Praca referendarz Myszyniec BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Poleasingowe używane laptopy.

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uczestniczenie w zakresie zleconym przez inspektora kontroli skarbowej w czynnościach kontrolnych, gromadzenie niezbędnych informacji w celu wszczęcia i przeprowadzenia postępowania kontrolnego, uczestniczenie w sporządzaniu dokumentacji kontrolnej w celu umożliwienia organowi kontroli skarbowej wydanie rozstrzygnięcia, kompletowanie akt kontroli w celu zapewnienia prawidłowego dokumentowania przebiegu kontroli, współpraca z innymi organami i instytucjami w celu skutecznej realizacji zadań kontroli skarbowej. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca zarówno w siedzibie jak i poza siedzibą Urzędu(w terenie); kontakty zewnętrzne: z podmiotami kontrolowanymi, z pracownikami organów podatkowych, urzędów kontroli skarbowej oraz innych instytucji; z funkcjonariuszami innych organów i instytucji. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej; praca z dokumentami; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca wykonywana jest pod presją czasu i stresu. Praca z komputerem/laptopem, windy, podjazdy, drzwi i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca w terenie związana z koniecznością przemieszczania się. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: UWAGA 1.Prosimy o podanie w liście motywacyjnym numeru ogłoszenia, którego dotyczy oferta kandydatki/kandydata. 2.Prosimy o składanie wyłącznie dokumentów wymienionych w ogłoszeniu. 3.Dokumenty można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu (pn.-pt., w godz.8-14) lub przesyłać pocztą. 4. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty, o zakwalifikowaniu decyduje data nadania oferty, tj. data stempla pocztowego. 5. Oferty złożone lub uzupełnione po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Za kompletne rozumie się takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisany: życiorys (CV), list motywacyjny i wszystkie oświadczenia. 6. Wzory oświadczeń wymaganych od kandydatek/kandydatów biorących udział w naborach dostępne są na stronie:http://www.warszawa.kskarbowa.gov.pl/organizacja/praca/ogloszenia-o-prace 7. Urząd zawiadamia kandydatów spełniających wymogi formalne tj. zakwalifikowanych do II etapu naboru (test z wiedzy) wyłącznie poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie http://www.warszawa.kskarbowa.gov.pl/organizacja/praca/ogloszenia-o-prace, w zakładce "Organizacja/Praca" , list z nazwiskami kandydatek i kandydatów ze wskazaniem terminu i miejsca przeprowadzenia testu oraz innych informacji o przebiegu procesu naboru. 8. Urząd nie powiadamia telefonicznie kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji. 9.Oferty odrzucone można odebrać w terminie 2 tygodni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie oferty te podlegają komisyjnemu zniszczeniu. 10. Na oferowanym stanowisku pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto. 11. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 12. Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 0 22 207 95 48. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: Podstawowa znajomość prawa podatkowego Umiejętność pracy w zespole Komunikatywność wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-17 Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-08

Nazwa stanowiska: referendarz

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: ostrołęcki

Miejscowość: Myszyniec

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: planowanie i przygotowywanie badań społecznych i ewaluacyjnych skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych Funduszy Europejskich, w tym opracowywanie koncepcji i metodologii badań, realizacja badań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Podlaski Urząd Wojewódzki ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawowanie nadzoru i kontroli działalności organów administracji geodezyjno-kartograficznej, kontrola jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego, kontrola pra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-18 - Białystok (podlaskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego zapewnianie obsługi ciał kolegialnych (w tym m.in. komisje, rady, komitety, zespoły, grupy robocze, etc.) i/ lub innych organów pomocniczych prowadzenie obsł
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - działalność inspekcyjno - kontrolna w sprawach określonych w art. 81,83 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Międzychód (wielkopolskie)

inspektor ochrony zabytków -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia dot.wykonywania prac konserwatorskich, budowlanych, restauratorskich oraz innych działa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-22 - Legnica (dolnośląskie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chodzieży Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Gajowa 10 64-800 Chodzież Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami wykonywanie statystyki z ruchu budowlanego ( ze szczególnym uwzględnieniem analizy e
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Chodzież (wielkopolskie)

inspektor -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami w zakresie refundacji produktów leczniczych sprowadzonych z zagranicy bez konieczności uzyskania pozwolenia jeśli ich zastosowanie jest niezbędne dla ra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Warszawa (mazowieckie)

młodszy specjalista -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie181C, 02-222 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji korespondencji wp
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Nadbużański Oddział Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzegania zasad i przepisów dot. bhp Przeprowadzanie szkole
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Chełm (lubelskie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki 30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-19 - Kraków (małopolskie)

starszy inspektor -

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Al. Jana Pawła II 11 00-828 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad obsługą eksportu i importu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu zagadnień
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Komenda Miejska Policji w Łodzi Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 90-114 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz zasad przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i chigieny pracy, udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Łódź (łódzkie)

starszy specjalista -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwoleń na budowę, w zakresie dróg publicznych kra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Poznań (wielkopolskie)

starszy specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji ul. Lompy 19 40-038 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z f
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-07 - Katowice (śląskie)

referent prawny -

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opiniowanie lub koordynowanie opiniowania przez komórki organizacyjne Ministerstwa projektów aktów normatywnych, projektów stanowisk Rządu do projektów ustaw oraz projektów innych d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie analiz prawnych mających na celu optymalizację prawną przyjętych rozwiązań w zakresie pomocy publicznej (w szczególności przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji) prowadzenie obsług
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  projektowanie, budowanie i wdrażanie systemów IT, spójne z przyjętą w Policji strategią rozwoju IT,  projektowanie zmian i uczestniczenie w wyznaczaniu kierunk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-02 - Warszawa (mazowieckie)

powiatowy lekarz weterynarii -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: powiatowy lekarz weterynarii Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku ul. Weterynaryjna 1 84-300 Lębork Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie pracą Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku, sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie zdrowia i o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-31 - Lębork (pomorskie)

specjalista -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Obrony Narodowej Al.Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rozliczanie krajowych podróży służbowych oraz wyjazdów zagranicznych żołnierzy i pracowników cywilnych, w tym wykonywanych w celu odbycia szkoleń, a także weryfikowani
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

naczelnik -

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie pracą wydziału oraz nadzór merytoryczny nad podległymi pracownikami, w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań, nadzór nad funkcjono
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor weterynaryjny -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu ul. Wrocławska 170 45-836 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontroluje Powiatowych Lekarzy Weterynarii z wykonania zadań Inspekcji Weterynaryjnej z zakresu nadzoru nad podmiotami produkuj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Opole (opolskie)

inspektor ochrony zabytków -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków 20-113 Lublin ul. Archidiakońska 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie uzgodnień i opinii gminnych planów zagospodarowania obszarów zdegradowanych architektonicznych jak i zieleni w oparciu o przepisy ustawy o rewital
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-04 - Lublin (lubelskie)

referent -

Izba Skarbowa w Opolu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Opolu ul. Ozimska 19 45-057 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wprowadzanie do systemów informatycznych danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych oraz dostarczania pozostałym komórkom urzędu informacji pod
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Opole (opolskie)

starszy księgowy -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy księgowy Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikowanie i księgowanie dokumentów źródłowych na kartach kontowych Analizowanie danych wynikających z kart kontowych, weryfikowanie prawidłowości dokonanych księgowań Dokony
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-15 - Wrocław (dolnośląskie)

inspektor realizujący funkcje publicznoprawne -

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor realizujący funkcje publicznoprawne ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie inspekcji statków Państwa Bandery, wnioskowanie do Głównego Inspektora Inspektoratu Bezpieczeństwa Żeglugi celem wydania lub potwierdzania dokumentów bezpieczeństwa uprawniających d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Gdynia (pomorskie)

starszy informatyk -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy informatyk Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. 3 Stycznia 3 64-300 Nowy Tomyśl Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Administrowanie siecią jawną oraz niejawną Bieżące wsparcie użytkowników Prowadzenie gospodarki sprzętowej Prowadzenie szkoleń wewnętrznych Zapewnienie bezpieczeństwa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Nowy Tomyśl (wielkopolskie)

starszy księgowy -

Izba Skarbowa w Olsztynie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy księgowy Urząd Skarbowy w Szczytnie ul. Warszawska 5 12-100 Szczytno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie ewidencji podatkowych w zakresie rachunkowości podatkowej, Obsługa i kontrola należnych zwrotów, dokonywanie przeksięgowań nadpłat, wpłat, zwrotów, sporządzanie postanowień w sprawie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Szczytno (warmińsko-mazurskie)

główny specjalista -

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności służb specjalnych, w tym przygotowywanie projektów zawiadomień o sposobie załatwienia sprawy. Pro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Warszawa (mazowieckie)

referent prawno-administracyjny -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawno-administracyjny Ul. Tadeusza Kościuszki 7 62-200 Gniezno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie własciwości Powiatowego Inspektora wraz z przygotowaniem decyzji, postanowień oraz prowadzenie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Gniezno (wielkopolskie)

starszy specjalista -

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w II instancji, tj. rozpatrywanie odwołań od decyzji powiatowych zespołów ds.
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Elbląg (warmińsko-mazurskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj