Praca inspektor nadzoru budowlanego Wołomin BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i oddawania obiektów do użytkowania prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych prowadzenie kontroli wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych obowiązków Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca polegająca na przeprowadzaniu kontroli na terenie powiatu wołomińskiego - narażenie na stres związany z obsługą interesantów i wykonywanym zakresem obowiązków - czas pracy zgodny z przepisami o służbie cywilnej - Inspektorat zajmuje część parteru i pierwszego piętra w budynku bez windy - Inspektorat nie posiada samochodu służbowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Życiorys i list motywacyjny oraz składane oświadczenia winny być opatrzone czytelnym podpisem. Wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii Inspektoratu). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego". Dokumenty złożone do celów rekrutacji nie podlegają zwrotowi. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie, pozostałe osoby nie będą informowane. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 776-44-94. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia działalności inspekcyjnej na podstawie ustawy Prawo budowlane pozostałe wymagania niezbędne: Uprawnienia budowlane Prawo jazdy kat. B Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętnści (w tym uprawnienia) Kserokopia prawa jazdy kat. B Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-16 Kancelaria Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin (czynna w godzinach pon. 9:00-17:00, wt.-pt. 8:00-16:00)

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-07

Nazwa stanowiska: inspektor nadzoru budowlanego

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: wołomiński

Miejscowość: Wołomin

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

inspektor farmaceutyczny -

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor farmaceutyczny Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrolowanie działalność placówek obrotu detalicznego produktami leczniczymi i wyrobami medyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Szczecin (zachodniopomorskie)

starszy inspektor -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57 Gdańsk 80-748 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów współfinansowanych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Gdańsk (pomorskie)

specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: planowanie i sprawozdawczość z inwestycji w układzie budżetu zadaniowego zbieranie wniosków od jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie programów wieloletnich, pozostałych zadań budo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Śniadeckich 46c 72-300 Gryfice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, organizowanie badań kontrolnych zakażeń zwierząt, monitorowanie ch
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Gryfice (zachodniopomorskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach ul. Mickiewicza 32 99-200 Poddębice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie kontroli urzędowych w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pobieranie prób do badań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Poddębice (łódzkie)

starszy inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego 75-626 Koszalin ul. Andersa 34 pok. 057 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rozpatrywanie spraw zakończenia budów i pozwoleń na użytkowanie; Prowadzenie postępowań naprawczych; Prowadzenie kontroli budów w celu spraw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Koszalin (zachodniopomorskie)

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A 38-400 Krosno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie rejestracji próbek przychodzących do badań, zamawianie pożywek do re
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Krosno (podkarpackie)

inspektor -

Komenda Miejska Policji w Łodzi Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 90-114 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa systemów elektronicznej sprawozdawczości poprzez wprowadzanie, weryfikowanie i zatwierdzanie informacji w bazach danych w celu sprawnego wyszukiwania wybranych zagadnie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-25 - Łódź (łódzkie)

specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego; monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc.; koordynowanie i/ lub udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w ram
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-25 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analiza i propozycja warunków umowy na dostawę mediów do wszystkich nieruchomości użytkowanych dla potrzeb policji na terenie garnizonu świętokrzyskiego. Przygoto
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Kielce (świętokrzyskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rejestracja pism i innych dokumentów przychodzących drogą pocztową, w formie elektronicznej lub składanych bezpośrednio przez instytucje w systemie Biblioteka Akt lub SZD, otwieranie przesyłek pocztowych, z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Radomsko (łódzkie)

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych -

Komenda Powiatowa Policji w Obornikach Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych ul. Piłsudskiego 54 64-600 Oborniki Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, szacowa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Oborniki (wielkopolskie)

referent -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w celu szybkiej i skutecznej egzekucji zaległości podatkowych i innych należności Przygotowywan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Środa Śląska (dolnośląskie)

specjalista -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: a. rozpatrywanie wniosków wnoszonych do Dyrektora RZGW w Warszawie i przygotowanie projektów decyzji administracyjnych; b. prowadzenie postępow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

zastępca naczelnika wydziału -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca naczelnika wydziału Oddział GDDKiA w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2 15-703 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współuczestnictwo w nadzorowaniu realizacji zadań związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich w celu właściwej i terminowej real
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Białystok (podlaskie)

inspektor -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z korzystaniem przez podmioty zewnętrzne z majątku Skarbu Państwa znajdującego się w trwałym zarządzie lub we w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Warszawa (mazowieckie)

kierownik sekcji -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik sekcji Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Projektowanie i wdrażanie narzędzi HR w celu budowania spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi; Koordynowanie kompleksowej realizacji projek
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2 91 - 857 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg wraz z gospodarką materiałową w tym zakre
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-24 - Łowicz (łódzkie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie ul. Sienkiewicza 13 14-100 Ostróda Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności z zakres zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjne
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Ostróda (warmińsko-mazurskie)

informatyk -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zarządzanie systemem informatycznym jednostki w ramach pełnienia obowiązków Administratora Systemu Informatycznego, Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną jednostki, Administrowanie serwerami, Realizo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Będzin (śląskie)

starszy specjalista -

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji i odwoławczych od postanowień i decyzji organu I instancji oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach legalizacji p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie wniosków, zapytań i odpowiedzi (pisemnie i ustnie) do właściwych miejscowo jednostek Policji na terenie RP, RFN, Republiki Czeskiej
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Wrocław (dolnośląskie)

starszy specjalista -

Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista 31-752 Kraków ul. Ujastek 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analiza statutów pod względem zgodności z prawem oraz prowadzenie postępowania związanego z uchyleniem statutu lub jego niektórych postanowień sprzecznych z prawem powadzenie postępowania kwalifikacyjneg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-19 - Kraków (małopolskie)

inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor GDDKiA Oddział w Opolu Ul. Niedziałkowskiego 6 45-085 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, projekty organizacji ruchu stałe i tymczasowe), utrzymaniem sygnalizacji św
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-24 - Opole (opolskie)

specjalista -

Kuratorium Oświaty w Szczecinie Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Kuratorium Oświaty ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz innych świadczeń ze stosunku pracy, przelewów wynagrodzeń i potrąceń wynagrodzeń z różnych tytułów; pro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Szczecin (zachodniopomorskie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu ul. Mickiewicza 30 27-600 Sandomierzu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnienie ciągłej sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, urządzeń zasilających w celu prawidłowego funkcj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Sandomierz (świętokrzyskie)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - do 1 300 PLN

wykształcenie wyższe/średnie, staż pracy min. 2 lata, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz średnia znajomość języka nepalskiego, hindi, realizowanie planów sprzedażowych, przygotowanie ofert handlowych, prowadzenie rozmów handlowych z klientami oraz aktywny udział podczas negocjacji, przygotowanie raportów z wykonanych działań, analizowanie działań konkurencji w celu udoskonalenia oferty handlowej, kontakt z kontrahentami między innymi z Indii i Nepalu,
MANPOWER RESOURCE GROUP Sp. zo.o. - 2016-07-06 - Marki (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Sosnowa 2 80-251 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie i ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej w sposób tradycyjny oraz poprzez elektroniczny obieg dokumentów Prowadzenie kalendarza spotka
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-18 - Gdańsk (pomorskie)

młodszy specjalista -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie procesów zmian w pozwole
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-15 - Warszawa (mazowieckie)

MONTER FASAD - do 1 100 PLN

wykształcenie zawodowe ogólnobudowlane, staż pracy 2 lata na w/w stanowisku, kompletny kurs systemów montażu fasad, uprawnienia do pracy na wysokości, osoba odpowiedzialna za montaż fasad zewnętrznych o umiejętnościach Kz2 w grupach 3-5 osobowych ukraińsko języcznych,
kontakt przez PUP - 2016-06-07 - Ząbki (mazowieckie)

Wybierz miejscowość

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj