Praca specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. M. Kasprzaka 18/20, 04-118 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących zatwierdzenia, zmiany i zatwierdzenia lub ustalenia oferty ramowej w zakresie dostępu telekomunikacyjnego oraz z zakresu zatwierdzania opisu kalkulacji kosztów przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług telekomunikacyjnych. Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie dostępu telekomunikacyjnego prowadzących do wydania decyzji administracyjnych zobowiązujących przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do zmiany lub przedstawienia nowego projektu oferty ramowej. Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych z zakresu weryfikacji uzasadnienia kosztowego i ustalania opłat usług telekomunikacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Udział w przygotowaniu dokumentacji i stanowisk merytorycznych w zakresie środków zaskarżenia decyzji administracyjnych Prezesa UKE służących do przygotowania stanowiska organu w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Udział w przygotowaniu projektów postanowień z zakresu ofert ramowych. Udział w opracowaniu i analizowaniu modeli regulacji i modeli kalkulacji kosztów dla sieci stacjonarnej. Udział w prowadzeniu postępowań mających na celu powołanie biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdań z rachunkowości regulacyjnej lub wyników kalkulacji kosztów. Udział w opiniowaniu i w tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych jak i wspólnotowych (udział w Grupach Roboczych BEREC) oraz w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, regulatorów europejskich i innych podmiotów, z zakresu telekomunikacji w szczególności dostępu telekomunikacyjnego. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie; - możliwość poruszania się po budynku, w którym znajdują się windy/podjazdy; - praca na drugim piętrze w pokoju, który nie jest klimatyzowany; - toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku; - narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy; - praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Zachęcamy osoby niepełnosprawne do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania w placówce pocztowej. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone. Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru: - sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych; - test wiedzy; - test językowy; - test kompetencyjny; - zadanie praktyczne - znajomość WORD, EXCEL; - rozmowa kwalifikacyjna. Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 227 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacjauke.gov.pl. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Znajomość przepisów ustawy: - Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczym - Kodeks Postępowania Administracyjnego - o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - o dostępie do informacji publicznej - o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Znajomość: - problematyki związanej z rynkiem telekomunikacyjnym w szczególności z zakresu ofert ramowych - europejskich regulacji prawnych rynku telekomunikacyjnego, w tym w zakresie regulacji rynków hurtowych (tzw. pakiet regulacyjny); Wiedza z zakresu ekonomii; Posiadanie kompetencji w zakresie: - wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja; myślenie analityczne. wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-19 Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Administracji i Kadr ul. M. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa z dopiskiem „Specjalista - DHRT-WORK-8a- na zastępstwo"

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-09

Nazwa stanowiska: specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  współpraca z przedstawicielami Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Gabinetu KGP, Biura Finansów KGP i innymi komórkami merytorycznymi KGP w zakresie roszczeń związany
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Współuczestniczy w zasadach członka zespołu kontrolnego w inspekcjach i kontrolach w inspekcj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Gdańsk (pomorskie)

specjalista -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - Prowadzenie sekretariatu Kierownika Zarządu Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu - Rejestracja korespondencji przychodzące
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-20 - Wrocław (dolnośląskie)

Asystent projektu targów i szkoleń -

Prace administracyjne i organizacyjne związane z przygotowaniem targów i szkoleń. Do obowiązków Asystenta będzie należeć: - prowadzenie rozmów i korespondencji z uczestnikami targów i szkoleń, - przyjmowanie i kompletowanie zamówień oraz kompleksowa obsługa klientów, - aktywne pozyskiwanie uczestników targów i szkoleń, - współpraca z zespołem organizacyjnym targów oraz inne bieżące prace b
Stowarzyszenie Polska Wentylacja - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

doradca techniczno-handlowy - urządzenia zasilania gwarantowanego -

Randstad Polska jest wiodącą agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Już od ponad 20 lat kształtujemy rynek pracy w Polsce, wspierając firmy w zatrudnianiu najlepszych pracowników, a kandydatów w znalezieniu satysfakcjonującej pracy. Podejmij z nami pracę już dziś i weź udział w konkursie "Pracuj z Randstad i wygrywaj nagrody” - masz szansę wygrać samochód lub rower Nie zwlekaj
Randstad Polska - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

starszy komisarz skarbowy -

Izba Skarbowa w Rzeszowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy komisarz skarbowy Izba Skarbowa w Rzeszowie ul. Geodetów 1 35-959 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych dotyczących uproszczonych i ryczałtowych form opodatkowania celem opracowania projektów decyzji ustalających prawidłowy wymiar podatków, prowadzenie postępow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-13 - Rzeszów (podkarpackie)

referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej), prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie zabezpieczeń, nadania
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Łódź (łódzkie)

specjalista -

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Wojska Polskiego 251 25-205 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w planowaniu zagospodarowania przestrzennego w ramach opiniowania dokumentów opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opiniowanie wniosków dotyczących przeznacze
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Kielce (świętokrzyskie)

starszy inspektor -

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Nadbużański Oddział Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzegania zasad i przepisów dot. bhp Przeprowadzanie s
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Chełm (lubelskie)

Młodszy programista (branża bankowa) -

Do najważniejszych zadań będzie należało: Wykonywanie prac architektonicznych, projektowych i implementacyjnych w zakresie budowy i utrzymania rozwiązań SOA/BPMS na platformie AG i WebLogic Współpraca z analitykami i testerami
Asseco Poland S.A. - 2016-09-28 - Warszawa (mazowieckie)

Programista/Projektant Oracle EBS -

Sygnity to wiodący polski dostawca rozwiązań informatycznych. Na rynku działamy już od 1991 roku. Oferujemy pełen zakres usług informatycznych i kompleksową obsługę w ośmiu kluczowych sektorach gospodarki. Nasze rozwiązania stosuje większość banków w Polsce, wszystkie najważniejsze urzędy państwowe oraz największe koncerny energetyczne. Posiadamy biura w 13 miastach w Polsce. Kto tworzy Sygnit
Sygnity S.A. - 2016-09-13 - Warszawa (mazowieckie)

Category Management Specialist -

Dla naszego Klienta - międzynarodowego koncernu z branży FMCG szukamy Kandydata/Kandydatki na stanowisko: Category Management SpecialistMiejsce pracy: Warszawa Zadania: wdrażanie przyjętej strategii działu Zarządzania Kategorią wewnątrz firmy oraz u klientów małoformatowych proaktywne prowadzenie projektów zarządzania kategorią oraz bezpośrednie negocjowanie rekomendowanych rozwiązań z klientami w
HRK S.A - 2016-07-20 - Warszawa (mazowieckie)

Programista pl/sql -

Dla naszego klienta - prestiżowej, globalnej firmy ubezpieczeniowej poszukujemy kandydatów na stanowisko: Programista pl/sqlMiejsce pracy: Warszawa Zadania: Projektowanie rozwiązań w technologii Oracle DB i PL/SQL Implementacja wymagań biznesowych z użyciem PL/SQL Modelowanie struktur danych Optymalizacja zapytań SQL oraz funkcji/procedur PL/SQL Analiza wydajności bazy danych oraz jej optymalizacja Wymaga
HRK S.A - 2016-10-19 - Warszawa (mazowieckie)

Mechanik sprzętu i elektronarzędzi (k/m) -

Wymiar pracy: Cały etat Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za konserwacje oraz naprawy sprzętu oraz elektronarzędzi z asortymentu wynajmu firmy. Obowiązki na stanowisku: Odpowiedzialność za konserwację oraz naprawę sprzętu z pełnej oferty wynajmu Naprawy i likwidacje zakłóceń w funkcjonowaniu wypożyczonego sprzętu, zarówno u klienta jak i w oddziale Zamawianie części zami
Boels Rental Polska - 2016-11-26 - Warszawa (mazowieckie)

Senior PHP Developer (praca zdalna) -

Nasz klient specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań opartych na SaaS, które wspomagają zespoły projektowe i marketingowe w zarządzaniu projektami. Posiada zadowolonych klientów z każdego rodzaju biznesu, od firm Fortune 100 do freelancerów, wszystko to na sześciu kontynentach w niezliczonej ilości branż. Poszukujemy utalentowanych i ambitnych Programistów PHP, którzy dołączą do rozrastającego
Power Media - 2016-08-03 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji podatników i płatników w celu odzwierciedlenia stanu faktycznego w systemach informatycznych obsługiwanie zgłoszeń identyfikacyjnych celem nadania numeru NIP oraz zg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Świdnica (dolnośląskie)

referent -

Izba Skarbowa w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Franklina Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonywanie obsługi bieżącej podatników i innych podmiotów Dokonywanie czynności sprawdzających Dokonywanie identyfikacji i rejestracji podatkowej Wprowadzanie danych do systemów komputerowych Wa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Gryfice (zachodniopomorskie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 89 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa kancelaryjna sekretariatu Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie; prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej: dzienniki podawcze, dzienniki korespondencyjne, rejes
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Czarnków (wielkopolskie)

Programista NET -

Obszar IT Banku Millennium w Polsce pełni rolę centrum kompetencyjnego dla portugalskiej Grupy Millennium BCP. Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę k
Bank Millennium S.A. - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Kraków 31-156 ul. Basztowa 22 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Gromadzenie i kompletowanie niezbędnych dokumentów do wniosków składanych przez ukaranych mandatami karnymi w zakresie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty należności, weryfikow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Kraków (małopolskie)

drogomistrz -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Ul. Myśliwska 5 40-017 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontrola drogi pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontrola pasa drogowego
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Zawiercie (śląskie)

kierownik zespołu -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik zespołu 80-804 Gdańsk, F. Rogaczewskiego 9/19 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynuje pracę komórki w celu zapewnienia terminowości i dopowiedniej jakości realizowanych zadań opracowuje, we współpracy z działami merytorycznymi, dokumenty przetargowe
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Gdańsk (pomorskie)

Specjalista ds Rozwoju Sprzedaży -

Region Operacyjny - cała Polska Miejsce pracy: Gotowość do pracy na terenie całej Polski. Poszukujemy zarówno Kandydatów z bogatym doświadczeniem w roli Przedstawiciela Handlowego jak również osób z pierwszym, ale mocnym doświadczeniem w sprzedaży i silnymi kompetencjami sprzedażowymi. Do Twoich zadań na tym stanowisku będzie należało: zapewnienie mocnego i skutecznego wsparcia dla regularnego ze
MAKRO Cash and Carry Polska S.A. - 2016-10-26 - Warszawa (mazowieckie)

główny księgowy -

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl.Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi rachunkowość Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sprawuje nadzór nad stosowaniem polityki rachunkowości. Opra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

młodszy informatyk -

Izba Celna w Opolu Dyrektor Izby Celnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy informatyk Izba Celna w Opolu, ul. Szpitalna 3B-5-7, 45-010 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - modernizacja bazy sprzętowej w izbie celnej i podległych urzędach celnych oraz konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, - rozwiązywanie problemów użytkowników dotyczących działania sprzętu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Opole (opolskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowywanie projektów postanowień w postępowaniu w pierwszej i drugiej instancji w sprawach z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych w celu rozpatrzenia środków prawnych składanych pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

Specjalista w Dziale Szkoleń ds Utrzymania Technicznego -

Oferujemy: stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie odpowiedzialnej społecznie, działającej w oparciu o najwyższe standardy; możliwość zatrudnienia w różnych obiektach handlowych na terenie całej Polski; pracę w firmie, w której każdy ma równe szanse rozwoju spośród wielu oferowanych przez nas zawodów; dynamiczną pracę w gronie specjalistów; bogatą ofertę szkoleń specjalistycznych; s
Carrefour Polska - 2016-08-26 - Warszawa (mazowieckie)

Pracownik wykończeniowy / Elektryk -

INTERIMAX jest nowoczesną agencją rekrutacyjną, realizującą projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jeżeli poszukujesz nowych wyzwań i możliwości pracy w kraju lub za granicą - nasza oferta jest dla Ciebie Dla naszego Klienta, zagranicznej firmy, pilnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Obowiązki: montaż płyt kartonowo-gipsowych malowanie, szpachlowanie, tynkowanie ścian renowac
INTERIMAX International Sp. z o.o. S.K.A. - 2016-10-24 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj