Praca starszy specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Obrony Narodowej Al.Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie i realizacja połączeń telefonicznych (w tym w języku angielskim), klasyfikowanie rozmów przychodzących, udzielanie odpowiedzi lub wyjaśnień w zakresie zgłaszanych spraw lub kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych w Ministerstwie, monitorowanie stanu procedowania spraw w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań postawionych przez dyrektora Centrum Operacyjnego MON. Prowadzenie kalendarza pracy Ministra ON, w tym umawianie lub odwoływanie wcześniej zaplanowanych spotkań. Przygotowywanie pomieszczeń, w których odbywają się konferencje, odprawy i narady. Organizowanie (poprzez dyrektora Centrum Operacyjnego MON) spotkań i kontaktów Ministra ON z przedstawicielami organów władzy państwowej i administracji publicznej oraz urzędów administracji rządowej, organizacji społecznych i instytucji pozarządowych. Przekazywanie dyrektorowi Centrum Operacyjnego MON informacji od Ministra ON oraz informacji niezbędnych do opracowania planu pracy Ministra ON, a także informacji mających wpływ na realizowanie zadań przez Ministra ON i zapewnienie terminowej realizacji przedsięwzięć zawartych w planie pracy Ministra ON. Utrzymywanie ścisłego kontaktu z sekretariatami osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie oraz dyrektorami komórek organizacyjnych Ministerstwa bezpośrednio podległych Ministrowi ON. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda towarowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich-konieczna asysta innego pracownika. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Permanentna obsługa klientów. Nietypowe godziny pracy. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 3500 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. W przypadku kandydatów, którzy nie przedstawią kopii certyfikatu językowego na wymaganym w ogłoszeniu poziomie, zostanie przeprowadzony sprawdzian znajomości języka angielskiego, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o znajomości języka na poziomie wymaganym w ogłoszeniu, tj. B1. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno - technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 261 840 042, (22) 261 840 515, (22) 261 840 088. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze związanym z obsługą sekretariatu lub na stanowisku asystenckim Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym B1 Znajomość: ustawy o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej, ustawy o ochronie informacji niejawnych, zasad savoir vivre'u, struktury organizacyjnej resortu ON i funkcjonowania MON i Sił Zbrojnych RP Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze związanym z obsługą sekretariatu lub na stanowisku asystenckim (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu) kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.) Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1 ( załącznik nr 2 "Rodzaje dokumentów potwierdzajacych znajomość języka obcego" do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej) lub w przypadku braku ww. kopii dokumentu złożenie pisemnego oświadczenia o znajomości języka angielskiego na poziomie B1- średniozaawansowanym Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-09-14 Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa Dokumenty można składać osobiście - Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 - wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.7.00-18.00.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-09-01

Nazwa stanowiska: starszy specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Agent Ubezpieczeniowy -

Co robią nasi agenci: nawiązują kontakty z klientami poznają ich potrzeby i oczekiwania pomagają klientom w podejmowaniu najlepszych decyzji zawierają umowy ubezpieczeniowe z klientami indywidualnymi oraz z małymi i średnimi firmami Jakich osób szukamy: otwartych na nowe kontakty i znajomości umiejętnie zarządzających własnym czasem zmotywowanych do samodzielnej pracy gotowych otworzyć własną dzi
PZU S.A. - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

dyrektor delegatury -

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24 80-853 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie, planowanie i organizowanie pracy Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie; wykonywanie zadań związanych z realizacją lokalnej polityki oświatowej, zgodne
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-04 - Tczew (pomorskie)

Kierownik/Pracownik sklepu -

Poszukujemy : Kierowników sklepu Sprzedawców na stoiska mięsno wędliniarskie Sprzedawców kasjerów Praca na terenie dzielnic Warszawa Wola, Targówek i Wilanów. Praca Kierownika sklepu polega na: samodzielnym zatowarowaniu sklepu z wybranymi dostawcami nadzorowaniu nad pracą podległych pracowników dbanie o miłą obsługę klienta Oczekiwania od kandydatów na kierownika sklepu: minimum 2 letnie doświad
Warszawska Spółdzielnia Spożywców Wola - 2016-10-27 - Warszawa (mazowieckie)

radca prawny -

Izba Celna w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 71-950 Szczecin Informacja nr 3/2016 z dnia 07 października 2016 r. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Świadczenie pomocy prawnej w obszarze Izby Celnej w Szczecinie Wydawanie opinii prawnych w zakresie stosowania m.in. przepisów prawa administracyjnego, podatko
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Szczecin (zachodniopomorskie)

kierownik projektu (koordynator realizacji kontraktów) -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik projektu (koordynator realizacji kontraktów) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Al. Warszawska 89 10-083 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie i monitorowanie prac związanych z budową dróg i obiektów inżyniers
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

MENEDŻER (J. ANGIELSKI) - od 2 400 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-01-07 - Warszawa (mazowieckie)

GLAZURNIK - od 900 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-04-06 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, sprawdzanie cudzoziemców w systemie informatycznym POBYT i w Systemi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-15 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń lub założeń do projektów aktów prawnych powszechnie obowiązujących inicjowanych poza Ministerstwem (zewnętrzne projekty dokumentó
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

Pracownik Magazynu – praca dorywcza (13 zł na rękę) -

Tempus A Agencja Pracy Czasowej i Doradztwa Personalnego (KRAZ nr 493) istnieje od 2002 r. Zatrudnia pracowników stałych i tymczasowych dla dużych i średnich firm na terenie województwa łódzkiego oraz mazowieckiego. Dynamiczny rozwój, systematycznie zwiększany udział w rynku pracy tymczasowej, Agencja zawdzięcza przestrzeganiu jakości świadczonych usług oraz rzetelnemu traktowaniu swoich Pracownikó
Agencja Pracy Czasowej Tempus A Sp. z o.o. Spółka Komandytowa - 2016-10-15 - Warszawa (mazowieckie)

KASJER/SPRZEDAWCA K/M - od 2 200 PLN

jw.
Janusz Pęczkowski - 2016-02-18 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - Comiesięczne naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac i innych świadczeń wypłaconych pracownikom ( nagroda jubileuszowa, od
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Gliwice (śląskie)

Asystent/-ka ds marketingu -

Tworzenie, planowanie oraz realizacja kampanii marketingowych Prowadzenie profili w mediach społecznościowych Zaangażowanie i komunikacja z użytkownikami mediów społecznościowych Działania marketingowe w Internecie Planowanie konkursów i akcji Analiza konkurencji, statystyk Czego oczekujemy? Doświadczenia w prowadzeniu profili w mediach społecznościowych komunikatywna znajomość j. Angielskiego Kreat
JWA Spółka Akcyjna - 2016-09-29 - Warszawa (mazowieckie)

Asystent/ka Działu Obsługi Klientów Kluczowych -

Zadania: Wsparcie w bieżącej działalności Działu Obsługi Klientów Kluczowych Umawianie spotkań i uczestniczenie w nich / Prowadzenie kalendarza Przygotowywanie ofert, raportów, materiałów na spotkania i ich podsumowań Obsługa klientów korporacyjnych: przez i po sprzedażowa Współpraca z działem prawnym – koordynacja przygotowania umów, raportów Reprezentowanie spółki podczas prestiżowych p
MM Conferences S.A. - 2016-10-17 - Warszawa (mazowieckie)

Programista pl/sql -

Dla naszego klienta - prestiżowej, globalnej firmy ubezpieczeniowej poszukujemy kandydatów na stanowisko: Programista pl/sqlMiejsce pracy: Warszawa Zadania: Projektowanie rozwiązań w technologii Oracle DB i PL/SQL Implementacja wymagań biznesowych z użyciem PL/SQL Modelowanie struktur danych Optymalizacja zapytań SQL oraz funkcji/procedur PL/SQL Analiza wydajności bazy danych oraz jej optymalizacja Wymaga
HRK S.A - 2016-10-19 - Warszawa (mazowieckie)

Tester Systemu -

Zadania: Automatyzacja testów, tworzenie przypadków i skryptów testowych. Przeprowadzanie testów oraz raportowanie ich wyników, tworzenie dokumentacji technicznej. Tworzenie, konserwacja i aktualizacja scenariuszy testowych. Ścisła współpraca z zespołem programistycznym. Wymagania: Wykształcenie wyższe informatyczne lub w trakcie studiów. Min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku testera. Min. roczn
Asseco Data Systems S.A. - 2016-10-13 - Warszawa (mazowieckie)

Pracownik biurowy -

Obowiązki: -Prowadzenie biura, korespondencji przychodzącej oraz wchodzącej, selekcja i archiwizacja dokumentów, -Realizacja podstawowych operacji księgowych, -Wystawianie pojazdów na aukcje, -Obsługa sprzedaży pojazdów na rynku polskim oraz rynkach europejskich, -Obsługa procesów reklamacyjnych. Wymagania: -Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, -Umiejętności sprzedażowe, -Wysoka kul
LeasingTeam Group rekrutacja stała - 2016-10-06 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Warszawa, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających w ustawy Prawo budowlane oraz prowadzenie kontroli terenowych organów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Warszawa (mazowieckie)

Asystent/adiunkt w Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa do badań nad dziejami bibliotek i czytelnictwa w zaborze pruskim -

Zakres obowiązków: prowadzenie badań nad bibliotekami i czytelnictwem w zaborze pruskim i ich publikacja, prowadzenie szkoleń, uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego na podstawie badań z zakresu historii bibliotek lub czytelnictwa. Oczekiwania: wykształcenie wyższe humanistyczne na poziomie co najmniej magisterskim; bardzo dobra orientacja w problematyce dziejów bibliotek i czyteln
Biblioteka Narodowa - 2016-07-25 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących zmierzających do dobrowolnego wykonania przez podatnika zobowiąza
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

laborant -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: laborant 94-250 Łódź, ul. Siewna 13a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Oznaczanie czystości materiału siewnego nasion gatunków : rolniczych, warzywnych, ozdobnych oraz ziół, zgodnie z zasadami określonymi w metodyce IST
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Łódź (łódzkie)

Data migration specialist for international ERP program (SAP MM or SAP PM) -

Role: As Data Migration specialist you would be a part of the Central B2ST process team of a large international SAP ERP implementation program (B2ST stands for Buy To Scrap Technology Assets). The B2ST team is responsible for the template solution based on SAP ERP (modules PM, MM, SD, FI, CO, with large share of custom build components) and for roll outs of it in the country subsidiaries in Europe. Responsibilit
T Mobile Polska S.A. - 2016-10-13 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ­udział w procesie kontroli oświadczeń potwierdzających, że łączna wartość pomocy publicznej nie przekracza maksymalnej wartości pomocy publicznej w okresie w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Warszawa (mazowieckie)

Kierownik Robót – branża elektryczna -

Nasze oczekiwania: wykształcenie wyższe techniczne, min. 5 letnie doświadczenie w branży budowlanej, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, doświadczenie we współpracy z podwykonawcami, dobra znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Excel, mile widziana znajomości MS Project, prawo jazdy kat B. umiejętności komunikacyjne, bardzo
Mostostal Warszawa S.A. - 2016-08-18 - Warszawa (mazowieckie)

Młodszy Specjalista w Zespole Rozliczeń Kartowych -

W Banku Millennium cenimy różnorodność, bo każdy z nas jest inny i prezentuje swoje, oryginalne spojrzenie na świat. Dzięki temu tworzymy kompletny, zgrany zespół. Dołącz do nas i rozwijaj się w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, ceniącej najwyższe standardy i doskonałą jakość. Obecnie poszukujemy Kandydatów w Departamencie Operacji na Stanowisku: Młodszy Specjalista w Zes
Bank Millennium S.A. - 2016-09-07 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • administrowanie zasobami szeregowych rezerwy wykorzystywanych na potrzeby obronne i osób niebędących żołnierzami rezerwy podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz szeregowych niepodlegają
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-18 - Warszawa (mazowieckie)

Marketing & Event Manager -

Oferta Oferujemy: Kontrakt managerski z atrakcyjnym wynagrodzeniem podstawowym i możliwością premii Niezbędne narzędzia pracy Możliwość własnego rozwoju (prawdziwe wyzwania połączone z zarządzaniem zespołem) Realny udział w rozwijaniu prestiżowej, polskiej spółki , Opis firmy Naszym klientem jest polska, prężnie rozwijająca się grupa, będąca inicjatorem najciekawszych wydarzeń kulturalnych
HRK S.A. - 2016-08-27 - Warszawa (mazowieckie)

kierownik oddziału -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik oddziału Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizowanie zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi nadzorowanie poprawności prowadzenia ewidencji składników majątku obrony cywilnej nadzorowanie przyg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-15 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj