłką pobranych od zwierząt próbek do badań, w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Łódź (łódzkie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie ul. Orężna 9 05-501 Piaseczno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Kontrola nad prze
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Piaseczno (mazowieckie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku ul. Leśna 40 19-400 Olecko Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa kancelaryjno-biurowa Inspektoratu (prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących z Inspektoratu) kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz ko
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Olecko (warmińsko-mazurskie)

starszy specjalista -

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista 85-158 Bydgoszcz ul. Dąbrowskiego 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 1) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 2) sporządzanie i przedstawianie komendanto
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Wapiennikowa 21a 25-112 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie szczegółowej obserwacji i rejestracji pojawiania się i nasilenia organizmów szkodliwych oraz sygnalizowanie terminów i meto
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Sandomierz (świętokrzyskie)

specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynacja pracy zespołu analityków i informatyków w zakresie opracowywania danych do umieszczenia w zewnętrznej bazie analiz oraz funkcjonalności tej bazy, w ramach projektu Mapy Potrzeb Zdrowotnyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Kielcach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Kielcach ul. Witosa 78 b 25-561 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, a także wystawianie i przekazyw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Opatów (świętokrzyskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj