Praca główny księgowy Suwałki BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy ul. Świerkowa 45 lok. 45 16-400 Suwałki Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rachunkowości jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacja zadań z zakresu inwentaryzacji mienia Inspektoratu prowadzenie gospodarki finansowej, w tym sporządzanie planów finansowych oraz niezbędnych zmian w tym zakresie opracowanie projektu budżetu dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz dla potrzeb GUS i służby cywilnej sporządzanie rocznego bilansu jednostki oraz rachunku zysków i strat - sporządzanie dokumentacji płacowej i naliczanie płac, przygotowanie przelewów dot. wypłat z list płac, prowadzenie spraw z zakresu ZUS oraz US - rozliczanie podatku dochodowego pracowników wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez PINB należą do kompetencji głównego księgowego Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Możliwe wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych. Budynek w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Oferty należy składać na adres j.w. w zamkniętych kopertach z dopiskiem " OFERTA NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ". Oferty złożone po tym terminie lub nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani przez komisje rekrutacyjna zostaną zawiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki, tel. 87 5631000. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego w obszarze działań finansowo-księgowych pozostałe wymagania niezbędne: znajomość przepisów dotyczących rachunkowości i finansów publicznych, służby cywilnej samodzielność i odpowiedzialność staranność, rzetelność, obowiązkowość zdolność analizowania wymagania dodatkowe: umiejętność obsługi programu Płatnik umiejętność obsługi programu SJO Bestia umiejętność obsługi programu WF-FAKiR Finanse i księgowość Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-16 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki ul. Świerkowa 45 lok. 45, 16-400 Suwałki

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-04

Nazwa stanowiska: główny księgowy

Państwo: Polska

Województwo: podlaskie

Powiat: m. Suwałki

Miejscowość: Suwałki

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

inspektor -

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor 80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie książek obiektów budowlanych, ewidencjonowanie protokołów okresowych przeglądów obiektów budowlanych oraz ekspertyz budowlanych - na bieżąco. Panowanie i zgłaszan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-24 - Gdańsk (pomorskie)

specjalista -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Kaliska 1 62-300 Września Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rachunkowości i bieżącej ksiegowości Inspektoratu przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia planu finansowego sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i innyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Września (wielkopolskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wspieranie podatników i innych podmiotów w celu prawidłowego wypełniania przez nich obowiązków podatkowych, przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie elek
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Wieluń (łódzkie)

referendarz -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Rozwoju pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa (Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kalendarza dyrektora Biura, w tym prowadzenie i monitorowanie terminarzy spotkań dyrektora oraz prowadzenie bazy kontaktów teleadresowych osób i instytucji,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Warszawa (mazowieckie)

starszy informatyk -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brodnicy Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy informatyk Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brodnicy ul. Królowej Jadwigi 4 87-300 Brodnica Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie strony internetowej WKU Uczestniczenie w planowaniu potrzeb technicznych w zakresie sprzętu informatycznego Prowadzenie z żołnierzami zawodowymi i pracown
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Brodnica (kujawsko-pomorskie)

inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Lutomierska 108/112 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wprowadzanie do ewidencji komputerowej danych osób zatrzymanych na podstawie wystawionych wezwań do zapłaty, sporządzanie tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej, prowadzenie korespondencji z d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Łódź (łódzkie)

referent prawny -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny 50-155 Wrocław u. J.E.Purkyniego 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozpatrywanie odwołań i zażaleń na decyzje i postanowienia wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administ
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Wrocław (dolnośląskie)

specjalista -

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku Graniczny Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul.Kontenerowa 9, 80-601 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zakładanie i prowadzenie, oddzielnie dla każdego pracownika, akt osobowych i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (w tym pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-13 - Gdańsk (pomorskie)

specjalista -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Administruje urządzeniami sieci teleinformatycznej; Świadczy zdalną pomoc techniczną wszystkim użytkownikom w zakresie dostępu do informatycznych zaso
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-22 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim ul. 3 Maja 34 69-220 Ośno Lubuskie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - realizacja zadań w zakresie wytwarzania, obrotu i stosowania pasz oraz stosowania pasz lec
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Ośno Lubuskie (lubuskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i zabezpieczanie należności pieniężnych Wykonywanie środka karnego przepadku, orzeczenia w sprawie likwidacji niepodjętego depozytu o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Drawsko Pomorskie (zachodniopomorskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Obrony Narodowej Al.Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kontroli kompletności i rzetelności dokumentacji dotyczacej wydatków żołnierzy zawodowych pełniacych służbę poza granicami kraju, zrealizowanych za
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Komenda Miejska Policji w Łodzi Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 90-114 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz zasad przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i chigieny pracy, udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Łódź (łódzkie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 6 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych, kontrol
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-01 - Kraków (małopolskie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Lubinie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji ul. Traugutta 3 59-300 Lubin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: bieżąca rejestracja dokumentów w elektronicznym dzienniku korespondencyjnym, codzienne pobieranie poczty z biura podawczego i przekazywanie Naczelnikowi do dekretacji, po dekretacji przeka
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Lubin (dolnośląskie)

specjalista -

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udział w realizacji projektu "Wsparcie funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi"Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" Udział w orga
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu ul. Mickiewicza 30 27-600 Sandomierzu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnienie ciągłej sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, urządzeń zasilających w celu prawidłowego funkcj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Sandomierz (świętokrzyskie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań i orzekanie w sprawach o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie pomocy publicznej w celu skutecznej realizacji należności, bieżąca analiza zaległości pod
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Sochaczew (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu ul. Wrocławska 170 45-836 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrolowanie Powiatowych Lekarzy Weterynarii z zakresu sprawowanego nadzoru nad podmiotami produkującymi środki spożywcze pochodzeni
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Opole (opolskie)

wizytator -

Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator 31-752 Kraków ul. Ujastek 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: po ukończeniu szkolenia z zakresu ewaluacji w nadzorze pedagogicznym sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez dokonywanie ewaluacji w zakresie wymagań, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Kraków (małopolskie)

specjalista -

Ministerstwo Środowiska w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynacja nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań państwowej służby geologicznej, w tym koordynacja opiniowania planu prac państwowej służby geologicznej i przyjmowanie sprawozdań rocznych i końc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Aleja Warszawska 89 10 – 083 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie dokumentacji spraw kancelaryjno-biurowych oraz archiwizacja dokumentów w celu zapewnienia prawidłowej obsługi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Szczytno (warmińsko-mazurskie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej ul. 1 Maja 1 45 - 068 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - uczestnictwo przy sporządzaniu projektów aktów administracyjnych w celu zapewnienia praworządności w działaniach Inspektoratu, -
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Opole (opolskie)

specjalista -

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie bieżących ocen funkcjonowania sprzętu i urządzeń zainstalowanych na znakach nawigacyjnych i w systemach oznakowania nawigacyjnego w celu określenia stopnia ich efektywności, niezawodności oraz zgodno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-22 - Gdynia (pomorskie)

referent -

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ul. Grodzka 1/5 70-560 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kancelarii Komendy, w tym: przyjmowanie poczty, rejestracja w dzienniku korespondencyjnym, rozdział
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Szczecin (zachodniopomorskie)

główny specjalista -

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: odpowiadanie za środowisko informatyczne pod względem dostępności usług i aplikacji dla użytkowników i instytucji zewnętrznych. Samodzielnie proponowanie rozwiązań problemów t
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

księgowy -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku ul. ks. kard. Wyszyńskiego 15 42-100 Kłobuck Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie planów finansowych Inspektoratu, realizowanie budżetu Inspektoratu zgodnie z planem finansowym, prowadzenie ewidencji operacji
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-19 - Kłobuck (śląskie)

inspektor wojewódzki -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z odwołaniami i zażaleniami na wydane przez organy samorządu terytorialnego orzeczenia administracyjne w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

młodszy specjalista -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie procesów zmian w pozwole
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-15 - Warszawa (mazowieckie)

starszy informatyk -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy informatyk Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. 3 Stycznia 3 64-300 Nowy Tomyśl Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Administrowanie siecią jawną oraz niejawną Bieżące wsparcie użytkowników Prowadzenie gospodarki sprzętowej Prowadzenie szkoleń wewnętrznych Zapewnienie bezpieczeństwa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Nowy Tomyśl (wielkopolskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj