Praca starszy inspektor nadzoru budowlanego Opole BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu ul. Ozimska 19 45-057 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola obiektów budowlanych w celu sprawdzenia właściwego ich utrzymania przez właścicieli i zarządców tych obiektów; Kontrola wykonywania robót budowlanych w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę; Przeprowadzanie kontroli obowiązkowych budów po zakończeniu robót budowlanych, w celu stwierdzenia jej prowadzenia zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę; Kontrola przestrzegania przepisów prawa budowlanego przez uczestników procesu budowlanego, właścicieli i zarządców obiektów; Prowadzenie postępowania w związku z zaistniałymi katastrofami budowlanymi, w celu zbadania przyczyn i okoliczności ich powstania; Wykonywanie zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na te obiekty; Przygotowywanie projektów pism do organów administracji publicznej, stron postępowań i innych osób i podmiotów; Przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień; Kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji; Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca biurowa, kontrole i inspekcje w terenie (woj.opolskie). Praca przy komputerze, kierowanie samochodem służbowym osobowym. Windy i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, drzwi w pokojach biurowych nie przystosowane do wózków inwalidzkich. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o kolejnych etapach selekcji. Prosimy o podanie nr telefonu w CV. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone komisyjnie. Proponowane wynagrodzenie: około 2800 zł brutto oraz dodatek z tytułu wysługi lat pracy. Przewidywany termin zatrudnienia- październik 2016 r. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje pod nr 77 453 18 84, 77 441 44 15(16) wew.19 lub na stronie https://bipwinb.e-wojewoda.pl/pl/c/ogloszenia-o-naborach.html Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce orzeczniczej lub inspekcyjno -kontrolnej albo w wykonywaniu samodzielnej funkcji w budownictwie pozostałe wymagania niezbędne: posiadanie prawa jazdy kat. B znajomość przepisów prawa budowlanego jak również związanych z nim przepisów wykonawczych, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; umiejętności redakcyjne, umiejętność obsługi komputera; umiejętność stosowania prawa w praktyce; umiejętności analitycznego myślenia; umiejętność działania w sytuacjach stresowych, rozwiązywania problemów. wymagania dodatkowe: komunikatywność systematyczność; umiejętność pracy w zespole; zdolność analitycznego myślenia i selekcjonowania informacji. doświadczenie w zakresie problematyki prawa budowlanego, prawa administracyjnego Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-20 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 45-057 Opole ul. Ozimska19 ( lub osobiście sekretariat - pokój nr 112 )

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-02

Nazwa stanowiska: starszy inspektor nadzoru budowlanego

Państwo: Polska

Województwo: opolskie

Powiat: m. Opole

Miejscowość: Opole

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Piłsudskiego 15-17 50-044 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola podmiotów wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin w celu sprawdzenia w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Środa Śląska (dolnośląskie)

referendarz -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Główny Inspektorat Transportu Drogowego ul. Aleje Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu naruszeń warunków lub obowiązków przewozu drogowego, o których mowa w art. 4 pkt
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Warszawa (mazowieckie)

starszy księgowy -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy księgowy Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów oraz zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu prawidłowej realizacji powierzonych zadań, bieżąca kontr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-25 - Zgierz (łódzkie)

inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Aleja Warszawska 89 10 – 083 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z letnim i zimowym utrzymaniem dróg, udział w prowadzeniu spraw zwią
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Ełk (warmińsko-mazurskie)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - od 2 750 PLN

utrzymywanie i rozwijanie bardzo dobrych relacji z klientami prowadzenie negocjacji handlowych realizacja planów sprzedażowych na powierzonym terenie pozyskiwanie i rejestrowanie nowych klientów Informowanie klientów o dostępnej ofercie handlowej firmy w tym o aktualnych promocjach.
Auto Partner S.A - 2016-09-07 - Opole (opolskie)

starszy specjalista -

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizowanie i weryfikowanie pod kątem finansowym dokumentów dotyczących planowania i wykonywania budżetu w nadzorowanym zakresie (tj. wniosków, zapytań, materiałów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-21 - Łódź (łódzkie)

referent -

Izba Skarbowa w Kielcach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Kielcach ul. Witosa 78b 25-561 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości nadpłaty, straty poniesionej przez podatnika, kwoty zwrotu różnicy podatku, stwierdzenia nadpłaty, ustalenia z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-21 - Kazimierza Wielka (świętokrzyskie)

główny specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w realizacji zadań w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym nad prowadzonymi przez tą jednostkę projektami i systemami prowadzenie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Archiwum Państwowe w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista 20-950 Lublin, ul. Jezuicka 13 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych związanych z zarządzeniem budynkami Archiwum, planowanie i koordynowanie prac remontowych i inwestycyjnych. prowadzenie spraw z zakresu zakupu materiałów i usług oraz robót budowlanyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Lublin (lubelskie)

inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Lutomierska 108/112 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji głównej sprzętu techniki policyjnej zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami wewnętrznymi dla Wydziałów KWP w Łodzi, Wydziałów KGP z siedzibą w Łodzi oraz Komend Miejskic
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Łódź (łódzkie)

referendarz statystyk -

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz statystyk Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie na poziomie Oddziału prac związanych z przygotowaniem, organizacją, realizacją i rozwojem ankietowych badań statystycznych, monitorowanie zadań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

referent -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent 94-250 Łódź, ul. Siewna 13a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola obrotu materiałem szkółkarskim, Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli w procesie produkcji, przechowywania, uszlachetniania i o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Łódź (łódzkie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent 80-831 Gdańsk ul. Długa 75/76 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie decyzji w drugiej instancji; przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego; sporządzanie postanowień. Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Gdańsk (pomorskie)

starszy specjalista -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie bieżącej analizy stanu prawnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłkow dla opiekunów oraz świadczenia wych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Poznań (wielkopolskie)

REFERENT DS. LOGISTYKI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - od 1 000 PLN

przeprowadzanie postępowań przetargowych, prowadzenie ewidencji składników majątku
kontakt przez OHP - 2016-08-31 - Opole (opolskie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie, ul. Piłsudskiego 39, 12-100 Szczytno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby Informowanie bezpośredniego przełożonego o stwierdzonych zagrożeniach na stanowiskach pracy i wnioskowanie o ich usuni
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Szczytno (warmińsko-mazurskie)

inspektor -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 61-003 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, prowadzonych przez organy administracji publicznej, w sprawach d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-18 - Poznań (wielkopolskie)

starszy inspektor -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: a) współuczestnictwo w prowadzeniu i weryfikacji akt osobowych pracowników zatrudnionych na nierobotniczych stanowiskach pracy, b) prowad
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Warszawa (mazowieckie)

Pracownik działu Przemysłowego -

Oferujemy: stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie odpowiedzialnej społecznie, działającej w oparciu o najwyższe standardy; możliwość zatrudnienia w różnych obiektach handlowych na terenie całej Polski; pracę w firmie, w której każdy ma równe szanse rozwoju spośród wielu oferowanych przez nas zawodów; dynamiczną pracę w gronie specjalistów; bogatą ofertę szkoleń specjalistycznych; s
Carrefour Polska - 2016-09-22 - Opole (opolskie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 70-515 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • opracowywanie zakresu planowanych robót budowlanych • nadzorowanie powierzonych do realizacji robót budowlanych, • przygotowywanie do
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Szczecin (zachodniopomorskie)

KIEROWCA - PRACOWNIK GOSPODARCZY - 2 000 - 3 500 PLN

obsługa wewnętrzna zakładów produkcyjnych,- prowadzenie pojazdów ciężarowych, - prace porządkowe, - załadunki irozładunki towaru, - wykonywanie innych zadań zleconych przezdyspozytora, praca w godz.6-14
ENVIPRO Technologie Środowiskowe Sp. z o.o. - 2016-10-06 - Opole (opolskie)

specjalista -

Izba Celna w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Izba Celna w Warszawie ul. Erazma Ciołka 14A 01-443 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie badań i ekspertyz próbek wybranych grup towarowych zgodnie z posiadanym zakresem badawczym, stanem wyposażenia i kwalifikacjami specjalistów. Wykonywanie oznaczeń, badań stosowanych rutynowo. Inte
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Otwock (mazowieckie)

główny specjalista -

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowuje kontrole oraz dokumentacje kontrolne, w celu przedstawienia kierownictwu KZGW oceny kontrolowanej działalności. Kieruje wieloaspektowymi kontrolami problemowymi planowanymi i doraźn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-25 - Warszawa (mazowieckie)

STAŻ - SEKRETARZ SĄDOWY - 997,4 PLN

pon- pt 7.30-15.30
kontakt przez PUP - 2016-10-07 - Opole (opolskie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współudział w działaniach inspekcyjno-kontrolnych w zakresie zgodności wykonywanych robót budowlanyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Płońsk (mazowieckie)

kontroler weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzesku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kontroler weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzesku ul. Piastowska 2B 32-800 Brzesko Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzór nad produkcją, obrotem i stosowaniem pasz i dodatków paszowych w tym: rejestracja i zatwierdzanie podmiotów, nadawanie uprawnień do ha
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Brzesko (małopolskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków majątkowych w celu dostarczenia posiadanych przez urząd informacji; sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu dostarcz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej (marszałka województwa, starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu) i jednostkach organizacyjnych przeprowadz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Poznań (wielkopolskie)

starszy specjalista -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie Programu inwestycji przedsięwzięcia wraz z koncepcją funkcjonalno - użytkową oraz ustaleniem wartości kosztowej inwestycji na podstawie uzgodnień z właściwą komórką organiza
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Komenda Miejska Policji w Radomiu Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Miejska Policji w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie dziennika korespondencyjnego i dziennika podawczego i innych rejestrów pomocniczych Wydziału Wspomagającego, odbieranie, rozdzielanie i wpisywanie do dzienni
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Radom (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj