Praca wizytator Płock BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Kuratorium Oświaty w Warszawie Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator Kuratorium Oświaty Aleje Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego, udzielanie odpowiedzi na korespondencję związaną z zakresem obowiązków, opiniowanie aktów prawnych, prowadzenie dokumentacji spraw zgodnie z Instrukcją kancelaryjną oraz Rzeczowym wykazem akt, wykonywanie zadań związanych z realizacją lokalnej polityki oświatowej zgodnie z polityką oświatową państwa. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Urząd nie posiada windy. Urząd nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacja o metodach i technikach naboru: 1. weryfikacja formalna dokumentów, 2. analiza merytoryczna aplikacji, 3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test. Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu. Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1032 i 1031 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: Nauczyciele, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej i: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2- letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub w zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej 2 letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek; nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej 5 letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania. wymagania dodatkowe: znajomość systemu oświaty, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, Power Point), Internetu, poczty elektronicznej. Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów kopie dokumentów potwierdzających staż pracy pedagogicznej, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 Nr 125, poz. 869), kopie aktu nadania stopnia awansu zawodowego, kopie świadectw pracy, potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydatka/kandydat pozostaje w zatrudnieniu. 2016-09-12 Kuratorium Oświaty Aleje Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa Kancelaria pok. 107 Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podanym numerem ogłoszenia. Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3.000 zł brutto.

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-03

Nazwa stanowiska: wizytator

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m. Płock

Miejscowość: Płock

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem utrzymania w należytym stanie technicznym oznakowania (pionowego i poziomego) oraz ws
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-29 - Grójec (małopolskie)

referent -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa 40-022 Katowice ul. Damrota 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, w celu dobrowolnego wykonania przez podatników,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Pszczyna (śląskie)

główny specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: administrowanie zasobami informatycznymi zgromadzonymi na serwerach z dostępem do sieci i aplikacji zgodnie z kompetencjami pracowników komórek organizacyjnych urzędu, a także z Polityką bezpieczeństwa telei
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach należących do właściwości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie gleboznawczej klasyfikacj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Wrocław (dolnośląskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad realizacją projektów prowadzonych na terenie Rosji, Kaukazu i innych państw azjatyckich a dofinansowywanych w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-19 - Warszawa (mazowieckie)

sekretarz -

Ministerstwo Energii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: sekretarz Ministerstwo Energii Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie dnia pracy członka kierownictwa, w tym: prowadzenie terminarza spotkań i spraw związanych z przyjmowaniem gości przyjmowanie, rejestrowanie i rozprowadzanie zadekretowanej korespon
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Warszawa (mazowieckie)

ELEKTROMONTER TELEMECHANIKI - od 2 220 PLN

Wykonywanie prac eksploatacyjnych, remontowych oraz awaryjnych w zakresie urządzeń telemechaniki i telekomunikacji na obiektach elektroenergetycznych, pełnienie dyżuru domowego
ENERGA-Operator Eksploatacja Płock sp. z o.o. - 2016-09-19 - Płock (mazowieckie)

drogomistrz -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul, Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontroli dróg pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontrolowanie pasa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Augustów (podlaskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń. Badanie zasadności zwrotu podatku oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w tym zakres
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Ostrołęka (mazowieckie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa ul. A. Felińskiego 2b 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu;
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-05 - Wołomin (mazowieckie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 1 21-500 Biała Podlaska Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie korespondencji kierowanej do Powiatowego Lekarza Weterynarii, przekładanie jej do dekretacji, a następnie przekazy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-31 - Biała Podlaska (lubelskie)

starszy inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Oddział GDDKiA w Rzeszowie ul. Legionów 20 35-959 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dekretowanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych, których stroną jest Oddział w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej. Wykonanie zada
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Rzeszów (podkarpackie)

referent -

Izba Skarbowa w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Szczecinie ul Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań podatkowych Prowadzenie czynności sprawdzających w szczególności w zakresie badania zasadności zwrotu podatku i stwierdzenia nadpłaty Orzekanie w sprawach odpowiedzialności spadkobie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-29 - Szczecin (zachodniopomorskie)

podreferendarz -

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00 - 926 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Współudział w projektowaniu stron internetowych w oparciu o język programowania PHP, oraz bazę danych MySQL. Współudział w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU ul. 11 – go Listopada 37/59 , 26-600 Radom Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współorganizowanie i koordynowanie działalności profilaktyczno - propagandowej realizowanie i koordynowanie zadań związanych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-24 - Radom (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw dotyczących odwołań od orzeczeń Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i przekazywanie dokumentacji do sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, w ty
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Poznań (wielkopolskie)

inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Aleja Warszawska 89 10 – 083 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z letnim i zimowym utrzymaniem dróg, udział w prowadzeniu spraw zwią
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Szczytno (warmińsko-mazurskie)

inspektor -

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie ul. Rakowicka 3 31-511 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: badanie metodą przybliżoną na kamieniu probierczym wyrobów ze stopów metali szlachetnych oraz surowców w pełnym zakresie obowiązujących prób, dokonywanie wyboru próbki reprezentatyw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-18 - Chorzów (śląskie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor 59-220 Legnica ul.Skarbka 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie poradnictwa dla przedsiębiorców i konsumentów oraz postępowań mediacyjnych; przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gos
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Legnica (dolnośląskie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. 9-go Maja 33 98-100 Łask Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Działalność inspekcyjno-kontrolna w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane Opracowanie protokołów z przeprowadzonych kontroli Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikaj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Łask (łódzkie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach, ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie k
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-04 - Kielce (świętokrzyskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wąbrzeźnie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul.Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie zadań Inspekcji Weterynaryjnej okreslonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej praca w terenie praca w siedzibi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-12 - Wąbrzeźno (kujawsko-pomorskie)

specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: – prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego; – monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc.; – koordynowanie i/ lub udział w procesie decyzyjnym w Unii Europe
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zmiany i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Warszawa (mazowieckie)

młodszy archiwista -

Archiwum Państwowe w Katowicach Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy archiwista Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104 40-145 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie kwerend celem udzielenia odpowiedzi na pisemne zapytania składane przez osoby fizyczne i prawne Przygotowanie zaświadczeń i odpisów oraz kopii dokumentów do uwierz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Katowice (śląskie)

podreferendarz -

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz ul. Koszykowa 16 00-564 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Ścisła współpraca z: - wykonawcami zewnętrznymi w zakresie opieki medycznej, w szczególności w zakresie sprawowanej opieki nad cudzoziemcom; - pracownikami ośrodków dla cudzoziemców w zakresie udzielan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynowanie powierzonych Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu zadań związanych ze statystyką publiczną Uaktualnianie wzorów formular
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor wojewódzki -

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki Piastowska 14 45-082 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa, środków Funduszu Pracy, środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej udzielanych jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sekt
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Opole (opolskie)

informatyk -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk Izba Skarbowa ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Administrowanie systemem informatycznym jednostki w celu zapewnienia prawidłowej pracy systemów informatycznych. Zarządzanie infrastrukturą sieci LAN urzędu skarbowego w celu zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-31 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw związanych z analizą presji hydromorfologicznych na wody oraz wyznaczaniem sztucznych (SCW) i silnie zmienionych części wód (SZCW); Inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj