Praca specjalista Zduńska Wola BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 98-220 Zduńska Wola Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowywanie rozkazów personalnych Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli, a także innych decyzji Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli, jak również planów finansowych, wykazów opinii służbowych, pism o charakterze administracyjno – kancelaryjnym, protokołów itp. Zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych policjantów Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli oraz wprowadzania na ich podstawie danych do systemu SWOP-Kadra. Opracowanie i aktualizacja regulaminu i etatu jednostki zmilitaryzowanej – Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, dobór rezerw osobowych do uzupełnienia potrzeb kadrowych oraz opracowywanie obsady kadrowej jednostki przewidzianej do militaryzacji. Realizowanie sprawozdawczości w zakresie kadrowo – logistycznym przygotowań obronnych w Policji. Wprowadzanie danych kadrowych do ogólnopolicyjnego systemu informatycznego „Kadra” w celu co miesięcznego przesyłania aktualnych, zbiorczych informacji elektronicznych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Obsługa systemu informatycznego „Płatnik” w zakresie rejestrowania zmian dotyczących danych o składkach na ubezpieczenie społeczne oraz przesyłanie tych danych do KWP w Łodzi w wyznaczonych terminach. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych na kursy specjalistyczne dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli oraz sporządzanie co miesięcznych wykazów przekazywanych do Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających ze stosunku służbowego policjantów KPP w Zduńskiej Woli. Udział w przygotowywaniu i realizowaniu zmian organizacyjno – etatowych Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca biurowa, - praca w siedzibie urzędu, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - możliwość poruszania się po budynku ograniczona, brak wind, 1 toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, brak drzwi automatycznie otwierających się. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej” należy składać do dnia 12 września 2016 roku: 1. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli przy ulicy Spacerowej 27, 2. lub za pośrednictwem poczty lub innej jednostki świadczącej usługi przewozowe na adres Komendy. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki. Inne informacje: 1. Umowa na zastępstwo, 2. Wynagrodzenie obliczone z mnożnika 1,3571 (t.j. 2542,99 zł. brutto) oraz dodatku za wysługę lat. 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (043) 824-43-09, 4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, 5. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, 6. Oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie, 7. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, 8. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów (test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna) zostaną poinformowani telefonicznie, 9. Test wiedzy będzie obejmował zagadnienia z zakresu: przepisów dotyczących prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o Policji oraz przepisów resortowych. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w administracji pozostałe wymagania niezbędne: Umiejętność pracy w zespole. Obsługa komputera, Internetu. Komunikatywność. Analityczne myślenie. Rozwiązywanie problemów, działanie w sytuacjach stresowych. Znajomość przepisów prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych. Znajomość ustawy z dn. 06.04.1990r. o Policji i przepisów resortowych. wymagania dodatkowe: Umiejętność organizowania pracy, Systematyczność. Odporność na stres. Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”. Kopia dowodu osobistego. Kopie dokumentów potwierdzających ewentualne ukończenie kursów. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: 2016-09-12 Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 98-220 Zduńska Wola

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-07

Nazwa stanowiska: specjalista

Państwo: Polska

Województwo: łódzkie

Powiat: zduńskowolski

Miejscowość: Zduńska Wola

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

radca prawny -

Ministerstwo Środowiska w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowania administracyjnego w wyniku złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych decyzjami Ministra oraz w trybach nadzwyczajnych w rozumieniu Kodeksu postępowania administ
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-27 - Warszawa (mazowieckie)

bosman portu -

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: bosman portu Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uczestnictwo w kontrolach przestrzegania przepisów na nabrzeżach i podczas postoju statków nadzorowanie cumowania i odcumowywania wybranych statków przekazywanie kapitanom statków i użytkownikom portu poleceń of
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-18 - Gdańsk (pomorskie)

specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw i przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach właściwości merytorycznej wydziału, przygotowywanie projektów stanowisk w sprawach dotyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oraz w sprawach
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Wrocław (dolnośląskie)

starszy referent -

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu ul. Gajowicka 118 50-984 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wprowadzanie danych ewidencyjnych i ich bieżąca aktualizacja w systemie ewidencji elektronicznej SPIRALA-ZINT przyjmowanie zbiorów (kart) ewidencyjnych z innych WKU i u
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Wrocław (dolnośląskie)

referendarz -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa finansowo-księgowa dotacji celowych wypłacanych z budżetu państwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych obsługa finansowo – księgowa dochodów budżetu państwa sprawdzanie pod względem form
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Warszawa (mazowieckie)

oskarżyciel skarbowy -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: oskarżyciel skarbowy Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie zadań w obszarze prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w celu kontrolowania spraw pod kątem prawidłowego, efektywnego i terminowego
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny oraz podmiotów, którym zlecono realizację zadań w celu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Łódź (łódzkie)

specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  współpraca z przedstawicielami Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Gabinetu KGP, Biura Finansów KGP i innymi komórkami merytorycznymi KGP w zakresie roszczeń związany
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Śniadeckich 46c 72-300 Gryfice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, organizowanie badań kontrolnych zakażeń zwierząt, monitorowanie ch
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-18 - Gryfice (zachodniopomorskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściowością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu, p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-24 - Warszawa (mazowieckie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Księgowanie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów oraz decyzji na kartach kontowych podatników, uzgadnianie zaksięgowanych operacji na kartach z dokumentami źródłowymi w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej in
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Łódź (łódzkie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu ul. Składowa 1-3, 50-209 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporzadzanie list płac dla pracowników inspektoratu oraz umów cywilno- prawnych dla lekarzy wyznaczonych przez PLW. sporządzanie dokumentacji rozli
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-02 - Wrocław (dolnośląskie)

starszy referent -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent 06-400 Ciechanów ul. Orylska 6 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: administrowanie zasobami rezerw osobowych wykorzystywanych na potrzeby obronne; zbieranie danych do planu terytorialnego gromadzenia i szkolenia rezerw osobowych; prowadzenie ewidencji żołnierzy rezerwy w SI-SPIRALA
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Ciechanów (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie czynności w celu wyegzekwowania brakujących deklaracji w przypadku niewywiązywania się podatników z obowiązku składania deklarcji podatkowych oraz podejmowanie działań zmierzających do wykreślenia podmi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Warszawa (mazowieckie)

główny księgowy -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii 57-100 Strzelin ul.Brzegowa 63 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Planowanie budżetu jednostki Prowadzenie rachunków jednostki Koordynacja i kierowanie pracą podległych pracowników Dokonywanie wst
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-18 - Strzelin (dolnośląskie)

specjalista -

Ministerstwo Energii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Energii Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie, wydawanych w stosunku do przedsiębiorców sektora naftowego, projektów decyzji administracyjnych i postanowień Ministra Energii na podstawie ustawy o zapasach ropy naftowej, pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Olsztynie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Olsztynie Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikacja dokumentów złożonych w sposób elektroniczny (e-dokumenty); Przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; Wprowadzanie danych podst
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Ełk (warmińsko-mazurskie)

referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym poprawności oraz terminowości składanych w urzędzie deklaracji i informacji podatkowych. sporządzanie wezwań lub adnotacji z wezwań telefonicznych w przypadku st
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Łódź (łódzkie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. ks. Stefana Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęceg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Strzelce Krajeńskie (lubuskie)

kontroler weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kontroler weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 10 38-700 Ustrzyki Dolne Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych w celu zapewnienia spełnienia wymagań weterynaryjnych. Prowadzenie mo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)

inspektor -

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowanie zestawień materiałowych w prowadzonej dziedzinie, weryfikacja i klasyfikacja trybu postępowania dostawa materiałowe wraz z przygotowaniem procedury postępowania zgodnie z Ustawą „Prawo zamówień pub
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Gdynia (pomorskie)

główny specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie i przeprowadzanie w urzędzie kontroli wewnętrznych, zarówno ujętych w planie kontroli jak i doraźnych, w celu uzyskania aktualnej informacji odnośnie stanu rzeczywistego w porównaniu ze stanem
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Warszawa (mazowieckie)

wizytator -

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewaluacji zewnętrznej problemowej i całościowej w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznej problemowej lub ca
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Białystok (podlaskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wspieranie podatników i innych podmiotów w celu prawidłowego wypełniania przez nich zobowiązań, identyfikowanie, wprowadzanie oraz przetwarzanie danych z deklaracji oraz innych informacji podatkowych, w tym przesłanych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Warszawa (mazowieckie)

Tokarz (CNC) -

wykształcenie techniczne, minimum zawodowe umiejętność czytania rysunków technicznych (warunek konieczny) mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku umiejętność pracy w zespole. umowę o pracę, bardzo dobre warunki socjalne oraz finansowe, rozwój zawodowy oraz ciekawą pracę z wykwalifikowaną kadrą, możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
PLASTEM P. Ciupa i T.Teodorczyk – Spółka Jawna - 2016-09-24 - Zduńska Wola (łódzkie)

starszy specjalista -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zbieranie i weryfikowanie jednostkowych sprawozdań podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych statystycznych zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok ora
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-06 - Poznań (wielkopolskie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach katastrof budowlanych, w celu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-31 - Poznań (wielkopolskie)

starszy specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2 91 - 857 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie dokumentacji planowania cywilnego, w tym planu Zarządzania Kryzysowego, mapy ryzyka, mapy zagrożeń, raportu c
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

zastępca kierownika oddziału -

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca kierownika oddziału Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kierowanie pracą Oddziału w pionie odpowiedzialnym za legalizację pobytu i pracy cudzoziemców na terenie RP i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Słupsk (pomorskie)

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj