Praca starszy specjalista Opole BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ul. Budowlanych 1 45 – 005 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej w jednostkach organizacyjnych PSP woj. opolskiego. Uczestnictwo w opracowywaniu i aktualizacji oceny zagrożenia obszaru chronionego na czas „W” w procedurach osiągania wyższych stanów gotowości obronnej. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, wydawanie i przechowywanie materiałów zawierających informacje niejawne – prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych. Współpracowanie w planowaniu zadań dotyczących przygotowania jednostek PSP woj. opolskiego do realizacji obowiązków z zakresu HNS (Pomoc Państwa Gospodarza). Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konsultacji w zakresie spraw obronnych w jednostkach organizacyjnych PSP woj. opolskiego. Prowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych PSP woj. opolskiego w zakresie określenia stopnia przygotowanie do osiągania wyższych stanów gotowości obronnej. Współpracowanie z Wojskowymi Komendami Uzupełnień w zakresie reklamowania funkcjonariuszy PSP od obowiązku pełnienia służby wojskowej. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym – praca z dokumentami. Na stanowisku pracy może występować stres związany z koordynacją i organizowaniem przedsięwzięć związanych z wprowadzaniem wyższych stanów gotowości obronnej w jednostkach organizacyjnych PSP woj. opolskiego. Czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej i wymiarem etatu. Wyjazdy służbowe do jednostek organizacyjnych PSP woj. opolskiego w celu przeprowadzenia szkoleń i konsultacji w zakresie spraw obronnych oraz kontroli w celu określenia stopnia przygotowania do osiągania wyższych stanów gotowości obronnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy. Siedziba Komendy znajduje się w Opolu, przy ulicy Budowlanych 1 i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Praca wykonywana jest głównie w pokoju biurowym znajdującym się na II piętrze w budynku A. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy, meble biurowe, szafy metalowe usytuowane w kancelarii dokumentów niejawnych oraz elektryczne urządzenia biurowe. Budynki Komendy nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak wind i podjazdów). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub uzupełnione po terminie (decyduje data wpływu do KW PSP w Opolu) nie będą rozpatrywane. Postępowanie rekrutacyjne będzie składało się z następujących etapów: selekcja aplikacji pod kątem spełniania wymagań formalnych, test wiedzy jednokrotnego wyboru w przypadku podjęcia takiej decyzji przez komisję rekrutacyjną, rozmowa kwalifikacyjna, która będzie przeprowadzona indywidualnie – punktowana w skali 1 – 10 przez każdą z osób wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnej. Informacja o kandydatkach / kandydatach, którzy spełnią wymogi niezbędne z podaniem terminu i formy przeprowadzenia kolejnego etapu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Straży Pożarnej woj. opolskiego pod adresem http://psp.opole.pl/bip/strona/ogloszenia/nabory-kw-psp-opole/. Komisja kwalifikacyjna nie dokona wyłonienia kandydata, jeżeli żaden kandydat nie spełni warunków zawartych w ogłoszeniu o naborze lub nie wykaże się dostateczną wiedzą wymaganą na stanowisku pracy. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KW PSP w Opolu, które dostępne są pod adresem https://psp.opole.pl/bip/static/upload/do_pobrania/oswiadczenie-do-naboru-na-stanowisko-pracy-w-ksc-ds-niejawnych-i-obronnych.pdf Uwaga Weryfikacja spełniania przez kandydatki / kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne i dodatkowe”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto – 1.020,00 zł Szczegółowych informacji dot. naboru można uzyskać pod nr tel. 77 4207017 lub 77 4207007. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 3 lata doświadczenia zawodowego w komórce zajmującej się ochroną informacji niejawnych lub na stanowisku do spraw obronnych pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość programu dotyczącego szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. 2007 r. Nr 60, poz. 408) Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu: powszechnego obowiązku obrony RP, ochrony informacji niejawnych, metod i form pracy kancelaryjno – biurowej Umiejętność komunikowania się, argumentowania wymagania dodatkowe: Umiejętność pracy w zespole Systematyczność i sumienność Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenie dotyczącego ochrony informacji niejawnych Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-19 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ul. Budowlanych 1 45 – 005 Opole Dokumenty można składać osobiście – w sekretariacie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu, ul. Budowlanych 1 pn. – pt. od 7.30 do 15.30 – II p. w budynku A

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-08

Nazwa stanowiska: starszy specjalista

Państwo: Polska

Województwo: opolskie

Powiat: m. Opole

Miejscowość: Opole

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

specjalista -

Komenda Miejska Policji w Olsztynie Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Partyzantów 23, 10-959 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie kandydatów i przyjmowanie do pracy w Policji przygotowywanie umów o pracę, informacji urlopowych i kadrowych, wydawanie świadectw pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników cywilnych Po
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

specjalista -

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikowanie wniosków o płatność okresową oraz końcową, w szczególności weryfikowanie danych uczestników projektu oraz prowadzenie pogłębionej analizy dokumentów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Gdańsku ul. Długa 75/76 80-831 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kontroli podatkowej na podstawie analizy ryzyka wystąpienia naruszenia przepisów prawa lub niezależnie od rezultatów analizy ryzyka, o ile mają one charakter losowy w celu sprawdzenia prawidłowo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Gdańsk (pomorskie)

starszy specjalista -

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w II instancji, tj. rozpatrywanie odwołań od decyzji powiatowych zespołów ds.
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Elbląg (warmińsko-mazurskie)

inspektor wojewódzki -

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie kontroli zewnętrznych (planowych i doraźnych) w podmiotach nadzorowanych lub podległych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu. P
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Szczecin (zachodniopomorskie)

zastępca powiatowego lekarza weterynarii -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach ul. Pietruszkowa 28 89-600 Chojnice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie pracy personelu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chojnicach, wspieranie działań Powiat
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Chojnice (pomorskie)

KOLPORTER ULOTEK - od 7 PLN

- Rozdawanie ulotek przed wskazanymi szkołami
kontakt przez OHP - 2016-04-27 - Opole (opolskie)

młodszy kontroler -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy kontroler Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizuje czynności kontrolne w zakresie obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd płatnymi odcinkami dróg krajowych w celu wykonan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analiza i propozycja warunków umowy na dostawę mediów do wszystkich nieruchomości użytkowanych dla potrzeb policji na terenie garnizonu świętokrzyskiego. Przygoto
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Kielce (świętokrzyskie)

starszy referent -

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent ul. Dąbrowskiego 2, 47 - 400 Racibórz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Gromadzenie dokumentacji, porządkowanie i techniczne opracowywanie dokumentów o charakterze kadrowo- szkoleniowym oraz logistycznym zgodnie z poleceniem przeło
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-01 - Ruda Śląska (śląskie)

inspektor -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 1. koordynacja całością spraw związanych z kontrolą gospodarowania wodami oraz przygotowuje zarządzenia pokontrolne i wystąpienia przewidzian
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie potwierdzenia nabycia z mocy prawa przez jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-18 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rejestrowanie wpływającej do Urzędu korespondencji w sposób umożliwiający jej identyfikację oraz dokumentowanie jej obiegu, współpraca z innymi komórkami Urzędu w zakresie przepływu dokumentów podatkowych, wer
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Łódź (łódzkie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie projektów ustaw lub projektów założeń projektów ustaw z zakresu pasz leczniczych oraz uczestnictwo w przygotowywaniu projektów aktów prawny
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz statystyk -

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz statystyk Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych przekazywanych na sprawozdaniach i innych materiałach statystycznych wpływających do Oddziału,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

kierownik rejonu -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik rejonu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie pracą Rejonu w celu prowadzenia bieżącego i zimowego utrzymania dróg, utrzymania obiektów inżynierskich oraz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Ostrów Mazowiecka (mazowieckie)

KIEROWCA AUTOBUSU - 2 500 - 3 500 PLN

Kierowanie autokarem na trasach międzynarodowych, dbałość o stan techniczny pojazdu.
Biuro Podróży RETMAN s.c. - 2016-02-02 - Opole (opolskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie projektu planu budżetu szkoleniowego oraz planu szkoleń dla pracowników ministerstwa, koordynowanie procesu dokonywania zakupów ze środków publicznych w zakresie do
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-11 - Warszawa (mazowieckie)

SPEDYTOR - od 3 000 PLN

Planowanie i kontrola taboru transportowego. Praca w godzinach: 08.00-16.00.
RUBIKON Transport-Spedycja sp. z o.o. - 2015-11-25 - Opole (opolskie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. 9-go Maja 33 98-100 Łask Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Działalność inspekcyjno-kontrolna w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane Opracowanie protokołów z przeprowadzonych kontroli Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikaj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Łask (łódzkie)

STAŻ - REFERENT - 997,4 PLN

pon- pt 7-15 DRUGI URZĄD SKARBOWY
kontakt przez PUP - 2015-12-31 - Opole (opolskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach ul. Zawadzkiego 19 16-500 Sejny Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych prowadzenie monitorowania chorób zakaźnych zwierząt i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Sejny (podlaskie)

MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH - 3 250 - 4 250 PLN

Montaż konstrukcji i rurociągów stalowych. Praca w godz. 06:00-14:00
Spawex-Anna Buszyńska - 2016-08-31 - Opole (opolskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19/57 06-100 Pułtusk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad produkcją żywnosci pochodzenia zwierzęcego, w tym nad pozyskiwaniem i przetwórstwem mleka nadzór nad realizacją planu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Pułtusk (mazowieckie)

specjalista -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu ul. Jagiellońska 29 37-700 Przemyśl Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie ure
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Przemyśl (podkarpackie)

specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie projektów dokumentów strategicznych w tym aktualizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze dot. kapitału ludzkiego i społecznego. Badanie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: a) planowanie działań dla zadań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych dla potrzeb obiektów wykonywanych i eksploatowany
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń; przeprowadzanie czynności sprawdzających w odniesieniu do składanych w Urzędzie dokum
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupcy Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Prusa 3 62-400 Słupca Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie gospodarki magazynowej Prowadzenie składnicy akt Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania Zapewnienie zaopatrzenia Inspektoratu w niezbędne materiały
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Słupca (wielkopolskie)

specjalista -

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 18 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zapewnienie łączności radiowej i przewodowej, zapewnienie łączności dowodzenia w czasie imprez masowych i sytuacjach kryzysowych, wdrażanie nowych systemów i rozw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Pszczyna (śląskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj