Praca inspektor Bolesławiec BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu ul. Wesoła 2 59-700 Bolesławiec Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sporządzanie indywidualnych kartotek wynagrodzeń oraz kartotek świadczeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Dekretowanie i księgowanie operacji finansowych w programie "Probit" moduł "Finanse" Sporządzanie list płac w programie "Probit" Terminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów Terminowe sporządzanie poleceń przelewów w rachunkowości elektronicznej dot. zobowiązań wobec dostawców oraz należności pracowniczych Terminowe rozliczanie podatku dochodowego w okresach miesięcznych, terminowe sporządzanie deklaracji dot. podatku dochodowego (PIT 11, PIT 4R, PIT 8AR, PIT 40) Terminowe rozliczanie składek dot. ubezpieczenia: zdrowotnego, społecznego oraz funduszu pracy Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków ich rodzin w systemie "Płatnik" Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej w programie "Płatnik" Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - druki Rp-7 Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dotacji dla jednostek OSP wchodzących w skład KSRG - rozliczanie oraz nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem wydatków związanych z przyznaną dotacją Klasyfikowanie wydatków strukturalnych. Prowadzenie ewidencji. Sporządzanie sprawozdania Rb WSa Prowadzenie archiwum zakładowego Prowadzenie spraw obiegu dokumentacji i instrukcji kancelaryjnej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Komendzie Powiatowej Prowadzenie sekretariatu komendanta powiatowego Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Powiatowej Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy oraz ich okresowa analiza Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej Ewidencjonowanie czasu pracy i służby pracowników cywilnych i funkcjonariuszy Prowadzenie dokumentacji dot. planowanych i wykorzystywanych urlopów Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner, stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: 1. Oferty należy przesłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: – „Oferta na stanowisko inspektor ds. księgowych, organizacyjnych i kadrowych”. 2. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. 3. Uwaga Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z powyższym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 4. Planowane techniki i metody naboru: - Etap I – Weryfikacja dokumentów - sprawdzenie kompletności dokumentów złożonych przez kandydatkę/kandydata ofert oraz spełnienia wszystkich wymogów niezbędnych zamieszczonych w ogłoszeniu, - wykluczenia z dalszej procedury kwalifikacyjnej ofert kandydatek/kandydatów, które nie zawierają kompletu dokumentów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu. - Etap II – sprawdzian wiedzy i umiejętności – do etapu zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu. - sprawdzian wiedzy (test jednokrotnego wyboru) – czas trwania 20 minut – składający się z 20 pytań merytorycznych z zakresu znajomości aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu (maksymalna ilość punktów do uzyskania – 20 pkt.), - sprawdzian innych umiejętności wynikających z zakresu zadań stanowiska (maksymalna liczba punktów do uzyskania 10 pkt.) - wymogiem niezbędnym do dopuszczenia do III etapu naboru jest uzyskanie, co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów w II etapie. - Etap III – rozmowa kwalifikacyjna zakończona oceną kandydata. 5. Informacje o przebiegu poszczególnych etapów będą zamieszczane na stronie internetowej komendy: www.straz.boleslawiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane. 6. Przewidywane wynagrodzenie ok. 1.873,84 zł. 7. Oferty osób niewyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie w/w terminów, dokumenty są komisyjnie niszczone. 8. Dodatkowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać w sekretariacie komendy oraz pod numerem telefonu 75 644 33 03 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie księgowym, organizacyjnym i kadrowym pozostałe wymagania niezbędne: znajomość przepisów prawa pracy znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i przepisów wykonawczych do niej znajomośćprzepisów o Służbie Cywilnej i przepisów wykonawczych do niej znajomość przepisów w zakresie rachunkowości budżetowej znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów wykonawczych znajomość klasyfikacji budżetowej oraz klasyfikacji wydatków strukturalnych znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych komunikatywność umiejętność analitycznego myślenia wymagania dodatkowe: umiejętność współpracy w zespole znajomość obsługi programu "Probit" moduł Płace i Finanse znajomość systemu SOD2 biegła obsługa komputera, arkusza kalkulacyjnego Excel znajomość zagadnień bankowości elektronicznej Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację wyników poszczególnych etapów naboru do pracy na stronie internetowej komendy Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-20 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu ul. Wesoła 2 59-700 Bolesławiec - w sekretariacie w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach o d poniedziałku do piątku

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-06

Nazwa stanowiska: inspektor

Państwo: Polska

Województwo: dolnośląskie

Powiat: bolesławiecki

Miejscowość: Bolesławiec

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie ul. Lublańska 11 31-410 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego oraz badania zwierząt rzeźnych i mięsa prowadzenie rejes
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Kraków (małopolskie)

specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z wydawaniem interpretacji i rozstrzygnięć w indywidualnych przypadkach dotyczących prawidłowości realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach programów operacyjnych Innowacyjna Go
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-27 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie analiz kart kontowych podatników, monitorowanie terminów płatności zobowiązań podatkowych w celu przeciwdziałania zjawisku ich przedawnienia; monitorowanie sald w celu podejmowan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

archiwista -

Archiwum Państwowe w Suwałkach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: archiwista Archiwum Państwowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 69 16-400 Suwałki Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: porządkowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych sporządzanie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych i wyższego rzędu udział w procesie przejmowania materiałów archiwalnych u
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-13 - Ełk (warmińsko-mazurskie)

starszy informatyk -

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy informatyk Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: diagnozowanie, rozwiązywanie i usuwanie problemów związanych z eksploatacją zaawansowanych systemów (poczty elektronicznej, serwisów WWW, oper
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Kraków (małopolskie)

specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie procesu uzgodnienia dokumentacji technicznej branży elektrycznej, rozpatrywanie poprawności projektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami i wym
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Myszyniec (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współpraca z dziennikarzami i wydziałami Urzędu, polegająca m.in. na przygotowaniu komunikatów, wyjaśnień i sprostowań, jak również na udzielaniu odpowiedzi na
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Łódź (łódzkie)

specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Oddział GDDKiA w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2 15-703 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw w zakresie kontroli uczestników realizacji inwestycji, harmonogramu i postępu prac, celem właściwej i terminowej realizacji zawartych umów,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Białystok (podlaskie)

sekretarz -

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: sekretarz Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie sekretariatu Departamentu obsługa punktu konsultacyjnego info.funduszemos.gov.pl, w tym przekazywanie zapytań do właściwych komórek organizacyjnych Departamentu prowadzenie, akt
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Warszawa (mazowieckie)

referent prawny -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny 50-155 Wrocław u. J.E.Purkyniego 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozpatrywanie odwołań i zażaleń na decyzje i postanowienia wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administ
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Wrocław (dolnośląskie)

specjalista -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warszawa 00-926, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem dostaw mediów i usług, prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem budynku i jego wyposażeniem, udzia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Warszawa (mazowieckie)

referent prawny -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw z zakresu tzw. mienia zabużańskiego (rejestracja, wstępna analiza, gromadzenie dokumentów, przeprowadzanie dowodów - przesłuchania świadków, stron, ocena zebranego materiału
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Poznań (wielkopolskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji podatników oraz płatników podatków i składek ubezpieczeniowych, wydawanie zaświadczeń w celu przekazania wnioskodawcy urzędowego poświadczenia informacji w granicach żądania i zgodn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Oświęcim (małopolskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Katowicach ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: bieżące wprowadzanie dokumentów do systemu POLTAX i innych systemów, prowadzenie w zakresie działania komórki organizacyjnej ewidencji i rejestrów, w tym funkcjonujących w systemie informatycznym, prze
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Cieszyn (śląskie)

starszy specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Główny Urząd Statystyczny Aleja Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współpraca z jednostkami GUS i spoza GUS w celu opracowania projektu rocznego programu badań statystycznych statystyki publicznej. Udział w pracach służących opr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, rejestracją pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-31 - Poznań (wielkopolskie)

specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Ul. Czarna Rola 4 61-625 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Piła (wielkopolskie)

starszy specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizowanie, opracowywanie i sporządzanie dokumentacji wykonawczej do zgłoszonego planu potrzeb na materiały eksploatacyjne, usługi i sprzęt lotniczy zapewniające ci
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych z sprawach należących do właściwości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie gleboznawczej klasyfikacj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Wrocław (dolnośląskie)

starszy inspektor -

Komenda Miejska Policji w Koszalinie Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor 75-009 Koszalin ul. Słowackiego 11 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rejestrowanie w Krajowym Systemie Informacji Policyjnej informacji o osobach, zdarzeniach i rzeczach, Wprowadzanie informacji zawartych na drukach rejestracyjnych do bazy KSIP, Załatwianie zgłoszeń i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Koszalin (zachodniopomorskie)

starszy inspektor -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Warszawa, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ustalanie i dokumentowanie stanu faktycznego w trakcie kontroli wyrobów budowlanych u sprzedawców, producentów i importerów oraz na budowie, analiza wpływających do Urzędu, w tym od Prezesa UOKiK, info
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista ul. 1 Maja 61 78-400 szczecinek Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej; organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Szczecinek (zachodniopomorskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie ul. Piłsudskiego 70 97-400 Bełchatów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizacja zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej. Realizacja zwalczania choroby Aujeszky`ego. Współuczestnic
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Bełchatów (łódzkie)

starszy inspektor -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57 Gdańsk 80-748 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analizowanie i opracowywanie uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ul. Francuska 12 40-015 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników Urzędu i Delegatur zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sporządzanie sprawo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-19 - Katowice (śląskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uczestniczenie w pracy zespołu analityków i informatyków w zakresie opracowywania danych do umieszczenia w zewnętrznej bazie analiz oraz funkcjonalności tej bazy, w ramach projektu Mapy Potrzeb Zdrowotnych –
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista 15-264 Białystok ul. Ciołkowskiego 2/3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzorowanie, koordynowanie i organizacja badań fizykochemicznych, nadzór nad stosowanym wyposażeniem pomiarowym, w celu zapewnienia jakości bad
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Białystok (podlaskie)

referent -

Izba Skarbowa w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Franklina Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw osobowych pracowników Prowadzenie spraw związanych z organizacją szkoleń i podnoszeniem kwalifikacji pracowników Prowadzenie spraw socjalnych pracowników Warunki pracy - Stanowisk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Szczecin (zachodniopomorskie)

specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Oddział GDDKiA w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2 15-703 Białystok (i teren działania oddziału) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw w zakresie kontroli uczestników realizacji inwestycji, harmonogramu i postępu prac, udział w przygotowaniu doku
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Białystok (podlaskie)

starszy specjalista -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydawanie opinii i uzgodnień w ramach ocen oddziały
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Wrocław (dolnośląskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj