Praca sekretarz Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: sekretarz Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji (również w języku angielskim) wpływającej do Ministra Edukacji Narodowej oraz Biura Organizacyjnego, w szczególności prowadzenie elektronicznej ewidencji pism oraz nadzorowanie obiegu i ekspedycja korespondencji. Prowadzenie wykazu spraw terminowych, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów niejawnych stosownie do właściwych przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz przechowywanie dokumentów niezbędnych w bieżącej pracy Biura Organizacyjnego. Prowadzenie terminarza dyrektora i zastępcy dyrektora, organizacja spotkań oraz przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom. Redagowanie standardowych pism i przepisywanie zleconych tekstów na polecenie dyrektora Biura lub jego zastępcy, aktualizowanie danych teleadresowych podmiotów i osób, z którymi współpracuje Ministerstwo. Sporządzanie projektu planu urlopów pracowników Biura oraz monitorowanie, zgodnego z zatwierdzonym przez dyrektora Biura planem, wykorzystania urlopów przez pracowników Biura. Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie i rejestrowanie faksów, obsługa poczty elektronicznej. Obsługa gości i interesantów, w tym kierowanie interesantów zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie, do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych lub pracowników. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Obsługa klientów zewnętrznych. Stres związany ze zmiennymi warunkami pracy oraz koniecznością szybkiego reagowania w nieoczekiwanych sytuacjach. Niektóre zadania lub sytuacje mogą wymagać umiejętności szybkiego docierania do potrzebnych informacji, a także powiązania różnych faktów i zdarzeń – okresowo praca pod presją czasu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe, możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo, schodołaz do ewentualnego wykorzystania. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”), zostaną odrzucone. Kopie dokumentów dot. stażu pracy/doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać zamknięty okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu. Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie BIP MEN, w zakładce "Praca" ”wzory oświadczeń do naboru”, hiperłącze: Praca/Wzory oświadczeń do naboru. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Zachęcamy do składania cv w formacie Europass – http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-244, 34-74-852 lub 34-74-170. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-244, 34-74-852 lub 34-74-170. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku sekretarskim lub asystenckim pozostałe wymagania niezbędne: znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1) znajomość podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania) w tym służby cywilnej (organizacja, uprawnienia i obowiązki członków korpusu służby cywilnej) znajomość przepisów regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługa komputera (poczta elektroniczna, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny) umiejętność obsługi wszelkich urządzeń biurowych dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” komunikatywność umiejętność współpracy umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy własnej skrupulatność i dokładność odporność na stres dyspozycyjność wymagania dodatkowe: ponad 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji rządowej ukończony kurs lub szkoła dla sekretarzy dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub stosowne oświadczenie Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w przypadku deklaracji ich spełnienia tj. dodatkowe doświadczenie zawodowe/staż pracy, ukończony kurs lub szkoła dla sekretarzy (np. kopie świadectw pracy, referencji, zakresów czynności, opisów stanowisk i innych zaświadczeń). 2016-09-16 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 55 al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa (z dopiskiem „Oferta pracy : BO, sekretarz, BO/BO-SEK/1 (A1)”)

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-09

Nazwa stanowiska: sekretarz

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

inspektor -

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Okręgowy Urząd Miar ul. Elektoralna 4/6 00-139 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wzorcowanie przyrządów pomiarowych z zakresu pomiarów siły i twardości zgodnie z możliwościami pomiarowymi Laboratorium, wzorcowanie przyrządów własnych Laboratorium zgodnie z harmonogramem wzorcowa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Warszawa (mazowieckie)

Analityk w Obszarze Rozwoju Aplikacji -

Obszar IT Banku Millennium w Polsce pełni rolę centrum kompetencyjnego dla portugalskiej Grupy Millennium BCP. Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę k
Bank Millennium S.A. - 2016-09-28 - Warszawa (mazowieckie)

Praktykanta/ki do Działu Mediów -

HRK jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych polskich organizacji doradczych z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Dostarczamy naszym klientom rozwiązania potrzebne na każdym etapie cyklu życia pracownika w organizacji – od rekrutacji i employer brandingu, poprzez ocenę i rozwój pracowników, obsługę kadr i płac, aż po outplacement. Istniejemy od 2000 roku i działamy w oparciu o
HRK S.A - 2016-09-13 - Warszawa (mazowieckie)

CIEŚLA - BETONIARZ - od 2 500 PLN

jw
MONTING SP. Z O.O. - 2016-07-04 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Franciszkańska 3-5 62-800 Kalisz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie czynności inspekcyjno-kontrolnych z zakresu prawa budowlanego na terenie miasta Kalisza. Przygotowywania projektów decyzji, postanowień i innych pism urzęd
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Kalisz (wielkopolskie)

Konsultant ds Telefonicznej Obsługi Klienta -

W Banku Millennium cenimy różnorodność, bo każdy z nas jest inny i prezentuje swoje, oryginalne spojrzenie na świat. Dzięki temu tworzymy kompletny, zgrany zespół. Dołącz do nas i rozwijaj się w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, ceniącej najwyższe standardy i doskonałą jakość. Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy w Warszawie na stanowisku: Konsultant ds. Telefonicznej O
Bank Millennium S.A. - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: naliczanie uposażeń policjantów i wynagrodzeń pracowników Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego, naliczanie pozostałych należności z tytułu odpraw dla zwolnionyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

Asystent ds Księgowości -

Zakres obowiązków: Rozliczanie raportów kasowych, Wsparcie działu w codziennych zadzaniach, Współpraca z kadrą menadżerską sklepów i działem zakupów. Oczekiwania: Wykształcenie minimum średnie w kierunku finanse i rachunkowość, Podstawowa wiedza z zakresu księgowości i rachunkowości oraz doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem, Bardzo dobra zanajomość pakietu MS Office
LeasingTeam Group praca tymczasowa - 2016-10-26 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J.Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa członków Kierownictwa MEN w związku z ich uczestnictwem w posiedzeniach Rady Ministrów oraz Stałego Komitetu Rady Ministrów. Koordynowanie opiniowania projektów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-25 - Warszawa (mazowieckie)

Praktykant w Oddziale Bankowym -

W ramach programu BEZPŁATNYCH PRAKTYK umożliwiamy studentom zapoznanie się w naszych placówkach bankowych z codziennym funkcjonowaniem instytucji finansowej. Dajemy okazję przede wszystkim do sprawdzenia się w pracy bezpośrednio z klientem przez realizację zadań promocyjnych, przedstawianie oferty banku itp. zainteresowanie pracą w obsłudze klienta motywacja do zdobywania praktycznych doświadczeń umi
Euro Bank S.A. - 2016-11-21 - Warszawa (mazowieckie)

Tester Oprogramowania -

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za: tworzenie przypadków i scenariuszy testowych dla aplikacji, projektowanie testów na podstawie specyfikacji wymagań, przeprowadzanie testów funkcjonalnych, dokumentacja wykonanych testów, analizowanie wykonanych testów i zgłaszanie usterek, udział w testach użytkownika końcowego, ścisła współpraca z analitykami biznesowymi i programistami. Oczekujemy od Ci
Getin Noble Bank S.A. - 2016-11-21 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor 80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie książek obiektów budowlanych, ewidencjonowanie protokołów okresowych przeglądów obiektów budowlanych oraz ekspertyz budowlanych - na bieżąco. Panowanie i zgłaszan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Gdańsk (pomorskie)

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku ul. Pohulanka 2 80-807 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie i aktualizacja planu ochrony i ewakuacji zabytków na wypadek zagrożenia dla terenu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-14 - Gdańsk (pomorskie)

Ekspert Koordynator -

Będziesz odpowiedzialny za: nawiązywanie i utrzymywanie relacji z Klientami, realizację celów sprzedażowych, wdrażanie nowych pracowników, koordynowanie i wsparcie pracy zespołu sprzedażowego. Zainteresowani jesteśmy osobą, która: jest doświadczonym sprzedawcą w branży finansowej (min. 3-letnie doświadczenie) jest silnie nastawiona na realizację celów, również tych związanych z własnym rozwo
Bank Pocztowy S.A. - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

Administrator Aplikacji Platformy Sprzedażowej -

Główne obowiązki: zapewnienie nieprzerwanej i poprawnej pracy aplikacji (aplikacje sprzedażowe i wspomagające na platformie Microsoft), instalacja nowych wersji i poprawek aplikacji oraz oprogramowania narzędziowego, obsługa awarii, incydentów i problemów w aplikacjach, zarządzanie profilami dostępowymi w aplikacjach i zapewnianie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, rozwiązywanie problemów związan
FM Bank PBP S.A. - 2016-09-09 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie sekretariatu w celu wsparcia w bieżącej pracy Naczelnika i pracowników Urzędu. Organizowanie obiegu informacji i dokumentacji w zakresie spraw związanych z obsługą kadr, gospodarowania mieniem,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Węgrów (mazowieckie)

Doradca Klienta -

do salonu w Factory Ursus w Warszawie Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za aktywną sprzedaż, fachowe doradztwo w zakresie produktów oferowanych przez firmę OCHNIK, przygotowanie dokumentów sprzedażowych oraz dbanie o wygląd i wystrój salonu. Wymagania wysoka motywacja i zaangażowanie w pracę otwartość na szybkie zdobywanie wiedzy życzliwość i łatwość w nawiązywaniu kont
OCHNIK S.A. - 2016-10-18 - Warszawa (mazowieckie)

Supply Chain Analyst (m/f) -

Podsumowanie / Job summary: Dla naszego Klienta w związku z dynamicznym rozwojem struktur organizacji poszukujemy kandydata na stanowisko Supply Chain Analyst Kogo szukamy / Profile description: Wyższe wykształcenie, preferowane kierunki związane z analizą danych, Minimum roczne doświadczenie na stanowisku analitycznym, Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne oraz logicznego myślenia, Bardzo dobra zn
PageGroup Polska - 2016-10-26 - Warszawa (mazowieckie)

analityk -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: analityk Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie prac analitycznych w Pracowni w Koszalinie z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-15 - Koszalin (zachodniopomorskie)

referent -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w celu szybkiej i skutecznej egzekucji zaległości podatkowych i innych należności, przygo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-29 - Wrocław (dolnośląskie)

Executive Assistant -

Obecnie dla jednego z naszych klientów, warszawskiego dewelopera mieszkaniowego, poszukujemy kandydatów na stanowisko: Executive AssistantMiejsce pracy: Warsaw Zadania: Zarządzanie kalendarzem spotkań wewnętrznych i zewnętrznych Organizacja i obsługa wyjazdów służbowych i spotkań Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej Prowadzenie dokumentacji Spółki oraz koordynacja prawidłowego obie
HRK S.A - 2016-08-17 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: merytoryczna ocena, wpływających wniosków o refundację produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy w trybie art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne; merytoryczna ocena wpływających wniosków o refundację środków sp
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współpraca z resortami oraz organami właściwymi w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce i za granicą (m.in. w systemie IMI – mo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

Manager in AP Department -

For our Client – an international, world-known firm, we are looking for experienced managers for a position Manager in AP Department. Manager in AP DepartmentMiejsce pracy: Warszawa Responsibilities: Managing, reviewing and coordinating projects. Leading and motivating customer-focused several-dozen teams including remotely located associates, Providing active support for AP teams and clients, Day-to day comple
HRK S.A - 2016-09-08 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań w zakresie: ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej), orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz zarządz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

Dermokonsultantka -

Zadania na stanowisku: Prowadzenie dermokonsultacji/animacji w aptekach mających na celu rozwój marki Sesderma poprzez odsprzedaż preparatów. Wsparcie sprzedaży kosmetyków marki w dedykowanych aptekach Przeprowadzanie profesjonalnych konsultacji z zakresu diagnostyki skóry, których celem będzie odpowiedni dobór produktów reprezentowanej marki Prezentacja produktów marki wśród klientów apteki Dystry
SESDERMA - 2016-09-14 - Warszawa (mazowieckie)

Senior Accoutant -

Opis firmy Dla naszego Klienta, dużej międzynarodowej spółki budowlanej, poszukujemy obecnie Kandydatów na stanowisko Samodzielnego Księgowego, gotowych na nowe wyzwania. , Obowiązki Zadania: Prowadzenie pełnej księgowości spółek celowych zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości; Odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenia podatkowe, księgowanie przychodów, kosztów, amortyzacji i re
HRK S.A. - 2016-09-06 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj