Praca zastępca powiatowego lekarza weterynarii Szczecinek BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie działalnością Inspektoratu w czasie nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii , nadzór nad pracą zespołów, bieżący udział w pracach Inspekcji Weterynaryjnej, współpraca z innymi organami administracji rządowej i samorządowej , nadzór nad zakładami/podmiotami nadzorowanymi przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku, przygotowywanie planu kontroli/pobierania prób do badań laboratoryjnych w gospodarstwach/podmiotach nadzorowanych, kontrola i nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez lekarzy/inne osoby wyznaczone do czynności urzędowych, przygotowywanie zarządzeń, pism, sprawozdań okresowych i rocznych z zakresu właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, analiza terminowości realizowania planu pracy przez poszczególne komórki organizacyjne w Inspekcji Weterynaryjnej. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Występowanie uciążliwych / szkodliwych / niebezpiecznych warunków pracy: - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych oraz przy prowadzeniu samochodu służbowego, - praca w siedzibie i poza siedzibą inspektoratu, - możliwość zarażenia się chorobami odzwierzęcymi - praca w zespole, wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, - stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, obciążenie psychiczne podczas kontaktu z kontrolowanym. Narzędzia i materiały pracy: - komputer z drukarką, urządzenia pomiarowe i specjalistyczne, - samochód służbowy, Siedziba inspektoratu mieści się budynku piętrowym, parter i 1 piętro, bez windy, wąskie schody i toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 4.500,00 złotych brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 48 98 200 lub 91 48 98 221. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią pozostałe wymagania niezbędne: prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub z higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, znajomość przepisów weterynaryjnych, postępowania administracyjnego, prawa pracy, finansów publicznych, ustawy o służbie cywilnej umiejętność obsługi komputera wymagania dodatkowe: prawo jazdy kat. B, doświadczenie z zakresu pobierania prób do badań laboratoryjnych umiejętność kierowania zespołem, otwarty stosunek do interesantów, znajomość języka angielskiego stopniu komunikatywnym. Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie - dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP , kopia ukończonych szkoleń kopie świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie, w przypadku bieżącego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu, Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów 2016-10-31 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin z dopiskiem " Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku"

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-04

Nazwa stanowiska: zastępca powiatowego lekarza weterynarii

Państwo: Polska

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: szczecinecki

Miejscowość: Szczecinek

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

referent -

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu ul. Gajowicka 118 50-984 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wprowadzanie danych ewidencyjnych i ich bieżąca aktualizacja w systemie ewidencji elektronicznej SPIRALA-ZINT przyjmowanie zbiorów (kart) ewidencyjnych z innych WKU i ujmowanie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Wrocław (dolnośląskie)

młodszy specjalista -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie procesów zmian w pozwole
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-15 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. M. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie wymagań kompatybilności elektromagnetycznej, w tym w wydawaniu decyzji i postanowień w tych sprawach; Udział w prowadzeniu po
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Siemianowice Śląskie (śląskie)

starszy inspektor wojewódzki -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Planowanie, opracowywanie dokumentacji i prowadzenie kontroli w jednostkach wykonujących zadania w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamod
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz statystyk -

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz statystyk Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: merytoryczne opracowywanie analitycznych wydawnictw statystycznych i opracowań sygnalnych, współpraca przy opracowywaniu analitycznych wydawnictw statystycznych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-20 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: weryfikacja wniosków o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego i przygotowanie projektów decyzji Ministra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny 33-100 Tarnów ul. Braci Saków 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w tym nakazywanie usunięcia uchybień, zakazywania prowadzenia działalności - w przypadku kiedy jest ona niezgodna z war
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Tarnów (małopolskie)

referent prawny -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny Główny Inspektorat Transportu Drogowego Aleje Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących odwołań od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenia warunków lub obowiązków
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie i weryfikacja wniosków złożonych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w celu wpisania podmiotu do rejestru, d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Szczecin (zachodniopomorskie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udzielanie pisemnych informacji w celu odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych i instytucji zewnętrznych. Analizowanie danych będących w posiadaniu organu podatkowego w celu efektywnego w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-13 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: orzecznictwo podatkowe w I instancji oraz załatwianie środków odwoławczych wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności prowadzenie czynności sprawdzający
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Piekary Śląskie (śląskie)

starszy referent -

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencji (E-Komenda) Wydziału Wspomagającego Prowadzenie ewidencji przepisów i aktów prawnych oraz pieczęci będących
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-18 - Wrocław (dolnośląskie)

zastępca powiatowego lekarza weterynarii -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach ul. Słoneczna 1 83 – 300 Kartuzy Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie pracy personelu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach, wspieranie działań Powiatow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Kartuzy (pomorskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Śniadeckich 46c 72-300 Gryfice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, organizowanie badań kontrolnych zakażeń zwierząt, monitorowanie ch
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-18 - Gryfice (zachodniopomorskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw z zakresu identyfikacji i rejestracji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie. Wery
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent 94-250 Łódź, ul. Siewna 13a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kontroli zdrowotności oraz dokumentów u zarejestrowanych przedsiębiorców, Sygnalizacja i rejestracja szczegółowa agrofagów upra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Sieradz (łódzkie)

specjalista -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania dotyczące wydawania, cofania lub odmowy wydania decyzji z zakresu gospodarowania odpadami dla instalacji o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Lublin (lubelskie)

informatyk -

Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa zgłoszeń użytkowników środowiska informatycznego na poziomie I linii wsparcia technicznego IT, w tym: bezpośrednie wsparcie użytkownika IT: podejmowanie i opisywan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Komenda Miejska Policji w Gdyni Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji w Gdyni ul. Portowa 15 81-350 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa sekretariatu Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komisariatu Policji w Gdyni - Oksywiu prowadzenie rejestru śledztw i dochodzeń, rejestru postępowań sprawdzających i odm
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Gdynia (pomorskie)

specjalista -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warszawa 00-926, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem dostaw mediów i usług, prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem budynku i jego wyposażeniem, udzia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Warszawa (mazowieckie)

poborca skarbowy -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: poborca skarbowy ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: pobór należności pieniężnych u zobowiązanego w celu zaspokojenia zaległości określonych w tytułach wykonawczych, spisywanie protokołów o stanie majątkowym zobowiązanego, o nieściągalności i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Świecie (kujawsko-pomorskie)

specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji wydatków wg rozdziałów i paragrafów, uzgadnianie wydatki z Wydziałem Finansowo-Księgowym, sporządzanie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Grójec (małopolskie)

specjalista -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Obrony Narodowej Al.Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowywanie planu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na realizację wizyt delegacji zagranicznych kierownictwa MON. Dokonywanie rezerwacji hoteli, restauracji
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 - 914 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Biała Podlaska (lubelskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny ul. Tczewska 25, 83-200 Starogard Gd. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujacych, wprowadzających do obrotu i transportującychżywność pochodzenia z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-24 - Starogard Gdański (pomorskie)

inspektor -

Urząd Morski w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4 70-207 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kasy: przyjmowanie wpłat i realizacja płatności sporządzanie raportów kasowych, zestawienia dowodów księgowych oraz ustalanie stanu gotówki w kasie codzienne odprowadzanie do banku prowad
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Szczecin (zachodniopomorskie)

specjalista -

Urząd Statystyczny w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Kazimierza Wyki 3 31-223 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zabezpieczenie prawidłowości działania sprzętu informatycznego, telefonicznego Urzędu. Prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego. Współpraca w ustalaniu zapotrzebowania na zakup sprzętu informatycznego, telefonicznego.
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Kraków (małopolskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sporządzanie projektów planów oraz planów dochodów i wydatków w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym z uwzględnieniem zgłoszeń komórek organizacyjnych Ministerstwa, weryfikowanie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj