Praca starszy specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem przez Ministra Zdrowia decyzji w zakresie uznawania lekarzom i lekarzom dentystom staży i kursów szkoleniowych oraz dorobku naukowego i zawodowego za równoważne ze zrealizowaniem określonych elementów programu specjalizacji. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem przez Ministra Zdrowia rozstrzygnięć w zakresie dodatkowego przedłużenia lekarzom i lekarzom dentystom szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem przez Ministra Zdrowia zgody na złożenie przez lekarzy i lekarzy dentystów wniosku o uznanie staży i kursów szkoleniowych za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji, po upływie pierwszego roku specjalizacji. Realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów, w tym związanych z procesem organizacji i przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Realizowanie zadań związanych z zatwierdzaniem przez Ministra Zdrowia, zredagowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP), programów specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny. Przygotowywanie analiz oraz opracowywanie stanowisk i korespondencji w zakresie uznawania lekarzom i lekarzom dentystom staży i kursów szkoleniowych oraz dorobku naukowego i zawodowego za równoważne ze zrealizowaniem określonych elementów programu specjalizacji oraz dodatkowego przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzom i lekarzom dentystom w trybie pozarezydenckim Udział w pracach legislacyjnych, prowadzonych w ramach właściwości Wydziału Kształcenia Lekarzy, w szczególności w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, w szczególności z innymi ministerstwami, centralnymi urzędami administracji rządowej, uczelniami wyższymi, urzędami wojewódzkimi, Centrum Egzaminów Medycznych, CMKP, konsultantami w ochronie zdrowia oraz samorządem zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w dwupiętrowym budynku zabytkowym, przy ulicy Długiej 5, nie posiada windy, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Prośmy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska. Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,553 do 2,051. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: – w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego …(22) 860 11 12 – w Biurze Kadr …(22) 63 49 521. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o metodach i technikach naboru: Proces naboru składa się z następujących etapów: etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne, etap 2: test wiedzy merytorycznej, etap 3: rozmowa kwalifikacyjna Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 2 lata doświadczenia zawodowego w ochronie zdrowia pozostałe wymagania niezbędne: znajomość przepisów prawa z zakresu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej wymagania dodatkowe: znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym znajomość obsługi komputera MS Office, w szczególności Excel umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i pod presją czasu samodzielność kreatywność komunikatywność umiejętność pracy w zespole umiejętność podejmowania decyzji Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl w zakładce Ministerstwo; Urząd; Praca Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-16 Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa z dopiskiem: starszy specjalista w Wydziale Kształcenia Lekarzy w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego -1 etat – „umowa na zastępstwo” poz. 1745

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-08

Nazwa stanowiska: starszy specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

INSTRUKTOR FITNESS - STAŻ PO WER - 997,4 PLN

wg programu
kontakt przez PUP - 2016-05-12 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds Zamówień z językiem angielskim -

Obowiązki: • Odpowiadanie na zapytania Klientów związane z zamówieniami; • Koordynacja procesu realizacji zamówienia; • Stały kontakt telefoniczny i mailowy z Klientem; • Zajmowanie się reklamacjami Klientów; • Zarządzanie poziomem stanów magazynowych wyrobów gotowych; • Analizowanie prognoz Klientów; • Przygotowywanie raportów na potrzeby wewnętrzne organizacji oraz dla Klientów.
LeasingTeam Group rekrutacja stała - 2016-09-30 - Warszawa (mazowieckie)

Inside Sales Representative with Fluent English -

Randstad Polska jest wiodącą agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Już od ponad 20 lat kształtujemy rynek pracy w Polsce, wspierając firmy w zatrudnianiu najlepszych pracowników, a kandydatów w znalezieniu satysfakcjonującej pracy. For our Client an international company (telecom industry) we are looking for candidates with native polish and fluent english Inside Sales Representative with F
Randstad Polska - 2016-10-08 - Warszawa (mazowieckie)

wizytator -

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewaluacji zewnętrznej problemowej i całościowej w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznej problemowej
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Suwałki (podlaskie)

Główny Specjalista Rozwoju Sieci i Usług w Dziale Usług Interaktywnych -

współpracę z obszarem biznesowym przy tworzeniu koncepcji usług Orange opracowanie i rekomendowanie systemowych wdrożeń nowych technologii planowanie i realizację nakładów/kosztów związanych z systemami/usługami w domenie przygotowywanie dokumentacji (Analiza Wykonalności/HLD/LLD) dotyczącej projektowania nowych lub modyfikacji istniejących koncepcji rozwiązań realizowanie projektów zlecanych pr
Orange Polska S.A. - 2016-09-13 - Warszawa (mazowieckie)

Doradca Klienta Detalicznego -

W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za: Zapewnienie najwyższej jakości obsługi i doradztwa dla Klientów Budowanie długofalowych relacji z Klientami m.in. poprzez aktywne dopasowywanie oferty produktowej do aktualnych i przyszłych potrzeb Klienta Indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta Wspieranie Klientów w korzystaniu z nowoczesnych narzędzi bankowości tj. ING BankOnLine, ING Mobile,
ING Bank Śląski S.A. - 2016-09-07 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Techniczna i wartościowa ocena przyjętych w dokumentacji technicznej rozwiązań projektowych; Udział w odbiorze dokumentacji p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-31 - Wrocław (dolnośląskie)

inspektor wojewódzki -

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa administracyjno-biurowa Oddziału, w tym prowadzenie oddziałowego rejestru spraw dotyczących realizacji prawa do rekompensaty celem zapewnienia wł
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-02 - Katowice (śląskie)

asystent/-tka ds administracyjnych -

Randstad Polska jest wiodącą agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Już od ponad 20 lat kształtujemy rynek pracy w Polsce, wspierając firmy w zatrudnianiu najlepszych pracowników, a kandydatów w znalezieniu satysfakcjonującej pracy. Podejmij z nami pracę już dziś i weź udział w konkursie "Pracuj z Randstad i wygrywaj nagrody” - masz szansę wygrać samochód lub rower Nie zwlekaj
Randstad Polska - 2016-11-08 - Warszawa (mazowieckie)

Accounting Associate (General Ledger) -

Oferta Our Client offers: Competitive environment that will give you the chance to develop and to grow, benefit package and attractive salary. , Opis firmy For our Client, one of the world’s leading organization, we are looking for candidates for the position of: , Obowiązki Are you enthusiastic, dynamic and ready to face new challenges ? Are you independent and committed to do your job ? Would you like to wor
HRK S.A. - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor wojewódzki -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie procesu wdrażania przez beneficjentów projektów i zadań współfinansowanych ze środków budżetu państwa przeprowadzanie kontroli prob
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-29 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie i wdrażanie założeń systemu zarządzania jakością dla Komisji, mającego na celu określenie właściwych standardów pracy Komisji oraz przeprowadzania egzam
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Warszawa (mazowieckie)

Kierownik Warsztatu Samochodowego -

Oferta: Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i motywujący system premiowy. Praca w stabilnej firmie o ugruntowanej na rynku pozycji, w zgranym zespole i miłej atmosferze. Możliwość rozwoju zawodowego. Pakiet socjalny. , Opis firmy: Naszym Klientem jest jeden z liderów w dziedzinie obsługi samochodów. , Obowiązki: Całościowe zarządzanie zespołem i organizacja pracy warsztatu samochodowego. , Wymag
Grupa Doradcza PROFESJA - 2016-10-19 - Warszawa (mazowieckie)

KONSULTANT ds FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ (od 5000 brutto) -

MetLife, jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Istnieje od 1868 roku i oferuje swoim Klientom ubezpieczenia na życie, renty kapitałowe, świadczenia pracownicze i usługi zarządzania aktywami. W związku z rozbudowaniem oferty produktowej firmy, Dyrektor Oddziału poszukuje Kandydatów na stanowisko: KONSULTANT ds. FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ (od 5000 brutto) Miejsce pracy: Warszawa Moko
Metlife Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie i Reasekuracji S.A. - 2016-10-08 - Warszawa (mazowieckie)

PHP Developer -

Oferta Oferujemy: Konkurencyjne wynagrodzenie Pracę z wykorzystaniem najnowszych technologii Pracę w środowisku międzynarodowym Szkolenia i konferencje Bogaty pakiet benefitów Elastyczne godziny pracy , Opis firmy Dla jednego z naszych kluczowych Klientów, szukamy aktualnie osoby na stanowisko: , Obowiązki Wymagania: PHP (Zend Framework) Doświadczenie w rozwoju systemów back-end i/lub CRM SQL Subversion
HRK S.A. - 2016-11-11 - Warszawa (mazowieckie)

Manager ds Akwizycji Gruntów -

Opis firmy Dla naszego Klienta, firmy deweloperskiej z zagranicznym kapitałem, poszukujemy obecnie doświadczonego kandydata na stanowisko Managera ds. Akwizycji Gruntów . , Obowiązki Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za: Pozyskiwanie lokalizacji gruntowych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne – ze szczególnym nastawieniem na Warszawę, Wrocław oraz Kraków; Przygotowywanie anal
HRK S.A. - 2016-08-18 - Warszawa (mazowieckie)

Kierownik Działu Zamówień -

Miejsce pracy: Warszawa ul. Annopol 3 Charakterystyka stanowiska pracy: Koordynowanie i nadzorowanie prac podległego zespołu pracowników. Określanie zadań poszczególnych pracowników. Opracowywanie wewnętrznych norm i procedur, mających zmaksymalizować efektywność ich pracy. Uczestniczenie w procesie rekrutacji nowych pracowników i kreowanie ścieżką zawodową, pracowników aktualnie zatrudnionych.
ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. - 2016-11-04 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Podlaski Urząd Wojewódzki ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zapewnienie całodobowego monitoringu zagrożeń, dokonywanie wstępnej analizy występujących zagrożeń oraz uzyskanych informacji o zagrożeniu, przewidywanie rozwoju syt
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Białystok (podlaskie)

Starszy Menedżer Sprzedaży - Przemysł i Energetyka -

Sygnity to wiodąca polska firma informatyczna, od ponad 25 lat wdrażająca zaawansowane technologicznie systemy własne oraz rozwiązania firm globalnych. Oferujemy pełen zakres usług informatycznych i kompleksową obsługę we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki: od administracji publicznej, energetyki, przez banki, ubezpieczenia po szeroko rozumiany przemysł. Posiadamy biura w 13 miastach w Polsce,
Sygnity SA. - 2016-10-06 - Warszawa (mazowieckie)

Kierownik Projektu -

Budimex Nieruchomości to spółka należąca do grupy Budimex SA – największej firmy w branży budowlanej w Polsce. To spółka, która w dużej mierze wyznacza nowe trendy w budownictwie mieszkaniowym i wskazuje kierunki rozwoju w branży. Ambitne projekty, nowoczesne i dynamiczne rozwiązania, powstające w atmosferze współpracy i zaufania to właśnie Budimex Nieruchomości. Do naszego zespołu poszukuje
BUDIMEX S.A. - 2016-11-11 - Warszawa (mazowieckie)

UNIJNY PROJEKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ -

UNIJNY PROJEKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ( Oferta dla Osób z orzeczoną niepełnosprawnością ) Szanowni Państwo, Rusza rekrutacja młodych niepełnosprawnych z Mazowsza do unijnego projektu aktywizacji zawodowej – bezpłatną pomoc w znalezieniu zatrudnienia otrzyma 80 bezrobotnych w wieku 18-24. Uczestnicy mają zagwarantowane m.in. konsultacje z doradcą zawodowym, udział w szkoleniach i stypendia. 40 osób
A trybut Polski HR S.A. - 2016-07-11 - Warszawa (mazowieckie)

Doradca Finansowy -

Zadania: doradztwo finansowe w oparciu o analizę potrzeb Klientów Bankowości Osobistej (Klientów Zamożnych), oferowanie rozwiązań w zakresie doboru usług i produktów inwestycyjnych, transakcyjnych, ubezpieczeniowych oraz kredytowych, budowanie i zarządzanie portfelem Klientów Zamożnych i jego dochodowością oraz zarządzanie strukturą produktów w portfelu, budowanie i utrzymywanie długotrwałych r
Raiffeisen Bank Polska S.A. - 2016-10-22 - Warszawa (mazowieckie)

MURARZ-TYNKARZ - od 1 850 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-03-08 - Warszawa (mazowieckie)

Technik Farmacji -

Zadania: Przyjmowanie recept i sprzedaż leków zgodnie z obowiązującymi procedurami, Przygotowywanie leków recepturowych, Monitorowanie terminów ważności leków oraz stanów magazynowych, Udzielanie informacji dotyczących działania oraz stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Wymagania: Wykształcenie i staże właściwe dla danego stanowiska, Bardzo dobra organizacja pracy i odpowiedzia
Apteka Cosmedica - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

Manager SPA (k/m) -

HOTEL WINDSOR Palace and Conference Center w Jachrance k/Warszawy aktualnie poszukuje kandydatów na następujące stanowisko: Manager SPA (k/m) Opis stanowiska: Zarządzanie i organizacja Centrum Fitness & SPA Odpowiedzialność za realizację budżetu działu Prowadzenie akcji promocyjnych, opracowywanie ofert z zakresu SPA Aktywna sprzedaż produktów i usług, oraz dbałość o jakość i wzbogacanie ofe
Hotele Korona - 2016-11-23 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie windykacji należności z tytułu kar, kosztów kontroli, grzywien i innych zobowiązań wobec WIOŚ, prowadze
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Słupsk (pomorskie)

MECHANIK SAMOCHODOWY - od 2 400 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-07-07 - Warszawa (mazowieckie)

POKOJOWA - od 1 900 PLN

jw.
Dom Pomocy Społecznej CHEMIK - 2016-07-01 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania dotyczące wydawania, cofania lub odmowy wydania decyzji z zakresu gospodarowania odpadami dla instalacji o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Lublin (lubelskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj