Praca starszy specjalista Poznań BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych urzędu w celu sprawdzenia prawidłowości realizowanych zadań opracowywanie dokumentacji z kontroli, w tym projektów wystąpień pokontrolnych oraz kontrolowanie realizacji zaleceń pokontrolnych, w celu udokumentowania stanu wykonania kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości, a także przygotowywanie projektów zawiadomień do właściwych instytucji, gdy jest to niezbędne z uwagi na ustalenia kontroli monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniach pokontrolnych opracowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli w celu potwierdzenia ich realizacji przez komórkę kontrolowaną sporządzanie projektów programów kontroli współudział w planowaniu kontroli wewnętrznej sporządzanie sprawozdań i informacji z przeprowadzanych kontroli wewnętrznych opracowywanie propozycji doskonalenia działania Urzędu na podstawie wyników kontroli, w celu usystematyzowania kontroli wewnętrznej Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych - zadania wykonywane w siedzibie urzędu - zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją - stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku biurowego - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum - stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych - budynek bezpośrednio nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, istnieje możliwość przejazdu z sąsiedniego budynku - klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami - budynek nie jest wyposażony w windy osobowe, konieczność korzystania z wind w sąsiednim budynku i przemieszczania się łącznikiem - drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm - pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW (www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru_na_stanowisko_pracy.docx) Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu. Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2500-2700 zł Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych pozostałe wymagania niezbędne: znajomość procedur i standardów kontroli w administracji rządowej znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości znajomość kpa i ustawy o służbie cywilnej odporność na stres, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole umiejętność analizowania dokumentów i formułowania wniosków umiejętność analitycznego myślenia asertywność, umiejętność argumentacji, samodzielność wymagania dodatkowe: umiejętność rozwiązywania problemów łatwość w komunikowaniu się doświadczenie na samodzielnym stanowisku umiejętność dostosowywania się do zmian Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-12 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Kancelaria Główna Urzędu, bud. B, pok. 025-026 (z podaniem w ofercie nr ref. 83/16)

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-02

Nazwa stanowiska: starszy specjalista

Państwo: Polska

Województwo: wielkopolskie

Powiat: m. Poznań

Miejscowość: Poznań

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

SPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU I HANDLU - od 1 850 PLN

spotkania handlowe, promowanie produktów,przygotowanie ofert, analiz, prezentowanie w kraju i za granicą
kontakt przez PUP - 2016-05-17 - Poznań (wielkopolskie)

naczelnik wydziału -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizacja i nadzorowanie pracy podle
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie projektu planu budżetu szkoleniowego oraz planu szkoleń dla pracowników ministerstwa, koordynowanie procesu dokonywania zakupów ze środków publicznych w zakresie do
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-11 - Warszawa (mazowieckie)

drogomistrz -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontrolowanie dróg pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontrolowanie pasa dro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Ostrów Mazowiecka (mazowieckie)

sekretarz kierownika jednostki -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: sekretarz kierownika jednostki Powiatowy Inspektorat Weterynarii 87-300 Brodnica ul. Wesoła 22 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie sekretariatu Inspekcji Weterynaryjnej, ewidencja pism wpływających i wychodzących. Obsługa poczty elektronicznej i centrali telefonicz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-01 - Brodnica (kujawsko-pomorskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w zakresie podatków pośrednich/ bezpośrednich. P
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Podlaski Urząd Wojewódzki ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie projektów zarządzeń wojewody w sprawach związanych z wyrażaniem zgody na obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przygotowywa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Białystok (podlaskie)

kierownik działu -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik działu ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Uzgadnianie dokumentów planistycznych, w szczególności: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, projektów miejscowych planów zagospoda
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Kraków (małopolskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie prawidłowości, terminowości i kompletności deklaracji i korekt deklaracji oraz dokumentów składanych przez podatników w celu ustalenia terminowości i popraw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Łódź (łódzkie)

specjalista -

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Wojska Polskiego 251 25-205 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w planowaniu zagospodarowania przestrzennego w ramach opiniowania dokumentów opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opiniowanie wniosków dotyczących przeznacze
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Kielce (świętokrzyskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściowością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu, prowadzeni
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-31 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie uzgodnień warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji realizowan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Ełk (warmińsko-mazurskie)

Pracownik działu Mięso -

Oferujemy: stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie odpowiedzialnej społecznie, działającej w oparciu o najwyższe standardy; możliwość zatrudnienia w różnych obiektach handlowych na terenie całej Polski; pracę w firmie, w której każdy ma równe szanse rozwoju spośród wielu oferowanych przez nas zawodów; dynamiczną pracę w gronie specjalistów; bogatą ofertę szkoleń specjalistycznych; s
Carrefour Polska - 2016-09-07 - Poznań (wielkopolskie)

Specjalista ds Płac ( druki ZUS Rp-7) -

Oferta Oferujemy pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku. , Opis firmy Dla naszego Klienta firmy z branży technicznej poszukujemy osoby, na stanowisko: , Obowiązki Kandydat będzie odpowiedzialny za minimum 7 – miesięczną pracę w ramach przygotowywania dokumentów ZUS Rp-7 w siedzibie Klienta. , Kwalifikacje Od Kandydatów oczekujemy kilkuletniej praktycznej wiedzy płacowej, dużej skrup
HRK S.A. - 2016-10-12 - Poznań (wielkopolskie)

starszy inspektor wojewódzki -

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki Podlaski Urząd Wojewódzki ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udzielanie wsparcia psychologicznego dla operatorów numerów alarmowych oraz pracowników PUW, prowadzenie szkoleń dla operatorów numerów alarmowych z zakresu p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Białystok (podlaskie)

referendarz -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Warszawa plac Trzech Krzyży 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: – Zarządzanie projektami własnymi realizowanymi w ramach Pomocy Technicznej Programu Polska Cyfrowa (w tym składanie wniosków o płatność), – Monitorowanie wdrażania Programu Polska Cyfrowa, – Monitorowanie sta
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Warszawa (mazowieckie)

Doradca Klienta -

sprzedaż produktów bankowych w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami obowiązującymi w banku realizacja indywidualnych planów sprzedaży prowadzenie aktywnych działań w zakresie pozyskiwania klientów (telemarketing, spotkania z umówionymi klientami poza oddziałem) wstępna weryfikacja wniosków kredytowych oraz odpowiedzialność za poziom ryzyka kredytowego osoby mające doświadczenie w sprzeda
Euro Bank S.A. - 2016-11-11 - Poznań (wielkopolskie)

Specjalista ds Windykacji Telefonicznej -

Oferta: Zakres obowiązków: Monitorowanie przetermimnowanych należności klientów; Kontakt z dłużnikami (m.in. rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa i tradycyjna); Wykonywanie czynności związanych z procesem windykacyjnym (zlecanie blokowań i odblokowań dostępu do usług, prowadzenie negocjacji, podpisywanie porozumień); Wykonywanie czynności mających na celu minimalizowanie poziomu należnoś
INEA S.A. - 2016-11-11 - Poznań (wielkopolskie)

starszy specjalista -

Izba Skarbowa w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzorowanie i realizowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w celu zapewnienia właściwych warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego siedziby Izby i Urzędów Skarbowych Warunki pracy - praca w tere
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Kraków (małopolskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 17 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych ustawą Warunki pracy pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-07 - Sępólno Krajeńskie (kujawsko-pomorskie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej ul. Jadwigi Markowej 22 41-709 Ruda Śląska Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawdzanie kompletności zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych, zawiadomień o zakończeniu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-27 - Ruda Śląska (śląskie)

Technolog Programista Tokarki CNC/Kosztorysant -

Dla naszego klienta, w związku z intensywnymi i nowymi inwestycjami, poszukujemy doświadczonych osób na stanowisko Technolog Programista Tokarki CNC/KosztorysantMiejsce pracy: Poznań ZAKRES OBOWIĄZKÓW: opracowywanie modeli wycen z uwzględnieniem czasu, operacji i kosztów materiałów niezbędnych do produkcji i procesów zewnętrznych, opracowywanie programów na maszyny sterowane numerycznie. WYMAGANIA:
HRK S.A - 2016-10-22 - Poznań (wielkopolskie)

główny specjalista -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Warszawa, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz prowadzenie kontroli terenowych organ
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań dotyczących nieruchomości ziemskich przejętych przez Państwo na cele reformy rolnej, aktów własności ziemi oraz nieruchomości Skarbu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-13 - Warszawa (mazowieckie)

Telefoniczny Doradca -

Dlatego na stanowisko Telefoniczny Doradca - Obsługa Infolinii Przychodzącej (NIE SPRZEDAŻ WYCHODZĄCA) szukamy przede wszystkim osób otwartych na innych, ciekawych świata i zaangażowania w codzienne obowiązki. Czym będziesz się zajmował/a? Odbieraniem tylko połączeń przychodzących od Klientów tzw. prepaid (na kartę), odpowiadając kompleksowo na ich pytania dotyczące oferty, promocji czy rozlicz
Work Service S.A. - 2016-11-20 - Poznań (wielkopolskie)

KRAWCOWA - od 2 000 PLN

krawcwa
AZI PLUS Michał Owczarowski - 2016-02-16 - Poznań (wielkopolskie)

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A 38-400 Krosno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie rejestracji próbek przychodzących do badań, zamawianie pożywek do re
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Krosno (podkarpackie)

Kierownik Magazynu Zakładu Produkcyjnego -

prowadzenie gospodarki magazynowej nadzór nad terminowym rozładunkiem dostaw towarów organizowanie i monitorowanie pracy bieżącej własnej i podległych pracowników zapewnienie zgodności rzeczywistych stanów magazynowych z danymi w systemie współpraca z działami zakupów i sprzedaży w celu optymalizacji procesów logistyka magazynowa (planowanie i przydzielanie miejsca składowania określonych towar
Labo Print S.A. - 2016-11-03 - Poznań (wielkopolskie)

główny specjalista -

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ­koordynowanie i bezpośrednie przygotowywanie projektów opinii prawnych, wyjaśnień, informacji dotyczących stosowania i interpretacji prawa, ­uczestnicze
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Warszawa (mazowieckie)

powiatowy lekarz weterynarii -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: powiatowy lekarz weterynarii Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku ul. Weterynaryjna 1 84-300 Lębork Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie pracą Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku, sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie zdrowia i o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Lębork (pomorskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj