Praca specjalista Katowice BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach ul. Obroki 87 40-833 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących działalności urzędu, w zakresie sprawowanego nadzoru i kontroli nad zakładami górniczymi, analiza otrzymanych informacji oraz obliczanie odpowiednich wskaźników, w celu sporządzania informacji, sprawozdań i opracowań statystycznych, w tym w systemie SUZUG w celu realizacji zadań Urzędu w tym zakresie Prowadzenie ewidencji zakładów górniczych, obejmującej miedzy innymi wielkość zatrudnienia, roczne wydobycie kopaliny oraz zarejestrowane w formie elektronicznej informacje o wypadkach i zdarzeniach, w celu dostarczenia danych niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie bezpieczeństwa w zakładach górniczych Przetwarzanie danych zawartych w kartach pracy pracowników inspekcyjno-technicznych urzędu w zakresie przeprowadzonych kontroli, nadzorów nad akcjami, badaniami powypadkowymi, zatrzymanymi robotami i stwierdzonymi nieprawidłowościami, w celu dostarczenia bieżącej informacji dla kierownictwa Urzędu Gromadzenie i udostępnianie materiałów i danych statystycznych, w celu realizacji, w okresach rocznych, zadań wynikających ze Strategii działania urzędów górniczych Redagowanie rocznych Planów pracy, sprawozdań z ich realizacji oraz przetwarzanie danych statystycznych, w celu dostarczenia informacji o stopniu realizacji Planu pracy Urzędu Wprowadzanie niezbędnych danych do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), w celu realizacji zadań ustawowych Urzędu Przetwarzanie danych statystycznych oraz sporządzanie prezentacji multimedialnych, w celu realizacji zadań Urzędu Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych • praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego • wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Inne: • w ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu • oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem • wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej www.wug.gov.pl • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego) • dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane • zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 788 98 51 • informacja o metodach i technikach naboru: - sprawdzenie wymagań formalnych oraz wymagań dodatkowych - analiza dokumentów - sprawdzenie wiedzy - test wiedzy - sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu zadań obejmujących obsługę MS Office - sprawdzenie kompetencji - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat, praca z komputerem w zakresie zastosowań matematyki i metod analizy statystycznej pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego i ustawy o służbie cywilnej Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów Znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego, obsługi relacyjnej baz danych i programu do tworzenia prezentacji multimedialnych o obsługa poczty elektronicznej Wiedza z zakresu statystyki i analizy danych Komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność, myślenie analityczne Umiejętność obsługi komputera wymagania dodatkowe: Znajomość języka SQL Wymagane dokumenty i oświadczenia: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 2016-10-07 Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach ul. Obroki 87 40-833 Katowice Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - KAT/SP/ST/1", należy wysyłać na podany adres lub składać w sekretariacie Urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-08-24

Nazwa stanowiska: specjalista

Państwo: Polska

Województwo: śląskie

Powiat: m. Katowice

Miejscowość: Katowice

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

komisarz skarbowy -

Izba Skarbowa w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: komisarz skarbowy Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: inicjowanie i udział w postępowaniach: wieczystoksięgowym, w tym występowanie o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowsk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Nowy Sącz (małopolskie)

French Customer Service Advisor -

French Customer Service Advisor Miejsce pracy/Place of work: Katowice About us Capgemini is one of the world's foremost providers of consulting, technology and outsourcing services. Cloud Infrastructure Services is one of the biggest outsourcing service providers in Poland. Since the establishment of our first service center in Krakow in 2004, it has achieved great success and grown rapidly. In 2006, we opened a
Capgemini Polska - 2016-09-19 - Katowice (śląskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rozliczeń rachunkowo-kasowych pracowników działu egzekucji administracyjnej z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych w celu prawidłowego wykonania zobowiązań podatkowych, prowadzenie ew
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Wieluń (łódzkie)

inspektor -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 1. przygotowanie danych i materiałów dla potrzeb realizacji zadań związanych z korzystaniem z wód i planowaniem gospodarowania wodami lub wskaz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-31 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współpraca przy prowadzeniu spraw dotyczących postępowania w sprawach wykroczeń, w tym mandatowego sporządzanie zezwoleń na imprezy na wodzie sprządzanie opinii dot. pozwoleń wodnoprawnych przygotowywanie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Wrocław (dolnośląskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych oraz dokumentacji remontowej i inwestycyjnej obiektów, a także koordynowanie okresowych kontroli i przeglądów technicznych budynków oraz kontroli spra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-27 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie szczegółowej ewidencji wydatków finansowych w paragrafach i pozycjach budżetowych. Sprawdzanie i opracowywanie dokumentów finansowych pod względem
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-24 - Poznań (wielkopolskie)

starszy specjalista -

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista 01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 18/20 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Redagowanie i publikowanie informacji na stronie internetowej UKE oraz umieszczanie wybranych informacji na portalach społecznościowych; Przygotowywanie przeglądów mediów (prasy, portali int
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie odpowiedzi na zapytania klientów indywidualnych i instytucjonalnych dotyczące ochrony dziedzictwa narodowego i opieki nad miejscami pamięci narodowej na terenie województwa wie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Poznań (wielkopolskie)

specjalista -

Izba Celna w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Izba Celna w Warszawie ul. Erazma Ciołka 14A 01-443 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie badań i ekspertyz próbek wybranych grup towarowych zgodnie z posiadanym zakresem badawczym, stanem wyposażenia i kwalifikacjami specjalistów. Wykonywanie oznaczeń, badań stosowanych rutynowo. Inte
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Otwock (mazowieckie)

inspektor -

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Morski Oddział Straży Granicznej ul. Oliwska 35; 80-563 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Programowanie i strojenie radiotelefonów będących w użytkowaniu Morskiego Oddziału Straży Granicznej w celu zapewnienia prawidłowej łącznoś
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-27 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie do realizacji tytułów wykonawczych, badanie prawidłowość ich wypełnienia i dopuszczalności egzekucji administarcyjnej oraz prowadzenie całokształtu prac związanych z ich ewidencją w celu wszczęcia i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynacja procesu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej oraz analiza ich wyników. Prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, przebiegiem i ustaniem stosunku pracy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Podlaski Urząd Wojewódzki ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: projektowanie i sprawowanie technicznego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu elektronicznego, zarządzanie dokumentacją EZD PUW w Urzędzie i innych jednostkach administrac
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Białystok (podlaskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściowością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, prowadzenie postępowań podatkowych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Lotnictwa Cywilnego ul. Marcina Flisa 2 02-247 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizacja bezgotówkowych płatności za pośrednictwem systemu bankowości elektroniczne; Obsługa informatycznego systemu obsługi budżetu państwa "TREZOR"; Sporządzanie n
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-08 - Warszawa (mazowieckie)

Doradca Klienta Biznesowego -

Doradca Klienta Biznesowego Miejsce pracy: Gliwice, Katowice Opis stanowiska: sprzedaż produktów i usług finansowych Klientom sektora MŚP; budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z Klientami; analiza potrzeb i doradztwo w zakresie wyboru właściwego rozwiązania finansowego; realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. zachowanie standardów obsługi Klienta, Wymagania: doświadczenie w pracy w ob
Tax Care S.A. - 2016-07-15 - Katowice (śląskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie pod względem organizacyjno-logistycznym i obsługa prac Komitetu Offsetowego, a także zabezpieczenie prac zespołów roboczych realizujących tematyk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 35-233 Rzeszów, ul.Lubelska 46 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zadanie 1: Kompletowanie, wprowadzanie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-13 - Rzeszów (podkarpackie)

Sprzedawca Usług Finansowych - oferta dla Niej -

Szkolenia wstępne: Od pierwszego dnia pracy wejdziesz w program wdrożeniowy dla nowych pracowników. Poznasz wszystkich, których warto znać i którzy będą Ci pomagać. Nauczymy Cię jak realizować postawione zadania, a z czasem znajdziesz własny styl, który będziesz doskonalić. Program wdrożeniowy trwa około miesiąca - zdążysz wszystko na spokojnie ogarnąć. Atmosfera: Wejdziesz do kilkuosobowego
Oney Polska S.A. - 2016-11-03 - Katowice (śląskie)

starszy specjalista -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z udzielaniem cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy przygotowywanie projektów decyzji w sprawach związanych z udzieleniem cudz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-31 - Poznań (wielkopolskie)

starszy referent -

Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie ul. Wojska Polskiego 18a 78-300 Świdwin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu łączności radiowej; Zapewnienie prawidłowej pracy oraz sprawności technicznej urządzeń łączności oraz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-19 - Świdwin (zachodniopomorskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent 80-831 Gdańsk ul. Długa 75/76 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie decyzji w drugiej instancji; przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego; sporządzanie postanowień. Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-11 - Gdańsk (pomorskie)

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA - od 1 850 PLN

- Prowadzenie zajęć z dziećmi. - Wynagrodzenie: 1850 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na początek na okres próbny do trzech miesięcy. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Docelowo praca na stałe.- Praca: 7:00-15:00. Wymagane wykształcenie wyższe pedagogiczne: wychowanie przedszkolne. Mile widziane doświadczenie na stanowisku nauczyciela przedszkola. Mile widziana znajomość języka angielskiego. Kontakt wstępnie telefoniczny (8:00-18:00) (Tel. 32-350-00-21) celem ustalenia spotkania z pracodawcą (ul. Ligocka 5 A, 40-570 Katowice) lub e-mail: praca (at) przedszkole.katowice.pl
LOOCAM MARIUSZ KAMIŃSKI, ZBIGNIEW ŁUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA - 2016-08-09 - Katowice (śląskie)

specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Urząd Statystyczny Al. Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie zasad i założeń do aktualizacji systemu operatów do badań społecznych z wykorzystaniem różnych źródeł w celu zapewnienia właściwej jego funkcjonalno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-06 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opiniowanie wniosków o rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenie konkursów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

Programista SQL -

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za: pisanie zapytań i skryptów SQL, projektowanie, budowanie i administrację środowiskiem Hurtowni Danych, rozwój aplikacji ETL współpracującej z Centralną Hurtownią Danych, wdrażanie rozwiązań hurtownianych, tworzenie przepływów danych, optymalizację kodu SQL. Oczekujemy od Ciebie: minimum 2 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, bardzo dobr
Getin Noble Bank S.A. - 2016-09-27 - Katowice (śląskie)

inspektor weterynaryjny -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250 60-166 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrolowanie hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych w zakresie wymagań dotyczących obrotu produktami lecz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-17 - Poznań (wielkopolskie)

Cyber Crime Emergency Response Specialist -

Główne zadania na stanowisku: Reagowanie na incydenty cybercrime (ostatnia linia wsparcia) Analiza wpływu zagrożeń na działalność organizacji Analiza oraz weryfikacja podatności oraz luk bezpieczeństwa w systemach IT Uczestnictwo w projektach oraz pracach badawczych nad nowymi narzędziami służącymi poprawie bezpieczeństwa IT w organizacji Wymagania: Wykształcenie wyższe na kierunkach technicznych
ING Services Polska - 2016-09-27 - Katowice (śląskie)

Specjalista IT – Unix/AIX -

Główne zadania na stanowisku: Udział w międzynarodowych projektach informatycznych realizowanych dla Klientów Grupy ING Tworzenie warstwy front-end dla aplikacji webowych Projektowanie UI/UX Bliska współpraca z zespołem backendowym Operacyjne wsparcie oprogramowania w fazie projektowej oraz eksploatacyjnej. Tworzenie i utrzymanie dokumentacji technicznej Analiza istniejących i przyszłych wymagań funkcj
ING Services Polska - 2016-11-07 - Katowice (śląskie)

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj