Praca specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitorowanie realizacji przez Oddziały Terenowe zadań w zakresie prowadzonych działań kontrolnych; koordynowanie przeprowadzania doraźnych postępowań wyjaśniających przez Oddziały Terenowe UTK; monitorowanie realizacji zadań przez Oddziały Terenowe UTK w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych; przygotowywanie prezentacji i analiz miesięcznych z działalności Oddziałów Terenowych UTK i Departamentu Nadzoru; opracowywanie projektów dokumentacji w sprawach kierowanych do rozpatrzenia przez sąd; przygotowywanie i opiniowanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych oraz projektów innych pism związanych z prowadzonymi sprawami i postępowaniami; weryfikowanie pod kątem formalno-prawnym dowodów i wniosków w postępowaniach przygotowawczych przed wszczęciem postępowania administracyjnego. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Zagrożenie korupcją. Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inne informacje: budynek jest klimatyzowany. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Urząd Transportu Kolejowego jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Decyzją Wysokiej Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości „Przyjazny Urząd" Urząd Transportu Kolejowego uzyskał wyróżnienie w tym konkursie oraz prawo do posługiwania się przez rok stosownym godłem i znakiem jakości. W roku 2014 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał wyróżnienie w Konkursie LODOŁAMACZE za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych. W roku 2015 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał certyfikat VI edycji konkursu „Strona Internetowa Bez Barier” za stronę internetową dedykowaną pasażerom najlepiej dostosowaną do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych, narażonych na wykluczenie cyfrowe. Siedziba UTK przeszła pozytywnie audyt Fundacji Integracja, co zostało potwierdzone certyfikatem „Obiekt bez barier”. W roku 2015 w UTK został powołany Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w celu zapewnienia skutecznego stosowania zasad równego traktowania i niedyskryminacji. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu/o wykonywaniu prac zleconych/o odbywaniu staży/praktyk/wolontariatu, itp.). W przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego. Planowane techniki i metody naboru: - weryfikacja formalna nadesłanych ofert, - test wiedzy, - rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem znajomości obsługi komputera. Kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. Wyżej wymienieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu oraz o technikach i metodach naboru. Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl , http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749 15 20. Więcej informacji na temat naborów do służby cywilnej można znaleźć na stronie:http://utk.gov.pl/pl/urzad/zatrudnienie-w-utk/informacje-ogolne/4740,informacje-ogolne.html Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie transportu kolejowego lub w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych lub w zakresie stosowania prawa pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość ustawy o transporcie kolejowym Znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Znajomość ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego Znajomość ustawy o służbie cywilnej Umiejętność obsługi serwisów informacji prawnej, np. "Lex" Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office wymagania dodatkowe: Znajomość ustawy Kodeks cywilny Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: 2016-09-13 Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa z podaniem numeru ogłoszenia 3154. Zachęcamy kandydatów do wypełniania i przesyłania ankiety rekrutacyjnej dostępnej na stronie internetowej Urzędu: www.utk.gov.pl

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-04

Nazwa stanowiska: specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

główny specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw dotyczących zdrowia osób starszych wynikających z Narodowego Programu Zdrowia, uczestniczenie w przygotowywaniu i realizacji rozwiązań dotyczących zdrowotnej polityki seni
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

Telefoniczny doradca klienta -

• Udzielanie informacji Klientom i pomoc w rozwiązywaniu problemów w renomowanej sieci telefonii komórkowej, • Aktywna sprzedaż produktów, które oferuje firma (sprzedaż dodatkowych produktów stałym Klientom), • Dbanie o dobry wizerunek firmy, • Dbanie o satysfakcję Klienta z zakupionych produktów.
LeasingTeam Group praca tymczasowa - 2016-09-29 - Warszawa (mazowieckie)

Kierownik ds Eksportu -

Lokalizacja: Warszawa Wybrana osoba będzie odpowiedzialna m.in. za: Pozyskiwanie nowych klientów i nowych rynków zbytu Budowanie i podtrzymywanie trwałych relacji biznesowych ze stałymi klientami Współpraca z działem R&D, produkcji oraz działem należności. Koordynacja zespołu odpowiedzialnego za realizację sprzedaży eksportowej Wypracowywanie i wdrażanie strategii rozwoju eksportu Planowanie i
Hortex Holding S.A. - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor zakładów górniczych -

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie ul. Wilcza 46 00-679 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilak
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Śniadeckich 46c 72-300 Gryfice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli podmiotów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego, kontrolowanie powstawania, przechowywania
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Gryfice (zachodniopomorskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny ul. Gagarina 15, 00-753 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola wymogów wzajemnej zgodności prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych kontrola dobrostanu zwierząt Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Warszawa (mazowieckie)

legalizator -

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: legalizator ul. Krupnicza 11 31-123 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawdzanie przyrządów pomiarowych w celu określenia ich parametrów metrologicznych sporządzanie dokumentacji wykonywanych czynności metrologicznych w celu udokumentowania podjętej decyzji dokonywanie wpisów w rejestrze w celu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-08 - Kraków (małopolskie)

referent -

Izba Skarbowa w Opolu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Opolu ul. Ozimska 19 45-057 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzanie czynności pomocniczych w postępowaniach podatkowych np. przygotowywanie pism, wezwań, zapytań w sprawach podatkowych, nie wymagających rozpatrzenia skomplikowanego stanu faktycznego. Prowadzenie prostego postępow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Nysa (opolskie)

Doradca Klienta w Placówce Detalicznej -

W Banku Millennium cenimy różnorodność, bo każdy z nas jest inny i prezentuje swoje, oryginalne spojrzenie na świat. Dzięki temu tworzymy kompletny, zgrany zespół. Dołącz do nas i rozwijaj się w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, ceniącej najwyższe standardy i doskonałą jakość. Doradca Klienta w Placówce Detalicznej Miejsce pracy: Siedlce, Warszawa Nr ref.: KwF/DK/miasto SZ
Bank Millennium S.A. - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

Zastępca Kierownika Magazynu -

Zakres obowiązków: Nadzór i współudział w przyjmowaniu i wydawaniu towarów; Zapewnienie właściwego magazynowania towaru gwarantującego zachowanie jakości; Przestrzeganie wewnętrznych procedur oraz za bezpieczeństwo i organizację pracy podległego personelu. Oczekiwania: Doświadczenie zawodowe na stanowisku Z-cy Kierownika Magazynu, Lidera, Kierownika Zmiany lub Brygadzisty – min. 2 lata; Doświad
AGATA S.A. - 2016-10-21 - Warszawa (mazowieckie)

Inżynier Linux, Administrator, Wdrożeniowiec systemów monitoringu i kontroli IT -

Praca w technologiach: monitoring infrastruktury IT centralizacja i analiza logów systemów operacyjnych oraz aplikacji analiza ruchu sieciowego analiza zdarzeń w kontekście bezpieczeństwa infrastruktury IT Udział we wdrożeniach systemów IT będących ofertą firmy: op5 Monitor, Nagios, Splunk, Elasticsearch, Flowmon, Logrhythm Wymagania: Ukończone dzienne studia techniczne na kierunku informatyka lub pok
EMCA S.A - 2016-09-10 - Warszawa (mazowieckie)

Senior Product Manager (Fashion) -

Dla naszego klienta polskiej firmy z branży odzieżowej poszukujemy osoby na stanowisko: Senior Product Manager (Fashion) Miejsce pracy: Warszawa Zadania: praca przy założeniach kolekcji tworzenie planów asortymentowych tworzenie polityki cenowej oraz budżetów w ramach podległych grup towarowych kontakt z dostawcami dbałość o odpowiedni wygląd kolekcji nadzór nad pracą działu kupieckiego oraz projek
HRK S.A - 2016-08-25 - Warszawa (mazowieckie)

PRAKTYKANT W DEPARTAMENCIE SPRAW OBYWATELSKICH - WP - nieodpłatny

1) zapoznanie się z przepisami prawa regulującymi wydawanie dokumentów paszportowych przez organy paszportowe oraz poznanie specyfiki centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych,2) udział w dokonywaniu analizy materiałów związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu spraw paszportowych oraz opracowywaniem projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Ministra,3) pomoc w archiwizowaniu dokumentacji wytworzonej w Wydziale.
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH - 2016-02-25 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds Content Marketingu -

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. Content MarketinguMiejsce pracy: Warszawa Zadania: 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym: mile widziane doświadczenia w agencji marketingowej Bardzo dobra znajomość nowoczesnych narzędzi marketingowych w tym prowadzenie komunikacji marketingowej w social media Doświadczenie w opracowywaniu materiałów marketingowych, prezen
HRK S.A - 2016-09-09 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu ul. Wrocławska 170 45-836 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrolowanie Powiatowych Lekarzy Weterynarii z zakresu sprawowanego nadzoru nad podmiotami produkującymi środki spożywcze pochodzeni
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Opole (opolskie)

KELNER (J.ANG) - od 1 850 PLN

j.w
kontakt przez PUP - 2016-01-12 - Warszawa (mazowieckie)

zastępca powiatowego lekarza weterynarii -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie działalnością Inspektoratu w czasie nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii , realizowanie zada
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Stargard Szczeciński (zachodniopomorskie)

KIEROWCA M/K - od 2 400 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-07-21 - Warszawa (mazowieckie)

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA K/M - od 2 600 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-09-23 - Warszawa (mazowieckie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa w Lublinie ul. T. Szeligowskiego 24 20-883 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: księgowanie dowodów wpłat na kontach podatników i płatników, wystawianie postanowień w sprawie zaliczenia nadpłaty, sporządzanie zawiadomień do komorników sądowych w sprawie przekazania nadpłat lub z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Chełm (lubelskie)

Analityk Kredytowy -

DO TWOJEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE: Rozwój portfela klientów kredytowych przy utrzymaniu wysokiej jakości zarządzanego portfela kredytowego, stała współpraca i wspieranie partnerów biznesowych w strukturyzowaniu transakcji oraz selekcji klientów odpowiadających strategii finansowania Banku Przygotowywanie aplikacji kredytowych oraz dokumentów towarzyszących w tym analiza sytuacji ekonom
Bank Zachodni WBK S.A. - 2016-10-11 - Warszawa (mazowieckie)

Kierownik ds Oferty Produktowo-Usługowej -

udział w zarządzaniu ofertą usług transmisyjnych danych dedykowanych do największych Klientów Orange przeprowadzanie analiz dotyczących zarządzanych usług wsparcie w zakresie przygotowania ofert niestandardowych minimum 5-letnia wiedza i doświadczenie w zarządzaniu produktami/ usługami z obszaru telekomunikacji (transmisji danych) wyższe wykształcenie (ekonomia, informatyka, marketing) wiedza dotycz
Orange Polska S.A. - 2016-10-19 - Warszawa (mazowieckie)

Service Desk Koordynator / IT Helpdesk / Support Team Leader - Lider zespołu wsparcia -

Dla naszego klienta poszukujemy specjalisty na stanowisko IT Helpdesk Team Leader do bezpośredniej współpracy (nie outsourcing) Zadania: zapewnienie SLA na wymaganym poziomie dla usług IT; koordynowanie i harmonogramowanie pracy zespołu IT; kontrolowanie rozwiązywania aktualnych problemów informatycznych; nadzór nad bezpieczeństwem przechowywania i przepływu informacji; obsługa zgłaszanych zdarzeń w
Power Media S.A. - 2016-09-09 - Warszawa (mazowieckie)

KIEROWCA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO - od 1 860 PLN

zgodnie ze stanowiskiem pracy; miejsce wykonywania pracy: woj. dolnośląskie
kontakt przez PUP - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista 85-158 Bydgoszcz ul. Dąbrowskiego 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 1) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 2) sporządzanie i przedstawianie komendanto
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

Specjalista ds marketingu internetowego -

Opis stanowiska: opracowywanie propozycji i nadzorowanie realizacji strategii planów marketingowych monitorowanie wolumenów sprzedaży przygotowywanie budżetu promocji konsumenckich i handlowych budowanie kampanii handlowych wykonywanie pomiarów wyników różnych działań promocyjnych oraz ocena ich efektywności analiza czynników wywierających znaczący wpływ na poziom sprzedaży zarządzanie kampaniami
Action S.A. - 2016-10-13 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj